| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 12 oktober 2012 | 20h00 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Beleidsambtenaren uit Den Haag: Voor hun was alles een vreemd samenraapsel van verliesgevende projecten waardoor Delft zich moeilijk in het regionale gebeuren kon manifesteren.'

delft

"Korte visie op ontwikkelingen in Delft."
"... Bij veel Delftenaren mis ik vrijwel in elk gesprek, de economische optiek, dat goede samenhangende projecten geen geld (subsidie) kosten maar juist geld opbrengen waarnaast arbeidsplaatsen opleveren onder het motto; algemeen belang dient eigenbelang. Anders heeft een economische injectie, gegeven door enthousiaste top ondernemers, totaal geen zin en zal Delft niet mee kunnen groeien in als centrum van de metropool."
Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 19h38 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Studenten opgelet! Vraag tijdig TWK aan"
"Ook voor dit jaar is het weer mogelijk om de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aan te vragen. Door middel van deze regeling kun je tot 135 euro van de gemeentebelastingen terugkrijgen. Deze lasten betreffen de rioolafvoerrechten en afvalstoffenheffingen die vaak doorberekend worden in de huur- en servicekosten van je kamer."
stipdelft.nl - Ruben Schippers

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 13h24 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

' D66 vindt dat ouderwets en wil alle documenten online.
D66 blijft de gemeente achter de broek aanzitten ...'


"D66 wil gemeenteberichten volledig op Delft.nl"
"Delft plaats haar officiële bekendmakingen na aandringen van D66 op www.delft.nl en op www.overheid.nl Maar de plannen achter de bekendmakingen zijn alleen nog bij de Stadswinkel in te zien. D66 vraagt het college om binnenkort alles online te zetten."
d66delft.nl - Christine Bel en Pauljan Kuijper

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 13h13 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wethouder Pieter Guldemond zei daarnaast te zullen "KIJKEN" hoe de dienstverlening aan ondernemers nog beter kan.'

"11 oktober commissie Middelen en Economie"
"Papierloos vergaderen, Externe oriëntatie, Najaarsrapportage, Regievoering."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 13h00 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Commissie Samenleving en Volkshuisvesting dinsdag 9 oktober"
"- Grotius-praktijkschool Brasserskade.
Wethouder Lucas Vokurka gaf toe dat de inspraakavond van begin september mislukt was, maar gaf tegelijkertijd duidelijk aan dat de intentie van het college nog steeds is om de praktijkschool te verplaatsen naar de locatie aan de Borneostraat/Brasserskade.
- Woonvisie
- Jongeren Alwin Snel sprak in namens JouwDelft
- Woningmarkt
- Zwembadenbeleid
- GGD Zuid-Holland West"
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 02h58 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'MUURSCHILDERINGEN POOTSTRAAT DELFT'

delft pootstraat_000_graffiti_muurschildering_20121011_171550-01.jpg

delft pootstraat_000_muurschildering_2006-03-30 @16-35-55_a.jpg

delft pootstraat_000_muurschildering_graffiti_2006-11-07 @16-54-22_a.jpg

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 00h31 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'60 jaar tuinstad Slotermeer'

delft delft

"Van Eesteren Museumwoning"
"Vrijdag 12 oktober opent de Van Eesteren Museumwoning haar deuren. Precies 60 jaar nadat Tuinstad Slotermeer door hare Majesteit Koningin Juliana werd 'geopend'. Het was de eerste tuinstad van de Westelijke Tuinsteden, een nieuw woongebied aan de westkant van Amsterdam dat volgens het stedenbouwkundig uitbreidingsplan van architect en stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren is uitgevoerd. Het waren woningen voor bewoners die uit de destijds oude en kleine stadswoningen naar de ruime, schone en vooral groene tuinsteden verhuisden."
vaneesterenmuseum.nl

| vrijdag | 12 oktober 2012 | 00h05 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Onverwacht wonder. Presidium voorzitter Ron Witsenboer komt voor mijn rechten op'"Geacht college,

De heer De Wit (fractie Leefbaar Delft) heeft mij om een reactie gevraagd naar aanleiding van het antwoord namens wethouder Junius d.d. 10 oktober jl. inzake het niet verstrekken van bepaalde informatie uit de zgn. HNK-aanbestedingsprocedure. De mailwisseling is als bijlage bijgevoegd.

Namens het presidium ben ik van mening dat een weigering van het college om inlichtingen aan een of meer raadsleden te verstrekken, alleen kan worden gedaan door een gemotiveerd beroep op strijdigheid met het openbaar belang, ex artikel 169, derde lid, Gemeentewet. Uit de genoemde reactie aan de heer De Wit kan ik die (juridische) motivering niet expliciet opmaken.

Ik hecht eraan dat het college op korte termijn een dergelijke motivering voor haar weigering om inlichtingen te verstrekken alsnog aan de raad doet toekomen - ook al is de weigering van tijdelijke aard.

De raad kan vervolgens desgewenst een politiek oordeel vellen over deze motivering, bijvoorbeeld bij de bespreking van de wensen- en bedenkingenprocedure inzake de HNK-aanbesteding die al staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Ron Witsenboer, voorzitter presidium"Wethouder Junius: De Alcateltermijn loopt morgen (12/10) aan het einde van de dag af. Als er dan geen bezwaren zijn ingediend dan mogen raadsleden inderdaad - onder geheimhouding - extra informatie inzien.

leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 11 oktober 2012 | 02h44 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'CAMERAHERKENNING'

delft

"Grote politiecontrole Hoeksche Waard"
"... Via camera's bij de Heinenoordtunnel, de Kiltunnel en Haringvlietbrug werden kentekens gescand. De politie haalde alleen auto's van de weg die bij de Belastingdienst of politie geregistreerd staan. De actie was in het kader van de Inbraakpreventieweek in de Hoeksche Waard."
rijnmond.nl

| donderdag | 11 oktober 2012 | 02h24 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het college van B&W heeft het voornemen om de bouw van het stadskantoor te gunnen aan BAM Utiliteitsbouw BV.'
Spoorzone Delft

delft

BAM BESMET BEDRIJF

| donderdag | 11 oktober 2012 | 00h44 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: dus het college vertrouwt mij de geheime informatie niet toe.'
"Daar komt het in feite op neer. Precies zoals ik zei tijdens de commissie SVR. Alleen toen ontkende wethouder Junius dat. Junius loog toen in commissie.

Als raadsleden door het college worden geblokkeerd om volkomen noodzakelijke gegevens in te zien van een gunning, dan is dat in strijd met de Grondwet. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad moet wel beslissen, zonder de prijzen te kennen. In Delft stelt het college zich boven de wet. Het college is de baas. De raadleden zijn hun knechten."
"Eindelijk antwoord van CDA wethouder Milène JUNIUS over prijs Stadskantoor"
"Op dit moment loopt er een Alcateltermijn. Tijdens deze termijn hebben inschrijvers de gelegenheid een gerechtelijke procedure aanhangig te maken indien zij het met het gunningsvoornemen niet eens zijn. Elke informatie die gepasseerde inschrijver bereikt, kan aanleiding vormen te besluiten in rechte bezwaar te maken tegen de gunning.

Dit is niet in het belang van de gemeente alsmede de betrokken marktpartijen. Het in dit stadium communiceren van de gevraagde informatie kan mogelijk het belang van de gemeente schaden.

Om deze reden zal het college de gevraagde informatie gedurende de Alcatel termijn en eventuele afhandeling van juridische geschillen niet verstrekken. Na afloop van deze periode zal het college de raad hierover informeren en verantwoording over afleggen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 11 oktober 2012 | 00h33 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hamelink: het verplaatsen van de buurthuisactiviteiten naar andere plekken geen oplossing is. Dat gaat ten koste van de sociale samenhang in wijk.'

delft

"Bewoners Brasserskade in actie"
"Onlangs kregen bezoekers en vrijwilligers van het buurthuis Brasserskade te horen dat hun 'huiskamer van de wijk' gesloopt moet worden voor de nieuwbouw van een school. De buurt kwam in actie en werd gisteravond in de raadscommissie gehoord: 'Het buurthuis blijft'."
delft.sp.nl

| donderdag | 11 oktober 2012 | 00h21 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het bestuur: BOW Zuid is tevreden over de cummunicatie naar de omwonenden zodat deze niet met vragen blijven zitten.'

delft

"Wijkbijeenkomst"
"Op woensdagavond 9 oktober was er een bijeenkomst voor bewoners en organisaties uit de wijk Wippolder in het buurthuis aan de Prof Krausstraat. Voor BOW Zuid weer eens een kans om ons te laten zien en te praten met deze groep mensen. Het was een gemeleerd gezeldschap van buurtsuper tot wijkagent."
123website.nl/BOWzuid

| donderdag | 11 oktober 2012 | 00h12 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Pichler: De VVD vindt het belangrijk om mensen als individu te benaderen'

"Ouderenbonden bespreken inkomen voor ouderen"
"De VVD was op woensdag 3 oktober in de Vleugel aanwezig op de themabijeenkomst over het besteedbaar inkomen voor ouderen van de samenwerkende ouderenbonden (SSBO). De bijeenkomst, die werd georganiseerd samen met het NIBUD, was goed bezocht en heel informatief. De VVD heeft vaak gepleit voor extra aandacht voor ouderen en is blij met deze themabijeenkomst van het SSBO."
vvddelft.nl - Lis Pichler

| woensdag | 10 oktober 2012 | 23h19 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

De lezing over Vestia van
vanavond wordt uitgesteld.
Excuses voor het ongemak.

Bestuur TOP


Voor de gesloten toegangsdeur waren twee politieagenten op mountainbikes geposteerd.

| woensdag | 10 oktober 2012 | 14h22 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'DELFT KENNISSTAD'

"Commissie ontmoet kennisondernemers"
"In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt donderdag 11 oktober vanaf 20.15 uur een externe oriëntatie met kenniseconomieondernemers gehouden. De commissie heeft Wind Challenge BV, Ampelmann en Fabrique uitgenodigd om aan te geven hoe zij de ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente ervaren bij de ontwikkeling van de kenniseconomie in Delft."
ris.delft.nl - GemeenteraadArchief PolitiekDelft:
woensdag 04-07-2007 00h00

delft hooikade_000_ampelmann_2007_07_03_14h42_39_a.jpg
Delft, Hooikade.
Presentatie van de "Ampelmann".
Projectleider Dr. Ir. Jan van de Tempel, TU Delft in gesprek met een journaliste. Vanavond behandelt de Commissie EMC&R het raadsvoorstel:
"Bijdrage aan het Zuid-Holland Kennisfestival 2007".
Verdubbel de bijdrage en creeer dubbele kansen!
hfvh

| woensdag | 10 oktober 2012 | 02h01 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: Onze inschatting is dat het lastig zo niet onmogelijk zal worden om dit proces nu nog naar het door het college gewenste resultaat te leiden.'

delft

"Zonder beginspraak geen draagvlak"
"Als één ding wéér duidelijk is geworden bij de commissie SV van 9 oktober 2012, dan is het wel dat er nu echt haast gemaakt moet worden met het toepassen van beginspraak. De plannen van het college om de praktijkschool te vestigen op de Brasserskade heeft niet alleen tot grote woede en onbegrip geleid bij de bewoners in deze buurt, maar ook voor onrust gezorgd op de praktijkschool. En de conclusie is: terecht!"
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| woensdag | 10 oktober 2012 | 01h20 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hallo meneer, is het koud boven?'

delft phoenixstraat_000_opbouwen_bouwkraan_spoorzone_20121009_150106-01_a.jpg
Delft. Opbouwen bouwkraan aan de Phoenixstraat in het Spoorzonegebied.

| dinsdag | 9 oktober 2012 | 23h08 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Schultz: Met deze Green Deal pakt de markt haar eigen verantwoordelijkheid en houden we onze steden leefbaar.'

delft

"Schultz stimuleert schone bussen in openbaar vervoer"
"In 2025 worden alle OV bussen in Nederland op zero emissie gebracht. Bussen stoten dan geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uit. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag op de Ecomobielbeurs in Rotterdam een Green Deal ondertekend waarin betrokken partijen de handen ineen slaan om alle OV bussen betaalbaar schoon te krijgen."
rijksoverheid.nl

| dinsdag | 9 oktober 2012 | 21h46 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: De gemeentelijke vaste lasten moeten omlaag om de koopkracht op pijl te houden.'

"Vraag en antwoord avond over de Begroting 2013 - 2016"
"Gisteravond kreeg ik van de ambtenaren antwoord op de vragen die ik vooraf had gestuurd over de aanstaande Begroting 2013 - 2016. Dat werkte prima. Ik moet zeggen dat ik overal een goede uitleg kreeg."
leefbaar-delft.nl - Jan peter de Wit

| dinsdag | 9 oktober 2012 | 22h13 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: dringend en laastste verzoek ...'

delft
"HNK het Nieuwe Kantoor, het ambtenarenpaleis en stationsgrot in de spoorzone. De gemeenteraad neemt beslissing tot gunning aan de BAM zonder de prijs te weten. Dat is volslagen krankzinnig. Pure dictatuur van de meerderheid, die de minderheid alle rechten ontneemt, en degradeert tot muurbloempjes.."

"PS, nog steeds geen reactie van wethouder JUNIUS"
"dringend en laastste verzoek informatie gunning hnk in te zien"
leefbaar-delft.nl

| dinsdag | 9 oktober 2012 | 20h06 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Norbruis: Uit onderzoek blijkt dat een zwembad op de plek waar ooit Bacinol stond vanwege het groepsrisico niet mogelijk is.'

"GroenLinks wil Bacinolpark in Delft"
"Nu uit onderzoek blijkt dat een nieuw zwembad op de oude plek van Bacinol niet mogelijk is, pleit GroenLinks voor een stadspark op die plek."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| maandag | 8 oktober 2012 | 22h35 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Hoe moet het verder met Vestia?"
"Lezing door Victor Schaap van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken)
lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14
Tijd: 20.30 uur"
delftdesign.nl

| maandag | 8 oktober 2012 | 21h10 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harold Gabeler: Daarbij moet de Nachtburgemeester ook gewoon drie nachten in de stad te vinden zijn'

delft
Delft. Peter Smit, kandidaat Nacht-burgemeester hooggezeten op het terras van de Oude Jan op het Heiligegeestkerkhof.

"De nieuwe Nachtburgemeester moet vooral een kroegenman en bereikbaar zijn, vinden de stamgasten van De Oude Jan"
"Delft is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Anna Krul haar ambtstermijn loopt aanstaande januari na twee jaar af. Daarom gaat de krant Delft op Zondag de komende weken kroegje- in, kroegje- uit om te peilen wat de stamgasten van de nieuwe Nachtburgemeester verwachten."
delftopzondag.nl - Alphons de Wit

| maandag | 8 oktober 2012 | 19h58 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'In het plaatje van de samenwerking met alle omliggende gemeentes, ziet Verkerk de stad Delft als 'een spin in het web'.'

delft
Ontwerp Weenapoint door Architekten Cie overzijde HSL station Rotterdam Centrum.

"Delft werkt steeds meer samen en daar plukken we volgens Verkerk nu en in de toekomst de vruchten van"
"Delft heeft een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de stadskracht. Delft op Zondag sprak met burgemeester Bas Verkerk over die stadskracht van Delft."
delftopzondag.nl - Jesper Neeleman

| maandag | 8 oktober 2012 | 15h37 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'EINDE DEMOCRATIE BEGINT IN DELFT?'

"dringend en laastste verzoek informatie gunning hnk in te zien"
"Het is zeker onrechtmatig om een gemeenteraadslid informatie te onthouden als hij daardoor zijn controlerende taak niet meer kan doen. Dat zou namelijk het einde van de democratie betekenen.
Ik ben benieuwd hoe het verzoek van raadslid J.P. de Wit wordt afgehandeld door wethouder Milene Junius.
Wat kan de minister van BZK er aan doen? Aanwijzing?
Uitspraak onrechtmatige daad doet de burgerrechter.
Hoe verhoudt de geheimhouding in deze zaak zich met de WOB regels?
Vragen waar ik zo gauw geen juridisch sluitend antwoord op weet.
Andere vraag is ook: moet je een raadslid dat meerdere malen de geheimhouding schond vertrouwlijke stukken laten inzien. Dat is niet geregeld in de gedragscode?
Wordt vervolgd en weer lachen in de Delftse politiek.
harrie fruyt van hertog
redactie PolitiekDelft

| maandag | 8 oktober 2012 | 13h22 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"dringend en laastste verzoek informatie gunning hnk in te zien"
"hoi cda wethouder junius
hierbij verzoek ik dringend om mij inzage te geven in de onderliggende gegevens van de gunning van het hnk volgens gemeentewet art 169 lid 4, en wel deze week

... ik heb onvoldoende informatie gekregen om mijn controlerende taak als raadslid naar behoren te kunnen vervullen, Gemeentewet art.169, lid 2.

... indien ik deze geheime informatie niet mag inzien zie ik me genoodzaakt om minister Spies van Binnenlandse Zaken te vragen u op de vingers te tikken wegens deze onrechtmatige daad"

leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| maandag | 8 oktober 2012 | 12h39 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'WANNEER VOLGT DELFT?'

'Van Lieshout: Ik verwonderde me er over hoeveel mensen lege flesjes in de prullenbak gooiden. We kunnen beter één flesje aanbieden voor hergebruik.'

delft

"Gratis watertappunt in Rotterdam"
"Op het Eendrachtsplein in Rotterdam wordt maandag een nieuw openbaar watertappunt in gebruik genomen. Bidons, petflessen en bekers kunnen daar gratis worden bijgevuld."
rijnmond.nl - Esther Godijn

| maandag | 8 oktober 2012 | 02h14 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'TE HUUR'

"Zondagochtend, even koffie drinken bij MieluS op de Markt."
Kom, ik ga eens wandelend naar de stad, dan zie je nog meer dan op de fiets. Opvallend onderweg, er staat toch wel erg veel leeg en te huur zo te zien.

Geen uitzendbureau's in het centrum zei de GroenLinkse wethouder Rik Grashoff altijd tien jaar geleden. Mijn menig was altijd beter een uitzendbureau dan leegstand. Nu zeggen de mensen geen GroenLinks meer. GroenLinks is een overbodige partij geworden. De uitzendbureau's zijn ook ten onder gegaan dus extra leegstand en verpaupering.

Mijn idee voor STIP: bouw de nooit meer verhuurbare bedrijfsruimte om tot woonruimte, liefst voor studenten want die zeuren niet zo.
harrie fruyt van hertog

Foto's van de route die ik volgde.

delft 1_phoenixstraat.jpg delft 2_binnenwatersloot.jpg delft 3_binnenwatersloot.jpg delft 4_binnenwatersloot.jpg delft 5_oude_delft.jpg delft delft 7_oude_langendijk.jpg delft 8_oude_langendijk.jpg delft 9_markt.jpg delft 10_markt.jpg delft 11_hippolytusbuurt.jpg delft 12_choorstraat.jpg delft 13_choorstraat.jpg delft 14_choorstraat.jpg delft 15_choorstraat.jpg delft 16_choorstraat.jpg delft 17_voorstraat.jpg delft 18_voorstraat.jpg

| maandag | 8 oktober 2012 | 00h10 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'FIETSEN IN DE BINNENSTAD (II)'

'Meuleman: de goede oude tijd ... Het was een tijd van saamhorigheid en fatsoen bestond toen nog.'

delft

"Webcolumn: 'Goede oude tijd?'"
"Harry, de webmaster van Politiek Delft kon het eigenlijk niet beter verwoorden toen hij mij en Stadsbelangen Delft op zijn site verweet, dat wij het woord 'gratis' in relatie tot fietsvoorzieningen en fietsoverlast in discussie willen brengen. Hij stelde: 'Fietsers op de fiets zijn en blijven altijd vrij en kunnen gaan en staan waar ze willen!' Hij vergat er nog bij te schrijven ... en doen wat ze willen!"
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zondag | 7 oktober 2012 | 23h29 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Stadslandbouw in de regio: een snel groeiend fenomeen"
"Door Willem Visser. Stadslandbouw mag zich op grote belangstelling van GroenLinksers uit de regio verheugen. Dat bleek tijdens de excursie die GroenLinks Rijnmond op 29 september organiseerde. Fractieleden, bestuurders en geïnteresseerde leden uit Spijkenisse, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Capelle en Rotterdam kwamen een kijkje nemen bij drie geselecteerde projecten in Rotterdam en Schiedam."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| zondag | 7 oktober 2012 | 03h19 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft
"In Rotterdam is dit een gewoon gezicht. Een 100% elektrische auto aan een oplaadpaal. Terwijl je werkt wordt je accu weer opgeladen. Tot 1 januari 2013 kan je dan gratis parkeren. En hier loopt de VVD alleen maar te klepzeiken over dure parkeertarieven. Een echte VVD koopt gewoon een elektrische auto. Veel voordeliger namelijk."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 7 oktober 2012 | 00h15 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VEEL FANTASIE EN WEINIG WERKELIJKHEID'
"Eerder mailde ik Ir. Jan Peter de Wit mijn stellingname over zijn webcolumn. De atoom-ingenieur bleef echter opstandig. Veel stennis en er is niets aan de hand. Hoe kom ik in de PERS. Niet dus."
harrie fruyt van hertog


delft

"Raad zegt JA tegen stadskantoor zonder de prijs te weten"

"- De gemeenteraad neemt beslissing tot gunning aan de BAM zonder de prijs te weten. Kan dat?
Redactie: Ja, dat kan. Het College heeft het voornemen tot gunning bekend gemaakt. Komende vrijdag loopt de 15 dagen bezwaartermijn af en volgt de definitieve gunning. De raad heeft eerder de gunningscriteria vastgesteld en BAM doet conform de meest economische aanbieding. Na definitieve gunning kan de gemeente de 'prijs' openbaar maken.

- Het college wil dat ik nu JA zeg tegen de gunning en dan pas in december ga kijken hoe we deze investering moeten gaan betalen.
Redactie: Kredietlijn is geregeld. Aanbestedingsbedrag past binnen het geraamde budget.

- Naar de rechter stappen en een kort geding aanvragen kan ik als vrachtwagen chauffeur niet betalen
Redactie: Elke maand € 1300 raadsvergoeding, dat moet lukken.

- Ik zal CDA minister Spies van Binnenlandse Zaken een brandbrief schrijven dat het college onrechtmatig handelt.
Redactie: Vraag om advies daarbij aan griffier Luuk van Luyk. Dan is brief gauw klaar.

- Waarom houdt het college de prijs zo geheim? Ondanks dat er met zware juridische stappen gedreigd is als er interne informatie naar buiten komt, lichte tijdens de openbare bespreking Groenlinks raadslid Herrema een tipje van de sluier op.
Redactie: Herrema (architect) stelde als ingevoerde een normale vraag. Zolang er geen bezwaren zijn dan volgt de definitieve gunning. Bij bezwaren schort de gunning op. Zijn vraag over de financiele continuiteit van BAM was minder, meestal moet er garantie worden gesteld door de inschrijvers.

- Door als coalitiepartij deze vragen zo te stellen kan je afleiden dat er flink stont aan de knikker is. Wethouder Junius keek verschrikt op en negeerde de vragen totaal. Eerder moest namelijk al de keuze van de architect van het HNK opnieuw. Wegens onduidelijkheden in de aanbestedingsprocedure. Een goed verstaander begrijpt direct dat zoiets waarschijnlijk weer speelt.
Redactie: Zeker van je waarzegger gehoord? JP kom nou eens met checkbare feiten of bronnen.

- ... alle onderliggende stukken en de bouwprijzen van de inschrijvers geheim verklaard voor raadsleden. Dat kan niet, daar de gemeenteraad het hoogste orgaan is. Als zaken niet goed gegaan zijn, wil ik kunnen inzien wat er misgegaan is.
Redactie: Daar is inhoudelijke kennis voor nodig en die ontbreekt de meeste raadsleden. Bestuurlijke kennis is meer waard in deze. Die is redelijk aanwezig in de raad behoudens enkele stadspartijen. Maar wie ben ik op afstand?

- Ik wil ook kunnen zien of er wel voldoende concurrentie was. Dat zal bepalen of de gunning wel of niet kan doorgaan. Daar geen enkel raadslid dat op dit moment kan, zal ik minister Verhagen van Economische Zaken vragen deze gunning op te schorten.
Redactie: Elke belanghebbende die het niet eens is met de gunningsbeslissing kan binnen genoemde termijn van 15 dagen een civiel kort geding aanspannen bij de Voorzieningenrechter."

leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 6 oktober 2012 | 00h47 | QUOTES/CITATEN | POLITIEDELFT.NL | *

'FIETSEN IN DE BINNENSTAD (I)'

'Aad Meuleman: Stadsbelangen Delft vindt dat het tijd wordt, dat de discussie op gang moet worden gebracht over de zogenaamde gratis parkeer- en andere voorzieningen voor fietsers.'

delft fietsplaatje_1924.jpg
delft fietsplaatje_1933_gat.jpg

Aad is oud genoeg om zich bovenstaande 'fietsplaatjes' te herinneren toen hij er mee speelde bij opa en oma uit de knopendoos.

Beste Aad,
stop met je anti-fietsverhalen, niemand wil die vooroorlogse jaren dertig tijd terug of heb jij een gaatje in je hoofd?
Fietsers op de fiets zijn en blijven altijd vrij en kunnen gaan en staan waar ze willen!
harrie fruyt van hertog

| zaterdag | 6 oktober 2012 | 00h00 |week 41 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Seven Drunken Nights - The Dubliners'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional