*


maandag | 25 februari 2013 | 01h00 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Reinoud Plate: Een publicatie is onrechtmatig of een publicatie is niet onrechtmatig, maar een publicatie ...'

delft

Delft. In 2004 maken VVD-ers Christiaan Balje (m) en Bas Verkerk (r) een vaartochtje met de gemeentelijk gesubsidieerde gondel door de Delftse grachten.

"Onrechtvaardige rechtspraak door Orde van Advocaten in gondelaffaire"
"Het gemeenteraadslid Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft diende op 31 mei 2010 een klacht in bij de Orde van Advocaten tegen de advocaat mr. J. H. van Meurs (hierna genoemd: “Hans van Meurs”). Hans van Meurs stond Martin Stoelinga van 15 april 2008 tot 12 februari 2009 bij tijdens de rechtszaken tegen oud-wethouder Christiaan Baljé (VVD) over de gondelaffaire.
Lees meer

Martin Stoelinga verweet Hans van Meurs dat hij de zaak tegen de heer Baljé in behandeling had genomen, terwijl hij geen expertise op het gebied van vrijheid van meningsuiting had. Stoelinga vergeleek van Meurs in dit verband met een huisarts die een patiënt had wijs gemaakt voor een hartoperatie net zo goed bij hem terecht te kunnen als bij een hartchirurg in een ziekenhuis. Bovendien verweet Martin Stoelinga Hans van Meurs dat hij een wanprestatie had geleverd. Hans van Meurs had namelijk op 19 september 2008 voor het Haagse gerechtshof de onrechtmatigheid van de door Stoelinga geschreven Auschwitz-column niet betwist. Ook had Hans van Meurs bij die gelegenheid het aan Stoelinga opgelegde verbod om te suggereren dat Baljé corrupt is niet aangevochten. Evenmin had Hans van Meurs op 19 september 2008 aan het gerechtshof gevraagd om de hoogte van de dwangsom van vijfduizend euro per overtreding per dag te verlagen.

De voorzitter van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in het ressort ’s-Gravenhage, de Rotterdamse rechter mr. A. F. L. Geerdes, wees de klacht van Martin Stoelinga op 15 april 2011 af. In essentie stelde rechter Geerdes twee dingen:

1. Hans van Meurs mocht een zaak aannemen op een rechtsgebied waarvan hij geen verstand had omdat Martin Stoelinga wist dat Hans van Meurs geen specialist op het terrein van de vrijheid van meningsuiting was. Rechter Geerdes leidde dit af uit het feit dat Hans van Meurs zelf tijdens de klachtprocedure had gesteld dit aan Stoelinga kenbaar te hebben gemaakt. Het feit dat Martin Stoelinga het had ontkend deed voor rechter Geerdes niet ter zake.

2. Martin Stoelinga was verantwoordelijk was voor de wijze waarop Hans van Meurs de zaak had aangepakt zolang niet was gebleken dat Stoelinga tegen deze aanpak had geprotesteerd. Dat werd volgens rechter Geerdes niet anders door het feit dat Stoelinga als juridische leek afhankelijk was van keuzes die door zijn advocaat werden gemaakt.

Deze twee stellingen van rechter Geerdes leiden tot groot onrecht. Het betekent namelijk dat rechtzoekenden aan de haaien zijn overgeleverd.

De eerste stelling van rechter Geerdes gaat voorbij aan het punt waar het om gaat. Waar het om gaat is dat Hans van Meurs niet tegen Martin Stoelinga had gezegd dat hij beter een advocaat kon nemen die wel expertise op het gebied van de vrijheid van meningsuiting had. Het is onbillijk om van Martin Stoelinga te verwachten dat hij kon beoordelen of een zaak wel of niet boven de pet van Hans van Meurs ging. Hans van Meurs moest dit kunnen beoordelen. Hij behoorde dit vervolgens tegen Martin Stoelinga te zeggen. Rechter Geerdes is om de hete brij heen gedraaid. Martin Stoelinga vergeleek Hans van Meurs immers met een huisarts die tegen een patiënt zei dat hij bij hem terecht kon voor een hartoperatie. Hij vergeleek Hans van Meurs niet met een huisarts die zich voordeed als hartchirurg.

De tweede stelling van rechter Geerdes is moeilijk te verdragen. Rechter Geerdes legt alle verantwoordelijkheid bij degene met de minste juridische kennis. Dat is verschrikkelijk onrechtvaardig. Rechtzoekenden zijn doorgaans niet bekend met het recht. Zij kunnen dus meestal niet of slechts in beperkte mate beoordelen wat de juiste aanpak van hun zaak is. Het is niet voor niets dat het in Nederland verplicht is om je bij een civiele rechtszaak door een advocaat te laten bijstaan. Dat is omdat rechtzoekenden niet geacht kunnen worden over expertise te beschikken, terwijl een advocaat wel wordt geacht over expertise te beschikken. Het is daarom voor mij onbegrijpelijk dat het een geldig excuus voor Hans van Meurs is dat hij nooit zou hebben gezegd dat hij over expertise beschikt over het rechtsgebied waarop hij zich begaf.

Als argument ten overvloede stelde rechter Geerdes ook nog dat voor de zitting van het gerechtshof van 19 september 2008 al grieven waren ingediend door de voorganger van Hans van Meurs. De speelruimte van Hans van Meurs zou daardoor beperkt zijn geweest. Dat is een argument dat alleen maar hout snijdt als het door deze grieven voor Hans van Meurs onmogelijk was om te betwisten dat de Auschwitz-column onrechtmatig was, het aan Stoelinga opgelegde verbod aan te vechten, en het gerechtshof te vragen om de hoogte van de dwangsommen te verlagen. Hans van Meurs had dit echter niet gesteld. Hij had het al helemaal niet aannemelijk gemaakt. Overigens had de voorganger van Hans van Meurs, Peter Duijsens, vijf grieven ingediend. Deze grieven troffen alle onderdelen van het vonnis van de voorzieningenrechter van 24 september 2007. Het is daarom onjuist dat de speelruimte van Hans van Meurs beperkt was door deze grieven.

Tenslotte stelde rechter Geerdes dat het enkele feit dat de opvolgend advocaat van Hans van Meurs erin is geslaagd in hoger beroep in de bodemprocedure over de gondelaffaire een gunstig resultaat voor Stoelinga te bereiken, er niet toe leidt dat van Meurs fouten heeft gemaakt bij zijn behandeling van de zaak. Dat is op zichzelf juist, maar het is een verdraaiing van wat door Stoelinga in de klachtprocedure was gesteld. Als je door de rechtbank wordt veroordeeld maar in hoger beroep met een andere advocaat door het gerechtshof wordt vrijgesproken, dan betekent dit niet automatisch dat je eerste advocaat verwijtbare fouten heeft gemaakt. Het ligt echter anders als je eerste advocaat zei dat je schuld wel vast staat en je dus voor de rechtbank heeft verontschuldigd in plaats van verdedigd. In dat geval heeft je eerste advocaat in ieder geval een beoordelingsfout gemaakt. Dat betekent dan nog niet automatisch dat het een verwijtbare beoordelingsfout is. Ik vind echter dat een advocaat wel een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt als hij een beoordelingsfout maakte terwijl hij wist dat hij niet over de expertise beschikte om de zaak te kunnen beoordelen.

Martin Stoelinga verweet Hans van Meurs niet dat hij er niet in was geslaagd om het gerechtshof in zijn voordeel te laten beslissen, maar hij verweet hem dat hij niet heeft gepoogd om het gerechtshof in zijn voordeel te laten beslissen. De bewering van rechter Geerdes dat dit niet aannemelijk is gemaakt is heel erg merkwaardig. Martin Stoelinga had namelijk als bewijs de pleitaantekeningen van Hans van Meurs voor de zitting van het gerechtshof in Den Haag op 19 september 2008 overlegd. Uit deze pleitaantekeningen bleek heel duidelijk dat Hans van Meurs niet had betwist dat de Auschwitz-column onrechtmatig was. Er bleek ook uit dat Hans van Meurs het aan Stoelinga opgelegde verbod niet had aangevochten, en dat hij op 19 september 2008 niet had gevraagd om de hoogte van de dwangsommen te verlagen. Ik vraag mij daarom af of rechter Geerdes alle stukken wel goed had gelezen.

Jens van den Brink, de opvolger van Hans van Meurs, heeft aangetoond dat het helemaal niet vast stond dat de Auschwitz-column onrechtmatig was. Het doet niet ter zake dat hij dit in een andere procedure deed. Of een publicatie onrechtmatig is hangt namelijk uitsluitend af van de aard van de publicatie. Het hangt in het geheel niet af van het soort procedure waarin wordt beoordeeld of de publicatie onrechtmatig is. Een publicatie is onrechtmatig of een publicatie is niet onrechtmatig, maar een publicatie kan niet in een kort-gedingprocedure zeker onrechtmatig zijn en in een bodemprocedure misschien niet onrechtmatig zijn. De spelregels om te beoordelen of een publicatie onrechtmatig is zijn namelijk in iedere procedure dezelfde.

De rechtszaken over de gondelaffaire zijn voor alle partijen uitgelopen op een heel groot drama omdat Martin Stoelinga zich tot 12 februari 2009 liet bijstaan door incompetente advocaten. Christiaan Baljé heeft bijna vijf jaar in de waan geleefd dat hij er goed aan deed om rechtszaken tegen Stoelinga te voeren. Hij won immers alle rechtszaken tegen Stoelinga. Christiaan Baljé realiseerde zich niet dat dit niet kwam doordat hij het recht aan zijn zijde had maar doordat Stoelinga incompetente advocaten aan zijn zijde had. Het was veel beter voor Baljé geweest als hij al in 2005 het deksel op zijn neus had gekregen en niet pas in 2010.

De Orde van Advocaten behoort niet alleen op te komen voor de commerciële belangen van de advocatuur maar heeft zeker ook een verantwoordelijkheid om het recht te bevorderen. Helaas houdt de Orde van Advocaten Hans Meurs de hand boven het hoofd. Dit zal ertoe leiden dat zulke advocaten in de toekomst vaker zaken zullen aannemen op rechtsgebieden waarvan zij geen verstand hebben. De meeste rechtzoekenden hebben namelijk onvoldoende juridische kennis om te weten wanneer men een gespecialiseerde advocaat moet inschakelen. Het zal leiden tot nieuwe drama’s, groot onrecht en heel veel menselijk leed. Het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de bevordering van het recht wordt door rechter Geerdes tentoon gesteld op zo’n kokette wijze dat het droevig stemt.

Reinoud Plate"


maandag | 25 februari 2013 | 00h36 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: Beste Vokurka, volgens mij betalen de sportverenigingen al jaren teveel OZB'

"DE SPORTVERENIGINGEN BETALEN TEVEEL OZB"
"Bij de begrotingsbehandeling van 2011 heeft Onafhankelijk Delft een motie ingediend over de verhoging van de OZB. Het college van B&W had namelijk besloten een soort bedrijventoeslag te laten betalen door eigenaren dan wel gebruikers van niet-woonhuizen. Die toeslag kwam dus bovenop de normale OZB."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


zaterdag | 23 februari 2013 | 21h27 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Linda Böcker: We willen dat de participatie van inwoners bij het groenbeheer beter onder de aandacht wordt gebracht.'

"Over Delfts Groen"
"... Wat de VVD ook een goede zaak vindt, is het betrekken van inwoners bij het groenbeheer in hun stad. In het beheerplan groen is dat nu al mogelijk gemaakt, maar het resultaat van privaat groenbeheer in de stad blijft vooralsnog beperkt tot enkele kleine stukjes groen in de stad."
vvddelft.nl - Linda Böcker


zaterdag | 23 februari 2013 | 21h11 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hatte van der Woude: als je het concept regie alleen durft toe te passen op "onbelangrijke" dossiers, dan heb je er dus nooit achter gestaan.'

"Budgethulp: veel emoties, veel moties"
"... Wat de VVD betreft ontwikkelen raad en college een gezamenlijke visie, eerst nadat het college de kans heeft gekregen de toekomstplannen toe te lichten. Een raad moet kaderstellend zijn, die kaders bewaken en daar ook consequent in zijn."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude


zaterdag | 23 februari 2013 | 11h20 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: ... Aad Bonthuis en Will Steffen. Die vertoefden meer dan 25 jaar in het Steen alias het Stadhuis.'

"Leefbaar commissielid Claudio Viglietti geïnstalleerd"
"Zijn Leefbaar voorganger Frans Luk was vanwege familie omstandigheden gestopt. Dat was erg jammer, want Frans begon net een beetje los te komen. Frans volgde ook elke commissievergadering. Deze marteling was zeker wel een Stadspenning waard, Verkerk."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zaterdag | 23 februari 2013 | 00h10 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'de mooiste gesloopte kerk'

delft

Rotterdam. Koninginnekerk in Crooswijk.

"De verkiezingen zijn geopend!"
"In Nederland worden veel kerken gesloopt. Veel daarvan waren prachtige gebouwen. Welke kerk vond u het mooist? Doe mee en stem op de mooiste gesloopte kerk van Nederland. Lees hier alle achtergronden over de kerksloop."
mooistegeslooptekerk


zaterdag | 23 februari 2013 | 00h05 | week 09 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Volgens Kim Heinen van Rotterdam Marketing trekt de Maasstad vaker de aandacht van Britse media.'

"Britten dol op Rotterdam"
"Liefhebbers van gedurfde architectuur hoeven zich bepaald niet te vervelen in Rotterdam. Dat meldde althans de Britse omroep BBC. In de Maasstad is enthousiast gereageerd op de positieve aandacht van de Britse journalisten."
rijnmond.nl


zaterdag | 23 februari 2013 | 00h00 |week 09 | *

'Daniël Lohues - Angst is mar veur eben, spiet is veur altied'

WEEKENDMUSIC-Lijst


<-<--<--- VORIGE WEEK | POLITIEKDELFT.NL | --->-->-> ARCHIEFValid HTML 4.01 Transitional