koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 3 december 2017 05h26 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft-open_en_bloot_wapen_delft_2

NAAKTSTRAND

Hugo de Bloot, naaktrecreant

De ChristenUnie, het Christen-Democratisch Appèl, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, Studenten Techniek In Politiek en de 1%pp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hebben afgelopen donderdag tegen de motie naaktrecreatie gestemd, die was ingediend door D66 Delft, Fractie van Koppen, GroenLinks Delft en Onafhankelijk Delft. De motie vroeg om de naaktrecreatie in de APV op te nemen en de locatie weer te markeren met borden.

Duidelijkheid. Zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. De fractie van de 1%pp VVD rent daar heel hard, en zou zelfs nog harder gaan rennen, mochten ze daar plots en onverlet geconfronteerd worden met een blote fractie van D66, en helemaal bij die van Stadsbelangen in adamskostuum. Waarvan akte.

De nieuwe burgemeester, want Bas Vertrek is weg, maar zijn schaduw niet, herhaalt die retoriek, die we vier jaar geleden ingepeperd kregen: naaktrecreatie trekt middels websites ongewenste gasten aan. Helemaal duidelijk was ene Dimitiri van Rijn (hij meende zelfs Bas Vertrek nog even te moeten prijzen tijdens de discussie in de raadsvergadering), die de naaktrecreatie wil verbieden, daarmee voorbij gaand aan de alom aanwezige kennis bij onze plaatselijke raadsleden, dat lagere overheden naaktrecreatie op een daartoe geschikte plek niet kunnen verbieden. Bij Dimitiri heeft de tijd duidelijk stil gestaan. Ik geloof niet dat Delft al klaar is voor 2018.


zaterdag 2 december 2017 09h18 week 48 politiekdelft.nl    TOP

WITTE ZWITSERSE HERDER

delft-persijnlaan-witte-zwitserse-herder-20171201170453

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Locatie: bij de in- en uitgaan van de PLUS aan de Persijnlaan. Zelf nooit eerder gezien, een witte zwitserse herder. De oren staan altijd omhoog, maar gaan omlaag bij regen. De vrouwtjes hond is nog geen twee jaar oud. De aanschaf van de pup kostte € 1.200,--. Dat bedrag is terug te verdienen als er nakomelingen komen en verkocht worden. De eigenaresse, een meisje van 17 jaar was groot dierenliefhebster. Oh, je wilt zeker dierenarts worden voor huisdieren. Ja zeker meneer.


zaterdag 2 december 2017 08h45 week 48 politiekdelft.nl    TOP

Raad in de vergadering op donderdag 30 november 2017

Griffie gemeente Delft

NAAKTSTRAND
De motie Naaktrecreatie werd ingediend door D66, Onafhankelijk Delft GroenLinks en Fractie Van Koppen bij de bespreking van het voorstel actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft. Dat voorstel werd unaniem door de raad aangenomen, nadat een meerderheid van de fracties had ingestemd met het amendement Die ballon gaat niet op. Dat wijzigingsvoorstel van GroenLinks, D66, ChristenUnie en Fractie Van Koppen verbiedt voortaan het oplaten van ballonnen in Delft. De indieners willen vooral voorkomen dat ballonresten voor veel plastic troep en dierenleed zorgen.

In het debat over het aanwijzen van het strandje bij de grote plas in de Delftse Hout als naaktstrand volgde de meerderheid de argumenten van burgemeester Marja van Bijsterveldt om de huidige situatie te laten zoals die is, omdat geen sprake meer is van ongewenste overlast. Dat was er enkele jaren geleden wel toen het strandje een aangewezen gebied was. Extra borden zou volgens de burgemeester ook extra handhaving betekenen. Ze schatte de extra kosten daarvan op 135.000 euro. Van Bijsterveldt benadrukte dat naaktrecreatie in de Delftse Hout en op het strand toegestaan blijft en dat er de afgelopen zomer geen sprake van overlast was. Een nipte raadsmeerderheid volgde haar in de wens om dat zo te houden.

...

HEILIGE LAND
De raad stond ook uitgebreid stil bij de plannen van Woonbron voor de 65 witte huizen in het Heilige Land. De bewoners willen dat de woningen gerenoveerd worden in plaats van gesloopt. In de commissievergadering spraken de bewoners al hun ongenoegen uit over de gang van zaken. Zij hekelden het gebrek aan overleg met de woningcorporatie. Wethouder Raimond de Prez beloofde in die vergadering te zorgen voor bemiddeling als Woonbron en de bewoners er samen niet uit zouden komen. Daar hield volgens de wethouder en ook diverse fracties de zeggenschap van de gemeente wel op.

...

AFSCHEID
Aan het begin van de raadsvergadering sprak burgemeester Van Bijsterveldt de STIP-fractieleden Elwin van Beurden en Falco Bentvelsen en CDA-fractielid David van Dis toe. Zij namen afscheid als raadslid. Van Beurden blijft wel commissielid voor STIP. Zijn plek in de raadszaal en die van Bentvelsen werden direct van hun benoeming ingenomen door Sybren van der Velde en Twan de Nijs. In de CDA-fractie is Van Dis opgevolgd door Gerrit-Jan Valk.


zaterdag 2 december 2017 07h55 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingtunoord

Bewoners TU-Noord vragen beter verkeersplan

Redacte TU-Noord.nl

Bijna vijftien jaar na de eerste ambitieuze plannen voor TU-Noord, het noordelijke deel van de Wippolder, zijn de bewoners de gebrekkige verkeersplannen zat. Op een informatieavond eerder deze week kreeg de gemeente veel kritiek en boze reacties, vooral vanwege het gebrek aan voldoende invloed op de planontwikkeling.

Niet alleen was er veel kritiek op het herontwerp van Mijnbouwplein en Poortlandplein, maar ook op het feit dat de elk jaar groeiende verkeersstroom niet wordt teruggedrongen met de nieuwste plannen. Zwaar vrachtverkeer van en naar het centrum maakt al jaren - tijdelijk - geen gebruik van de Sint Sebastiaansbrug, maar wordt in het nieuwste plan nog steeds niet permanent geweerd. Wel heeft de gemeente laten weten dat de grote stroom auto's dichter langs de woningen komt en dat de extra decibellen verkeerslawaai en fijnstof 'aanvaardbaar' zijn.

Vorig jaar was er nog optimisme bij de bewoners door een verkeersplan van professor Dijkstra, ingehuurd door TU Delft om samen met gemeente en bewoners een ontwerp te maken voor de herinrichting van TU-Noord. In het ontwerp van Dijkstra zou TU-Noord verlost worden van de dagelijkse verkeersopstoppingen op de Julianalaan en Schoemakerstraat. Daarna bleef het bij de gemeente erg stil en inmiddels lijkt het plan in een diepe bureaula verdwenen.

In 2012 werden de bewoners verrast met een definitief ontwerp voor een megarotonde op het Poortlandplein: kosten twee miljoen euro. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd waaronder het kappen van enkele bomen. Opnieuw bleef het een hele tijd stil tot de gemeente enkele maanden geleden liet weten dat er mogelijk geen rotonde zou komen. En weer was er afgelopen week opeens een definitief ontwerp waar niets meer aan veranderd kan worden: een oplossing die veel lijkt op het kruispunt dat er al ligt. Structurele aanpassingen van de verkeersstructuur zijn onbespreekbaar, hooguit kan een detail worden bijgesteld zoals de aanplant van een andere boomsoort.

Inmiddels is er weliswaar regelmatig overleg tussen bewoners en ambtenaren, maar de gemeentelijke ontwerpers geven aan nauwelijks mandaat te hebben, omdat alles vastligt in beleid of bestuurlijke afspraken. Zo wordt telkens verwezen naar het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) en het Fietsactieplan (FAP) uit 2005 waarin bijvoorbeeld staat dat fietspaden zoveel mogelijk in tweerichtings vorm moeten worden aangelegd. Dat de enorme dubbele stroom fietsers van station naar TU campus het nu vrijwel onmogelijk maakt voor automobilisten uit de buurt om bepaalde kruisingen te passeren, was in 2005 echter nog niet voorzien. De belofte in het LVVP om de oostelijke Julianalaan opnieuw in te richten als 40-km weg is daarentegen nog steeds niet uitgevoerd net zomin als de in het LVVP genoemde wijkontsluitingsweg Mijnbouwplein.

Na alle tekortschietende verkeersplannen wordt het nu echt eens tijd om voorrang te geven aan de bewoners!


zaterdag 2 december 2017 07h47 week 48 politiekdelft.nl    TOP

(263) De Van der Veen-bijbel

Arie van der Veen, webcolumnist

Wat een eer dat deze Statenbijbel zo genoemd te worden in het jaarlijkse periodiek van de Historische Vereniging Rijswijk. Veel dank aan Ruud Poortier. En in eerbiedige herinnering aan mijn ouders. Die hun leven in dienst stelden van het Woord dat hen ten leven riep. Deze Statenbijbel is daar de blijvende herinnering aan: De Van der Veen-bijbel.

Deze Bijbel is te bezichtigen in de Oude Kerk te Rijswijk.

(261) Over journalistieke waakhonden

Arie van der Veen, webcolumnist

In de gemeenteraad van Zwolle is een interessante motie aangenomen. Men wil daar een fonds oprichten voor onderzoeksjournalistiek. Onafhankelijke journalisten zouden daaruit geld kunnen krijgen, om diepgravend onderzoek te doen. Blijkbaar voorzien de huidige kranten daar nu niet meer in. Ik laat de uitvoerende bezwaren van dit fonds nu even rusten: wie beoordeelt, hoeveel bedraagt het budget en wie gaat er over ? Maar de motie verwoordt wel een thema, dat verder rijkt dan de gemeente Zwolle. Eigenlijk gaat het over de rol van de (regionale) journalistiek en de kwaliteit daarvan. Wie de regionale kranten leest wordt niet veel wijzer over het reilen en zeilen van de lokale of regionale democratie of het bestuur. Het hangt nogal af van de individuele journalist of artikelen feitelijk juist onderbouwd zijn. En dan hebben we het nog maar niet over hoor en wederhoor. En tegelijk heerst toch de pretentie dat de journalistiek de waakhond van de democratie zou moeten zijn. Of is die inmiddels voor een groot gedeelte overgenomen door sociale media, voorzover die berichten over lokale en regionale democratie ?

Ik begrijp de motie uit Zwolle als dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van de regionale journalistiek. Jarenlang is er schaalvergroting geweest. Allerlei titels zijn geintegreerd in kopbladen of zijn verdwenen. Daarnaast staat de gedrukte krantenwereld onder druk. Allemaal signalen dat er steeds minder ruimte is voor echte journalistiek. In die zin is het initiatief uit Zwolle terecht, en sympathiek.

De democratie en vooral het bestuur vergt een tegenmacht. En waakhonden. Maar dat zal toch in eerste instantie door de markt zelf bepaald moeten worden, wat men daarvoor over heeft. Tegelijk zal is het toch vooral behelpen, zeker ook met de vaak beperkte kwaliteit en capaciteit van de regionale journalistiek. En toch is er voldoende werk voor onderzoek. Vraagstukken van integriteit, belangenverstrengeling en dito suboptimale besluitvorming. Het zijn thema's die in vele gemeenten spelen. En de lokale democratie zit zichzelf daarbij vaak in de weg. Daarom alle reden voor journalistieke alertheid, en soms ook verdieping.

De journalistiek op regionaal niveau is de afgelopen jaren vooral opgevallen door verdere vervlakking en eigenlijk marginalisering. Of een fonds in Zwolle en of andere gemeenten dit kan stuiten is de vraag. Dat laat onverlet dat het soms nodig is om bepaalde dossiers uit te zoeken of uit te spitsen. Dat helpt ook bij het (beperkte) zelfreinigend vermogen van de lokale democratie. Ja, zelfs op provinciaal niveau geldt dit. Laten we eens beginnen met een gesprek tussen de journalistiek en de politiek over wederzijdse verwachtingen. En laten we de lezers niet vergeten om hen te vragen hoe ze de nieuwsvoorziening ervaren.

Journalistieke waakhonden zijn nodig en dat zullen ze blijven. Meestal staan deze vanzelf op. Zeker in deze tijd van sociale media, nieuwsfora e.d. Toch is het een goed idee om na te denken over een fonds voor kritische journalistiek, zeker op lokaal en regionaal niveau. Want de waakhonden aldaar zijn wel erg gemuilkorfd door de middelen. Terwijl er kansen genoeg liggen voor echt onderzoek. Uiteindelijk toch ten behoeve van de kwaliteit van het bestuur en democratie.


donderdag 30 november 2017 02h11 week 48 politiekdelft.nl    TOP

RAADSVERGADERING BEGINT OM 19h30

Griffie gemeente Delft

De raadsvergadering begint op donderdag 30 november niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar een half uur eerder, om 19.30 uur. De begintijd is vervroegd, omdat de raad een volle agenda moet afwerken.

...

Voorafgaand aan de vergadering neemt de raad afscheid van David van Dis (CDA) en de STIP-fractieleden Falco Bentvelsen en Elwin van Beurden. Zij worden respectievelijk opgevolgd door Gerrit-Jan Valk (CDA) en namens STIP: Sybren van der Veld en Twan de Nijs. Elwin van Beurden vertrekt als raadslid, maar hij blijft wel als commissielid/niet-raadslid actief voor de STIP-fractie.


donderdag 30 november 2017 02h06 week 48 politiekdelft.nl    TOP

(262) Lid van een gemeenteraad: een olympische uitdaging

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen worden de kandidatenlijsten van politieke partijen voor de raadsverkiezingen vastgesteld en gepubliceerd. Het #team dit en #team dat is niet van de lucht. Enthousiaste mensen die soms nauwelijks weten waar ze aan beginnen. En dat voor vier jaar. Al jaren vergelijk ik het raadslidmaatschap met een olympische uitdaging. Als amateur een bijna professionele prestatie leveren. Vergaderen en weer vergaderen in een uitdaging die snellere, hogere en sterkere prestaties vraagt.

Prof. Arno Korsten een bekende hoogleraar Bestuurskunde beklaagde zich over de ruzieachtige sfeer in vele gemeenteraden. 'Grimmige sfeer funest voor het lokaal bestuur.' En in veel gevallen zal hij gelijk hebben. Fractie-splitsers, zetelrovers, solisten, alles komt voor. En er is geen aanleiding om aan te nemen dat het de volgende periode niet weer gebeurt.

Ik zie een aantal problemen: In de eerste plaats de recrutering van kandidaten. In steeds meer gemeenten zijn er in politieke afdelingen bijna net zo veel kandidaten als leden, of andersom. Of te wel de politieke partij als drager en afweger van verschillende belangen, of als correctie op teveel persoonlijke ijverzucht is bijna verdampt. De politieke afdeling is een kiesvereniging geworden en geen oefenplaats meer voor lokaal democratische ervaring. En als er nog leden zijn die geen baantje willen, dan hebben ze het wellicht al gehad. Echt zorgelijk. En de grens om zich af te scheiden is ook nog erg dun.

Het dualisme heeft een fictie opgeleverd in verschillende gemeenten. Het idee dat een gemeenteraad werkt als een parlement. Men gaat met elkaar in debat. Maar dat is vaak een debat tussen doven en wordt gevoerd zonder kennis van zaken. Een dergelijke aanpak is fundamenteel fout. Immers het gaat om lokaal bestuur, een gesprek of debat tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur. En niet een (schijn)debat tussen deeltijd-politici.

Er is een fictie dat men alles moet weten als raadslid en dat is niet zo. Er zijn dagelijkse bestuurders die als het goed is politieke leiding geven aan het ambtelijk apparaat. En die dagelijkse bestuurders, wethouders, werken op basis van het vertrouwen van de raad. Het gaat om de goede rol en het juiste rollenspel.

Bij vele raadsleden heerst gebrek aan formele kennis van zaken. Men kent de eigen wettelijke of formele rol niet. Soms weet men niet eens het verschil tussen motie en amendement. Gewoon basaal. En regels zijn er niet voor niets. Toch vooral om ordentelijke besluitvorming te organiseren. Echt een taak voor de griffiers om (nieuwe) raadsleden op te leiden, en soms op te voeden.

En tenslotte de nesteldrang op het raadhuis. Vele gemeenteraadsleden zijn liever in het gemeentehuis dan in de gemeente.... (de maatschappij) Lekker elkaar beloeren en hangen in de vertrouwde omgeving van de macht. Allemaal bronnen van conflicten.

Arno Korsten is niet hoopvol gestemd. En daarin heeft hij waarschijnlijk gelijk. Nu we bezig aan de voorbereiding van een nieuwe ronde gemeenteraden is het het goede moment voor bewustwording: bijvoorbeeld over de beperkte toegevoegde waarde van raadsleden aan het beleidsproces. De Olympische uitdaging om als 'amateurs' te presteren tussen professionals. Dat vraagt moed, abstractieniveau, basale kennis van wet- en regelgeving. En vooral van gezond verstand en het onderscheid tussen hoofd en bijzaken.

Vele #teams staan aan de start en die lossen vermoeide, soms teleurgestelde zittende teams af. Bezint eer u begint ! Denk na hoe het leuk kan blijven in de raad en in de fractie. En vooral: richt het oog op de buitenwereld. En niet op de binnenwereld van de macht. Er is nog veel meer over te schrijven, maar in de beperking toont zich de meester. Ook in de gemeentepolitiek.

Burgemeesters hebben een belangrijke taak om de steeds verder versplinterende raden bijeen te houden. Eigenlijk wordt hun rol in deze context sterker, in ieder geval uitdagender. Wie wenst er nu een 'grimmige' sfeer? Daarin valt niet te werken. Geen duel tussen raad en college, maar een duet. En vooral een dialoog tussen raadsleden. In fracties en daarbuiten. En een gezamenlijke zorg voor het aanzien van de lokale politiek of gemeentebestuur. Daarin past zeker af en toe scherpte. Maar geen grimmigheid. En laten we eens afspreken om eerst met elkaar te praten en uit te praten voordat we weer van elkaars fractie scheiden en zetels roven. Dat laatste is echt een steen des aanstoots bij vele burgers.

Nieuwe #teams staan klaar. Hopelijk gewaarschuwd. Electoraal nog handig ook. Want een gewaarschuwd..... telt voor..... Laten we het hopen. Want het lokaal bestuur is te belangrijk om het in grimmigheid ten onder te laten gaan !

Binnenkort is de kiezer aan de beurt. Hopelijk komt men stemmen. Want uiteindelijk is de gemeenteraad #bestbelangrijk. Laat de burgers nu maar jureren. Tenminste als zij er nog zin in hebben.


dinsdag 28 november 2017 08h19 week 48 politiekdelft.nl    TOP

Nacht Club Caesar Zuidpoort heeft een lachgas probleem

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Er zijn nog steeds klachten van buurtbewoners over Club Caesar naast de ingang van de Zuidpoort garage. Één van de terugkerende problemen is het veelvuldig buitengebruik van slagroompatronen gevuld met lachgas.

...

Er moet snel een eind komen aan het wangedrag van gasten van Club Caesar die aan de Zusterlaan parkeren en lachgas patronen gebruiken. 6 december is er weer overleg.


dinsdag 28 november 2017 08h10 week 48 politiekdelft.nl    TOP

(260) #vanhetgaslos

Arie van der Veen, webcolumnist

In de jaren zestig ging bij ons thuis de Butagasfles de deur uit. We gingen van het gas los. En nu na ruim vijftig jaar staan we weer voor een uitdaging. Het aardgas gaat verdwijnen, en daarop moeten we ons voorbereiden. Of we nu zin hebben of niet. Het komt er aan. En dat is terecht voor veel mensen schrikken of laten we zeggen wennen.

De door mij gewaardeerde columnist van Elsevier Syp Wynia ging er al op in. We moeten van het gas los en dat kost u een ton. Over bedragen valt altijd te te twisten en naast investeringskosten, staan besparingen op energie. En zeker bij Nul-op-de-meter-concepten kunnen de inkomsten behoorlijk oplopen. Maar het gaat hier niet over de economie op micro-niveau. Het gaat het over het overall-plaatje: Maatschappelijke doelen en kosten, investeringen en bekostiging. In zijn kern gaat het om de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers. Om het eens in CDA-termen te stellen. Wie draait op voor het rentmeesterschap ? En daarover is nog al wat te zeggen.

Kan men individuele burgers verplichten tot de transitie op gas en hen dan ook een nog een rekening zenden voor de verduurzaming van hun woning. En dat met de boodschap dat het voor het goede doel is ? En dat de waarde van huizen zal stijgen ? Los even van de stijging de OZB ? Deze discussie gaat een van de kernen van het klimaatbeleid raken, en zal ook een kritische succesfactor blijken te zijn.

Eigen verantwoordelijkheid die mag voorop staan. Maar dan ook individuele vrijheid ? In liberale kringen hoopt men dat de markt het kan regelen. En op termijn kan dan wellicht. Maar wil de verduurzaming als onderdeel van de energietransitie succes hebben, dan is een gemeenschappelijke inspanning nodig. Ook de overheden moeten meedoen. In Overijssel en Gelderland geeft men al het goede voorbeeld. Maar ja die hebben liggende gelden (Essent etc.) Hopelijk zijn de overheden in het Westen van het land de Eneco-gelden nog niet vergeten, of hebben die verjubeld. En Al Gore zei jaren geleden al: it's a government business !

Los van het gas, het is een uitdaging. Op korte termijn een klus, op langere termijn een perspectief. Samen met verduurzaming werken aan betere woningen in verbeterde wijken. Het lijkt wel op het goede oude beeld van de stadsvernieuwing. Wellicht zelfs met volksverheffing. En verduurzaming of stadsvernieuwing: ik denk met respect terug aan Jan Schaeffer: In geouwehoer kan je niet wonen. Daarom aan de slag: in gemeenten, regio en vooral ook in Den Haag. Geen ambtelijke (departementale) stammenstrijd, maar recht vooruit. We versterken de dijken (indirect) via de verduurzaming van woningen. Dat heet een profilactische delta aanpak ! Hoe meer verduurzaming, hoe minder we hoeven te sleutelen aan onze dijken. Dat scheelt weer in ons land van kooplieden en dominees.

Maar bij de verduurzaming gaan deze twee weer hand in hand: de dominee met de (goede) boodschap van de verduurzaming en de koopman met aanpakken tegen een redelijk prijs. Ik zou zeggen: gas los en aan de slag !

(259) De Koningskerk

Arie van der Veen, webcolumnist

In mijn jeugd gingen wij naar de Koningskerk in Zwijndrecht. Een architectonisch mooi ontworpen gereformeerde kerk van begin jaren zestig. Die kerk straalde de gereformeerde trots uit. De kerk zichtbaar present in de samenleving met een toonaangevend gebouw en toren met carillon. Begin 2000 werd de kerk afgebroken. En zo kan er over vele kerkgebouwen hetzelfde verhaal verteld worden. Of ze nu protestants of katholiek gebruikt waren dat maakt niet uit. Uiteindelijk ontkwamen ze niet aan de slopershamer.

In Deventer zag ik een nieuwe ontwikkeling. Daar wordt een enige jaren geleden gesloten Rooms-Katholiek kerkgebouw herontwikkeld tot een protestantse kerk van drie samenwerkende gereformeerde kerkgemeenschappen. En de naam van de RK-kerk wordt om begrijpelijke redenen veranderd van H. Maria Koningin, in Koningskerk. Het klinkt bijzonder, opnieuw een Koningskerk. Deze Koningskerk is zeker een prestigieus kerkgebouw. Het straalt de trots uit van een zelfbewuste kerkelijke gemeente die meent een woord voor de wereld te hebben. Vroeger realiseerde ik me niet wat Koningskerk betekende. Een kerk had een naam en meestal was die geografisch vernoemd naar de straat waar aan deze gelegen was, of werd genoemd: Noorder-, Zuider, Ooster- of Westerkerk. Vanaf de jaren zestig kregen kerken een meer eigen naam: Open Hof, Ontmoetingskerk, Goede Herderkerk, Olijftak of Wingerd. En niet te vergeten de Ark. Maar relatief weinig kerken werden Koningskerk genoemd. De naam Koningskerk, verwijst naar Christus, als Koning van de kerk. En wellicht ook wel koning van de wereld. Dat is nogal een pretentie en een opgave. Vooral ook om Christus te dienen als koning. In deze tijd van marginalisering van kerk en geloof en eigenlijk in een post-christelijke samenleving.

Nu verrijst er in Deventer een Koningskerk. Niet gewijd aan H. Maria Koningin, maar aan Christus als Koning. Het getuigt van geloof en hoop om een kerk zo te noemen. Ook in een sterk geseculariseerde stad als Deventer. (een groot verschil met Zwolle). De Koningskerk als teken van aanwezigheid in de stad, terwijl de PKN-kerken daar in de buurt hun poorten sluiten. Geen Open Hof meer, maar een een Koningskerk.

De Koningskerk uit mijn jeugd is er niet meer. Net zo goed als de gereformeerde kerk. Opgaan, blinken en verzinken, zei men over de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nu geïntegreerd in de PKN en wat er van over is dat moge blijken. Inmiddels is een vergelijkbaar proces van heroriëntatie bezig in de kleine gereformeerde kerken. Ook bij de vrijgemaakten, de Nederlands gereformeerden en de christelijk gereformeerden staan de oude waarden onder druk. Jongeren hebben steeds meer moeite om mee te gaan en ook daar is de verleiding van de moderne samenleving groot.

De Koningskerk in Deventer is een moedige poging het tij te keren of stand te houden in de golven van de secularisatie. Hopelijk wordt het een succes. En vooral een vindplaats van heil. De naam van een kerkgebouw draagt mede de identiteit van een gemeenschap. In Delft werd de trotse Westerkerk vernoemd tot Ontmoetingskerk. Inmiddels trouwens ook gesloten. En zo zijn er meerdere voorbeelden. In Rijswijk keerde men terug tot de Oude en de Nieuwe Kerk. Wel zo overzichtelijk.

De vreugde voert ons naar dit huis, waar het Woord aan ons geschiedt, dat is een prachtig lied dat gezongen wordt in allerlei kerken. En zo is het. In een huis van hout en steen. De Koningskerk in Deventer is een teken in de tijd en hopelijk voor jaren. Loof de Koning, heel mijn wezen ! Dat zal er klinken en wellicht met burgemeester Heidema op het orgel. Laten we hopen dat deze kerk stand houdt, ook als zij met ons slijt aan de tijd.


maandag 27 november 2017 00h07 week 48    TOP

delft-aad_meuleman_politiefiets_2008_04a

Geeft acht: Aad Meuleman van Stadsbelangen is een perfectionist van orde en discipline. Aad doet de ronde op een politiefiets om te kijken of de fietsen allemaal recht en in linie staan. Van foute fietsen maakt hij slechte fotootjes.

FIETSEN IN DELFT

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Afgelopen dinsdag- (webcast) en donderdagavond (webcast) was de comissie Ruimte en Verkeer druk met 'Fietsen in Delft'. De commissieleden Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft, Fleur Norbruis van GroenLinks en Twan de Nijs en Falco Bentvelsen van STIP waren bij uitstek de personen die zich positief uitlieten over 'Fietsen in Delft'.

Aad Meuleman van Stadsbelangen blijft een anti-fiets man
Het meest negatief waren Aad Meuleman en zijn hulpje Werner Bremer van Stadsbelangen. Lees de column van Meuleman hieronder en destilleer de negatieve fietspunten maar. Kijk de webcast er op na en oordeel zelf. Zeuren over betalen omdat niets gratis is, autoparkeerplaats niet inleveren voor fietsparkeren, fietsers de les lezen en dan van jezelf vinden dat je pro fietsers bent. Ik ben benieuwd wat er in het programma van Stadsbelangen GR2018 over 'Fietsen in Delft' blijft staan.

Wethouder Lennart Harpe heeft naar iedereen geluisterd behalve naar voetgangers en fietsers die de stad een bezoek brengen. Neem de aankomende fietsers die hun fiets gaan parkeren een kort interview af. Vraag ze: waarom kom je op de fiets, wat ga je nu doen, waarom parkeer je niet in een fietsenstalling? Niets van dit alles, alleen een paar burgerlijke stadsbewoners mogen hun mening geven. Die vinden de fietsers overlast en het her en der fietsparkeren vinden ze geen gezicht.

Zeg Harpe wat is je eigen mening? Fiets je weleens in Delft? Ik heb je nooit gezien trouwens. Ik hoor je het nog zeggen in de commissie: ik wil geen fietsen aan het brughek zien hangen. Man wees blij dat jij er niet hoeft te hangen. Maak je niet zo druk om niks. Nee, dan je rode loper in de Breestraat en de bloembakken langs de Westsingelgracht waren/zijn een geweldig gezicht. Enige nadeel, het is totaal niet functioneel.

delft-choorstraat-bord-fietsertegast-20171023144734.jpg delft-choorstraat-rareverkeerspop-20171023144734.jpg

Wethouder Lennart Harpe VVD liet Tijn Noordenbos een nieuw verkeersbord en rare verkeerspop ontwerpen. Het honorarium van de kunstenmaker bedroeg 4.000 euro.

Mijn motto: de stad is er voor de voetganger en de fietser. De fietsers hebben gelijke rechten als voetgangers. Ze moeten het zelf maar onderling uitzoeken. Bestuurlijke betutteling van een wethouder die zelf borden verzint en laat maken, daar zitten voetgangers en fietsers helemaal niet op te wachten.

Fietsen, fietsen, overal fietsen.
Omdat het geen gezicht is, maken bezoekers uit het buitenland steeds weer foto's van de fietsen. Ik zie ze denken, was onze stad ook maar zo, een fietsstad. Geen fietsen in het autoluwe, straks autovrije gebied is erg kort door de bocht. Op de Markt is rondom het stadhuis ruim plek om je fiets te parkeren. Dat is geen gezicht zeggen tegenstanders. Nou het argument is arbitrair, einde discussie.

Capaciteitsprobleem
Harpe overweegt een VRI, verkeersregelinstallatie te plaatsen op de Jaffalaan. Stoplichten voor fietsers, dat gaat vast weer een succes worden, maar niet heus. De verkeerskundige inspreker: de fietspaden zijn te smal, daardoor geen inhalen mogelijk en geen gaten in de fietsfile. Als straks de student-hotels bezet zijn komen er nog wat fietsers bij!

Over Fietsen in Delft is veel te doen.
Hopelijk een belangrijk verkiezingspunt bij GR2018.
Ik heb al wat teksten verzameld.
Voor meer zie dossier (nog in bewerking) Fietsen in Delft
hfvh


maandag 27 november 2017 00h04 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20171126 delft-afbeeldingsb20171126

Gisterenavond fotografeerden wij een vrijwel lege fietsenstalling op de Oude Langendijk. Nog geen 50 meter verder staan fietsen tegen de Nieuwe Kerk geparkeerd.

Column: Kritiek fietsgedrag anti fiets?

Aad Meuleman, raadslid SB

In de commissie RV van deze week werd het onderwerp fiets parkeren Delft besproken. Opvallend dat kritiek op het gedrag van fietsers als anti fiets wordt gekwalificeerd. De heer Brehm van de PvdA meende dit te moeten twitteren. Een zielige tweet van hem.Ook partijen als Groen Links en STIP willen geen kritiek horen over het gevaarlijke gedrag van vele fietsers in het verkeer. Opmerkelijk!

Stadsbelangen Delft vindt fietsen als vervoermiddel belangrijk. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 besteden wij terecht aandacht aan de fietser. Hierin schrijven wij dat fietsen milieu vriendelijk is en bijdraagt aan de algemene gezondheid van mensen. Daarnaast vinden wij dat naast het promoten van deze vorm van vervoer het fietspadennet in de stad uitgebreid en verbeterd moet worden. Bovendien blijft het noodzakelijk om meer(bewaakte) fietsenstallingen te realiseren. Hoezo anti fiets?

En ja, er is een flink te kort aan fietsvoorzieningen in onze stad en ook wij vinden dat extra capaciteit moet worden gerealiseerd. Maar niet ten koste van autoparkeerplaatsen, zoals STIP voorstelde en Groen Links tijdens de Algemene Beschouwingen kenbaar maakte.

Het was destijds onder Groen Links wethouder Grashoff dat de gemeenteraad als uitgangspunt vaststelde, dat in het autoluw plus gebied de voetganger de 1e prioriteit heeft en de fietser gast is in dat gebied. Een uitgangspunt waar niets mis mee is en wat onze fractie betreft nog steeds uitgangspunt moet zijn. Dat neemt niet weg dat veel fietsers zich helemaal niet gedragen als gast in het autoluw plus gebied. Heeft de voetganger dan geen rechten? Wat onze fractie betreft wel en het feit dat we daar iets van vinden, betekent niet dat wij tegen de fiets zijn.

Waarom mag een kritische houding over het gedrag van vele fietsers niet? Wat is daar mis mee? Fietsers die gewoon door rode stoplichten rijden, vele fietsen die 's avonds geen licht hebben, maling hebben aan voetgangers en zelf voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Dan hebben wij het nog niet over mobiel bellen tijdens het fietsen, daardoor niet op de weg letten en soms het water inrijden. En daar mag je niets over zeggen? Vreemd.

Opvallend was ook dat uit zaterdagmiddag tellingen bleek dat 1.200 fietsparkeerplaatsen in de binnenstad onbenut bleven. Gisterenavond fotografeerden wij een vrijwel lege fietsenstalling op de Oude Langendijk. Nog geen 50 meter verder staan fietsen tegen de Nieuwe Kerk geparkeerd. Zie foto's.

Van de automobilist wordt aanvaardbaar gevonden dat hij of zij vanuit de parkeergarage honderden meters naar de binnenstad loopt en voor de fietser blijkt 60 meter lopen al te veel. De slogan van het college: 'de fietser op de juiste plek' is zo gek nog niet. Aan de andere kant hoort de fiets (aan leuning brug) ook bij het straatbeeld in een historische stad.

In ieder geval wil ook onze fractie dat meer fietsvoorzieningen worden gerealiseerd en verbeteringen worden aangebracht aan het fietspadennet. Geen misverstand daarover. Maar we blijven kritisch op het ongewenste gedrag van veel fietsers op de weg. Overigens geldt hetzelfde voor de automobilist.

Tegelijkertijd hebben wij gepleit voor een onderzoek naar een fietsregistratiesysteem. Net als bij kentekenregistratie van de auto is het tijd om ook na te denken over de vraag of ook bijvoorbeeld door een verplichte chip fietsen gescand kunnen worden. In een techniekstad als Delft moet hier toch een oplossing voor te vinden zijn. Dat fietsen anoniem in de openbare ruimte geparkeerd kunnen worden, is misschien wel voorbij. Bovendien zou fietsregistratie ook bij handhaving helpen.

Net als bij het realiseren auto parkeervoorzieningen, is ook realisatie van fietsvoorzieningen niet gratis. Dat de automobilist hiervoor moet betalen, is logisch. Waarom dat bij de fietser dan niet het geval zou moeten zijn, vinden wij vreemd.

Met een kritische blik naar de fietser kijken en vooral het gedrag van vele fietsers, betekent niet dat Stadsbelangen Delft tegen de fietser is. Integendeel!


maandag 27 november 2017 00h03 week 48 politiekdelft.nl    TOP

#teamGroenLinksDelft bekend!

 1. Frank van Vliet
 2. Ingrid Lips
 3. Klaas Herrema
 4. Rinske Wessels
 5. Deyar Jaff
 6. Timo Töns
 7. Catherine Bij de Vaate
 8. Cheraldine Osepa
 9. Geert Jan Braber
 10. Claudia Hofemann
 11. Dorminique Bentvelsen
 12. Anneke Kraamer
 13. Ahmet Kargin
 14. Enna Rörig
 15. Samira Madani
 16. Ida Vos
 17. Judith Rijnders
 18. Jurriaan Huisman
 19. Gjalt Annega
 20. Gudrun van Kruining

Bestuur GL

Frank van Vliet wordt de lijsttrekker van GroenLinks Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering stelde woensdag de kandidatenlijst vast. De lijst toont een mix van ervaren raadsleden en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en uiteenlopende deskundigheden.

GroenLinks heeft een lijst samengesteld met mensen die een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.

Lijsttrekker Frank van Vliet kwam in 2014 voor GroenLinks in de Delftse gemeenteraad en werd een jaar geleden door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Hij kijkt uit naar de verkiezingen: "Ik heb veel zin om met deze sterke kandidatenlijst de verkiezingscampagne in te gaan en onze idealen voor een groen en sociaal Delft verder te verwezenlijken. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft GroenLinks veel nieuwe leden en nieuwe energie. Dat zien wij terug in deze kandidatenlijst en in een stevig verkiezingsprogramma."

De tweede plek op de lijst is voor het ervaren raadslid Ingrid Lips, die veel kennis heeft van de complexe veranderingen in het sociaal domein en de gevolgen die dit heeft voor de inwoners van Delft. Klaas Herrema, die al acht jaar meedraait als commissielid, heeft zijn focus vooral op de groene en duurzame inrichting van de stad en staat op plek 3.

Hoogste nieuwkomer op de lijst is Rinske Wessels. Zij heeft vanuit haar werk ruime ervaring met participatieprocessen van onderaf. Deyar Jaff, vijfde op de lijst, is een van de nieuwe jonge enthousiaste leden met een brede interesse in en kennis over stedelijke leefomgeving. Timo Töns, zesde op de lijst, brengt bestuurlijke ervaring mee uit studentenvereniging Sint Jansbrug, waar hij in 2014-2015 president was.

Plekken 7, 8, 9 en 10 worden ingenomen door Catherine bij de Vaate, Cheraldine Osepa, Geert Jan Braber en Claudia Hofemann. Catherine was eerder raadslid en heeft op europees, nationaal en lokaal niveau ervaring met beleidsvorming. Cheraldine organiseert en doet mee aan activiteiten die naadloos passen in een partij die steeds op zoek gaat naar verbinding en harmonie tussen de maatschappelijke groeperingen. Geert Jan zet zich in voor echte democratische besluitvorming en Claudia heeft een grote passie voor duurzaamheid.

De huidige GroenLinks wethouder Stephan Brandligt heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

Voor de volledige kandidatenlijst: bekijk de afbeeldingen.

VERANTWOORDING COMMISSIE WERVING & SELECTIE KANDIDATEN GEMEENTERAAD 2018
We hebben gezocht naar mensen die samen een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.
ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE GROENLINKS DELFT

VERANTWOORDING COMMISSIE WERVING & SELECTIE KANDIDATEN GEMEENTERAAD 2018

De commissie WSF is trots op en verheugd met de grote groep mensen die zich op verschillende manieren willen inzetten voor GroenLinks in Delft. Met de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 die wij voorstellen, hebben wij er vertrouwen in dat de beweging die GroenLinks landelijk heeft ingezet, ook in Delft in de volgende raadsperiode met volle kracht en overtuiging kan worden voortgezet. Kwalitatief heeft deze groep ook veel te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze kandidatenlijst, een mix van ervaring en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en deskundigheden, weer een uitstekende GroenLinks fractie in de raad gaan neerzetten.

We hebben gezocht naar mensen die samen een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.

Alle door ons voorgestelde kandidaten zijn akkoord met hun plaats op de kandidatenlijst.

De eerste vijftien kandidaten kunnen we als volgt toelichten:

 1. Frank van Vliet is sinds het najaar van 2016 fractievoorzitter. Hij dwingt binnen en buiten de fractie respect af vanwege zijn rustige, overwogen manier van werken. Hij kan de sociale en duurzame ambities van GroenLinks met de stad Delft goed uitdragen, zowel in persoonlijke gesprekken als voor een volle zaal. Om dingen te bereiken, zoekt Frank de dialoog op, zowel met mensen in de stad als in de raad. Wij dragen Frank van Vliet graag voor als lijsttrekker voor GroenLinks Delft.
 1. Ingrid Lips, een bevlogen raadslid. Vrijwel altijd aanwezig op elke relevante bijeenkomst over de complexe veranderingen in het sociaal domeinen de gevolgen daarvan voor de inwoners van onze stad. Altijd bereid om in gesprek te gaan met Delftenaren en maatschappelijke organisaties. Zij heeft een deskundigheid en dossierkennis opgebouwd waar niemand omheen kan. Dat maakt Ingrid Lips tot een sterke speler in de raadszaal.
 1. Klaas Herrema, draait al 8 jaar mee als commissielid. Benadert elk vraagstuk vanuit de GroenLinkse visie en standpunten. Hij werkt graag samen met andere partijen, maar beoordeelt voorstellen altijd op duurzame, groene en sociale aspecten en op de gewenste kwaliteit. Doet door diverse contacten met burgers en bedrijven veel kennis op over de effecten van het gemeentebeleid. Wij zien Klaas als iemand die nieuwe en jonge fractieleden kan coachen.
 1. Rinske Wessels: Een nieuw ster aan het firmament. Is maatschappelijk betrokken, zet zich graag in voor een duurzame en verdraagzame en inclusieve wereld. Haar ervaring met democratische participatieprocessen van onderaf kan de besluitvorming in Delft zowel in het sociaal domein als bij duurzame projecten zeer ten goede komen.
 1. Timo Töns, een jonge Delvenaar, opgevoed met het idee dat voor anderen zorgen, en dan met name voor mensen die het minder hebben, vanzelfsprekend is. Timo kan deze sociale inslag dankzij zijn opleiding aan de TU uitstekend combineren met de groene standpunten van GroenLinks. Bovendien brengt hij bestuurlijke ervaring mee uit de studentenvereniging Sint Jansbrug, waarbij hij na enkele jaren commissiewerk in 2014-2015 president was.
 1. Catherine Bij de Vaate, 'terug van weggeweest'. Heeft het beleid op europees, nationaal en lokaal niveau in verschillende rollen meegemaakt en benaderd, maar altijd vanuit de gedrevenheid om dingen voor elkaar te krijgen die structureel iets betekenen voor mensen. Een snelle denker, neemt waar nodig verantwoordelijkheid en discussieert met GroenLinkse passie.
 1. Deyar Jaff, een van de nieuwe jonge enthousiaste leden met een brede interesse in en kennis over de leefomgeving van burgers. Stelt dat een aantrekkelijke stad meer is dan een mooi fysiek domein. Sociale voorzieningen voor burgers, saamhorigheid en veiligheid spelen minstens een even grote rol voor het welzijn van burgers. Vanuit die visie wil Deyar de belangen van Delftse burgers graag namens GroenLinks behartigen.
 1. Cheraldine Osepa. Haar kernwaarden zijn omgang met natuur en milieu en het streven naar een solidaire samenleving gebaseerd op tolerantie, wederzijds begrip en acceptatie. Cheraldine organiseert of doet mee aan activiteiten die naadloos passen in een partij die steeds op zoek gaat naar verbinding en harmonie tussen de maatschappelijke groeperingen. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusiviteit van besluitvormings­processen binnen de Delftse gemeenteraad.
 1. Geert Jan Braber, zet zich in voor echte democratische besluitvorming. Heeft het bestuur van de afdeling GroenLinksDelft geholpen bij het opstellen van een visiedocument voor de afdeling voor de komende jaren. Wil zich graag inzetten voor de beweging GroenLinks met leden en sympathisanten die zeer betrokken zijn bij de maatschappij, hun leefomgeving en de waarden van GroenLinks.
 1. Claudia Hofemann heeft een grote passie voor duurzaamheid, vooral gericht op energieverbruik, mobiliteit, voedsel en afval. Gelooft in technische oplossingen maar ook in duurzaam consumentengedrag. Zet zich volop in voor een leefbare toekomst voor onze kinderen. Op de school van haar kinderen is ze nu al bezig met duurzaamheid.
 1. Dominique Bentvelsen, geboren en getogen in Delft. Bassist en theoloog. En wat voor GroenLinks van groot belang is: vrijwel iedereen die zich met cultuur in Delft bezighoudt, kent Dominique als een sympathieke, bescheiden maar betrokken commissielid met scherp oog voor ontwikkelingen, zowel bedreigingen voor de culturele sector als kansen.
 1. Anneke Kraamer, houdt ervan zich naast haar studie in te zetten voor haar omgeving. Doet dit actief in commissies en beleidsgroepen van de D.S.V. "Nieuwe Delft" (De Bolk), de studentenvakbond VSSD en in Dwars. In 2015/2016 was zij fulltime secretaris van de VSSD. De komende tijd gaat Anneke afstuderen, daarom is zij op dit moment alleen beschikbaar voor een commissieplaats en later eventueel voor een plaats in de raad.
 1. Ahmet Kargin, 21 jaar oud en naast zijn natuurkundestudie al behoorlijk actief o.a. als penningmeester van Dwars Haaglanden-Leiden waar hij ook een 'integratie-avond' heeft georganiseerd om onderlinge banden te versterken. Verder heeft hij meegewerkt aan INESPO, een internationale olympiade waar jongeren uit verschillende landen bij elkaar komen om hun innovatieve en duurzame ideeën te presenteren.
 1. Enna Rörig, was in 2014 ook al kandidaat voor GroenLinks. Heeft sindsdien meegewerkt aan verschillende campagnes en bij de werkgroep 'Contact met de stad' en een tijdje ook bij de werkgroep 'Sociaal domein'. Een loyale en altijd bereidwillige partijgenoot met een sterk faciliterende inslag.
 1. Samira Madani, kwam tijdens de cursus 'Politiek actief' in contact met verschillende partijen. Ze was erg gecharmeerd door de wijze waarop GroenLinks communiceert met mensen. Hierdoor voelde zij zich zeer uitgenodigd om verder kennis te maken met GroenLinks. Studeert naast haar werk als front-office medewerker in Pijnacker Nootdorp, psychologie en is o.a. actief als School 's Cool mentor. Nam in 2015 op verzoek van de gemeente deel aan focusgroepen radicalisering Delft.

Ons voorstel voor de overige kandidaten is als volgt:

 1. Mirjam Borsboom
 2. Michael Bentvelsen
 3. Lucie Cunningham
 4. Maarten Vos
 5. Denise de Blok
 6. Barbara Klomp
 7. Marieke van Bentum
 8. Marcel Vissers
 9. Monique Toonen
 10. John Stals
 11. Wieke Blaauw
 12. Frank van Pelt
 13. Henk Tetteroo
 14. Philip Tetteroo
 15. Dik Scherft
 16. Jan Willem Dieten
 17. Marjoke Turkenburg
 18. Paul de Graaf
 19. Simone de Jonge
 20. William van Treuren
 21. Bertus Laros
 22. Corina Heuvelman
 23. Sinan Özkaya
 24. Wim Bot
 25. Rik Grashoff
 26. Tijn Noordenbos
 27. Walter Hoogerbeets
 28. Saskia Bolten
 29. Fleur Norbruis
 30. Stephan Brandligt

maandag 27 november 2017 00h02 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171126

Het Heiligste land

Jolanda Gal, raadslid OD

... Schrijnender is dat de SP Delft blijkbaar zo asociaal is om over de hoofden van mensen in de narigheid, hen op te dragen dat er eerst met hen gecommuniceerd moet worden als het over aktie van anderen in het heilige land gaat. ...


maandag 27 november 2017 00h01 week 48 politiekdelft.nl    TOP

(258) Christianne in de bus...... met Fred

Arie van der Veen, webcolumnist

Het nieuws dat oud-politicus Fred Teeven een nieuwe betrekking heeft gevonden als deeltijd-buschauffeur wordt breed gedeeld. En terecht. Immers is niet de klacht tegen vele politici dat ze maar al te graag blijven hangen in het wachtgeld zonder de handen uit de mouwen te steken ? In die zin is Fred Teeven een goed voorbeeld voor hoe het hoort. Namelijk gewoon aan de slag gang, handen uit de mouwen. En in zijn situatie de handen aan het stuur ! Respect voor hem ! En zelfs een zekere columnist uit Amsterdam kon er sympathie voor opbrengen.

Naast de dagelijks ritten op een vaste route heb ik nog een suggestie voor Fred. Trek met een bus met de nieuwe VVD-voorzitter Christianne van der Wal door het land ! Laat zien dat aanpakken zin heeft. Laat zien dat reintegratie begint bij jezelf, en niet afhankelijk is van allerlei goed bedoelend ambtelijke ondersteuning.

De nieuwe VVD-voorzitter zal ongetwijfeld het land in willen. Weten wat de mensen bezighoudt. En hoe men het leven en het beleid ervaart. Daarom Christianne, in de bus stappen. Met Fred Teeven. Zo komt de VVD dichtbij mensen. En helemaal niet gek om bier en bitterballen mee te nemen of uit te delen in de campagne. Dat smaakt toch beter dan een bakkie doen. En Fred houdt de handen aan het stuur. En brengt de voorzitter van A naar B. Dat is nog eens echt besturen en koers houden !


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_11_30.html

TOP