koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 17 februari 2018 14h01 week 7 politiekdelft.nl    TOP

ECONOMISCHE VISIE LEVERT UITVOERIG DEBAT OP

Griffie gemeente Delft

De Ruimtelijk economische visie Delft 2030 heeft in de overlegvergadering op donderdag 15 februari in de commissie Economie, Financiën en Beleid voor veel discussie en vragen gezorgd. Naast veel positieve opmerkingen waren er ook kritische geluiden.

Het college heeft de visie opgesteld om perspectief te bieden op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Samen met de woonvisie vormt de Ruimtelijk economische visie volgens het college een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie die samen met partners uit de stad en de regio zal worden opgesteld.

...


zaterdag 17 februari 2018 03h00 week 7 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 948) Buigen en barsten

Arie van der Veen, webcolumnist

Van een oud-Tweede Kamerlid kreeg ik een boekje van de hand van Jan Tromp, die jarenlang Haags politiek redacteur van de Volkskrant was. Een boekje dat inzicht geeft in de nare kant van de politiek. Hoe mensen die vol zijn van idealen in de politiek vermorzeld worden, tot nederigheid gedwongen worden en hoezeer ze vernederd kunnen worden. Ik moest gelijk aan Ybeltje Berkmoes (oud VVD-Tweede Kamerlid) denken maar er zijn meerdere voorbeelden. Ook van mensen met stevige ego 's en sterke karakters die gedwongen werden om in het gelid te lopen. In de politiek lijkt wel de hoogste norm om eenheid (in de fractie) te bewaren. Wie dissident gedrag vertoont, moet vrezen voor zijn toekomst.

In die lijn heb ik ook nog eens aan wijlen Ruud Lubbers gedacht. Hoe hij zijn fractie (1978-1981) leidde, en hoezeer hij probeerde de 'loyalisten' en door anderen genoemd 'dissidenten' binnen boord te houden. Dat kon eigenlijk niet anders dan met Lubberiaanse constructies, waarbij mensen eigenlijk niet weten waar ze toe instemmen, maar ze bleven wel aan boord. Eigenlijk was voor de dissidenten veel ernstiger dat er vanuit de achterban zoveel kritiek kwam. Zeker ten opzichte van de bijna heiligverklaring van Dries van Agt. Eigenlijk niets dan lof voor Lubbers, terwijl de dissidenten regelmatig door de pomp moesten.

Buigen terwijl je het zelf eigenlijk niet wil of wenst. Maar barsten is ook zo iets. Blijkbaar is het op één lijn houden van een fractie een kunst. Niet alleen op de inhoud, maar ook in psychologisch. Ik ga niet in op de casussen die behandeld worden in dit boekje. Maar ik denk dat die één voor één ook in het huidige tijdsgewricht nog actueel zijn. Politieke leiders komen en gaan. En wie het boekje van Ybeltje goed gelezen heeft ziet voldoende aanknopingspunten. Vooral daar waar Ybeltje zich als toeschouwer opstelt. Fractieprofilering, voorlichting e.d.

...


vrijdag 16 februari 2018 05h28 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180211153517

Delft. Afval-container in Adriaan Pauwstraat omgewisseld voor een PMD-container.

Het Nieuwe Inzamelen - Avalex

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Begin van de week kreeg ik een brief van de Avalex. Ik moet mijn afval naar de 300 meter verder verplaatste wijkcontainer gaan brengen.
Zie verder onderstaand mijn reactie aan de directie van Avalex per email.

Wat schrijven de Delftse politieke partijen over Avalex in hun verkiezingsprogramma voor GR2018.

CDA
Uit onderzoeken blijkt dat nascheiding (het scheiden van afval op één centrale plaats) minstens zo goed is voor het milieu en goedkoper dan het gescheiden inzamelen van afval. Het CDA is daarom voorstander van het scheiden van afval nadat het is ingezameld.
Snelle verbetering kwaliteit en kosten van Avalex
De dienstverlening van ons afvalbedrijf Avalex is momenteel onder de maat. Delft is in een paar jaar tijd 30% meer gaan betalen voor afval, terwijl we steeds minder waar voor ons geld krijgen. Als dit niet snel verbetert, dan moet Delft op zoek naar een alternatief.

ChristenUnie
Het systeem van omgekeerd inzamelen van Avalex is veelbelovend; maar de invoering gaat traag en milieuwinst moet zich nog bewijzen. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

D66
D66 is kritisch op de wijze waarop Avalex de afvalinzameling uitvoert en ziet graag betere dienstverlening voor minder geld. D66 wil onderzoeken welke organisatievorm hier het beste bij past. D66 wil dat de afvalverwerking goed, goedkoop en duurzaam gebeurt, daarom moet onderzocht worden hoe dat het beste kan: door Avalex te verkopen, om te vormen in een overheids-NV of op een andere manier.

GroenLinks
Voor het noodzakelijke draagvlak onder de burgers om afval te scheiden dient Avalex beter te communiceren, en het afvoeren van afval zo makkelijk mogelijk te maken.

Onafhankelijk Delft
Stoppen met Avalex. Stoppen met omgekeerd inzamelen. Tegen het privatiseren van vuilophaler Avalex.

Stadsbelangen Delft
Gang van zaken rond Avalex. Een voorziening die onze inwoners meer geld kost en minder service verleent.

STIP
Afvalverwerking gebeurt op een efficiënte en duurzame manier. Daarom kijken we na invoering van het nieuwe bestuursmodel van afvalverwerker Avalex of voorscheiding nog steeds de beste optie is. Als het slimmer blijkt om juist alleen aan het eind te scheiden kiezen we daarvoor.
De dienstverlening van afvalverwerker Avalex kan beter en de afvalstoffenheffing in Delft is erg hoog. We willen hier meer grip op krijgen zodat we afval op een duurzame manier kunnen verwerken zonder dat de kosten stijgen.

VVD
Afvalverwerking kan efficiënter en effectiever uitgevoerd worden door een marktpartij. Daarom willen wij Avalex naar de markt brengen.

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: Automatisch antwoord: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij zullen uw vraag/melding in behandeling nemen.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Met vriendelijke groet,

Avalex Klantencontactcentrum

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: info <info@avalex.nl>, Raymond Jeene <rjeene@delft.nl>, harriefruytvanhertog@ziggo.nl
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex
cc: rjeene@delft.nl tav de gemeenteraad van Delft

hi avalex,

Ik reageer op de brief van februari 2018 aan de bewoner(s) van Hugo de Grootstraat 174 over afval en grondstoffen naar de wijkcontainers brengen.
Om gelijk met de deur in huis te vallen, sjouwen met zakjes vuil, daar begin ik niet aan.
Ik verzoek Avalex de ondergrondse restafvalcontainer terug te plaatsen in de Adriaan Pauwstraat hoek Hugo de Grootstraat.
Ik doe al mijn afval en grondstoffen in één zak en dump die voorlopig in de PMD container op voornoemde locatie.
Afvalscheiding vind ik prima, vooral nascheiding.
Ik ben alleenstaande, 71 jaar en slecht ter been en ingezakte rugwervels.
Ik betaal de hoofdprijs aan afvalstoffenheffing en moet ook nog eens extra werkzaamheden verrichten.
Het zal mij benieuwen of het nieuwe beleid gehandhaafd blijft.
gr
harrie fruyt van hertog
hugo de grootstraat 174
2613 tz delft

-----------------------------------------------------------------------

Download file.pdf

vrijdag 16 februari 2018 05h05 week 7 politiekdelft.nl    TOP

Onafhankelijk Delft kandidaten 2018 gemeenteraadsverkiezingen


vrijdag 16 februari 2018 04h54 week 7 politiekdelft.nl    TOP

15e van de maand: 15.000 woningen erbij?

Fractie CDA Delft

Het is vandaag de 15e februari, en het getal 15 doet ons denken aan de 15 duizend nieuwbouwwoningen die de coalitie nog in Delft willen bouwen. En wat al aan de provincie is toegezegd.
Nadat we de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Schoemakerplantage hebben afgebouwd, hebben we ongeveer 5 duizend woningen daarvan ingevuld. Maar waar kunnen die andere 10.000 woningen komen? Dat kan alleen maar als we enorme flats gaan bouwen, of dat het ten koste gaat van groen. En dat wil het CDA voorkomen. Er is echt wat te kiezen op 21 maart!


donderdag 15 februari 2018 10h47 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-lennart-harpe-twitter-bufferplaats-touringcars-20180206

Parkeren touringcars aan de Olaf Palmestraat

harrie fruyt van hertog

Onduidelijk wat parkeren met een touringcar hier gaat kosten.
Toch niet de Delftse burger de lasten en de belanghebbenden de lusten?


donderdag 15 februari 2018 10h02 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-ruud-lubbers-pd20091015

(Hillenius 947) Ruud Lubbers (1939-2018)

Arie van der Veen, webcolumnist

Het bericht over het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers kwam toch als een slag. Dit weekend was ik in de buurt van Hoonhorst (ov) en ik vroeg me af, hoe zou het toch met hem zijn. Niet wetend dat zijn leven een paar dagen later voorbij was. Ruud Lubbers de minister-president van mijn generatie. Eigenlijk ook de reden om voor het CDA actief te worden. Afrekenen met de jaren zeventig ! En het antwoord op de dominantie van de PvdA en Den Uyl. Wij kenden Lubbers uit Krimpen aan den IJssel, waar het familiebedrijf Hollandia gevestigd is. Lubbers de man uit het bedrijfsleven die de politiek inging. Onnavolgbaar formulerend.

Veel is er al geschreven over Lubbers en met spanning wachten we de al of niet publicatie van zijn biografie af. Ik ben heel benieuwd wat hij daar laat optekenen over de jaren 1993-1994. Zijn vertrek en de mislukte missie van Elco Brinkman. Velen hebben in het CDA daar jaren Lubbers op aangekeken. Terwijl er wel degelijk reden was om te twijfelen aan de electorale kracht van Brinkman. Maar goed dat ligt alweer jaren achter ons. Ruud Lubbers de laatste echte RK-leider van het CDA die vooral ook door het protestantse kader op handen gedragen werd. Ik ben nog steeds trots er op dat onze oudejaarscabaret over de zoektocht naar de C in zijn kabinet is voorgelezen. Waarbij de PvdA-mensen die CDA-ers prezen om hun humor en zelfspot.

Wat schrokken we begin 1994 toen bleek dat Lubbers niet langer de kandidatuur van Brinkman steunde, en de partij zo in een verlamming bracht met alle electorale gevolgen van dien.

Nu Lubbers is overleden komen er allerlei beelden en verhalen langs. Maar vooral komt naar boven het gevoel van ontzag en respect voor zo'n groot staatsman. De man die zich inzette voor de gemeenschap. En dat ook deed terwijl hij financieel onafhankelijk was. Daarmee invulling gevend aan het noblesse oblige.

Ruud Lubbers is overleden in het besef van zijn diep-religieuze gevoel. Moge de wetenschap dat velen om sterkte voor zijn nabestaanden zullen bidden de familie kracht geven om dit verlies te dragen.

Lubbers was de langstzittende premier ooit. En dat in deze moderne snelle tijd. Alleen dat al maakt hem een figuur van blijvende betekenis. Voor velen was hij de premier van hun generatie. En dat zal hij blijven ook. Een groot man is ons ontvallen. Dat hij moge rusten in vrede.


donderdag 15 februari 2018 01h32 week 7 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!


Wat je zegt ben je zelf! En vergeet 'DE SCHATKIST' niet mee te nemen! hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2

Delftse referendum verordening met DigiD gemoderniseerd

Jan Peter de Wit, raadslid OD

... Alleen de Delftse VVD is fel tegen het referendum. Hun aanval om de referendumverordening af te schaffen kwam als een boemerang terug.
... Zonder dat de VVD het door had, is de referendum verordening gemoderniseerd.
... Het betoog van de VVD dat een referendum de democratie uitholt is een bewijs voor zelfvoldane arrogantie van autoritaire onfeilbare machthebbers.
... De VVD voert al vijf jaar de politieke integriteits-index aan van de meeste schandalen van misbruik en manipulatie.
... De VVD holt zelf de democratie uit met hun leugens, bedrog en vriendjespolitiek.
... Toch is de VVD in Delft pagus voor de stem van de burger.
... De VVD wil kiezers één keer in de vier jaar laten spreken en daarna moeten ze vooral langs de zijlijn blijven staan met hun 'boe' roepen.
... De VVD stond weer eens moederziel alleen in hun trieste betoog van een partij met een D in de naam.
... Straks hoor je na de verkiezingen de VVD weer zeggen "De kiezer heeft altijd gelijk".
... Nu zegt de VVD dat het veel te moeilijk is voor de burgers om één enkele referendum vraagstelling te begrijpen.
... Dus tussentijds naar de mening van de burger gevraagd zegt de VVD eigenlijk "De kiezer is te stom".


woensdag 14 februari 2018 06h54 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180214

Klik op afbeelding voor vergroting.

Voorlopig uitstel sluiting de Schatkaart

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

Soms helpt druk uitoefenen. Zelfs als oppositie partij. Al vanaf oktober 2017 hebben wij continu het college geattendeerd op de mogelijke sluiting van de openbare basisschool de Schatkaart. Overigens sloot ook de PvdA-fractie zich direct aan bij onze actie. Bedenkelijk was ook de handelswijze van de Raad van Toezicht van Librijn. Zie onderstaande link. http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8817#more-8817

Vanmiddag ontving de raad een brief van het college, waarin het college aangeeft een voorstel richting Librijn te hebben gedaan, waardoor de openbare basisschool de Schatkaart ook het schooljaar 2018-2019 open kan blijven. Librijn is hiermee akkoord gegaan. Daardoor wordt ruimte gemaakt voor een onderzoek door een extern onafhankelijke partij naar de toekomstkansen van de school. Daar hangt wel een prijskaartje aan van € 100.000,-, maar dat vindt Stadsbelangen Delft beter besteed geld, dan onzinnig € 200.000,- uitgeven voor een naamswijziging van Station Delft Zuid in Station Delft Campus.

Zie brief college via onderstaande link. https://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=587455&f=bc830e2e27a69430a80425be8661ba94&attachment=0&c=71680

Het spreekt voor zich dat Stadsbelangen Delft helemaal niet tevreden is met deze tijdelijke oplossing. De onrust blijft nu dus nog een jaar langer voor de ouders en kinderen. Wij zijn ook ontevreden over de bedenkelijke handelswijze van de Raad van Toezicht van Librijn.

Of de komende gemeenteraadsverkiezingen meegewerkt hebben aan deze tijdelijke oplossing, zal nooit helemaal duidelijk worden. D66 bestuurders slaagden er maar niet in eerder tot een oplossing te komen en onrust te herstellen en ja, dat gaat dan stemmen kosten. Je zag direct vol trots een tweet van D66 langskomen, dat D66 wethouder Hekker de Schatkaart heeft gered. Hoe doorzichtig is dat en van redding is al helemaal geen sprake. Eerder uitstel van executie, zo lijkt het.

Stadsbelangen Delft zal ook dit jaar de gang van zaken bij dit onderwerp blijven volgen. In Elke Delftse wijk en ook in de Harnaschpolder hoort goed openbaar basisonderwijs mogelijk te zijn. De Schatkaart moet zo wie zo open blijven! Hoe je het ook wendt of keert: op 21 maart 2018 is een stem op Stadsbelangen Delft Het beste voor Delft!


woensdag 14 februari 2018 06h43 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620180214

Wethouder Hekker (D66) redt basisschool De Schatkaart

Christine Bel, raadslid D66

Bassischool De Schatkaart blijft in ieder geval een jaar langer open zo besloot het college van Delft op voorstel van Wethouder Onderwijs Aletta Hekker (D66). Het bestuur van Librijn wilde de openbare basisschool in Harnaschpolder sluiten vanwege te weinig leerlingen. Docenten, ouders, leerlingen én de Delftse politiek pleitten voor het openhouden van de basisschool die volgens de inspectie op weg was om 'excellente school' te worden.

Door de crisis werden er minder snel huizen gebouwd in de Harnaschpolder, waardoor ook het aantal basisschoolleerlingen minder snel groeide. De verwachting is dat door de komst van meer nieuwe woningen ook het aantal kinderen in de wijk verder zal toenemen. Het bestuur van Librijn wilde hier niet langer op wachten en besloot De Schatkaart te sluiten, tot groot verdriet van docenten, ouders en leerlingen. Schatkaart leerling Fabian stuurde zelfs een brief naar premier Rutte.

D66 (en vele partijen met ons) vindt het belangrijk dat ook in Harnaschpolder goed openbaar basisonderwijs is. Dankzij onderwijs wethouder Hekker (D66) laat de gemeente komend jaar onderzoek doen naar de toekomstkansen voor het basisonderwijs in Harnaschpolder. Hekker: "De Schatkaart biedt onderwijs van hoge kwaliteit en is van grote betekenis voor bewoners van Harnaschpolder en Voordijkshoorn. Het is heel belangrijk dat openbaar onderwijs hier behouden blijft, zodat kinderen in de eigen wijk naar school kunnen. Daarom is het goed om te onderzoeken of en zo ja op welke wijze De Schatkaart in stand kan worden gehouden."


woensdag 14 februari 2018 06h29 week 7 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!


Vergeet 'DE SCHATKIST' niet mee te nemen! hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2
delft-afbeeldingod20180214

Basisschool De Schatkist, Kristalweg

Jolanda Gaal, raadslid OD

Onafhankelijk Delft vind het goed om te lezen dat het college, basisschool; de Schatkaart nog een kans geeft, om een jaar verder te draaien en dat er dan wordt gekeken of er verbetering in het aantal (80) leerlingen is.

Hopelijk gaan ouders nu niet panikeren en hun kinderen van deze school halen, maar gaat iedereen actief meehelpen om nieuwe kinderen enthousiast voor deze school te maken. Het is een fijne mooie, schone, bijna nieuwe school en de leerlingen boeken goede resultaten.

Keihard aan de slag allemaal en laten jullie zien dat deze school het verdient om te blijven.

Helaas gelden getallen, dus meer leerlingen is overleven!


dinsdag 13 februari 2018 03h27 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-verkiezingsprogamma-d66-2018-2022-2

PDF versie: verkiezingsprogamma D66 2018-2022

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op GR2018 heb ik de pdf versie van het verkiezingsprogramma van D66 geplaatst. Bron: gemeente Delft. De D66 website-versie is rommelig en niet doorzoekbaar op trefwoorden.


dinsdag 13 februari 2018 03h11 week 7 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 944) Beter ten Halbe.......

Arie van der Veen, webcolumnist

... Halbe Zijlstra moet niet weggestuurd worden. Hij moet de eer aan zichzelf houden.

...

(Hillenius 943) Lettele

Arie van der Veen, webcolumnist

Wie naar de Olympische Spelen kijkt, meer in het bijzonder het lange afstandsschaatsen kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het Olympisch schaatstoernooi een soort open Overijssels schaatstoernooi is.

...

(Hillenius 942) Ex-PvdA

Arie van der Veen, webcolumnist

... En de PvdA ? Ach de PvdA ? Waar mogelijk samen met GroenLinks. Maar wat meer opvalt, in veertig gemeenten doet de PvdA niet meer mee onder eigen naam. Het merk PvdA is niet (meer) wervend volgens de lokale kandidaten. Meedoen onder een ander naam: Progressief x of y. Geen PvdA meer. Eigenlijk toont dit wel de diepe crisis waarin de PvdA zich bevindt. Het merk PvdA is niet meer wervend !

... 'Op socialisten sluit de rijen...' Klinkt nog maar zachtjes. De rogge heeft er wel eens voller bij gestaan..


dinsdag 13 februari 2018 03h05 week 7 politiekdelft.nl    TOP

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen

Redactie topdelftdesign.nl

op 21-02-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert precies een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat. Wat is het perspectief voor Delft? Hiervoor worden de lijsttrekkers van alle partijen uitgenodigd die in Delft aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Het debat start met een openingsstatement door elk van de lijsttrekkers over het perspectief van Delft. Daarna volgt een discussie over achtereenvolgens 5 stellingen, aangedragen door telkens een persoon uit de Delftse samenleving.


dinsdag 13 februari 2018 02h42 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-http://www.politiekdelft.nl/afbeeldingod20180101-2
delft-liedewei-timmermans-twitter

Sidder Stanislas

Liedewei Timmermans, kandidaat-raadslid nr. 5

Sidder-project
Vier fantastische leerlingen van het Stanislas College Westplantsoen hebben Onafhankelijk Delft vertegenwoordigd in een simulatie van de Delftse gemeenteraad De ingediende motie om een geheel vuurwerkverbod tegen te gaan en in te zetten op onderzoek naar draagvlak voor een vuurwerkshow is door de meerderheid aangenomen. 'Eerst maar eens bekijken of hier wel vraag naar is voordat we dit burgers opleggen'.

De leerlingen hadden zich goed voorbereid en hebben in de fractiekamer van Onafhankelijk Delft raadslid Jolanda Gaal en kandidaat raadslid Liedewei Timmermans allerlei slimme vragen gesteld. Tijdens de simulatie was ook aan inlevingsvermogen geen gebrek. Zo werd de manier van doen van onafhankelijk Delft in de werkelijke gemeenteraad goed nagebootst en hebben de leerlingen mooi en duidelijk gesproken.

Ondanks dat Groen Links als winnaar werd gekroond heeft Onafhankelijk Delft zich goed verweerd, en een pracht prestatie geleverd. Wij zijn trots!


maandag 12 februari 2018 00h59 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-http://www.politiekdelft.nl/afbeeldingod20180101-2

Even voorstellen ...

delft-peter-smit-verkiezingsvisie-kandidaat-raadslid-od-20180212

Peter Smit
kandidaat-raadslid nummer 23
Onafhankelijk Delft

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Zaterdag kwam Peter Smit bij mij langs. Smit vertelde dat hij graag als raadslid wil worden gekozen op voorkeurstemmen. Zijn bedoeling is een persoonlijke campagne te voeren. Hij leverde mij twee A-viertjes met zijn verkiezingsvisie voor GR2018.

Verkiezingsvisie Onafhankelijk Delft 2018

Peter Smit, kandidaat raadslid nr. 23 Onafhankelijk Delft.

Allereerst is onafhankelijk Delft van mening dat iedereen die Delft bezoekt of er woont volgens artikel 1 van de grondwet gelijk moet zijn in behandeling met betrekking tot alle zaken in het dagelijks leven.

... de raadsleden zijn vertegenwoordigers van de Delftse bevolking en op persoonlijke titel gekozen door de Delftse bevolking.
... Parkeerbeleid moet op de schop, omdat er alleen maar gekeken wordt naar de inkomsten die het opbrengt.
... Delft bestaat uit meer dan alleen de binnenstad.

Inrichting van de openbare ruimte dient in overeenstemming te zijn met de wensen van de bewoners en burgers van Delft. De inrichting van de zogenaamde spoorzone dient herbekeken te worden met betrekking tot verkeerssituaties en veiligheid. Vroeger deelde het spoorwegviaduct de stad Delft in tweeën. Nu het ondoordachte stedenbouwkundig ontwerp van een Portugese stedenbouwkundige. Deze persoon had te weinig kennis van Delft om voor de Delftenaren iets goeds te ontwerpen in het boven de spoortunnel liggende gebied. Het is onsamenhangend en gebaseerd op internationaal aanzien als stedebouwkundige. Er dienen aanpassingen te worden bedacht door de bewoners van Delft. Er komen nu veel negatieve reacties van mensen die in Delft wonen,maar het is hen allemaal maar opgelegd door een bestuur zonder visie. Dus wil Onafhankelijk Delft zich richten op de gastvrijheid en bereikbaarheid van het gebied rond de spoorzone,in samenspraak met de Delftse bevolking.

Ook willen wij als Onafhankelijk Delft nastreven dat er meer publieke toiletvoorzieningen komen in Delft. Publieke ruimte hoort voorzien te zijn van openbare toiletten. Dat zal misschien wat kosten maar dan zijn we als Gemeente Delft wel gastvrij naar onze bezoekers en bewoners. Wij kunnen deze verantwoording niet afschuiven naar de Delftse horeca.

...


maandag 12 februari 2018 00h08 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180212

Inwoners zijn geen melkkoeien!

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen

Vandaag was de carnavalsoptocht in het Kabbelgat, waar heel veel inwoners plezier aan beleven. Natuurlijk niet zoals onder de grote rivieren, maar toch! Niet zo raar dat dé lokale stadspartij van Delft met een carnavaleske knipoog, maar wel met een serieus ondertoon de vele toeschouwers langs de route van de optocht lieten weten, waar Stadsbelangen Delft al heel lang voor stond en nog steeds voor staat.

Namelijk lastenverlichting, want onze inwoners en ondernemers zijn geen melkkoeien. De coalitiepartijen zoals D66, STIP, PvdA, Groen Links en ook de VVD roepen nu ineens dat zij ook lastenverlichting willen. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn? Dat zijn precies die partijen die al jarenlang onzorgvuldig veel geld uitgaven en Delft de duurste stad van Nederland maakten.

Je komt er steeds weer op uit: een stem op 21 maart 2018 op Stadsbelangen Delft is Het beste voor Delft!


maandag 12 februari 2018 00h03 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggl20180211

SIDDER-debat in de raad van Delft

GroenLinks

Goed nieuws uit het SIDDER-debat in de raadszaal van Delft. GroenLinks won het debat, waarin leerlingen van het Stanislas College het tegen elkaar op namen over het verbieden van particulier Vuurwerk. Meike, Nina, Sophia en Nali uit VWO 5 voerden namens GroenLinks het woord en waren de winnaars van het debat! Inhoudelijk waren zij ijzersterk en met een tikkeltje humor kwam het standpunt van GroenLinks dankzij hen goed uit de verf.

...

delft-afbeeldinggl20180211-2

Startmoment energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

GroenLinks

Wethouder Stephan Brandligt heeft vandaag als voorzitter van het Energienetwerk het startpamflet Regionale Energietransitie regio Rotterdam Den Haag mede ondertekend. Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

...


maandag 12 februari 2018 00h02 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20180211

SPEERPUNTEN: Samen waardevol!

Joëlle Gooijer, raadslid ChristenUnie

1 Samen doen
- Ondersteunen van vrijwilligers, verenigingen en ondernemers
- Samen zorgen voor mensen die dat nodig hebben

2 Samen wonen
- Veilige, bereikbare en kindvriendelijke wijken
- Goede mix van woningen en nieuwe woonvormen voor ouderen

3 Samen groen
- Samen investeren in duurzame oplossingen voor iedereen
- Meer stadsnatuur en goed onderhoud van openbaar groen

"Het is tijd voor een actieplan Ouderenhuisvesting in Delft. Er zijn veel ouderen die tussen wol en schip vollen: niet toe oon het verpleeghuis, moor te onzeker om thuis te blijven wonen. We willen meer betaalbare tussenvormen tussen het verpleeghuis en thuis: woor ouderen nabij andere ouderen wonen, met zorg op afroep. Dat is waardevol voor Delft."


maandag 12 februari 2018 00h01 week 7 politiekdelft.nl    TOP

Het (ge)Woonmanifest: snel op weg naar een eerlijke woningmarkt

CDA Delft

Voor het CDA Delft is wonen een basisbehoefte. Het CDA komt daarom vandaag met Het (ge)Woonmanifest. De gekte op de woningmarkt wordt steeds groter. Huizenprijzen schieten op steeds meer plaatsen door het plafond. Het duurt veel te lang voordat er nieuwe woningen worden bijgebouwd en het overbieden van de vraagprijs is standaardpraktijk geworden. We moeten daarom heel snel toe naar een eerlijke woningmarkt.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_02_29.html

TOP