| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 30 november 2012 | 16h13 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: De verschillen van inzicht komen dichter bij elkaar als het pad van verruwing, juridisering en wantrouwen wordt verlaten'

delft bas_verkerk_20121127_rv_rapport_berenschot.jpg
Delft. Bas Verkerk in de raadsvergadering over het Rapport Berenschot.

"Bespreking Berenschot-rapport leidt tot toenadering in Gondelaffaire"
"In de discussie die vanavond is gevoerd, is na jaren van verwijdering een eerste stap gezet in de richting van toenadering. Dat concludeerde waarnemend voorzitter van de raad, Paul de Widt, na afloop van een bewogen bespreking op 29 november van het feitenonderzoek dat bureau Berenschot in opdracht van Commissaris van de Koningin Jan Franssen - op verzoek van burgemeester Verkerk - had laten uitvoeren naar diens rol in de Gondelaffaire."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 30 november 2012 | 15h13 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: dit soort kwesties vooral politiek bestuurlijk op basis van feiten moeten worden opgelost in plaats van de weg van juridisering te volgen.'

delft

"Beweging integriteitsonderzoek"
"... Een affaire, waarbij in aanvang een restauranthouder het doel had een bestuurder bewust te chanteren, gekenmerkt werd door snelle juridisering voordat de raad hierover voor het eerst kon spreken, door het gebruik van vooral berichtgeving via websites en andere media, waarbij meestal geen moeite werd gedaan beweringen met feiten te onderbouwen, de beeldvorming enorm werd opgeblazen, een affaire dat veel geld heeft gekost, stapels papier heeft opgeleverd en vanuit menselijk oogpunt bezien alleen maar verliezers kent."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| vrijdag | 30 november 2012 | 12h53 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Alleen na een minnelijke schikking zetten wij er een punt achter.'

delft

"Integriteit Verkerk staat wel ter discussie"
"Commissaris van de Koningin Jan Franssen heeft een gemene streek uitgehaald door gelijk te stelllen dat de integriteit van Bas Verkerk niet ter discussie staat. Dat zou Franssen niet doen. Hij zou enkel het proces begeleiden. Wij moesten wel open staan voor de uitkomst van het rapport. De uitkomst dat Verkerk brandschoon is, is niet zo eenduidig als Franssen voorspiegelde in de persconferentie. De integriteit van Verkerk stel ik hier wel degelijk ter discussie."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| vrijdag | 30 november 2012 | 11h50 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gondelaffaire - Rapport Berenschot'

delft martin_stoelinga_20121129_raadsvergadering_rapport_berenschot.jpg
Delft. Martin Stoelinga in de raadsvergadering over het Rapport Berenschot.

Reactie van Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft op rapport Berenschot

Ik heb mij verbaasd hoe de gemeente en de commissaris van de koningin het rapport weer hebben geprobeerd te spinnen. Het circus gaat gewoon door.

Verkerk zou door Berenschot integer zijn bevonden. Dat valt nergens in het rapport terug te vinden.

Wel concludeert Berenschot dat niet kan worden vastgesteld dat Verkerk op de Baljé tapes in strijd met de geldende norm heeft gehandeld. Dat is iets heel anders dan een verklaring dat Verkerk integer heeft gehandeld.

En op de constatering dat op grond van de tapes niet kan worden geconcludeerd dat Verkerk in strijd met geldende normen heeft gehandeld valt ook nogal wat af te dingen.

Lees meer

Een voorbeeld: Berenschot vindt dat Verkerk niet in strijd heeft gehandeld met geldende normen omdat er geen bewijs is dat er vertrouwelijke gegevens zijn verstrekt over de grondtransactie. Dat geeft blijk van een wel heel ruime lezing vabn het begrip integriteit. Wethouder Baljé (Delft) belde met wethouder Verkerk (Den Haag) met de vraag of hij wist of de gemeente Den Haag interesse had in een stuk land van een 'vriendje' van hem, de bekende vastgoedhandelaar Zegwaard.

Op dat moment had Verkerk het gesprek meteen moeten afkappen. Hij had moeten zeggen dat hij een evident tegenstrijdig belang had en natuurlijk geen informatie kan geven ten behoeve van een onderhandelingspartner van zijn eigen gemeente omdat dat tegen de gemeente gebruikt zou kunnen worden. Dat al bekend was dat er interesse was in het stuk grond, zoals Berenschot veronderstelt, doet niet ter zake. Waarom vraagt Baljé het dan? Uit het feit dat Zegwaard en Baljé naar die informatie vissen blijkt toch al dat het voor hen wel waardevol is? En op dit punt moet je als bestuurder toch iedere schijn van belangenverstrengeling vermijden? Dat staat toch buiten kijf? Kennelijk niet. Ook al was bekend dat er interesse was, als bestuurder hoor je geen informatie te verstrekken die je gemeente kan benadelen; daar dien je verre van te blijven.

Wat er ook zij over de conclusies over Verkerk persoonlijk, vanuit de gemeente is zorgvuldig vermeden te praten over de daadwerkelijke pijnpunten in het rapport van Berenschot.

De conclusies zijn immers spijkerhard: het College had Baljé nooit mogen steunen in zijn procedures tegen mij. Het college is daarbij zelfs zover gegaan dat de gemeente partij is geworden aan de zijde van Baljé in de procedures die zijn aangespannen tegen mij. Ik kan u vertellen dat de gemeente in de correspondentie met mij altijd keihard ontkent heeft iets te maken te hebben met de door Baljé aangespannen procedures. Dat was de belangrijkste reden om mijn claim op de gemeente af te wijzen. Berenschot bevestigt het ongelijk van de gemeente.

En de gemeente werd dus partij in een procedure tussen haar eigen bestuurder en mij, gemeenteraadslid en een onderdeel van diezelfde gemeente, omdat ik het wangedrag van iemand uit hun midden aan de kaak durfde te steleln. Dat werd keihard afgestraft. De gemeente zat achter een reeks procedures, zo stelt Berenschot vast, waarin uiteindelijk zowel het Gerechtshof Den Haag als de Hoge Raad hebben bevestigd dat er voldoende feitelijke steun was voor de beschuldiging van corruptie aan het adres van die bestuurder. Ook de uitkomst van die jarenlange juridische strijd, waaraan ik bijna kapot ben gegaan, heeft de gemeente geprobeerd te spinnen: ik had alleen maar gewonnen omdat de uitingsvrijheid voor politici bijna ongelimiteerd is. Dat is klinkklare onzin. Nogmaals, zowel Hof als Hoge Raad zijn tot de hebben de feiten bekeken en de beelden gezien en kwamen tot de conclusie dat een beschuldiging van corruptie weliswaar zeer ernstig is, maar dat die beschuldiging voldoende werd gesteund door de feiten en ik dit dus terecht aan de kaak stelde.

Berenschot bevestigt dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met de beginselen van behoorlijk bestuur en Berenschot bevestigt dat de gemeente verantwoordleijk is voor het feit dat Baljé mij juridisch vervolgde. Daarmee bevestigt Berenschot dat de gemeente inderdaad aansprakelijk is voor de schade die ik heb opgelopen door die jarenlange procedures die mijn leven en dat van mijn familie heeft beheerst. Hierna een paar belangijkre constateringen van Berenschot op een rijtje:

1. Het interne onderzoek van de gemeente was geen onderzoek maar een 'quick scan' (p. 56 - citeren). Berenschot maakt gehakt van dit interne 'onderzoek' en constateert dat dit een schending oplevert van het onafhankelijkheidsbeginsel en dat het op onzorvuldige wijze uitgevoerd, want (p. 57):
Onderzoek naar corruptie had door externe partij moeten gebeuren;
Bevragen ambtenaren had in veilige omgeving moeten gebeuren, niet door een leidinggevende;
Slechts gesloten vragen gesteld en geen gespreksverslagen gemaakt;
Een van de meest betrokken ambtenaren is niet gehoord;
Hoewel mijn column aanleiding was voor het onderzoek is er nooit aan mij gevraagd naar de feiten die aan mijn "beschuldiging" ten grondslag lagen;
En het belangrijkste: de filmbeelden van Baljé, die de aanleiding waren voor de beschuldiging, zijn niet bij het interne onderzoek betrokken
2. Hoewel er meer en meer informatie kwam die bevestigde dat het rapport onzorgvuldig was blijft het college tot op de dag van vandaag vasthouden aan de juistheid van het rapport (p. 58); als het College in de herfst van 2005 dan toch erkent dat ze misschien de schijn van partijdigheid heeft gewekt, legt ze aan de gemeenteraad de vraag voor of er niet toch een extern onderzoek moet komen. Dat terwijl het College hier zelf toe had moeten besluiten; het was immers het College dat verantwoordelijk was voor het onzorgvuldige rapport;
3. Verkerk en de gemeente waren partij in de juridische strijd tussen hun wethouder en gemeenteraadslid Stoelinga (p. 62), waarin Baljé een bedrag van ruim anderhalf miljoen Euro van mij vorderde. Ook dat is in strijd met het beginsel van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. Zij kozen partij voor hun collega Baljé, onder meer door Baljé financieel te ondersteunen voor zijn juridische strijd tegen Stoelinga en Leefbaar Delft. Dat hadden zij niet mogen doen. Wat het nog kwalijker maakt is het feit dat Verkerk en het College al bezig waren met juridische stappen tegen Stoelinga nog zelfs voordat hun eigen interne onderzoek was beëindigd. De belangen van het gemeenteraadslid zzijn niet of onvoldoende meegewogen. Ik wijs erop dat ongeveer een derde van de vordering van Baljé op mij, bestond uit een bedrag dat in opdracht van de gemeente van mij werd gevorderd. Het ging om een bedrag van ruim € 400.000,-, bestaande uit de € 206.221,61 aan juridische kosten en het wachtgeld van € 198.000,-. Baljé legde, wederom mede namens de gemeente, voor de genoemde 1,4 miljoen bedrag onder mij op mijn gehele vermogen, op mijn woonhuis, mijn auto, mijn inboedel, op alles dat los en vast zat. Op de verjaardag van mijn vrouw kwam de deurwaarder langs om de inboedel op te nemen en daar beslag op te leggen. Toen er geschillen ontstonden over dwangsommen, heeft Baljé meerdere keren gedreigd over te gaan tot executoriale verkoop van mijn persoonlijke spullen. En nogmaals, Berenschot stelt terecht vast dat de gemeente meestreed aan de zijde van Baljé. Ik verzoek de gemeenteraad stil te staan bij het intimiderende effect hiervan op een lid van de oppositie, dat, zoals inmiddels in rechte in vier instanties is bevestigd, op rechtmatige wijze kritiek uitte richting een bestuurder. Die handelde in het publieke belang en wees op het volkomen onacceptabele gedrag van een wethouder. Het werd voor mij bijna onmogelijk mijn advocaat te betalen en om mijn politieke werk te doen. Het beheerste mijn leven. Mijn partij viel als gevolg hiervan uiteen en ik werd gedwongen een nieuwe partij starten. Er ontstonden begrijpelijkerwijs spanningen binnen mijn familie en mijn familie en ik leden er mentaal en fysiek zwaar onder.
4. Berenschot stelt vast, en ik citeer nu p. 62 van het rapport: "Het college heeft door haar uitingen naar ons oordeel de verantwoordelijkheid genomen voor het aansprakelijk stellen van de heer Steolinga door de advocaat van de heer Baljé op 19 mei 2005." Nota Bene: Verkerk en het College ondersteunden een wethouder in zijn procedure om Stoelinga de mond te snoeren. Een procedure waarin uiteindelijk zowel het Gerechtshof Den Haag als de Hoge Raad, zo merkt ook Berenschot terecht op (o.a. p. 45 rapport), hebben bevestigd dat er wel degelijk voldoende feitelijke steun was voor de beschuldiging van corruptie. Opmerkelijk is ook dat de gemeente dit nooit heeft opgepikt en altijd achter haar constatering is blijven staan dat er met Baljé helemaal niets aan de hand was. 

Dat zijn zeer ernstige constateringen. Dit zou de gemeente tot inkeer moeten brengen en tot het besef dat ze mij schadeloos moeten stellen. Al heb ik daar gezien mijn ervaringen weinig tot geen vertrouwen in.

Gelukkig hoeven we na het lezen van het rapport niet te stemmen over de vraag of aanblijven van de burgemeester wel gewenst is voor Delft. Het is duidelijk hoe de Delftenaren hierover denken. Dat hij solliciteerde naar een functie bij de Rekenkamer geeft ook al aan, dat hij zichzelf ook al die vraag gesteld had met eigen overwegingen. Een motie om de raad die vraag nu wel te stellen vindt Onafhankelijk Delft op dit moment dan ook niet nodig.

Tot slot voorzitter: het beeld van Vrouwe Justitia aan de voorkant van het stadhuis heeft geen blinddoek. Betekent dit, dat elders recht gesproken wordt zonder aanzien des persoons, maar dat men in Delft eerst even de persoon zelf aankijkt voordat men recht spreekt?

Martin Stoelinga

| vrijdag | 30 november 2012 | 10h57 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Huub Halsema: het stilstaan bij de poller op de Nieuwe Langendijk veroorzaakt de meeste uitlaatgassen en overlast'

delft markt_000_vrachtwagen_20110602_221213_a.jpg
Delft, Markt. Even een tonnetje haring bezorgen.

"Nieuwe Langendijk verdient beter!"
"... Daarnaast heeft D66 het idee aangereikt om touringcars, net zoals lijnbus 81, op korte termijn een 'pollerafstandsbediening' te geven."
d66delft.nl - Huub Halsema

| donderdag | 29 november 2012 | 20h16 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stedenbouwkundige plannen Spoorzone Delft - Beeld verslag van de gehele avond'

delft spoorzone_delft_20121127_nieuwe_wijk.jpg

FILMPJE

| donderdag | 29 november 2012 | 16h03 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gondelaffaire - Rapport Berenschot'
"Berenschot beteedt geen enkele aandacht aan Speetjens. Hij werd ook al overgeslagen bij het interne onderzoek. Dat interne onderzoek moest snel af voordat Speetjens terug was van vakantie. Lees verhoor onder ede door Rijksrecherche er nog maar eens op na."
harrie fruyt van hertog

Eerder gepubliceerd door PolitiekDelft.nl
-----------------------------------------
zondag | 12 december 2010 | 00:00 |
DELFTLEAKS
delft pet.jpg

VERHOOR H.A. SPEETJENS OVER DE GONDELAFFAIRE

Eerst geen subsidie en toen weer wel subsidie.
Bas Verkerk: Er is niets aan de hand, doe maar een opfriscursus.


Rijksrecherche onderzoek: verhoor H.A. Speetjens

| donderdag | 29 november 2012 | 11h27 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: Ik heb veel affiniteit met het prettige, rustig kabbelende leven in dit dorp, waar de winkeliers je nog kennen.'

delft

"Bas Verkerk keurt nieuwste Midden-Delflandse specialiteit"
"... Hoewel Bas Verkerk eerste burger is van Delft, vond hij het een eer om in de naastgelegen gemeente een nieuw streekproduct te lanceren Hij is ook geen onbekende in Den Hoorn: Ik kom regelmatig in dit winkelstraatje en dan met name in de drie speciaalzaken die je hier op een rijtje vindt. Ik koop kaas en noten bij Wessels, haal een heerlijk vers brood bij Holtkamp en ga dan natuurlijk ook nog naar keurslager Van Geest. Daar weten ze al dat ik met name voor de gehaktballen kom!"
deweekkrant.nl - Gemma Van Winden- Tetteroo

| donderdag | 29 november 2012 | 00h44 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wil de Delftse politiek de onnodige overlast in de (binnen)stad echt verminderen?' hfvh

delft
verkeersnet.nl - Elektrische bus komt eraan

"8.2 - Motie "touringcars binnenstad" van de fractie Stadsbelangen"
"Bijlagen: ...
De redactie van PolitiekDelft is zeer benieuwd welke milieubewuste partijen de motie "touringcars binnenstad" gaan amenderen. In een binnenstad horen tegenwoordig geen vervuilende motorvoertuigen meer zwaarder dan 3500 kg."
ris.delft.nl

| donderdag | 29 november 2012 | 00h05 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Echte Jannen: WAT EEN GELUL'

delft
fotomontage JPdeWit.

"Rapport Berenschot: Bas Verkerk schrijft een brief aan de gemeenteraad"
"... Als voorzitter van de raad heb ik gezegd dat ik met de raad en het college in gesprek zal gaan over de omgangsvormen in de Delftse politiek.
... Samen met een externe gezaghebbende persoon wil ik met u en het college inventariseren wat er anders zou kunnen en moeten in onze politieke arena."
ris.delft.nl - brief van Bas Verkerk

| woensdag | 28 november 2012 | 20h11 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Er blijft daarom voldoende aanleiding om ook op dit punt te twijfelen aan de integriteit van burgemeester Verkerk.'

delft martin_stoelinga_olifant_leefbaardelft_optocht_20011201_1523-_a.jpg
Delft, Markt.
Elf jaar geleden, Martin Stoelinga stapt in de politiek.

"Fout in rapport van Berenschot over burgemeester Verkerk"
"De twee onderzoekers van bureau Berenschot hebben een goed rapport geschreven over de rol van burgemeester Bas Verkerk (VVD) in de gondelaffaire. Eerder liet ik al weten dat uit dit rapport heel duidelijk blijkt dat burgemeester Verkerk in de gondelaffaire niet integer heeft gehandeld. Helaas zit er wel een hele storende fout in het rapport van Berenschot. Het betreft het gedeelte van het rapport dat erover gaat dat Baljé op 28 mei 2004 vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar Verkerk over de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Delft. Verkerk was op dat moment de belangrijkste kandidaat voor deze functie. Op dit punt is het rapport van bureau Berenschot niet sterk.

Lees meer

In het voorjaar van 2004 vond in Delft een benoemingsprocedure plaats voor een nieuwe burgemeester. Op 27 mei 2004 vond in dat kader 's avonds een besloten raadsvergadering plaats op het stadhuis. In deze vergadering is gestemd tussen de twee kandidaten die door de vertrouwenscommissie als nummers 1 en 2 naar voren waren geschoven. Dit waren Bas Verkerk en een vrouw van de PvdA.

In zijn gesprek dat hij 's middags op 28 mei 2004 voerde met Verkerk vanuit Daga's pizzeria ging Baljé uitgebreid in op de burgemeestersbenoeming, zo blijkt uit de videobeelden. Baljé vertelde Verkerk over de keuze van de vertrouwenscommissie en de kandidaten die op nummers 1, 2 en 3 stonden. Daarbij gaf Baljé uitgebreide informatie over stemverhoudingen, politieke gevoeligheden, en de strubbelingen die er waren geweest om Verkerk op nummer 1 te krijgen.

De onderzoekers van Berenschot stellen in hun rapport dat er tijdens dit telefoongesprek van Baljé met Verkerk geen geheime informatie is uitgewisseld over de voordracht, noch over de rest van de benoemingsprocedure. Deze stelling baseren de onderzoekers van Berenschot op het enkele feit dat er op 28 mei 2004 geen geheimhouding rustte op de namen van de nummers 1 en 2 op de voordracht.

Waar de onderzoekers van Berenschot echter aan voorbij gaan is dat Baljé ook uitvoerig sprak met Verkerk over de nummer 3 op de voordracht. Dat was evenals Verkerk en Baljé een VVD'er. Baljé wees Verkerk erop dat hij te horen had gekregen dat commissaris van de Koningin Jan Franssen (VVD) ook nog wel eens voor de nummer 3 op de voordracht zou kunnen gaan. Vervolgens adviseerde Baljé Verkerk ervoor te zorgen dat Jan Franssen geen gekke dingen zou doen. Jan Franssen moest gewoon nummer 1 en 2 accepteren. Baljé en Verkerk bespraken dus hoe ze hun partijgenoot die op nummer 3 stond buitenspel konden zetten.

Kortom, Baljé verstrekte informatie aan Verkerk over de derde burgemeesterskandidaat. De beschuldiging van het lekken door Baljé van vertrouwelijke informatie over de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Delft naar Verkerk is daarop gebaseerd. Baljé had niet tegen Verkerk mogen zeggen dat de derde kandidaat een VVD'er was waar Jan Franssen ook nog wel eens voor zou kunnen gaan. Als de onderzoekers van Berenschot hun huiswerk hadden gedaan, dan hadden zij dit geweten. Het staat onder meer in de verklaring die het raadslid Aad van Tongeren (CDA) in 2005 bij de Rijksrecherche heeft afgelegd.

Onlangs raakte in Roermond een burgemeesterskandidaat in opspraak omdat hij tijdens de procedure die aan de burgemeestersvoordracht vooraf ging de vragen die hij kon verwachten van iemand had gekregen. Justitie ziet dat als een gunst of dienst die hij niet had mogen aannemen. De vraag is of Bas Verkerk in 2004 niet op vergelijkbare wijze in de fout is gegaan. Het onderzoeksrapport van Berenschot geeft hierover geen uitsluitsel omdat de onderzoekers van Berenschot de fout hebben gemaakt voorbij te gaan aan het punt waar het om gaat. Er blijft daarom voldoende aanleiding om ook op dit punt te twijfelen aan de integriteit van burgemeester Verkerk.

Martin Stoelinga"

| woensdag | 28 november 2012 | 16h54 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'STIJLVOL WETHOUDERS-CABARET'
"Wethouders Lukas Vokurka D66 en Pieter Guldenmond STIP presenteren op zeer originele wijze drie stedenbouwkundige plannen voor de Spoorzone Delft.
Aan u de keus, wat vindt u, roept u maar ..."


delft asvest_001_theater_de_veste_lukas_vokurka_pieter_guldemond_20121127_194746_a.jpg
Lucas en Pieter openen de informatie-avond in het Veste Theater.

"Ik kies voor plan van Jaap den Bout"
Achtereenvolgens vertellen de architecten Edzo Bindels en Fred Humblé West 8 Humblé/Martens architectuur en stedelijk ontwerp, Liesbeth van der Pol dok architecten en Jaap van den Bout Palmbout Urban Landscapes over hun plan.

Na mijn eerste indrukken kies ik voor het plan van Jaap den Bout. Het plan van Jaap is flexibel en biedt veel vrijheid om naar eigen wens te gaan bouwen. Jammer dat daar een 'crisis' voor nodig is om Delft weer eens positief op de kaart te zetten.
harrie fruyt van hertogdelft

"Wat vindt u?"
"In juni 2012 is een ambitiedocument voor de nieuwe wijk opgesteld. Drie stedenbouwkundige bureaus hebben de opdracht gekregen om op basis van deze ambities een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor de nieuwe wijk."
spoorzonedelft.nldelft pieterguldenmond_wytzepatijn_jaapdenbout_fredhumble_edzobindels_liesbethvanderpol_lukasvokurka_20121127_214438.jpg Iedereen bedankt!
Pieter Guldenmond, Wytze Patijn, Jaap den Bout, Fred Humble, Edzo Bindels, Liesbeth van der Pol en Lukas Vokurka.

| woensdag | 28 november 2012 | 15h24 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gerrit Valk: Het project past dus helemaal in de duurzaamheidsambitie van de gemeente'

delft

"Fractie CDA Delft op werkbezoek bij duurzame stichting De Witte Roos"
"... De stichting maakt namelijk gebruik van mensen die vrijwillig tijd en kennis 'doneren' aan de verschillende projecten. Een voorbeeld is het project Stadskas waar duurzaam voedsel zal worden verbouwd midden in de stad."
cda.nl/Delft

| woensdag | 28 november 2012 | 14h34 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE suddert maar door'
Agenda raadsvergadering morgenavond:
Rapport Berenschot Feitenonderzoek naar rol burgemeester in gondelaffaire (1266119) + brief college inzake rapport integriteit burgemeester (1266243). De heer de Widt zal dit agendapunt voorzitten. De burgemeester wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.
Politieke overwinnig Bas Verkerk nabij, gesteund door minimaal 33 stemmen in de raad. Martin Stoelinga blijft voorlopig zitten met onbetaalde rekening van 1 miljoen euro.
hfvh


delft gondel_20040816_171952_gondel_2_bas_verkerk_delft_a.jpg
De toen nog Haagse wethouder Bas Verkerk, rechtsgezeten in de gondel, verkent Delft.

"Judaskus"
"... Natuurlijk stond van te voren de uitkomst van het Berenschot rapport vast. Immers, de opdrachtgever, in dit geval Franssen, geeft met de opdracht meteen richting aan de uitkomsten van het rapport. Wie betaalt, bepaalt heet dat."
... O ja, op termijn ben ik best bereid tot een gesprek, maar eerst zullen we af moeten rekenen.
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga

| woensdag | 28 november 2012 | 14h26 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Actie 'Kinderen van de Rekening'"
"... Ook in de afdeling Delft wordt hard gewerkt zo veel mogelijk kinderschoenen te verzamelen. Inmiddels is de planning iets gewijzigd: Er zijn nu twee inzamelpunten voor de afdeling Delft: 1. Guineelaan 24, 06 51173932 (Frank) 2. Koepoortstraat 37, 06 29014836 (Dagmar)"
delft.sp.nl

| dinsdag | 27 november 2012 | 16h17 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wim Hamelink: ondanks nadrukkelijke toezegging van wethouder de Prez dat het buurthuis open zou blijven is de buurt in protest gebleven over behoud buurthuis in huidige vorm uitvoering en beleving'

delft wim_hamelink_sp_delf_at.jpg
Wim Hamelink raadslid SP Delft.

"SP Delft feliciteert Indische Buurt"
"Grote vreugde onder de buurtbewoners en bezoekers van het buurthuis aan de Bras. De verhuizing van de Praktijkschool van het Grotius College naar de Borneostraat, waarin het buurthuis zou worden geherhuisvest, is van de baan. De Indische Buurt behoudt hierdoor een volwaardig buurthuis."
delft.sp.nl

| dinsdag | 27 november 2012 | 15h42 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Europese fractie CDA bezoekt TU Delft en TNO"
"Fractielid van het CDA-Delft Ramona Maramis: Intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en onderwijs in Delft resulteert in een extra impuls voor de lokale economie. Dat is wat het CDA Delft voor ogen heeft als het gaat om het belang van kenniseconomie voor de stad."
cda.nl/Delft

| dinsdag | 27 november 2012 | 13h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Wereldmuseum wint prijs voor restaurant"
"Het Wereldmuseum Rotterdam heeft de onderscheiding 'wijnrestaurant van het jaar' gekregen. Het museum kreeg de jaarlijkse prijs van de restaurantgids Grootspraak."
rijnmond.nl

| dinsdag | 27 november 2012 | 12h31 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft sint_agathaplein_000_lantarenpaal_adriaan_rees_2010_02_24_16_08_a.jpg
Delft, Sint Agathaplein.

"Ingekomen stukken: Diverse afzenders: collectie en gebouw Nusantara.pdf"
"Het gebouw Nusantara
Wij steunen het voornemen van het college om het gebouw van Nusantara te behouden voor publieksfuncties en met name in de culturele sfeer. Het zou onvergefelijk zijn een gebouw op die plek te vervreemden voor louter private doeleinden. Integendeel, het gebruiken voor tentoonstellingen, debatten en culturele presentaties, eventueel geflankeerd door een hoogwaardige museumwinkel en adequate horeca versterkt de allure van het plein."

- Stichting Nusantara (donateurstichting van museum Nusantara) A. J. (Ajo) Duymaer van Twist Voorzitter
- Delfia Batavom J.E.J. (Joris) van Bergen voorzitter
- Verre Culturen Delft (vriendenvereniging van museum Nusantara) F.H.M. (Erik) Mischgofsky voorzitter
- Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft G. (Gerda) Flik Voorzitter
- Vereniging van Vrienden van het Prinsenhof P.A. J. (Paul) de Bree Voorzitter

ris.delft.nl

| dinsdag | 27 november 2012 | 03h48 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *
delft

'GONDELAFFAIRE - Rapport Berenschot'

delft

"Snaterse interviewt Bas Verkerk en Ernst Damen na afloop persconferentie"
(transcriptie politiekdelft.nl)

Meneer Verkerk zat u geweldig in de spanning over de tekst van het rapport of viel dat mee, had u alle vertrouwen. Nou het is bepaald niet lichte kost er is veel gebeurd in de gondelaffaire veel zaken hebben gepasseerd er zijn veel verschillen van mening, conflicten, dat is natuurlijk een heel heel groot verhaal en daar is licht kritiek mogelijk op wat wij gedaan hebben en die is in het verleden geweest en ik wist dat die zou komen en het is goed dat dat nou eens is uitgezocht en uitgesproken.

Lees meer

In de tijd dat u wethouder in Den Haag was uw betrokkenheid daarbij daarvan is gebleken dat die er niet was maar hebt u toen weleens gedacht ga ik op het randje het lijkt me zo lastig voor een wethouder ook voor een burgemeester om precies te bepalen welk moment je nou denkt kom ik in gevaarlijk gebied. Nee dat denk ik niet, we zijn allemaal we zijn allemaal professionals en je weet wat je moet doen.

Martin Stoelinga die informeert u over mogelijk niet integer gedrag van Baljé, wat moet dan een burgemeester doen, moet hij dan aanhoren, dat gaan we eens bespreken. Nee, je moet wel precies weten wat de boodschap dan is voordat je tot acties overgaat. En ik heb het net ook verteld, het rapport zegt dat ook in het hele begin met de eerste gedachte daarover was bij mij niet duidelijk dat het echt over corruptie ging.

Dat bleek een paar dagen later en toen hebben we ook actie ondernomen. Nou het rapport zegt dat er aan uw integriteit niet valt te twijfelen, maar sommige delen van de besluitvorming met name als het gaat over de kosten die wethouder Balje gaat maken in rechtzaken dat is niet helemaal correct verlopen. Maar wat had er dan moeten gebeuren. Nou we hadden in die fase meer moeten kijken naar ook het belang van de andere partij van het raadslid, daar hadden we zorgvuldiger naar moeten kijken. Dat is ook al eerder geconstateerd in 2010 bij het rapport van de werkgroep van de gemeenteraad en hier zien we dat bevestigd in het rapport van Berenschot.

Dat is ook de reden dat er lessen getrokken zijn door de gemeente en door het college al twee jaar geleden waarin we gezegd hebben je kan niet zo maar eenzijdig financiele steun geven voor juridisch kosten, dat moet altijd in overleg, dus die les is getrokken. Nou u was zeer in voor verbeteringen in de sfeer bij de gemeenteraadsvergaderingen en de gemeenteraden ja u hoopt natuurlijk dat dat het lukt zijn de mogelijkheden daar voor hebt u het gevoel dat gemeenteraadsleden daar ook voor in zijn.

Ja, ik denk dat we gewoon met dit onderzoek en met de uitkomsten de gondelaffaire achter ons kunnen laten dat is geweest het is uitgezocht er is kritiek geweest er zijn ook goede dingen naar voren gekomen Dus nu ligt nu de weg vrij om opnieuw met elkaar het debat in te gaan om te komen tot betere verstandhoudingen om de zaak achter ons te kunnen laten.

En die gedragscode de omgangsvormen zoals mensen met elkaar omgaan is dat iets een discussiestuk wat voornamelijk de gemeenteraadsleden zelf ondernemen. Ik wil eerst gewoon met iedereen rustig een kopje koffie drinken om daar over te spreken dat men zijn hart kan luchten dat men zijn ideeen kwijt kan dan ga ik daarna kijken hoe het verder gaat. Dus ik nodig alle fractievoorzitters uit om dat te doen ik denk dat het heel goed is en nodig is dat we dat met zijn allen doen en nou dan kunnen we snel komen tot een route die daar toe leidt.

Nou daar wens ik u heel veel succes mee en bedankt voor de uitleg. Goed zo we zien elkaar.Meneer Damen u hebt nog maar heel vluchtig kunnen lezen uiteraard, maar wat is de algemene conclusie de integriteit van de burgemeester stond niet ter discussie maar er waren wel verbeteringen noodzakelijk. Ja nou wat je ziet in het rapport daar ben ik eigenlijk heel blij om is dat het feitenonderzoek er toe leidt dat ook Berenschot eigenlijk laat ik maar zo zeggen tot dezelfde feiten komt die we eigenlijk ook eerder als raad hebben geconstateerd. Er is eigenlijk niks nieuws op tafel gekomen dat is niet negatief dat is juist heel positief ze hebben het nog eens onderzocht en ze komen tot dezelfde feiten ze maken trekken daar vervolgens conclusies uit en ook daarvan stel ik eigenlijk vast dat die conclusies in lijn liggen met de conclusies als raad die we zelf hebben getrokken en daar ben ik ontzettend blij mee want dat wil zeggen dat we toen ook goed werk hebben geleverd en dat dat nu herbevestigd door Berenschot.

Lees meer

De gemeenteraadsvergadering als je die volgt dan proef je toch altijd wel een zeker wantrouwen van de gemeenteraadsleden ten opzichte van elkaar bij de besluitvorming over het nieuwe stadskantoor kon je dat zo merken zelfs persoonlijk werden mensen zo aangevallen. Is die sfeer te verbeteren nou echt wel te verbeteren want dat lijkt mij toch wel iets van langere adem. Nou dat wil ik ook heel graag wat dat betreft is de oproep van de commissaris van de koningin die hij net gedaan heeft bij zijn verklaring die kan ik goed volgen die herken ik ook wel over de bestuurscultuur in Delft hoewel ik zelf ook wel denk het is wat meer in het verleden dan nu het speelt zich ook af op een beperkt aantal dossiers.

Op zich herken ik het wel en vind ik zijn oproep om er echt wat aan te doen he en ook de opmerking die de burgemeester er zelf over maakt dat hij er zijn rol in wil pakken om daar echt iets in te verbeteren nou die wil ik gewoon ondersteunen. Los van alles wat er in het verleden is gebeurd ook om hier een streep er onder te zetten en naar de toekomst te kijken.

De gemeenteraadsleden die zijn onderling in gesprek om de gedragscode om die beter in beeld te krijgen zou dat wat opleveren. Nou kijk, enerzijds wel maar juist ook toch de discussie waar het steeds over gaat die zie je ook terugkeren op het moment dat we het over gedragscode hebben maar daar zit dat wantrouwen en dat gevoel van met elkaar samenwerken heel nadrukkelijk in en dat is eigenlijk spijtig om te moeten constateren maar zo gaat het.

Ja kijk de burgemeester heeft aangegeven hij gaat nu met alle fractievoorzitters over praten met alle fracties en hij gaat dan eens kijken hoe hij zou kunnen proberen om een proces op gang te krijgen de bestuurscultuur wat dat betreft beter wordt dat kan ik alleen maar ondersteunen de pvda wil het ook heel graag en ik weet zeker andere partijen in de raad ook.

Nou we gaan het zien en bedankt voor het commentaar. Graag gedaan.

| dinsdag | 27 november 2012 | 00h28 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Saudi-Arabië begint volgend jaar met bouw van zonneparken"
"Saudi-Arabië heeft aangekondigd dat het begin 2013 begint met de bouw van zijn eerste zonnecentrale. De olierijke staat wil de komende decennia fors inzetten op zonne-energie. Tot en met 2032 wil het land 109 miljard dollar investeren."
tweakers.net - Dimitri Reijerman

| dinsdag | 27 november 2012 | 00h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"De Hollandse Metropool, ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus"
"Lezing door Maurits de Hoog met discussie lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
De lezing van Maurits de Hoog gaat over zijn boek De Hollandse Metropool, ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus"
delftdesign.nl

| zondag | 25 november 2012 | 22h44 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE'

'Martin Stoelinga: Verkerk heeft een corrupte wethouder bijgestaan en dat weet hij heel goed.'


delft

"Martin Stoelinga vindt de excuses van burgemeester Verkerk een lachertje. 'Ik geef nooit op voordat ik genoegdoening heb'"
"Martin Stoelinga neemt de excuses van Bas Verkerk met een grote korrel zout. Eerder deze week reikte de burgemeester het gezicht van Onafhankelijk Delft de hand, nadat hij door bureau Berenschot was vrijgepleit van niet integer handelen. We moeten verder, betoogde Verkerk en hij meldde snel met Stoelinga en anderen in gesprek te willen gaan."
delftopzondag.nl - Karl Flieger'Jens van den Brink: dat Berenschot de claim van Stoelinga op de gemeente eigenlijk op alle punten bevestigt.'

delft

"Advocaat Van den Brink ziet bevestiging van onrechtmatig handelen gemeente in rapport Berenschot"
"'Berenschot hanteert ten onrechte fluwelen handschoentjes als het om Verkerk gaat. Dat doet niet bepaald recht aan de manier waarop Verkerk en de gemeente de afgelopen jaren met gemeenteraadslid Stoelinga zijn omgesprongen.' Dat zegt advocaat Jens van den Brink in een reactie op het rapport. 'Belangrijker vind ik echter dat Berenschot de claim van Stoelinga op de gemeente eigenlijk op alle punten bevestigt.'"
delftopzondag.nl - Karl Flieger"Het rapport van Berenschot aangaande de integriteit van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire roept vanzelfsprekend reacties op. Hieronder een overzicht van meningen."
"Ernst Damen PvdA: De schadeclaim van Martin Stoelinga (die niet in de raadszaal thuishoort) is nu nog het enige dat in de lucht hangt en ik wil hem dan ook vragen die zo snel mogelijk in te dienen zodat er door de rechter een uitspraak over kan worden gedaan."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

Redactie:
De schadeclaim in der minne schikken voor de komende raadsvergadering vind ik een snellere en betere optie, ja toch Ernst? Daarvoor is nodig dat Bas Verkerk nu als eerste moet gaan bewegen! Chequeboek meenemen want van een excuusje kan je geen brood kopen.
harrie fruyt van hertog

| zondag | 25 november 2012 | 17h17 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft doz_20121125_bas_verkerk_integer_berenschot.jpg

delftopzondag.nl - nummer 48

| zondag | 25 november 2012 | 16h31 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Ronald Vuijk VVD 17 dagen tweede-kamerlid'

delft

"Tweede Kamer der Staten-Generaal"
"Onderwijs
- MAVO-3
- MAVO-4
- Collequium doctum
- Nederlands recht: juridische bestuurswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
- Diverse partijcursussen"
tweedekamer.nl - Ronald Vuijkemail
hi ronald
ik zie dat je inmiddels 17 dagen tweede-kamerlid bent
daar heb ik aan mee geholpen, hahaha
gefeliciteerd en succes
gr
harrie fruyt van hertog

| zondag | 25 november 2012 | 11h35 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Maandagavond moet de Schiedamse gemeenteraad bepalen of er een streep onder het dossier-Verver wordt gezet of dat alsnog een raadsenquete wordt opgestart.'

delft

"Verver verdeelde flessen drank onder ambtenaren"
"De dure flessen drank die overbleven na een bezoek van Pieter van Vollenhoven aan de prive-woning van oud-burgemeester Verver zijn verdeeld onder Schiedamse ambtenaren."
rijnmond.nl

| zondag | 25 november 2012 | 01h09 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Franssen zou alleen de opdrachtgever zijn en geen politiek oordeel vellen.'

delft

"Pas als Stoelinga schadeloos is gesteld, sluiten wij de Gondelaffaire"
"Het integriteitsrapport van bureau Berenschot zegt niks over de integriteit van Verkerk. Het is pure Haagse bluf van commissaris Jan Franssen (VVD) om te zeggen dat de integriteit van Verkerk niet ter discussie staat. Verkerk heeft in een minderheid van de beslismomenten niet volgens de geldende wetgeving, gedragscodes en regels van behoorlijk bestuur gehandeld. En dat is naar mijn mening niet-integer."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 24 november 2012 | 01h19 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'KADMIUM'

delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft

"De kunst van het sieren"
"Van 29 november tot en met 13 januari 2013 is in Kadmium de expositie "de kunst van het sieren" te zien. De expositie wordt zondag 2 december om 15.00 uur geopend door Lous Martin."
kadmium.nl

| zaterdag | 24 november 2012 | 00h16 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... een elektrische fiets ... niet als motorvoertuig wordt aangemerkt ...'

delft buitenwatersloot_000_elektrische_fiets_delphin_20060406_185228_a.jpg
Delft. Elektrische fiets Delphin gezien in april 2006.

"Niet meer vermogen voor elektrische fiets"
"De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, zegt blij te zijn dat het Europees Parlement tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen heeft gestemd. 'Hiermee blijft een elektrische fiets een fiets.'"
verkeersnet.nl

| zaterdag | 24 november 2012 | 00h00 |week 48 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Diggy Dex ft. Eva de Roovere: Slaap lekker (Fantastig toch)'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional