koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 18 november 2017 14h47 week 46 politiekdelft.nl    TOP

(252) Over vallen en opstaan

Arie van de Veen, webcolumnist

Dezer dagen werd ik getroffen door een tekst van Multatuli: 'Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan.' Daarin zit veel wijsheid. Eigenlijk gaat het over vallen en weer (sterker) opstaan. Dat komt wel vaker voor en af en toe ook in de politiek-bestuurlijke wereld. Ik moest er in het bijzonder aan denken nu Onno Hoes binnenkort terugkeert als (waarnemend) burgemeester van Haarlemmermeer.

Onno Hoes stond indertijd bekend als kundig en vaardig burgemeester van Maastricht, en hij hield zich in het bijzonder bezig met de veiligheid en de bestrijding van drugsoverlast. Zijn vertrek had vooral iets tragisch en hij was zo wijs om zich een periode terug te trekken na enige rechtszaken. En nu is hij terug aan het front.

Het valt de VVD-Commissaris van de Koning te prijzen dat hij met deze voordracht komt. Waarom competente bestuurders (te snel ) afschrijven ? Ik heb Onno Hoes zelfs al eens getipt als mogelijke burgemeester van Amsterdam. Nu reikt hij tot aan de grens daarvan, en Haarlemmermeer is mooie gemeente, met veel uitdaging rond de veiligheid op Schiphol. En een zeer levendig dualisme, mede dankzij de actieve raadsgriffie aldaar.

Vallen en weer opstaan. Dat is mooi in het menselijke leven. Gemakkelijk wordt wel gezegd dat iemand altijd een tweede kans verdient. Ik hoop dat het zo is, want hoe vaak wordt toch niet weer verwezen naar het verleden ? Politiek en bestuur is een loterij met vele nieten. Wethouders en raadsleden stappen op omdat ze niet meer op de lijst komen. Ze zien toch vooral hun politiek belang als persoonlijk. Maar er is meer. Openbaar bestuur vraagt om integer vitae, en waarschijnlijk ook sceleriscque purus. Integriteit, en vrij van zonden of schulden. Wie is dat ? En wie zonder zonde is werpe........

Onno Hoes is door een diep persoonlijk verdriet gegaan. En opstappen in Maastricht is niet zo maar wat. Mooi dat hij nu opnieuw het ambt op zich kan nemen, zij het nu nog al waarnemer. Wie nooit gevallen is.... Het gaat juist om het besef te weten wat vast staan is. Ik neem aan dat dat voor Onno Hoes nu het geval is. Dat mag voor de buitenwereld ook een teken zijn. En wellicht een spiegel.

Haarlemmermeer kende in het verleden sterke burgemeesters. Mensen die het belang van de Haarlemmermeer wisten te borgen ten opzichte van de machtige krachten van Amsterdam en Schiphol. Met de (tijdelijke) komst van Onno Hoes wordt dit nu voortgezet. Wellicht ontstaat er een mooi huwelijk tussen Hoes en Haarlemmermeer.

Vallen en weer opstaan. Wellicht terugvechten. Ook in de politiek geldt dat. Hoezeer daar kinnesinne, naijver en kleingeestigheid mogen heersen. Een compliment aan de CvdK en de raad van Haarlemmermeer dat men daarover heen is gestapt.

Er valt veel te zeggen en te schrijven over Multatuli. Maar zijn geciteerde tekst is raak. En velen zal deze tekst tot troost of tot sterkte raken: Vallen en weer opstaan..... en dan weer vast te staan.


vrijdag 17 november 2017 01h03 week 46 politiekdelft.nl    TOP

Rode loper Binnenstad

Marien Vermeer, voorzitter Fietsersbond afdeling Delft e.o.

Geacht College,

Onlangs bent u op de hoogte gebracht van het plan van de ondernemers en de SCMD voor de "Rode Loper" voor een nieuwe inrichting. Ten onrechte wordt gesteld dat de Fietsersbond enthousiast is voor het plan.Dat is onjuist. De Fietsersbond is voor het laatst in mei 2017 geïnformeerd over de voortgang van het plan, heeft duidelijk aangegeven wat de eisen vanuit een goed fietsgebruik moeten zijn en daarna hebben de initiatiefnemers elk contact met de Fietsersbond vermeden. Het resultaat is een plan dat niet voldoet.

We hebben ernstige bezwaren.

In de voorstellen wordt de totale breedte vlak gestraat en de rijloper teruggebracht tot 3,50 meter. Dat voldoet voor de hulpdiensten en voor een hoofdfietsroute. Maar vlakstraten suggereert dat de ruimte voor alle doeleinden flexibel gebruikt kan worden. Waar dat toe kan leiden is te zien in de praktijk van de Choorstraat, waar in toenemende mate de rijloper gebruikt wordt door voetgangers die op de strook tussen de gestalde fietsen en de gevel steeds minder ruimte krijgen door terrasjes, uitstallingen en promotieborden. Daarbij merken we op dat het aantal bestelbusjes in de Binnenstad toeneemt en er vaak geen plaats is op de aangewezen laad-en loszones. Maar er is een groot verschil met de Choorstraat: de straten van de Rode Loper zijn een hoofdtoegangsroute voor fietsers en hulpdiensten, terwijl de Choorstraat voetgangersgebied is.

De hoofdfietsroute is de enige oost-west verbinding voor fietsers in de Binnenstad. Er rijden bijna 10.000 fietsers per etmaal. Er is geen alternatief voor, eventuele alternatieven Breestraat / Barbarasteeg of de Choorstraat / Schoolstraat zijn daarvoor niet geschikt.

Bij een drukke route zonder duidelijk eigen domein voor alle gebruikers leidt dat tot anarchie in het gebruik. We nemen niet aan dat de gemeente daarop handhaaft en voortdurend coaches neerzet. Anarchie geeft aanleiding tot vele conflicten, bijna-botsingen, gescheld en onveiligheid. Als voetgangers en fietsers elkaar in deweg zitten is er maar één oplossing mogelijk: een grotere duidelijkheid tussen rijdomein en voetgangersdomein; een kleurverschil of verschil in klinkerverband is niet voldoende. Onderscheid kan door het aanbrengen van duidelijke markeringen, door middel van een trottoirband, al of niet afgeschuind met daarbij een hoogteverschil.

De problemen zijn vanwege de breedte het ergst op de Oude Langendijk. Nu wordt voorgesteld het hek daar weg te halen. Dat is uit veiligheidsoverwegingen toch volstrekt onverstandig? Op de Voldersgracht staat ook geen hek, maar dat is voetgangersgebied en geen hoofdfietsroute. En van dat weghalen wordt de Oude Langendijk niet breder. Langs de gracht wil men groen en fietsparkeren situeren, zodat de rijdende fietsers en de voetgangers in een gezamenlijke ruimte tussen de gevel en die geparkeerde fietsen hun weg moeten zien te vinden. Een smalle straat is eigenlijk ongeschikt voor fietsparkeren. Voor blauwe vakken ten behoeve van het fietsparkeren trekt men 2 meter uit; uit de praktijk in de Choorstraat leren we dat bij deze vakken de fietsen uitsteken, tot soms 30 cm. Ook daardoor wordt de straat bepaald niet breder en wordt de rijloper ineens maar 3,20 in plaats van 3,50 meter. Ons advies is een marge van 30 cm aan te brengen tussenblauw vak en rijloper. We pleiten voor het zoveel mogelijk opnemen van fietsparkeren in bebouwing.

U begrijpt dat wij niet akkoord kunnen gaan met dit plan.We sturen een kopie naar de commissie Ruimteen Verkeer en de SCMD.

Met vriendelijke groet


vrijdag 17 november 2017 00h52 week 46 politiekdelft.nl    TOP

De geschiedenis leert ons dat wij iedere keer opnieuw dezelfde lessen moeten leren

Dimitri van Rijn, raadslid VVD

Toen de VVD in 2014 toetrad tot het college was Delft nagenoeg failliet. De gemeente gaf veel meer geld uit dan er binnenkwam en de schuldpositie was onacceptabel hoog. Een financieel strak en sober beleid was onvermijdelijk. De VVD stond daar de afgelopen jaren pal voor. Eerst komt het zuur, dan het zoet.

... Maar we moeten geen geld uitgeven dat wij niet hebben. Om het leven-op-de pof gedrag af te remmen heeft de VVD, samen met D66, CDA en Van Koppen, een motie beheersing stadsschuld ingediend. ... De motie is dankzij de financieel degelijke SP, die blijkbaar samen met ons lessen heeft getrokken uit het verleden, aangenomen. ...


donderdag 16 november 2017 13h21 week 46 politiekdelft.nl    TOP

delft-bram-stoop-sb20171114

Dr. Stienstra D66 stelt vast: Stadsbelangen burgerbetrokkenheid oubollig vindt!
Kijk op de webcast, klik hier

Theekransjes in Delft oubollig!

Bram Stoop, raadslid SB

In de commissie Sociaal Domein werd onder andere het wijkwerk besproken. Eén van mijn favoriete onderwerpen, want het wijkwerk gaat mij aan het hart. De afgelopen jaren is er fors bezuinigd en Stadsbelangen Delft heeft regelmatig haar zorgen hierover uitgesproken. Toen kregen wij van vooral de coalitiepartijen weinig of geen reactie, want het ging allemaal geweldig in de wijkcentra.

Daarom was het tot onze verrassing goed om te horen, dat nu ineens de coalitiepartijen hetzelfde vonden als wij al vaker hebben aangegeven. Wellicht dat de komende gemeenteraadsverkiezingen bij deze coalitiepartijen een rol spelen. Wie zal het zeggen. Dezelfde coalitiepartijen die nu roepen dat de bezuinigen een negatieve invloed hebben gehad op de wijkcentra in Delft. In het verleden werd alles onder het genot van een bakkie thee geregeld met de vaste contactpersonen in de wijk, zo leek het. Wat onze fractie betreft een oubollige activiteit. Theekransjes voor de gezelligheid helpen de wijk niet vooruit.

Maar D66 vond van wel. De heer Stienstra van D66 gooide het oubollige onderwerp klankbordgroep weer eens op tafel. Handig als je als politieke partij gezellig met de vaste eigen kern uit de wijk onder het genot van een bakkie thee de zaken wilt horen, die in een wijk gebeuren. Wij hebben het idee van de heer Stienstra jaren 90 politiek genoemd. Hij reageerde met een zeer voorspelbare reactie, dat Stadsbelangen Delft klankbordgroepen oubollig vindt.

Dat is natuurlijk niet wat Stadsbelangen Delft bedoelt, maar onze fractie is niet van jezelf selectief dom houden. Feit is, dat bewoners in de wijken zich al jarenlang niet gehoord voelen. En wie vertegenwoordigt wie in een klankbordgroep? Zelfs in het Buitenhof wisten bewoners niet eens wie hen vertegenwoordigde in zo'n dergelijke praatgroep. Zaten mensen daar dan op eigen titel? De bezuinigingen werden ook door D66 er doorheen gejast zonder blikken of blozen. Met de werkelijke problemen is weinig gebeurd en men liep constant achter de feiten aan. De politiek was vooral bezig met bijzaken. Misschien dat de heer Stienstra van D66 daar eens lessen uit zou kunnen trekken.

Na vele miljoenen verder lijkt nu de rust teruggekeerd in het Buitenhof en doet iedereen zijn best om het zo te houden. De veroorzakers van de problemen, de coalitie partijen, wassen hun handen in onschuld en vinden nu ook dat er snel iets moet gebeuren. Ineens vinden deze partijen dat de bezuinigingen toch wel een negatieve invloed op alles hebben gehad. Ja, er komen gemeenteraadsverkiezingen aan.

De wijken in Delft hebben forse achterstand opgelopen en in de wijkcentra komen nog geen 5% van de bewoners. Ook bij het ouderenbeleid loopt Delft nog steeds achter de feiten aan. Nu richting de gemeenteraadsverkiezingen hebben dezelfde coalitiepartijen nota bene het lef om te zeggen dat het allemaal anders moet. De doorsnee Delftse inwoner trapt hier natuurlijk niet meer in. Degene die dit probleem hebben veroorzaakt, denken het ook nu weer te gaan oplossen.

Wat Stadsbelangen Delft betreft is het voorgoed afgelopen met theekransjes en het selectief aanhoren van mensen. De welzijnsorganisatie en ook de verantwoordelijke gesubsidieerde organisaties moeten een duidelijke opdracht krijgen en vooral goed en/of beter met bewonersorganisaties samen gaan werken. Een klankbordgroep erbij zien wij niet zitten, want die zijn er al genoeg en zijn niet effectief gebleken. Richting gemeenteraadsverkiezingen zullen de huidige coalitiepartijen proberen hun straatje schoon te vegen en vooral roepen dat het anders moet.

Stadsbelangen Delft heeft hier geen bakkie thee of klankbordgroep voor nodig. Als iedereen gewoon doet waar hij of zij van is, dan wordt het resultaat vanzelf zichtbaar. De politici met al hun mooie plannen vanuit vooral hun eigen referentiekader moeten vooral thee blijven drinken, maar doe dat dan wel op het stadhuis want onze inwoners hebben hier geen voordeel aan. Door simpel eens terug te kijken naar de afgelopen vier jaar hoef je even geen bakkie thee meer. De coalitiepartijen en de heer Stienstar zouden de wijkbewoners hier een grote dienst mee bewijzen.


donderdag 16 november 2017 03h23 week 46 politiekdelft.nl    TOP

(251) Over de opgaven voor het bestuur

Arie van der Veen, webcolumnist

Nu de nieuwe ministers zijn aangetreden zullen ze allemaal bezig zijn met het opstellen van hun bestuursprogramma. Deels komt dat uit het regeerakkoord voort, deels is het een herordening van hun lopende zaken. En ongetwijfeld ook een kwestie van geld: lees de enveloppen. Dat geldt ook voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wie naar het regeerakkoord kijkt ziet een beperkt programma voor dat departement, althans op het gebied van het binnenlands bestuur. Op de taken voor volkshuisvesting e.d. ga ik hier nu verder niet in. Staatssecretaris Knops zal zijn handen vol hebben aan de Koninkrijksrelaties.

Het is inderdaad een beperkt programma vooral op het terrein van de inrichting van het openbaar bestuur. En wellicht biedt dat de minister de gelegenheid om samen met de andere overheden opnieuw een visie te ontwikkelen op het binnenlands bestuur. Prof. Elzinga wees er in een column al op. Eigenlijk is er sprake van achterstallig onderhoud. De afgelopen jaren hebben eigenlijk andere departementen de impulsen gegeven voor de ontwikkeling van het binnenlands bestuur. En wie het veld zo overziet, die ziet dan toch wel wildgroei in allerlei samenwerkingsverbanden. En de vraag naar de inrichting van het regionaal bestuur wordt maar niet beantwoord.

Twee vraagstukken interesseren mij in het bijzonder. De taken en schaal van de gemeenten, en de inrichting van het lokaal bestuur, zeker na de dualisering.

De taken en schaal van gemeenten is een permanente vraag. Dat er geen optimale schaal voor een gemeente bestaat lijkt mij evident. Maar wie nu kijkt naar de uitvoering van lokale, gemeentelijke taken ziet een wirwar aan regionale en intergemeentelijke samenwerkingsvormen. In zekere zin schimmige bestuursconstructies, waarvan de democratische controle en de bestuurbaarheid vaak toch een punt blijft. De fictie van gemeentelijke zelfstandigheid blijft toch apart. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg maken instanties nu afspraken met een veelheid van gemeenten, met andere budgetten, volumes en beschikbaarheid. Al met al is het beeld toch vooral dat van een bestuurlijke lappendeken. Natuurlijk wordt er belang gehecht aan groei van onderop en draagvlak. Maar ordelijk en overzichtelijk bestuur, noem het transparantie, heeft ook zijn waarde. In die zin is de discussie nu in de Gooi- en Vechtstreek een belangrijke. En eigenlijk speelt die discussie in vele delen van het land.

De vorige minister van BZK had zijn kruit al verschoten voor dat hij goed en wel aan de slag was gegaan. Met zijn FUN-provincie en met het al van te voren afgeschoten plan van grootschalige herindeling. Zie dan nog maar eens VNG en IPO mee te krijgen. Aan het begin van deze nieuwe regeerperiode is er aanleiding nog eens goed te kijken naar de effecten van de decentralisaties, en naar de bestuurlijke opgaven op regionaal niveau.

Prof. Elzinga droomt een beetje over de moeder van alle departementen. En hij wenst een nieuwe centrale rol voor BZK. Ik zie dat nog niet zo maar gebeuren. Dat kan alleen met een krachtige bewindspersoon en daarnaast een stevige visie. Daarom moet BZK aan de slag. Voorlopig kan dat nog intern, maar na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 moet men toch wel leveren. Laat we het een proces noemen, en daarmee kan wellicht ook voortgebouwd wordt op het project met de bestuurlijke proeftuinen. Of zijn die al weer doodgebloed ? Het binnenlands bestuur is toch te belangrijk om het te laten verrommelen en de gemeente blijft toch de eerste overheid voor de burger. Die mag verwachten dat de gemeenten leveren en vooral de taken op regionaal niveau met elkaar afstemmen en goed uitvoeren. Daarom moet de kramp voor grootschalige gemeentelijke herindeling er ook vanaf. En van teveel bestuur wordt niemand wijzer.

De deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester hangt als een soort zwaard boven het regeerakkoord. De Kroonbenoeming uit de Grondwet halen en dan ? Terecht wijst Elzinga er op dat van deze minister eigenlijk niet te verwachten valt dat ze vervolgens met een wetsvoorstel komt voor een door de raad genoemde burgemeester. En toch zal er een antwoord moeten komen, alvorens tweederde van de leden van de Staten-Generaal er mee instemt. De discussie is ook al onder Thom de Graaf gevoerd, met alle gevolgen van dien. Velen vragen zich af welk probleem er nu eigenlijk opgelost moet worden met de rechtstreeks gekozen burgemeester. En ik ben daar al eerder op in gegaan. De twee mandaten, risico's voor ondermijning en infiltratie en zo zijn er nog wel een paar te noemen. Maar waar niemand op zit te wachten zijn voorstellen die geen echte oplossing bieden, al is het maar vanwege het draagvlak.

De echte discussie is die over een radicale dualisering: scheiding van dagelijks bestuur en gemeenteraad en een rechtstreeks gekozen burgemeester die zelf zijn wethouders benoemt. En of dat in alle gemeenten zo moet, of dat er een scheiding tussen grote en kleinere gemeenten wenselijk is. Voorlopig zal dat nog een discussie blijven, maar het ligt toch in de rede dat BZK daar het voortouw in neemt. En eigenlijk hoort die discussie in de context van de vraag wat men wil met de gemeenten.

De bestuursagenda van BZK is mager. En eigenlijk is dat al jaren zo. Zeker ook met het vertrek van de politie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van BZK wordt vaak verweten gebrek aan bestuurskracht te hebben en vooral te praten. Nu is er de gelegenheid om het gesprek aan te gaan. Al is het maar om brokken in de toekomst voorkomen.

En tenslotte over de staatscommissie-Remkes, ik verwacht daar voldoende stof voor gesprek en munitie. Zeker wie Remkes kent, weet dat hij het er niet bij laat zitten. Maar dat is voorlopig van later zorg. Het woord is nu aan de minister. Benieuwd of zij daden bij het woord voegt. Want dat is nog al eens het probleem bij D66-bestuurders.

Er liggen grote opgaven voor het bestuur. En het is niet goed daarover alleen maar te zwijgen.


donderdag 16 november 2017 02h53 week 46 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171116

Delft wil huisjesmelkers in de ban

Michelle Corten, raadslid STIP

De wethouders van 12 studentensteden hebben een brandbrief gestuurd aan de minister. Ook door Delft is de brief ondertekend die oproept om op te kunnen treden tegen huisjesmelkers.

...

... Veel studenten willen bijvoorbeeld met elkaar wonen, dus we willen dat er onzelfstandige woningen bijgebouwd worden, waar studenten met elkaar kunnen wonen óf met andere doelgroepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een oud kantoor aan de Van Bleyswijckstraat waar studenten en statushouders samen wonen en in 'Abtswoude bloeit' wonen studenten samen met senioren.


donderdag 16 november 2017 02h46 week 46 politiekdelft.nl    TOP

Naaktstrand Delftse Hout reguleren in APV

Jan Peter de Wit, raadslid OD

...

... De vraag is hoe de nieuwe CDA burgemeester Marja van Bijsterveldt hier over denkt. Ik zou het niet weten.


donderdag 16 november 2017 02h30 week 46 politiekdelft.nl    TOP

Vaststelling verkiezingsprogramma en Onderwijs
Dinsdag 7 november stelde D66 Delft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vast op de Scholencombinatie Delfland. Het was een bewuste keuze om het programma 'Kansen voor Delft' hier vast te stellen, want onderwijs is de beste manier om die kansen te realiseren. Meer weten over wat D66 deze periode op het gebied van onderwijs bereikt heeft? D66 wethouder Onderwijs Aletta Hekker vertelt het in deze video.

D66 stelt verkiezingsprogramma vast

D66 Delft


woensdag 15 november 2017 19h07 week 46 politiekdelft.nl    TOP

gem-delft-data-20171115

Delft Open Data

Gemeente Delft

Welkom op het open data platform van de gemeente Delft! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Delft. In oktober 2017 is de gemeente gestart met het publiceren van open data. In de toekomst publiceren we meer datasets. Met iedere dataset zetten we een stap op weg naar een Open Delft.

Open data is:
- openbare data
- zonder auteursrechten of rechten van derden
- bekostigd uit publieke middelen
- verzameld voor werkzaamheden van de gemeente
- liefst 'open standaard' dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen
- liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden

Oftewel:

- De data bestaan (vanuit een publieke taak)
- Ik heb toegang tot de data (openbaarheid)
- Ik kan er eenvoudig bij
- Ik kan hergebruiken
- Ik mag hergebruiken

...


woensdag 15 november 2017 06h41 week 46 politiekdelft.nl    TOP

(250) Omzichtigheid

Arie van der Veen, webcolumnist

De ophef rond CDA-Tweede Kamerlid Dr. Pieter Omzigt lijkt mij erg overdreven. Het heeft sterk het karakter van Haags gedoe, framing en een mediahype. Het is op zich knap dat journalisten zaken naar boven halen, zeker ook in het onverkwikkelijke dossier van MH17. Maar de dynamiek die een en ander heeft gekregen, o.a. door Twitter is mijn ogen buiten proporties. Maar ja, zo werkt het helaas. Framing en beeldvorming. En intussen twittert Frans Weisglas lekker door.

Pieter Omtzigt is een uitstekend Tweede Kamerlid. Ik ken hem sinds 2003, toen het CDA op zoek was naar een kandidaat voor de pensioenportefeuille en iemand die kon rekenen. En daar zijn er niet zoveel van in het CDA of in de politiek. Pieter nam de uitdaging aan en ontwikkelde zich al snel als een materiedeskundige. De eerste jaren in het CDA als regeringsfractie. Hij hield zich stil tijdens de strijd in het CDA in de Rutte-I discussie. En hij kwam tot bloei in de oppositie tegen Rutte II. Hij zal ongetwijfeld vaak bij Annie Schreijer aan de keukentafel gezeten hebben in Hengevelde. Immers daar woont zijn politieke moeder thans Europarlementariër.

Dat de Katholiek Omtzigt zo goed oppositie kan voeren heeft menigeen verrast. Immers dat is in het CDA vooral voorbehouden aan gereformeerde dwarsliggers. Maar daar zijn er niet zoveel meer van. Daarom een extra compliment. Omtzigt maakt op vele manieren de aspecten van het Kamerlidmaatschap waar. Hij is een echte volksvertegenwoordiger met eigen achterban (voorkeurszetel), met dossierkennis, charisma en een natuurlijke dwarsigheid. Omringd door vele collega-Kamerleden (door alle fracties heen), die bij voorkeur kakelen, weet hij eieren te leggen. Om de beeldspraak geïntroduceerd door minister Hoekstra maar eens te parafraseren.

En natuurlijk heeft Omtzigt nu een probleem. Dat is vooral dat hij in zekere zin terug moet in het hok nu het CDA weer in de coalitie zit. Macht disciplineert en corrigeert. En met één zetel meerderheid is er niet veel ruimte voor eigen profilering, lees solisme.

Veel te gemakkelijk daalde de hoon vanuit verschillende kringen neer op Omtzigt. Met verschillende motieven, zoals dat in de politiek gaat. En in feite wordt hij er alleen maar sterker van. Zeker met zijn eigen zetel. Buma mag blij zijn dat Pieter zich tijdelijk heeft terug getrokken als woordvoerder. Dan gaat het weer over de zaak en niet over zijn persoon.

En de zaak zelf MH17 ? Het blijft een wonderlijke dossier. En voorlopig komt er nog niet veel van de stoere woorden van de Premier. De onderste steen e.d. Ik ben benieuwd of er ooit nog een dader voor het gerecht komt. En of Pieter Omtzigt dat gaat meemaken. Hij zal toch nu wel bezig zijn om zich te beraden op zijn toekomst als lid van een regeringsfractie. Netjes in het gareel en niet teveel buiten de lijnen kleuren. Dat lijkt met niet echt iets voor hem (meer). Voorlopig kan hij mooi campagne voeren voor zijn vrouw: CDA-lijsttrekker in Enschede. Ook daar kan men een beetje steun uit Den Haag wel gebruiken.

MH17 heeft teveel slachtoffers gekend en het blijft onbevredigend dat er geen zicht is op duidelijkheid. Omtzigt heeft zich er voor ingezet tegen de grenzen aan van wat van een Kamerlid verwacht kan worden. Intussen blijft het inhoudelijk stil bij de overige Tweede Kamerleden, druk met zich zelf, met kakelen en Haags gedoe, en vooral elkaar beloeren.

Pieter Omzigt is één van de weinige Kamerleden die boven zijn eigen partij is uitgestegen. Daarmee is hij een volksvertegenwoordiger geworden méér dan een partijman. En op momenten zelfs een volkstribuun. Een fout maken, of een verkeerde inschatting is menselijk. Een fout toegeven en er gevolgen aan verbinden toont klasse. Dat laatste heeft Omtzigt. En als er nu in verschillende hoeken mensen zitten te gniffelen, dan zou ik zeggen. Neem eerder een voorbeeld aan Omtzigt, qua inzet, kennis en kunde. Ik denk dat hij als Kamerlid weinig tijd heeft om te netflixen, om het zo maar eens te noemen.

En wellicht komt het tijdelijk terugtreden van Omtzigt op dit dossier de minister-president, of de coalitie goed uit. Dat laat onverlet dat ze verder aan de slag moeten met MH-17. En wellicht ook een keer de kaarten op tafel leggen en ruiterlijk erkennen dat de daders gevlogen zijn. Ik zou zeggen stoppen met kakelen.

En Pieter Omzigt ? De Haagse slangenkuil vergt allerlei vaardigheid. Naast kennis en kunde, ook omzichtigheid. Zeker in een coalitiefractie. Helaas is het niet anders. Daarom nu maar broeden op andere dossiers: bijvoorbeeld de Dividendbelasting. Ga nog eens bij Eddy van Hijum langs. Die heeft daar nuchtere Overijsselse ideeën over.

Dit is column 250. Met plezier wijd ik deze aan Pieter Omtzigt. Ik heb twee keer op hem gestemd, in 2012 en 2017. ! Ik ben benieuwd of er een derde kans komt dat te doen. We gaan het zien !


woensdag 15 november 2017 06h27 week 46 politiekdelft.nl    TOP

Een open dataplatform, hoog tijd!

Twan de Nijs, commissielid STIP

Delft heeft 14 november een open data platform gelanceerd waar alle datasets van de gemeente komen te staan. STIP pleit al langer voor Open Data en is blij dat de gemeente meer data als open data gaat aanbieden.

...


woensdag 15 november 2017 06h18 week 46 politiekdelft.nl    TOP

Unieke behandeling Programmabegroting

Aad Meuleman, raadslid SB

Een uniek moment in de Delftse raad bij de Begrotingscommissie. Voor het eerst sinds jaren bleek het mogelijk om voor de begroting 2018 € 50.000,- te verschuiven. Het Evenementen budget voor de hele stad wordt voor 2018 met dit bedrag extra verhoogd. Wie had gedacht, dat dit in Delft mogelijk zou zijn?

...

Wat onze fractie betreft voortaan één avond Algemene Beschouwingen inclusief moties met daarna een uitgebreide eerste termijn van het college. En vier, vijf dagen later de tweede termijn van de raad en tweede termijn college en daarna stemmen. Dat is naar onze mening de meest effectieve behandeling van de Programmabegroting en doet ook recht aan de Programmabegroting zelf. Alle fantasieën en wensen van fracties kunnen vervolgens bij de behandeling van de Kadernota het jaar daarop ingebracht worden als opmaat voor de begroting 2019.

...


woensdag 15 november 2017 06h10 week 46 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20171115

SP ZORGT VOOR BETERE SPEELTUINEN

Lieke van Rossum, raadslid SP

Veel Delftse speeltuintjes zijn zichtbaar slecht onderhouden en omwonenden maken zich regelmatig zelfs zorgen over de veiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de SP deed onder tweehonderd omwonenden van twee speelplekken. 'Kan deze speeltuin beter?' vroeg de partij zich af, en verzamelde de resultaten om bij de bespreking van de gemeenteplannen voor 2018 de verbeteringen voor elkaar te krijgen.

...


woensdag 15 november 2017 05h34 week 46 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171115

Als je goed op let zie je bij mij in buurt overal lege slagroom patronen waar lachgas in zat liggen.

APV Verbod lachgas slagroompatronen in openbare ruimte

Jan Peter de Wit, raadslid OD

...

... De buurt klaagt over geluidsoverlast door lawaaiige hangjongeren. Vaak in de buurt van nachtclubs of studentenverenigingen. Het is geen drug dus de politie kan er niks tegen doen. In Delft weten we daarom niet hoe erg het is. Maar met al die studenten zal het gebruik hoger zijn dan Landelijk.

...


woensdag 15 november 2017 05h32 week 46 politiekdelft.nl    TOP

15.000 woningen extra: kijken, kijken, niet bouwen?

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA en Ineke van Geenen, raadslid CDA

...

Het CDA is niet tegen nieuwbouw: er zijn veel mensen die in Delft willen wonen. Zowel mensen die er al wonen en die toe zijn aan een nieuw huis, als mensen die van buiten komen. Het is mooi als er in Delft de mogelijkheid is voor die mensen om zich te vestigen. Maar dit moet niet ten koste gaan van de leefkwaliteit! De impactanalyse die het college nu gaat uitvoeren, gaat antwoord geven op de vraag welke groei van Delft realistisch is. Welke groei past bij de schaal van Delft.


zondag 12 november 2017 20h56 week 45 politiekdelft.nl    TOP

(249) Hoe lieflijk zijn Uw woningen

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen is de Nieuwe Kerk in Delft heropend na een restauratieproces van vier jaar. En het resultaat mag er zijn. De kerk is multifunctioneel geworden, stoelen in plaats van banken in het middenschip. Het orgel gerestaureerd, de muren weer van baksteen en de grote kroonluchters in de opslag. Ik heb altijd een bijzonder gevoel gehad in de Nieuwe Kerk. Ook bij het koninklijk grafmonument. Met een zeker gevoel van dankbaarheid zal de kerk haar poorten weer openen. En zondag 19 november a.s. mag ds. Liefting voor het laatst daar de kudde wijden. Hij gaat met emeritaat. Veel psalmen zullen dan weer klinken, over Zijn grondslag en Zijn onwrikbare vastigheden. En die woorden allen gelezen met een eerbiedskapitaal.

Eerbiedskapitalen, daar ging het dezer dagen over. In de herziene Statenvertaling, de Bijbel van ds. Liefting c.s. is dat niet zo punt. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling wel. En wat is nu zo mooi ? De lezers van de Bijbel mochten kritiek uitoefenen en met suggesties komen. En in de nieuwe versie van de Bijbelvertaling is geluisterd naar hen, de eerbiedskapitalen komen terug. Wordt er gesproken over God, dan wordt hem weer Hem. Of zijn wordt weer Zijn, en u wordt weer U. Het verhaal achter deze verandering is overtuigend, en als ik het goed begrepen heb, is de informalisering van de taal niet verder doorgegaan en daarmee kan deze buiten de Bijbel blijven. We kunnen dan zondag ook weer lezen: Hoe lief'lijk zijn Uw woningen (psalm 84). En we bidden tot Hem. Toch bijzonder dat lezers inspraak kregen in de herziening van de vertaalde tekst van de Bijbel. Dat is nog eens cocreatie !

Eerbiedskapitalen. Dat is iets anders dan eerbied voor het kapitaal. (Vergelijk de afschaffing van de dividendbelasting). En over begrippen in kapitaal geschreven MH17 spreekt men met eerbied, en maakt deze zo min mogelijk onderdeel van politieke strijd, laat staan politiek gewin.

Vanaf zondag klinkt Zijn Woord weer in de Nieuwe Kerk in Delft. Nu nog mooier dan voorheen, vooral dankzij de nieuwe geluidsinstallatie. Het orgel klinkt weer als nooit te voren, hopelijk mede dankzij Geerten Liefting. De Nieuwe Kerk is weer open. Een sieraad voor de stad, en voor de kas van de Protestante Gemeente. En vooral een baken in de tijd. "Dit huis van hout en steen, waar nog de wolk gebeden hangt van hen die ons zijn voorgegaan." Deze zinnen zullen zondag niet klinken. Maar laten we het maar houden op Hoe lieflijk zijn Uw woningen. Niet in de laatste plaats de Nieuwe Kerk te Delft.


zondag 12 november 2017 20h52 week 45 politiekdelft.nl    TOP

In de schulden en huis kwijt na detentie of opname

Fractie GL

Mensen die worden opgenomen in een instelling of in hechtenis worden genomen blijken onbedoeld schulden op te bouwen. Na hun opname of hechtenis kunnen die schulden zo ver zijn opgelopen dat zij zelfs hun huis kwijt raken. GroenLinks heeft in de begrotingsraad aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep. Daarop heeft het college toegezegd om uit te zoeken hoe dit kan. Voorkomen moet worden dat deze mensen op straat komen en gebruik moeten maken van dure voorzieningen als Beschermd Wonen. Dat bespaart de gemeente geld en de mensen waar het om gaat leed.

...


zondag 12 november 2017 17h14 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171112

Delft, Kruisstraat.
Deze boombakken kunnen we ook tijdelijk voor beveiliging gebruiken.
BTW meneer de Wit: ook u en zeker als raadslid moet uw "schijtmachine" aangelijnd houden in de binnenstad.

Bescherm evenement bezoekers tegen jihad terrortrucks

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we een oproep aan burgemeester Van Bijsterveldt gedaan om bezoekers in de binnenstad bij grote evenementen te beschermen tegen gewelddadige jihadisten die met vrachtwagens dood en verderf zaaien.

...

Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dat de beveiliging van burgers tijdens massale evenementen haar volledige aandacht had. Ook zei ze dat er extra maatregelen van de Politie komen. Wat die maatregelen zullen zijn daar wilde Marja niet op ingaan.

De andere partijen zwegen dit punt dood tijdens de begrotingsbehandeling. Het liefste zou ik zien dat de burgemeester haar concrete maatregelen vooraf met de gemeenteraad bespreekt. Maar zo zit CDA burgemeester van Bijsterveldt niet in elkaar.

...


zondag 12 november 2017 05h33 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-bvow-nieuwsbrief-56-nov2017-001

bvowdelft nieuwsbrief 56 november 2017


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_11_30.html

TOP