delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 8 februari 2013 | 21h58 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Ergo, de KNNV rechtvaardigt haar valse beschuldigingen nog steeds met de stelling dat ze de gemeenteraad wilde waarschuwen voor niet bestaande dubieuze grondtransacties.'

delft

"KNNV veldbiologen logen over fraude met Xotus grond"
"Delftse veldbiologen Poelgeest en Van ‘t Hart kunnen beter beestjes blijven tellen.Ze beschuldigden in deze brief het college van meewerken aan fraude bij de grondtransacties van het Xotus terrein. Het college wimpelde mij af toen ik daar schriftelijke vragen over stelde. Het college neemt blijkbaar de Delftse veldbiologen sowieso niet serieus. En terecht blijkt nu. De KNNV is in een gesprek met het college door het stof gekropen en heeft nu per brief excuus gemaakt aan de gemeenteraad."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| vrijdag | 8 februari 2013 | 15h33 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Bewonersplan Bomenwijk onder de loep"
"Het bestemmingsplan Bomenwijk wordt niet op 21 februari door de gemeenteraad vastgesteld. Het college gaat eerst het alternatieve plan van de bewoners bekijken. Dat is de uitkomst van het debat in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op donderdag 7 februari. Wethouder Raimond de Prez gaf daarmee gehoor aan de wens van de bewoners en nagenoeg de gehele commissie."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 8 februari 2013 | 15h20 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Delft wordt vergeten in Vestiazaak"
pvdadelftmiddendelfland.nl/delft

| vrijdag | 8 februari 2013 | 14h59 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wat de SP betreft moeten deze plannen van tafel.'

delft

"SP Delft richt comité “Zorg voor elkaar” op"
"De bezuinigingen van het kabinet Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers."
delft.sp.nl

| vrijdag | 8 februari 2013 | 14h52 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Enquête voor ondernemers"
"... In de afgelopen periode zijn veel schadeclaims ingediend bij de gemeente Delft en bij ProRail, maar weinig klachten worden gegrond verklaard. Daarom onderzoeken we zelf de behandeling en afhandeling van deze claims."
delft.sp.nl

| vrijdag | 8 februari 2013 | 13h30 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: DE WET BIBOB'

delft

"Brief KNNV inzake AD-artikel over Xotus-locatie"
"... Het college in het kader van de wet BIBOB daar onderzoek naar zou moeten doen ..."
player.companywebcast.com/delft/20130207_2

| donderdag | 7 februari 2013 | 20h55 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Ik heb deze vragen, vorig jaar per email aan CDA wethouder Junius gesteld, maar tot op heden geen antwoord gekregen.'

delft

"Ontsierende gehandicapten parkeerplaatsen autoluwgebied Oude Delft"
"In mei 2012 werd het stuk Oude Delft van Oude Kerk tot Peperstraat autoluw. Echter ik zie dat er, ter hoogte van Oude Delft nummer 22, nog steeds twee gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Een belangrijke reden om dat stukje Oude Delft autovrij te maken was omdat auto’s het historische stadsbeeld ontsieren."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 7 februari 2013 | 20h08 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'KNNV: Wij hebben daarvoor in het gesprek ons excuus gemaakt.'

"Gesprek met wethouders Guldemond en Brandligt over de Xotus-locatie"
"... Wij betreuren de in onze zienswijze gewekte indruk dat de KNNV het College zou beschuldigen van enigerlei vorm van medewerking aan dubieuze transacties. Integendeel wilden wij er voor waarschuwen dat een dergelijke indruk zou kunnen ontstaan door het wijzigen van de bestemming van ‘kwekerij en educatie’ in ‘bedrijfsterrein’, gezien het verloop van de financiële voorgeschiedenis."
ris.delft.nl - brief Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

| donderdag | 7 februari 2013 | 14h26 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De gemeente Delft heeft afgelopen jaren veel geld verloren door de aankoop van grond voor woningbouw. Deze gronden liggen nu braak,'

"Lezing Tweede Kamerlid Carola Schouten over woningmarkt"
"Maandag 11 februari 2013 komt ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten op uitnodiging van de ChristenUnie Delft spreken over de ontwikkelingen in de woningmarkt. Het thema is ‘Ruimte om te wonen, hoe moet het verder met onze woningmarkt?’ De avond begint om 20.00u in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2, Delft)."
delft.christenunie.nl

| donderdag | 7 februari 2013 | 13h06 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'FIETSEN IN DE BINNENSTAD'

Hans Vogelzang: Graag doe ik u dan ook de suggestie degene uit wiens koker dit prachtige onderzoek komt t.z.t. Afdelingshoofd Fietsenstalling Papenstraat te maken, zodat de burgers en ondernemers in uw stad tenminste verschoond blijven van dit soort domme onderzoeken en plannen.


delft

"Naast de Delftse fietsenmakersopleiding hebben we nu ook een gemeente die een actief 'fietsenbeleid' voert. "
De brief, namens het college d.d. 30/1 j.l. (Onderwerp: Onderzoek naar behoefte inpandige fietsparkeerplek Papenstraat) omvat naast de nodige onverbloemde borstklopperij over hoe voortvarend de gemeente al is in zijn beleid mbt 'fietsparkeerproblematiek', de volgende drie vragen.
Lees meer
1) In hoeverre herkent u de overlast van de vele gestalde fietsen in sommige winkelstraten?
2) Kunt u aangeven of u behoefte aan een inpandige stallingsmogelijkheid voor uw fiets(en)
3) Wilt u een bijdrage leveren in het oplossen van de fietsparkeerproblematiek, door het afnemen van één of meerdere plekken in een fietsenstalling in de Papenstraat à Euro 7,50 per fiets per maand? Zo, ja hoeveel plekken wenst u af te nemen ? Zo nee, om welke reden(en) niet ?

Eén alinea uit de brief wil ik je verder niet onthouden:
Wat kan er nog meer gedaan worden.
Lang en vaak gestalde fietsen kunnen inpandig, dus weg van de straat, gestald worden. Er blijft op straat dan meer ruimte over voor de korte stallers, een beter looproute voor het winkelend publiek en een betere toegang tot de winkels. Langstallers zijn niet alleen de bewoners, maar ook de fietsers en van ondernemers en hun werknemers".

Kostelijk hè, we zijn nog maar één stap verwijderd van een fietsplaatje/parkeerschijf om de onvermijdelijke handhaving die hier straks ongetwijfeld bij gaat horen, mogelijk te maken !

Waar een leuke stad 'klein' in kan zijn. Eerst de auto's er uit, nu de fietsen, alleen nog even de mensen en het college heeft de perfecte stad om te besturen.

Mijn brief begin februari aan het college kenmark: 1278236

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief mij toegezonden door de heer H. Groen, Afdelingshoofd Ruimte Advies (?) het volgende als antwoord op uw drie vragen:
1) De geschetste overlast is non-existent;
2) We hebben geen enkele behoefte aan inpandige fietsenstalling;
3) Nee, zie antwoord 1. Onzinnig idee.

U vraagt mij in vraag 1 of ik de overlast herken, vervolgens stelt u in vraag 3 dat er sprake is van een 'fietsparkeerproblematiek'. Dit vind ik raar. Hoewel u mij het gevoel geeft dat u de kloof tussen bestuur en burger probeert te dichten door mijn mening te vragen over uw plan, blijkt uit de vraagstelling zoals geformuleerd in uw vraag 3, dat mijn antwoord onder 1 volstrekt irrelevant is omdat u nu eenmaal al van mening blijkt te zijn dat er sprake is van een 'fietsparkeerproblematiek'.

Ik vind het verder een gotspe dat u vraagt bewoners en ondernemers die veelvuldig gebruik maken van hun fiets en deze zoals u zegt 'lang en vaak' 'buiten' stallen, betaald binnen te gaan zetten ten behoeve van fietsers die 'kort' willen stallen. Los nog van het feit dat u geheel geen definitie geeft wat de criteria zijn voor 'kort' of 'lang' en 'vaak'.

Dat is natuurlijk een lachwekkende gang van zaken. Nogmaals, ik veroorzaak geen overlast met mijn buitenstaande fiets waarmee ik graag -wanneer mogelijk- naar mijn werk kom. Om het door u geschetste zogenaamde probleem te helpen ´oplossen´, zou ik daar nu een 'actieve bijdrage' (zoals u dat noemt in uw brief) aan moeten leveren door mijn fiets binnen te zetten in uw stalling. U vraagt daar op een hele brutale manier nogal wat.

Ik vind uw redeneringen en vragen niet alleen dommig maar ook schofferend in de wijze waarop u mij ook nog geld uit de zak probeert te kloppen voor uw stallinkje. Kenmerkend voor de Gemeente Delft op zijn smalst. Graag doe ik u dan ook de suggestie degene uit wiens koker dit prachtige onderzoek komt t.z.t. Afdelingshoofd Fietsenstalling Papenstraat te maken, zodat de burgers en ondernemers in uw stad tenminste verschoond blijven van dit soort domme onderzoeken en plannen.

Met vriendelijke groet,
Hans Vogelzang


| woensdag | 6 februari 2013 | 22h59 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Sinan Özkaya: ik ben tegen een 'tweede scherm''

delft
Raadslid Sinan Özkaya GroenLinks.
Özkaya liet gisteren in de cie BLD bij agendapunt e-participatie uitgebreid weten tegen een 'tweede scherm' tijdens raadsvergaderingen te zijn.

| woensdag | 6 februari 2013 | 20h57 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"SP Hulpdienst"
"Informatie & advies voor iedereen
Heeft u vragen over de toeslagen? Of heeft u problemen met de uitkeringsinstantie of verhuurder? De SP-afdeling Delft heeft een eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen."
delft.sp.nl

| woensdag | 6 februari 2013 | 20h01 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hatte van der Woude: Dankzij de lokfiets zijn al 8 fietsendieven in korte tijd aangehouden.'

delft

"Lokfiets uit VVD motie is groot succes"
"De lokfietsen die in Delft sinds kort worden ingezet worden in driekwart van de gevallen binnen een uur gestolen, zo blijkt uit ingewonnen informatie door de VVD fractie. Het geeft een idee van de hoeveelheid mensen in Delft die bereid is het eigendom van een ander mee te nemen. Schokkend, vindt onze fractie."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude

| woensdag | 6 februari 2013 | 14h39 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Cees Huijser: Ook inspreken tijdens raadsvergaderingen, net zoals in Rotterdam en Den Haag.'

delft
Inspreker Cees Huijser in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.

"Commissie wil concreet e-participatievoorstel"
"Het debat over burgerparticipatie was voor inspreker Cees Huijser aanleiding de commissie te vragen Delftenaren de kans te geven naast commissievergaderingen ook in te spreken bij raadsvergaderingen. Geen van de fracties nam dat idee over.
Dat gold wel voor de aanbevelingen van de werkgroep e-participatie. De werkgroep werd vorig jaar door de commissie ingesteld met de opdracht om te kijken hoe de burgers van Delft op een moderne manier nauwer betrokken kunnen worden bij het besluitvormingsproces van de raad."
ris.delft.nl

| woensdag | 6 februari 2013 | 01h49 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"krantenartikel – verkeerdrempels Engelsestraat."
"... Dat neemt echter niet weg dat er kennelijk binnen Spoorzone Delft / gemeente Delft ook personen zijn die de uitdrukking “uw zorg is onze zorg” zeer ruim uitleggen en kennelijk ook niet op de hoogte zijn van wat er precies speelt op de Engelsestraat. Als de informant van de krant wel op de hoogte is van de juiste gang van zaken, dan zal de conclusie moeten zijn dat er bewust getracht wordt bewoners van Delft te misleiden."
ris.delft.nl -burgerbrief E.H.J. Jentink

| dinsdag | 5 februari 2013 | 23h36 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aboutaleb: boe roepen tegen afval op straat gooien'
rijnmond.nl

| dinsdag | 5 februari 2013 | 23h23 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Subsidie Delftse evenementen"
"Door de bezuinigingen is er dit jaar minder subsidie te verdelen. Daarom stelt het college ruim 200.000 euro aan subsidie beschikbaar. Dit is 43.000 euro per jaar minder dan in 2012.
Evenementen die dit jaar voor subsidie in aanmerking komen zijn de Mooi Weer Spelen, Chamber Music Festival, Westerpop, DSW Schaatsbaan, Taptoe Delft, Lichtjesavond, Jazzfestival Delft, De Koninck Bluesfestival, Varend Corso, intocht van Sinterklaas, activiteiten op Koninginnedag en Skatejam."
delft.nl

| dinsdag | 5 februari 2013 | 23h04 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: College moet haar huiswerk overdoen en duidelijke regels stellen.'

delft

"Openbaar groen wordt slechter onderhouden"
"Hoeveel er nu bezuinigd wordt op het openbaar groen is niet duidelijk? Maar in het Uitvoeringsprogramma nota Groen Delft 2012-2020 staat dat het onderhoud in de binnenstad nog net voldoende is. Maar in de rest van de stad wordt het sober en matig."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 5 februari 2013 | 21h21 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jacques Schievink: de gemeente niet langer als een Vastgoed BV te zien en de lokale democratie voorop te stellen.'

"Kanttekeningen Nota Groen Delft 2012-2020"
"Ten behoeve van de bespreking van de Nota Groen Delft 2012‐2020 door de raadscommissie op dinsdag 5 februari, breng ik drie kritische kanttekeningen onder de aandacht die naar ik hoop u tot de conclusie zullen brengen dat de nota maar beter kan worden afgewezen."
tu-noord.blogspot.nl - Jacques Schievink

| dinsdag | 5 februari 2013 | 13h11 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delftse Post: De ene voorzitter na de andere treedt aan zonder orde op zaken te kunnen stellen.'

delft
Bestuur - Corina Heuvelman, voorzitter - Wim Bot - Rob van Mierlo - Martijn Lasthuizen

"Streep door Mooi Weer Spelen"
"Het zat er al een beetje aan te komen: dit jaar gaan de Mooi Weer Spelen niet door. Het bestuur van de Stichting Theaterfestival Delft slaat een jaartje over om zicht te concentreren op een nieuwe verfrissende opzet in 2014. Voornaamste reden is de opgedroogde stroom subsidie- en sponsorgeld."
deweekkrant.nl

| dinsdag | 5 februari 2013 | 00h40 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Pleur maar op de stoep, ruimte zat'

delft
Delft, Binnenwatersloot.

Bij Domino's Pizza zitten ze nergens mee. De bestelauto wordt 'even' op de smalle stoep geparkeerd. Ook veel overlast van de scheurende Domino's scooters in heel de stad en in het bijzonder op het tweerichtingen-fietspad op de Papsouwselaan.

Mooie taak voor burgemeester Bas Verkerk om de verkeersveiligheid eens nader te beschouwen en daar waar nodig bestuurlijke maatregelen te nemen. In de binnenstad (pizza)bezorgers alleen maar ontheffing verlenen voor gebruik van elektrische fietsen, die zijn afgesteld op een maximum snelheid van 15 km per uur.

Redactie PolitiekDelft.nl - harrie fruyt van hertog

delft

| dinsdag | 5 februari 2013 | 00h15 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De gemeente spreekt bewoners aan op hun eigen verantwoordelijkheid.'

delft

"Aanpak illegaal afval"
"De gemeente Delft gaat in 2013 op een bijzondere manier illegaal afval bestrijden. Medewerkers van de gemeente gaan huis-aan-huis met bewoners in gesprek."
delft.nl

| dinsdag | 5 februari 2013 | 00h01 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Buurthuis Voorhof"
"... In de wijk heeft een aantal mensen het initiatief genomen om te bekijken of het buurthuis open kan blijven, zonder dat dit de gemeente geld kost. Zij zijn daarover in gesprek met de gemeente. Gesprekken daarover verliepen aanvankelijk nogal moeizaam. Daarom werd de gemeenteraad benaderd. De wethouder wilde eigenlijk pas met de commissie in gesprek als alle gesprekken (en onderhandelingen) met de initiatiefnemers zijn afgerond. Wij wilden echter graag tijdens dit proces van de wethouder vernemen met welke intenties, en onder welke randvoorwaarden de wethouder in gesprek is met de initiatiefnemers. Om te voorkomen dat er straks, als de gesprekken zijn afgerond, niets meer te redden valt."
delft.christenunie.nl - Joëlle Gooijer-Medema

| maandag | 4 februari 2013 | 23h48 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Karabulut: de nieuwe ‘Participatiewet’ niks meer is dan een sterfhuisconstructie voor de sociale werkplaats.'

delft

"Bezuinigingen op sociale werkplaats gaan gewoon door!"
"... De SP is daarom een ansichtkaartenactie begonnen om vooral de Pvda bestuurders te herinneren aan de woorden van partijleider Samsom, die een jaar geleden nog zij aan zij met de SP uitriep dat de bezuinigingen op mensen met een beperking van tafel moesten."
delft.sp.nl

| maandag | 4 februari 2013 | 23h40 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Dicht het 65plusgat."
"Vorig jaar hadden we op een avond over de pensioenen SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt te gast. In middels is er een comité 'Dicht het 65plusgat' opgericht. Dit comité roept ouderen op om een handgeschreven brief te sturen aan de Tweede Kamerfracties van PvdA en VVD om hun zorgen kenbaar te maken over de verhoging van de AOW-leeftijd en het 65plusgat dat daardoor ontstaat."
delft.sp.nl

| maandag | 4 februari 2013 | 23h15 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: De gemeente Delft gaf als antwoord dat alleen wanneer er sprake is van racistische leuzen, zij dit weghalen.'

"Het “gezellige” uitzicht bewoners van de Sasboutstraat"
"Wanneer de bewoners aan de Sasboutstraat op hun bank zitten, hebben zij een afschuwelijk uitzicht: ” warning kankergevaarlijk” staat er op de deur van het stroomhuisje in graffitti letters. Zij hebben de gemeente gebeld of deze aanstootgevende tekst verwijderd kan worden."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| maandag | 4 februari 2013 | 15h42 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Enquête Nadeelcompensatie"
"... De enquêteformulieren worden verspreid bij ondernemers en bewoners rond het Spoorgebied. De antwoorden op de gestelde vragen, kunnen de fracties helpen om te bezien of aanpassing van de regeling Nadeelcompensatie al dan niet noodzakelijk is."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| maandag | 4 februari 2013 | 13h35 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"CDA Delft-fractie succesvol bij Professor Steenkamp Debattoernooi 2013"
"... ‘Er moet een wettelijke plicht komen voor volwassen kinderen om voor hun oude ouders te zorgen.’ In deze stelling wist Gerrit-Jan en zijn teamgenoot de partijwaarden het best onder woorden te brengen in hun slotpleidooi, daarmee wonnen ze verdiend de CDA-Gedachtengoedprijs.
... En tot slot haalde commissielid Ramona Maramis 180 punten op individueel debatersniveau; de hoogste score van haar Talentacademiegenoten, op de finalisten na."
cda.nl/zuid-holland/delft -

| maandag | 4 februari 2013 | 13h29 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Grote Olievlek bij Koepoortbrug "
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| maandag | 4 februari 2013 | 13h03 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Op basis van geschatte reizigersaantallen zal een kaartje 1,50 euro moeten gaan bedragen voor een kostendekkende kabelbaan.'

delft

"Onderzoek kabelbaan Groningen: kosten ruim 30 miljoen euro"
"Samen met de stichting Fly Over, de provincie en het OV-bureau Groningen Drenthe, heeft de gemeente Groningen een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een kabelbaan in de stad Groningen. Eén van de conclusies is dat de kabelbaan een investering van ruim 30 miljoen euro vergt."
verkeersnet.nl

| maandag | 4 februari 2013 | 12h51 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Lennart Harpe: De antwoorden op de gestelde vragen, kunnen de fracties helpen ...'

"Fracties houden enquête over Nadeelcompensatie"
"De fracties van de VVD, de SP en Stadsbelangen Delft onderzoeken op dit moment de regeling Nadeelcompensatie in relatie tot het Spoorzonegebied. In de afgelopen periode zijn claims ingediend zowel bij ProRail als de gemeente Delft. De fracties willen onderzoeken hoe de ervaringen zijn over de behandeling en afhandeling van deze claims."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| maandag | 4 februari 2013 | 05h15 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... een soepele en veilige afwikkeling van fietsers en auto’s.'

delft
Delft, Delflandplein.

"Doet de rotonde waarvoor hij is bedoeld? "
"Er is geen behoefte aan meer richtlijnen en meer uniformiteit als het gaat om rotondes. Wel kun je je afvragen of een rotonde doet waarvoor hij is bedoeld en duidelijk is voor alle weggebruikers. Dat concludeert adviesbureau XTNT na een peiling onder een aantal verkeerskundigen."
verkeersnet.nl

| zondag | 3 februari 2013 | 18h30 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Logisch is wel dat je niet te ver van je werk woont.'


Bron: RTL.nl In groen gekleurde gemeenten woont de gemeentesecretaris wel, in rode niet. Klik op jouw gemeente voor de cijfers van de andere ambtenaren.

"Zo wat, onze gemeentesecretaris Hans Krul woont niet in Delft"
"... Ik vind dat eigenlijk een Middeleeuwse vorm van denken. Een gemeentesecretaris en zijn ambtenaren voeren enkel het beleid uit dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarom moeten raadsleden en burgemeester en wethouders in hun eigen stad wonen. Dat is genoeg."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 3 februari 2013 | 14h57 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Maarten van de Donk: Volgens hem is de notitie goed ontvangen en heeft de verantwoordelijke wethouder aangegeven daadwerkelijk kansen te zien sommige communicatievormen te digitaliseren.'

delft


"VVD Rotterdam wil de gemeente 'ontposten'"
"Digitaliseren 'Ontpost de gemeente' heet de notitie die de VVD Rotterdam aan het eigen college heeft gestuurd. Daarin staan tien voorbeelden van kostenbesparingen door papieren post van gemeentelijke instanties te vervangen door een digitale boodschap. Door eenmalig zoveel mogelijk ontbrekende emailadressen te verzamelen en DigiD breder te implementeren moet het mogelijk zijn op jaarbasis ten minste 500.000 euro te besparen."
binnenlandsbestuur.nl - Freek Blankena

| zaterdag | 2 februari 2013 | 12h10 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Duoraadslid Gijs Holla van de PvdA Leiden hoopt dat het Leidse college zich bij Prorail meldt ...'

"PvdA wil nieuw fietsparkeersysteem bij station"
"Oké, het kost zes ton, maar dan heb je ook wat. Een geavanceerd electronisch parkeersysteem voor 5.000 fietsen dat zelf bijhoudt hoelang een rijwiel in de rekken staat. Prorail deed er ervaring mee op in Groningen en Utrecht en rondde inmiddels in Zutphen een succesvolle proef af. De spoorwegbeheerder is nu op zoek naar nieuwe locaties en wil ook bijdragen in de kosten."
sleutelstad.nl - Chris de Waard

| zaterdag | 2 februari 2013 | 02h39 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'POLLERBORDEN IN DELFT'

delft verkeersbord_j39_waarschuwingsbord_poller_beweegbare_paal_280x225.jpg delft nieuwe_langendijk_000_20121205_123902_waarschuwing_poller_280x225.jpg
Links het nieuwe waarschuwinsbord RVV J39 per 1 januari 2013.
Rechts de situatie medio december 2012 op de Nieuwe Langendijk in Delft.

"3x autoschade door poller in Delft"
"In Verkeerskunde 2/2010 wordt aandacht besteed aan de schade die kan ontstaan door pollers.
Casus 1: Gemeente moet 20% van de schade betalen.
Casus 2: gemeente 25% van de schade van eiser moet vergoeden.
Casus 3: Gemeente moet in dit geval 10% van de schade van eiser vergoeden."
verkeerskunde.nl - Yda Matthijssen

| zaterdag | 2 februari 2013 | 00h17 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'DE WISSELING VAN DE WACHT'

delft

"... Trots en waardig poseren Koningin Beatrix en Prins Willem Alexander voor de toeschouwer. Niet alleen als Koningin en Prins maar duidelijk ook als moeder en zoon. ... Dit portret is gebaseerd op een schilderij van mij dat ik in 1994 gemaakt heb."
galeriedekunstkop.nl - René Jacobs

| zaterdag | 2 februari 2013 | 00h11 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Er niet omheen praten, maar gewoon zeggen dat dit land langzaamaan verwordt tot een ontwikkelingsland.'

delft

"Willem"
"... Je zal het boegbeeld maar moeten zijn van een snaaiende en graaiende samenleving waarin de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Gemeente raadsleden die openlijk de waarheid vertellen, gesteund door de grote Nederlandse eerlijke personen, Prof Hoogleraar J. Elzinga, Hoge raad, Berenschot rapporten, en rechtvaardige burgers, 8 jaar strijd tegen deze onrechtvaardige politieke personen."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| zaterdag | 2 februari 2013 | 00h00 |week 06 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'André van Duin - Willempie'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional