| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 2 november 2012 | 13h12 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Berenschot is al een tijdje bezig met een integriteitsonderzoek naar VVD-er Bas Verkerk.' hfvh

VANDAAG: nrc.nl - 'Van Rey liet zich omkopen door projectontwikkelaar'

delft
Delft. Christiaan Balje doopt de Barca di Olio.

VVD praktijken in Delft
Leefbaar Delft heeft vragen gesteld over de wachtgelduitkering van Christiaan Balje. Balje nam zelf ontslag in 2005, echter zijn nieuwe baan bij Blauwhoed werd gecanceld. Blauwhoed betaalde hem wel € 110.000,-- 'schadeloosstelling'. Uit de antwoorden van B&W blijkt dat de schadeloosstelling niet wordt verrekend met de wachtgelduitkering van Balje omdat het geen loon of winst is.

Een wachtgelduitkering zie ik als sociaalgeld, opgebracht door de Delftse gemeenschap. Wat let je als wachtgeldgerechtigde dan even af te zien van deze uitkering. Wat een moraal. Dit alles vond plaats onder toeziend oog van Bas Verkerk, ook VVD-er. Hoe integer is Bas Verkerk? Berenschot is al een tijdje bezig met een integriteits onderzoek. Nou zonder dat rapport is het ook wel duidelijk inmiddels.
politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertogMet verwijzing naar:
- beantwoording schriftelijke vragen Leefbaar Delft
- ambtelijk memo juridische bijstand

Lees meer

"beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Leefbaar Delft inzake wachtgeld ex-wethouder Baljé"
3: Is de vergoeding van Blauwhoed verrekend met het wachtgeld van ex-wethouder B? Zo ja, kunt u dat specificeren en zo nee, gaat u dat alsnog doen?
Er heeft geen verrekening plaatsgevonden in de zin dat het betaalde wachtgeld is verminderd met de som die als schadeloosstelling aan de heer Baljé is uitgekeerd. De APPA, dat is de wet op grond waarvan wachtgelduitkeringen plaatsvinden, biedt hiervoor geen basis. Deze wet voorziet alleen in het verminderen van de uitkering met -kort gezegdgenoten winst uit een onderneming, met ontvangen belastbaar loon uit arbeid of ontvangen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom kan de gemeente niet overgaan tot verrekening van het wachtgeld met de schadeloosstelling.
brief van College van B&W"6. Ambtelijk memo 20 juni 2005 over kosten juridische bijstand Baljé"
Een bijdrage in de kosten van zo'n procedure zou dan óok gekoppeld dienen te worden aan de voorwaarde dat, als zo'n vergoeding als voortvloeisel van de procedure of onderhandeling moet worden gezien, de heer Balje deze, ook al zijn het naar de letter van de wet geen inkomsten uit of in verband met arbeid, aan de gemeente opgeeft en laat verrekenen met zijn wachtgeldaanspraken. Dit laatste conform de in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtenaren (APPA) neergelegde methodiek (de verrekening geschiedt zodanig, dat de uitkering wordt verminderd met het bedrag waarmee de uitkering, vemeerderd met de inkomsten, de laatstelijk genoten wethouderswedde, waarvan de uitkering is afgeleid, overschrijdt).
Gemeente Delft - Cluster Middelen - C. de Graaff

| vrijdag | 2 november 2012 | 12h55 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Ik vind het amoreel dat je gebruik maakt van wachtgeld terwijl je ook ruim één ton hebt gekregen ... Ik noem dat dubbel vangen.'

delft

"VVD wethouder Baljé kreeg schadevergoeding van 110.000 euro en wachtgeld"
"De baan bij projectontwikkelaar Blauwhoed ging in 2005 niet door voor opgestapt VVD wethouder Baljé. Na publicaties op de Leefbaar Delft site van vermeende corruptie en lekken van vertrouwelijke informatie. Baljé moest alleen nog het contract tekenen bij Blauwhoed. Maar zover is het nooit gekomen. De raad van bestuur zag het niet meer zitten. Na zeven jaar blijkt uit antwoorden van het college dat Baljé toen een schadeloosstelling heeft gekregen voor het niet doorgaan van deze baan."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| vrijdag | 2 november 2012 | 12h18 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


"521 extra kamers"
"Nog altijd heerst er een grote kamernood in Delft. Studenten die hier komen studeren, kunnen maar met moeite een kamer vinden. De gemeente nam de doelstelling ter hand om een deel van de vraag op te lossen. Voor 2014 bouwt Delft daarom 2200 extra kamers, en met de studentenwoningen in de Spoorzone zijn we weer een stap dichterbij."
stipdelft.nl - Anne Viruly

| donderdag | 1 november 2012 | 16h19 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft Internet Panel over promotiecampagnes'

delft

Best panellid,
Via deze mail willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek van de gemeente Delft. Deze vragenlijst gaat over promotiecampagnes van Delft.
Graziella Vitale
Gemeente Delft GBO/Advies en Expertise/Informatie BBI/Onderzoek & Statistiek tel. 06-52739186 e-mail: dip@delft.nl

Hieronder een overzicht van de door mij beantwoorde vragen.
harrie fruyt van hertog

STADSMARKETING naar de vragen en antwoorden

| donderdag | 1 november 2012 | 12h47 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Vergeleken met de andere vervoersvormen levert investeren in de fiets het meeste effect per euro op, zo rekent de gemeente voor.'

delft

"Amsterdam investeert in de fiets"
"Amsterdam gaat tot en met 2016 € 57 miljoen investeren in maatregelen voor fietsers. De gemeente zal tot 2020 38.000 extra parkeerplekken en op de gevaarlijkste wegen minstens 15 kilometer rode fietsstroken aanleggen. De afgelopen 20 jaar is het gebruik van de fiets door Amsterdammers spectaculair gegroeid. Het aantal fietsritten is met meer dan 40 procent toegenomen. Amsterdammers rijden ongeveer 2 miljoen fietskilometers per dag en voor korte ritten is de fiets binnen de ring inmiddels zelfs het meest gebruikte vervoermiddel."
verkeersnet.nl

| donderdag | 1 november 2012 | 11h52 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Spoortunnel Delft 77 miljoen euro duurder"
"De spoortunnel Delft is 77 miljoen euro duurder geworden. Dat schrijft minister Schultz (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen over de begroting van het Infrastructuurfonds."
cobouw.nl - Merel van der Ham

| donderdag | 1 november 2012 | 01h23 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'RIJKS STUDIO'

delft
'Diana met haar gezellinnen op de jacht. Zij worden bespied door twee mansfiguren die zich verschuilen in de bossages.'

"Zelf aan de slag met 125.000 meesterwerken"
rijksmuseum.nl

| donderdag | 1 november 2012 | 00h05 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'van der Vracht: er zijn nu al meer parkeervergunningen afgegeven dan er überhaupt beschikbare parkeerplekken zijn.'

delft

"FLITS"
"Wethouder Junius heeft een nieuw parkeerregime voor de hele, maar vooral de binnenstad voorgesteld. En zoals zo vaak, na een raadpleging van de betrokken bewoners, die bijkans fel tegen waren, worden de plannen toch gewoon voortgezet."
Kolder van der Vracht

| woensdag | 31 oktober 2012 | 23h21 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Böcker: Delft is nu al een hele dure parkeergemeente en wat ons betreft zouden de kosten juist omlaag moeten.'

"Parkeertarieven 2013 worden bevroren"
"Wethouder Junius van parkeren heeft gisteren, tijdens de behandeling van de begroting 2013 in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte, toegezegd dat de parkeertarieven in 2013 met geen cent zullen stijgen,"
vvddelft.nl - Linda Böcker'Böcker: Het is ons opgevallen dat het college erg vaak de zaken in de verkeerde volgorde doet.'

"De juiste volgorde der dingen"
"... En dit is niet de enige keer dat dit gebeurt. Zo werden eind 2011 de parkeertarieven in Delft fors verhoogd, terwijl pas zeer recent de onderbouwing bekend werd, waaruit de noodzaak van de tariefsverhoging zou moeten blijken. Zie daarna de tarieven nog maar eens te corrigeren, als de onderbouwing niet klopt!"
vvddelft.nl - Linda Böcker

| woensdag | 31 oktober 2012 | 17h52 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Begroting in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dinsdag 30 oktober"

PARKEERBELEIDSKADER
Wethouder Milène Junius lichtte toe dat, in afwachting van de herijkingsdiscussie, de parkeertarieven voorlopig niet worden verhoogd.

PARKEERMETERS
... Wethouder De Prez antwoordde dit voorlopig niet van plan te zijn ...

BINNENSTAD
De D66-fractie vroeg verder aandacht voor de uitvoering van het Lokaal Verkeer en Vervoersplan en het FietsActiePlan en de budgetten die vooral voor de langere termijn beschikbaar zijn voor de fietsinfrastructuur.

BESTEMMINGSPLANNEN
Pieter Delleman (Belangenvereniging TU-Noord) en Geert van Poelgeest (KNNV) spraken beiden in over het belang van een goede ecologie in de stad ...

ris.delft.nl - Gemeenteraad

| woensdag | 31 oktober 2012 | 14h59 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Begroting commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 30 oktober"
Redactie: Geen webcast/video beschikbaar.
Oplossing: schuif bijeenkomst een avondje op.


delft wim_bot_professor_feyenoord_2008.jpg
Professor Wim Bot komt geld bedelen bij de gemeente.
Ga eens zelf wat doen en regel de financiën particulier af. hfvh

STEDENBAND
Wim Bot van de Stichting Stedenband Delft - Tshwane/Mamelodi zei in zijn inspraakreactie namens het bestuur verbijsterd te zijn over het dichtdraaien van de geldkraan voor de stichting.

SAMENWERKING
Dichterbij huis was de discussie over de hogere vervoerskosten, die volgens burgemeester een gevolg was van de intensievere regionale samenwerking. De fractie van Onafhankelijk Delft zei een motie te overwegen over de beveiligingskosten voor de burgemeester.

BEGINSPRAAK
... Wethouder Stephan Brandligt legde uit dat de bewoners voldoende kans krijgen hun zegje te doen over het groenbeleid.

WATERSPEELTUIN
De ChristenUnie werd gerustgesteld door wethouder Brandligt ...

ris.delft.nl - Gemeenteraad

| woensdag | 31 oktober 2012 | 09h30 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Junius: De reiskosten van de drie Delftse delegatieleden bedroegen zesduizend euro. Ik denk dat investeren in onze relatie met China op lange termijn zeker rendabel is.'

delft

"Wethouder Junius charmeert investeerders tijdens Chinareis"
"Jingdezhen, zo heette de bestemming van Milène Junius, wethouder van onder meer Cultuur en Economie. Volgens Junius betaalt het vijfdaagse bezoek zichzelf dan ook meer dan terug: onze zusterstad is een Chinese metropool zonder crisis."
deweekkrant.nl - Jesse Budding

| woensdag | 31 oktober 2012 | 09h23 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jorritsma: Dat gaan we dus niet doen'

delft

"Dossier: Regeerakkoord 2012"
"De kogel is door de kerk, het Regeerakkoord 2012 ligt er. Lees in dit dossier wat dit betekent voor de gemeenten en provincies. Lees hier de volledige tekst van het regeerakkoord en de doorberekening van het Centraal Planbureau."
binnenlandsbestuur.nl

| woensdag | 31 oktober 2012 | 02h55 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hol: ... ze vinden zich te duur hiervoor. Terwijl Vokurka beloofd heeft met ons persoonlijk om de tafel te blijven omdat hij de man was met de macht en de middelen, zijn eigen woorden.'

delft

"Bras in Actie tegen overlast scholieren"
"Conny Hol: Het klopt dat Vokurka het boete kleed heeft aangetrokken wat betreft de communicatie. Maar dat geeft hem geen vrij brief om dan maar de plannen door te zetten wat betreft de plaatsing van een middelbare school midden in de wijk. Wij zijn zeker niet tegen de praktijkschool zeker niet alle kinderen hebben recht op les!!! Maar met alle instanties in de wijk vinden wij dat wij genoeg hebben. En die geven wel degelijk overlast."
leefbaar-delft.nl

| woensdag | 31 oktober 2012 | 02h33 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harpe: Dus ook de SP is vast heel tevree met Rutte II ...'

delft

"Bruggen slaan"
"VVD en PvdA gaan samen bruggen slaan en dat is mooi! Samen tunnels graven lukt al aardig, gelet op het feit dat het kabinet Rutte II de Blankenburgtunnel gaat aanleggen. En dat is weer goed voor de bereikbaarheid en de economie van de Metropoolregio. Die Metropoolregio zal er komen, nu Rutte II het wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR+ samenwerkingsverbanden daadwerkelijk gaat indienen."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| woensdag | 31 oktober 2012 | 00h20 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'OPENING: Bureau Binnenstad Delft BV'

delft burgwal_008_20120718_160623_a.jpg
Delft. Het Bureau Binnenstad Delft BV is inmiddels gehuisvest in het gerenoveerde voormalige bankgebouw op de Burgwal.

"Opening BBD"
"Geen feest dus, maar wel een opening van ons nieuwe kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij vertellen u die avond graag wat Bureau Binnenstad Delft BV op de Burgwal 8a en 8b gaat doen. Na de opening door Ruud van Wijngaarde (directeur Kamer van Koophandel Delft) om 19.00 uur, hopen wij samen met u het glas te mogen heffen of een goede toekomst en voortreffelijke samenwerking."
binnenstaddelft.nl - Nieuwsbrief Ondernemersvereniging Binnenstad Delft

| dinsdag | 30 oktober 2012 | 13h28 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Operatie lekkende gondel"
In Delft zitten we nu al jaren met De "Gondelaffaire". In de diverse media konden we zien hoever lekken kan gaan en jarenlang gaat dit dan door zonder dat er iets aan wordt gedaan. VVD ers voorop maar we hebben nog meer politici van andere partijen hoor die doen het misschien wat subtieler maar het komt op hetzelfde neer.

Lees meer

Het woord corruptie wordt ineens erg veel gebruikt en straffeloos zo blijkt. Als De "Gondelaffaire" zich nu had afgespeeld dan denk ik dat al die rechtszaken er niet aan te pas hadden hoeven komen! Het rapport Berenschot loopt ook ietwat uit. Logisch want reken maar dat er op de vingers wordt gekeken aangaande dit rapport en de integriteit van burgemeester Bas Verkerk.

Bas Verkerk die zelf heeft verzocht om een integriteitsonderzoek. Wie betaald dit onderzoek eigenlijk? Bas Verkerk heeft er zelf om gevraagd. Dan moet hij het ook maar zelf betalen. Moeten we dan maar schriftelijke vragen over stellen. Leuk linkje
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/10/ambtenaren_bezorgd_corruptieon.html

Jolanda Gaal Onafhankelijk DelftTOP SECRET HOOG IN HET VAANDEL
Ik neem nog liever een slok uit de gracht dan dat ik een door Bas V. aangeboden glaasje water op zou moeten drinken...als je nou echt integer bent dan hoef je toch niet alles wat los en vast zit snel tot top secret te verklaren als ernaar gevraagd wordt?

Lees meer

Jammer dat dit BING bureau Bas Verkerk zijn zognaamde integriteit niet wat nader aan de tand mag voelen. Ik denk na een weekje of 2 waren ze er dan wel uit. De putjeslucht die daar uit de werkkamers in de Torenhove komt is wel heeeeel erg sterk, Avalex, GGZ, Harnaschpolder. Wat volgt?
http://www.bureauintegriteit.nl/site/pages/bing.php?pag_id=52

Jolanda Gaal Onafhankelijk Delftdelft

BAS KAN NIET AAN BLIJVEN ALS BURGEMEESTER
Dat het jammer is dat we in Delft geen echte burgervader hebben, daar zijn de meesten van onze inwoners het wel mee eens. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om een fijne burgemeester aan te vallen. Wij zouden dit anders natuurlijk ook nooit doen! Maar wat er in Delft gebeurd is, dat is eigenlijk niet meer recht te breien.

Lees meer

De landelijke pers staat vol met prominente VVD'ers die de boel beduvelen. Het o zo integere bestuur der Nederlanden staat danig in zijn hemd me dunkt! Kijk we kunnen nu wel proberen om Bas Verkerk weg te pesten, om terechte redenen overigens, maar de gemeenschap (Delft) moet hem dan wel vervolgens tot wel 6 jaar lang wachtgeld betalen.

Laat hem maar zelf een beter baantje vinden en dan opkrassen dat is het best voor iedereen. Maar dat het niet alleen VVD'ers zijn die de boel flessen is in het onderstaande linkje te lezen.
http://www.krapuul.nl/nieuws/90397/opgestapte-fraudeburgemeester-harry-vries-cda-krijgt-26-ton-wachtgeld/
Overigens wel eens leuk dat ook een niet VVD-er slecht bezig is. Maar wat een zootje zeg!

Jolanda Gaal Onafhankelijk Delftdelft

OVERAL UITVRETERS GENOEG ZO BLIJKT
Dat het in Nederland blijkbaar eerder gebruik dan uitzondering is dat de gevestigde orde zich bepaalde prioriteiten veroorloofd, dat kunnen we de laatste tijd met de regelmaat van de klok ondervinden. Waar mensen met een minimum de kas mogen vullen, nee sterker, gewoon met gezin en al op straat worden gedonderd, daar worden de dames en heren bestuurders de hand boven het hoofd gehouden.

Lees meer

Er is nog niets veranderd sinds het boekje van GEORGE ORWELL; Animal Farm. En animals zijn het !
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3051385/2011/11/26/Wilma-Verver-Alsof-ik-de-grootste-crimineel-was.dhtml
Wilma hier in de bovenstaande link, heeft helemaal gelijk, de VVD'er van Rey uit Roermond en Hooijmaijers, zijn nog grotere boeven! Zii hebben zich schofterig gedragen, corrupt!

Omdat je heus wel weet dat wanneer je iemand een dienst bewijst, je er later weleens iets voor terug voor zou kunnen verwachten Je moet dit gewoon niet willen! Kijk die Wilma, die vind ik natuurlijk gewoon een domme gans. Die is met 12 man uit eten gegaan in de Zwethheul dat heeft de gemeente Schiedam daar 3300 Euro ofzo gekost, even uit eten dat soort dingen.

Bas Verkerk is tenminste zo slim geweest om Berenschot dit door hem zelf aangevraagde "onderzoek" te laten doen. Bing had niets van hem heel gelaten!!! Nee nee onze Delftse Bas is veel slimmer! Overigens, die accountant mevr. Westerhout van het HNK "kostenonderzoek" die heeft ook in Schiedam lekker dubieus met de bonnetjes zitten goochelen mooi he dat soort wetenschap.
(PS: ONS nieuwe HNK , dat ligt straks aan het Burgemeester Verkerk Plein??)
We're all equal, but some are more equal ...

Jolanda Gaal Onafhankelijk Delft

| dinsdag | 30 oktober 2012 | 13h04 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'KABINETSFORMATIE 2012'

delft regeeraccoord_2012_vvd_pvda_bruggen_slaan.jpg

"Regeerakkoord"
"Bruggen slaan
Regeerakkoord VVD - PvdA
29 oktober 2012"
kabinetsformatie2012.nl - Bureau woordvoering kabinetsformatie

| dinsdag | 30 oktober 2012 | 03h05 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Onafhankelijk Delft vindt dat deze wijk al genoeg maatschappelijk belast is'"Steekpartij Boeroestraat een persoon gewond een verdachte aangehouden."
"De politiek in Delft moet dit toch niet willen..nog een school erbij..nog meer overlast voor de bewoners. Onafhankelijk Delft vind dat deze wijk al genoeg maatschappelijk belast is door een grote school direct in de buurt en de dak en thuislozen opvang. Let op; Wij zijn niet tegen een middelbare school of de dak of thuislozen opvang ... maar niet nog eens in deze kleine wijk."
district8.net - Jolanda Gaal

| dinsdag | 30 oktober 2012 | 02h37 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

DRIE DAGEN LATER:

'De VVD sprak zich voor de verkiezingen uit tégen afschaffing, de PvdA was voor.'


delft
Oldtimers gefotografeerd door foto PRODEO in Delft

"Vrijstelling MRB oldtimers vervalt!"
"Bam, meteen een harde maatregel in het regeerakkoord: de MRB-vrijstelling voor oldtimers komt te vervallen. Zo blijkt uit de maatregelen van VVD en PvdA die zojuist zijn vrijgegeven."
groenopweg.nl - Roy Kleijwegt

| dinsdag | 30 oktober 2012 | 02h01 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wethouder Deprez komt uitleg geven over de achtergronden en plannen.'

delft

"Delft Sportstad"
"Lezing door wethouder Raimond Deprez lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
Delft is genomineerd als sportstad van het jaar. Niet alleen door de sport maar ook door de sociale aanpak. Dat maakt nieuwsgierig naar de ambities en de verdere aanpak op dit onderwerp."
delftdesign.nl

| maandag | 29 oktober 2012 | 10h30 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Junius: Rustig rijden en goed opletten'

"Wethouder Junius in WestBusiness TV over bereikbaarheid Delftse binnenstad"
"De binnenstad van Delft is ondanks alle werkzaamheden en omleidingen nog prima te bereiken voor automobilisten. Dit zegt CDA-wethouder Milène Junius in het programma WestBusiness TV. Vanwege de aanleg van de spoortunnel aan de rand van het centrum van Delft heeft de stad al jaren te maken met grootschalige werkzaamheden. Dit heeft grote gevolgen voor de verkeerssituatie in de stad."
cda.nl/Delft

| maandag | 29 oktober 2012 | 09h07 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Lokaal bestuur heeft genoeg van geweld"
binnenlandsbestuur.nl"Lokale bewoners hebben genoeg van corrupte burgemeesters en wethouders"
Delft: "Ergo het vervoer van ons college kostte in 2011 het exorbitante bedrag van 201.000 euro."

| maandag | 29 oktober 2012 | 02h44 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Ik heb daardoor het vermoeden dat er aan deze gunning nogal wat haken en ogen zitten. Is hier wel sprake geweest van een eerlijke concurrentie positie tussen alle inschrijvers?'

delft

"Nederlandse Mededingingsautoriteit moet HNK controleren"
"... Door al die geheimzinnigheid en achterhouden van cruciale geheime informatie krijg ik de indruk dat er wat te verbergen valt. Want waarom schendt het college anders op dermate intimiderende wijze haar informatieplicht richting de raad? Ik heb geen flauw idee."
jpdewit.nl - Jan Peter de WitVan de redactie:
Civiele rechtsbescherming
Geen enkele inschrijver heeft de gunningsbeslissing aangevochten. Ingeval van een gebrekkige aanbestedingsprocedure kan een inschrijver een kort geding starten. Dat is niet het geval.
Conclusie: de aanbesteding is correct verlopen.
De hoogte van het inschrijvingsbedrag past binnen het gereserveerde budget en daar moet de Wit het politiek mee doen. Best mogelijk dat een niet realistische en niet marktconforme prijs beargumenteerd ter zijde is geschoven.
harrie fruyt van hertog

| maandag | 29 oktober 2012 | 01h34 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Is VVD-er Bas Verkerk 100% integer ja of nee nog steeds in onderzoek bij Berenschot'

delft bas_verkerk_20121018_rv.jpg
Bas Verkerk doet geheel ontspannen en afstandelijk de raadsvergadering van 18 oktober 2012.

"Meerderheid wil gekozen burgemeester"
"Een ruime meerderheid van de Nederlanders (63 procent) wil dat de burgemeester gekozen wordt door de burgers. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Dat meldt RTL. In het onderzoek, dat De Hond hield naar aanleiding van de affaire rond de VVD in Roermond, geeft 79 procent aan te vermoeden dat veel meer politici corrupt zijn dan we weten."
joop.nl

| maandag | 29 oktober 2012 | 00h38 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Dat zou betekenen dat in ieder geval meer dan de helft van de bekeuringen niet correct waren. Als dat zo is, probeert Verkerk dit weer in de doofpot te doen.'

delft

"CJIB geeft maar 12,83 euro voor boete van Delftse Stadswachten"
"Uit de antwoorden die ik in mei kreeg over het aantal bekeuringen in 2011 die onze stadswachten uitschrijven komt nog iets ander aan het licht. Het is opvallend dat van de 10350 Mulder bonnen maar 132.820 euro hebben opgeleverd. Dat is maar 12,83 euro per bon vergoeding van het CJIB. En dat terwijl het CJIB op haar eigen website aangeeft dat per correct aangeleverde overtreding, € 40,00 per overlastfeit en € 25,00 per parkeerfeit aan de gemeente Delft wordt betaald."
jpdewit.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 28 oktober 2012 | 12h21 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van der Woude: Teveel mensen in Delft, die zichzelf verder niet als crimineel beschouwen, vinden het doodnormaal om willens en wetens een gestolen fiets te kopen.'

delft

"Fietsendiefstal aangepakt dankzij VVD"
"... Door deze motie is de bezuiniging op de aanpak van fietsendiefstal teruggedraaid en is een plan van aanpak gemaakt. Het plan wordt binnenkort besproken in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude

| zaterdag | 27 oktober 2012 | 01h27 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Spies: Op steeds meer beleidsterreinen mogen burgers meedenken en -praten, zoals over de invulling van bezuinigingen en de inrichting van de openbare ruimte.'

delft

"Lokaal bestuur moet betere afspiegeling samenleving worden"
"Het decentrale bestuur vormt geen afspiegeling van de samenleving. Dat moet beter, vindt demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken (BZK, CDA). Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, zijn politieke partijen als eerste aan zet om bijvoorbeeld meer vrouwen, allochtonen en meer lager opgeleiden kandidaten aan te trekken en klaar te stomen voor een volksvertegenwoordigende functie vanaf 2014. Los van deze oproep kan het Rijk hier geen aanjagende rol in spelen, vindt Spies."
binnenlandsbestuur.nl - Yolanda de KosterVan redactie:
2014: GROTE STADSPARTIJ DELFT
De komende raadsverkiezingen in 2014 kan in Delft een grote stap voorwaarts gemaakt worden. Na tien jaar Stoelinga, Meuleman en de Wit is het tijd voor radicale vernieuwing. Deze zelf terugtredende heren zouden met hun politieke ervaring in plaats van altijd ruzie te maken met elkaar een grote stadspartij moeten optuigen met verjongde en politiek-serieuze kandidaat-raadsleden.
Prima als Stoelinga geen afscheid kan nemen van de politiek, doe dan zelf nog een laatste keer mee in de vorm van een protestpartij met een beperkt aantal kandidaten op de lijst en ga een lijstverbinding aan met de grote stadspartij Delft.
harrie fruyt van hertog

| zaterdag | 27 oktober 2012 | 00h53 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: de gemeente Delft daarin een voorttrekkersrol kan vervullen.'

delft
Registreer in enkele minuten je keuze Wil jij donor worden? Ja Nee

"Motie Orgaandonatie"
"Steeds meer mensen in Nederland moeten steeds langer wachten op een donororgaan. Helaas overlijden ieder jaar mensen terwijl ze wachten. Waarom registreren? Als meer mensen zich inschrijven als donor kunnen we hier iets aan doen. Veel Nederlanders hebben zich nog niet met Ja of Nee geregistreerd. Die onduidelijkheid is ook voor nabestaanden vaak erg vervelend. Zij moeten dan immers beslissen als jou iets overkomt."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zaterdag | 27 oktober 2012 | 00h05 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om 'oldtimers van liefhebbers" te ontzien'

delft
Oldtimers gefotografeerd door foto PRODEO in Delft

"Geen afschaffing MRB vrijstelling oldtimers"
"Er komt geen nieuwe discussie over de MRB-vrijstelling voor oldtimers. Dat heeft staatssecretaris Atsma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten. Wel laat hij onderzoek doen naar de invoering van milieuzones voor oldtimers."
autoenfiscus.nl

| zaterdag | 27 oktober 2012 | 00h00 |week 44 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Manu Chao - Clandestino (LIVE)'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional