koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 29 oktober 2017 00h37 week 43 politiekdelft.nl    TOP

(239) Over mijn moeder (28-10-1927)

Arie van der Veen, webcolumnist

SCHENKEVELD, Marigje Jacoba, vooral bekend als Marja van der Veen-Schenkeveld (geb. Alkmaar 28-10-1927 - gest. Rijswijk 14-2-2016), theologe, een van de eerste vrouwelijke predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dochter van Arie Schenkeveld (1896-1976), advocaat, en Willemina Cornelia Verburg (1897-1963). Marja Schenkeveld trouwde op 1-10-1955 in Alkmaar met Samuel van der Veen (1928-2003), predikant. Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren.

Marja Schenkeveld was de oudste van zes kinderen in een Alkmaars juristengezin. Als eerste van hen ging ze naar het Murmellius Gymnasium, waar ze in 1945 haar einddiploma behaalde. Ze kreeg een gedegen gereformeerde opvoeding, thuis en op catechisatie, maar met veel ruimte en veel discussie.

Studie theologie

Na het gymnasium ging Marja Schenkeveld theologie studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Later vertelde ze dat die keuze vooral was ingegeven door de behoefte om 'eindelijk nu eens te weten hoe het zat met het scheppingsverhaal in Genesis en de wetenschap over het ontstaan van de aarde', maar dat haar studie daarop het antwoord niet had gegeven. Ze was haar ouders dankbaar dat die instemden met haar keuze, hoewel er geen zekerheid bestond over haar toekomst als theologe. Vrouwen hadden in de gereformeerde kerk geen mogelijkheid om predikant te worden.

Als student woonde Marja Schenkeveld de jongerenconferentie bij die na de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Zeist werd gehouden. Het maakte een onvergetelijke indruk op haar. Ze nam volop deel aan het studentenleven, ook in bestuursfuncties. In 1951 behaalde zij haar kandidaatsexamen en vond een baan bij de Bond voor Gereformeerd Jeugdwerk. Belangrijk onderdeel ervan was de toerusting van de leiders en leidsters van de jeugdclubs van acht- tot elf- en tien- tot zestienjarigen. Daar heeft ze, zo zei ze later, geleerd over moeilijke onderwerpen in begrijpelijke taal te praten. Tijdens haar studie leerde zij Samuel van der Veen kennen, met wie zij zich in mei 1955 verloofde en later dat jaar trouwde toen hij was beroepen in Arum, een gemeente in Friesland. Hier werden twee zoons geboren: Hidde Reinder Jan (1957) en Arie Maarten (1960).

In de pastorie en in het ambt

Sinds haar huwelijk was Marja van der Veen-Schenkeveld in de eerste plaats predikantsvrouw, achtereenvolgens in Arum, Zwijndrecht en Rotterdam-Delfshaven. Ze vervulde veel spreekbeurten voor de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB). Toen haar man lange tijd in dienst was als legerpredikant, nam ze de catechisaties in Arum waar, deed de officiële huisbezoeken en ging een enkele keer voor in een kerkdienst. In Rotterdam deed zij eveneens incidenteel werk als vervangster van een predikant. Door haar spreekbeurten overal in het land leerde zij voor grote groepen te spreken.

In 1963 werd Marja van der Veen-Schenkeveld door de Gereformeerde Synode uitgenodigd om lid te worden van het deputaatschap (synodale commissie) 'ter bestudering van de vrouw in het ambt'. De rapporten van deze commissie passeerden drie synodes - in 1969 werden alle ambten (ouderling, diaken, predikant) opengesteld werden voor vrouwen. Na het afleggen van de benodigde classicale examens werd Marja van der Veen-Schenkeveld samen met haar man beroepen in Krimpen a/d IJssel: Sam voltijds, Marja deeltijds. Daar deed ze veel voor een kerk in een nieuwe wijk Langeland.

Van meet af aan koerste Marja van der Veen-Schenkeveld af op een gezamenlijke wijkgemeente van hervormden en gereformeerden met één kerkgebouw. Het leidde tot spanningen met haar echtgenoot, die deze koers niet altijd wenste te volgen. Twee kapiteins op één schip, dat ging niet goed. Na een periode van overspanning werd zij in 1980 benoemd als geestelijk verzorger in het verpleeghuis De Rustenburg in Rotterdam.

Oecumene

Als predikant kreeg Marja van der Veen-Schenkeveld veel contacten in de wereld van de zending en zo werd ze in 1975 uitgenodigd om afgevaardigd te worden naar de vijfde Assemblée van de Wereldraad van Kerken in Nairobi. Daar werd zij gekozen als lid van het Central Committee, dat op diverse plaatsen in de wereld vergaderde. Op een vergadering van het CC in Hannover bracht ze het presidium in verlegenheid door voor te stellen bij de politieke zaken - altijd Zuid-Afrika wegens de apartheid en Israel wegens Palestina - ook Roemenië op de agenda te zetten, waar de mensenrechten werden geschonden door Ceaucescu. Ook vroeg ze steun voor het moedig optreden van de Hongaarse bisschop Toth. Er werd inderdaad een commissie benoemd en het voorzichtige optreden jegens het communisme was daarmee enigszins doorbroken.

In 1986 maakte Marja van der Veen-Schenkeveld deel uit van de Nederlandse delegatie van protestantse theologen voor een conferentie met Vaticaanse prelaten, uitlopend op een ontmoeting met Paus Paulus Johannes II. De onderwerpen waarover gediscussieerd werd betroffen eucharistieviering, gemengd huwen, de vrouw in het ambt en de secularisatie in Nederland. Tijdens de ontmoeting met de Paus rapporteerden enkele delegatieleden over deze punten, maar zwegen over 'de vrouw in het ambt'. Toen de kardinaal die de zitting leidde, vroeg of er nog iets toe te voegen was, greep Van der Veen-Schenkeveld de microfoon om te melden dat er ook over dit onderwerp was gediscussieerd. Ze sprak de hoop uit dat rooms-katholieke vrouwen in Nederland meer mogelijkheden zouden krijgen. Na afloop van de zitting verliet ze samen met ds Leny van Reyendam-Beek woedend de zaal. Ze werden opgewacht door de pers - het voorval haalde die avond de Nederlandse televisie.

Marja van der Veen-Schenkeveld was voorzitter van het landelijk deputaatschap Oecumene van de gereformeerde synode tot aan haar emeritaat (1990). Als emeritus bleef ze nog lang preekbeurten vervullen in de wijde omtrek van Rijswijk, waar haar man inmiddels beroepen was en waar ze waren blijven wonen. Ze heeft dat volgehouden tot zij ziek werd. Marja van der Veen-Schenkeveld stierf op 14 februari 2016 op 88-jarige leeftijd in haar woonplaats Rijswijk. Zij werd begraven in het familiegraf op begraafplaats Oud-Rijswijk.

Betekenis

In Nederland heeft Marja van der Veen de zaak van de oecumene steeds vurig bepleit op vele vergaderingen en in spreekbeurten. Ook voor de plaats van de vrouw in het ambt, in het bijzonder als predikant, is haar betekenis groot geweest. Ze werd in 1993 benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. In 2004 vernoemde de THU in Kampen (nu opgenomen in de PTHU) een studiebeurs - theologie voor jonge vrouwelijke studenten uit Afrika - naar Marja van der Veen-Schenkeveld.

Publicaties

'The reformed ecumenical council. Its Identity and ecumenical involvement', The Ecumenical Review 46 (1994) 428-433. Stuur haar maar. Drie markante vrouwen in gereformeerde zendingsdienst (Leusden 1995).

Literatuur

A.J. Klei, 'Toch nog langer gewacht dan vader Jacob', Kerkinformatie (1-10-1978) 8.
S.C. Bax en G. Roos, "Wat Berkouwer nog 'omfloerst' zei, heeft Kuitert ons in alle duidelijkheid geleerd", Reformatorisch Dagblad, 11-8-1990.
Martina Bakema en Lies Sluis-Skuis red., Een ander ambt. Vijfentwintig jaar vrouwen in het ambt in de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 1994) 21 en 45-51.
Hidde van der Veen, 'Samuel van der Veen', Historisch Tijdschrift GKN (1-6-2005) 43-44.
Leo Koffeman, 'Marja van der Veen-Schenkeveld (1927)', in: George Harinck red., Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen (Amsterdam 2011) 76-78.

Illustratie

Marja van der Veen-Schenkeveld, door onbekende fotograaf, 2004 (particuliere collectie).

Auteur: Redactie (met dank aan Margaretha H. Schenkeveld)

laatst gewijzigd: 21/08/2017


zaterdag 28 oktober 2017 01h45 week 43 politiekdelft.nl    TOP

FINANCIEEL PERSPECTIEF CENTRAAL IN BESCHOUWINGEN

Griffie gemeente Delft

In de algemene beschouwingen is op donderdag 26 oktober door veel fracties met optimisme vooruitgeblikt op de toekomst van Delft. Het college heeft de laatste Programmabegroting 2018-2021 van deze raadsperiode aangeboden aan de raad. Als het aan het college ligt, blikt de raad de komende tijd vooruit tot 2040, maar dat is voor sommige fracties nog iets te ver weg.

In Agenda 2040 heeft het college zeven opgaven geformuleerd, op weg naar 2040, die de hele stad raken. Daarnaast wil het college de basis in de stad op orde hebben. Het gaat daarbij onder meer over handhaving, Buitenhof, DOK/VAK, mobiliteit en sport. Bij de Kadernota is het streven uitsproken om 75 miljoen euro te reserveren. In de programmabegroting is een financieel kader opgenomen van circa 45 miljoen euro, waarbij het de bedoeling is dat de gemeente met andere partijen gezamenlijk gaat investeren en uitvoeren.

In de Kadernota 2017 die de basis vormt voor de begroting zijn ook veel voorstellen uit de Meedenkbegroting verwerkt die een jaar geleden bij de begrotingsbehandeling door de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft werden ingediend. Aan het eind van het debat verzekerde burgemeester Marja van Bijsterveldt dat die samenwerking tussen coalitie en oppositie wordt voortgezet.

Terugkerende thema's in de beschouwingen waren de roep om behoedzaam financieel beleid, samenwerking met de stad, investeren in de toekomst en Delft weer als nummer één op diverse terreinen laten meetellen als stad die voor anderen een voorbeeld is.

ONAFHANKELIJK DELFT
De felste kritiek kwam van Onafhankelijk Delft. Een anti-gewone-man-begroting, zo omschreef Jolanda Gaal met de woorden van fractievoorzitter Martin Stoelinga de begrotingsplannen van het college. In plaats van lastenverlichting kiest het college volgens Onafhankelijk Delft voor megalomane projecten, terwijl de stadsschuld nog steeds groeit. Gaal kondigde namens haar fractie ook alvast enkele moties aan. Onafhankelijk Delft wil onder meer dat er een sluitende beveiligingsring komt die terroristen tijdens grote evenementen buiten de binnenstad houdt. Daarnaast overweegt haar partij een motie die gericht is aan alle gemeenteraden om het belang van een vroege screening van prostaatkanker landelijk onder de aandacht te brengen.

D66
Fractievoorzitter Christine Bel refereerde naar een rijmpje van Toon Hermans over de vraag wat je wil worden om daaraantoe te voegen: "Het mooiste dat je kunt worden is jezelf". Ze benadrukte het belang van Agenda 2040, omdat de raad aan de hand daarvan kan bepalen wat voor stad Delft wil zijn. In die stad horen volgens D66 goed onderwijs, technisch onderwijs en banen op alle niveaus en ook betrokkenheid van de jeugd. D66 wil dat realiseren door een jeugdraad in te stellen. Daarnaast moet de gemeente, volgens de D66-fractievoorzitter, ook haar klantvriendelijkheid verbeteren en is er ruimte in de stad nodig voor groen en nieuwe bedrijven. D66 meent ook dat Delft moet werken aan een duurzame toekomst, omdat ook voor Delft geldt; "Het mooiste dat je kunt worden is jezelf".

STIP
Door de glazen van een virtual reality bril leidde STIP-fractievoorzitter Michelle Corten de raad rond door 2040. Fietsend door de stad, langs lichten die op groen springen, op weg naar huis, met een koelkast die de boodschappen besteld en een blauw dak met zonnepanelen. De fractievoorzitter van STIP pleitte ervoor om de virtuele realiteit in Delft werkelijkheid te laten worden. Ook op andere terreinen, zoals het sociaal domein en economie. Ook het gebied van duurzaamheid kan er volgens STIP nog veel gebeuren. De partij zou nu al willen inzetten op de deel-economie en onafhankelijk van energieleveranciers streven naar het realiseren van de klimaatdoelstellingen bijvoorbeeld door corporaties die zelf energie opwekken. Corten pleitte ook voor meer kantoorruimte waarin plek is voor kennis- en maakbedrijven en de oprichting van de Delftse Zaak waar starters kunnen leren van ervaren ondernemers. Rondkijken in de toekomst moet Delft volgens STIP ook doen om samen met partners de virtuele wereld tot werkelijkheid te maken.

GROENLINKS
Fractievoorzitter Frank van Vliet van GroenLinks wees in zijn beschouwingen op de prijzen en lof die Delft ontving in de afgelopen jaren van financieel slecht weer. Delft kreeg de titel van Gouden Gemeente op het gebied van het sociaal domein. Delft scoorde als meest duurzame grote stad en Delft oogstte lof met de aanpak die de gemeente koos voor de invoering van de Omgevingswet. Van Vliet concludeerde dat Delft tot veel in staat is met beperkte middelen. Zijn partij kiest onder meer voor verandering in de wijken, gelijke kansen, 15.000 extra woningen en investeringen in groen, water en een stad waar kinderen kunnen spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. GroenLinks wil daarnaast incasso vrije wijken waar bewoners geen schulden hebben, omdat ze vroegtijdig hulp krijgen om die te voorkomen. Fractievoorzitter Van Vliet mag de gemeente ook meer doen om de klimaatdoelstellingen meer uit te dragen. Delft moet volgens GroenLinks weer de fietsstad van Nederland worden en moet het autobezit door het promoten van autodelen worden beperkt. Bij de uitwerking van Agenda 2040 acht GroenLinks het van belang dat de raad en de stad hun stem kunnen laten horen.

PVDA
De verkiezingsleus uit 1925 van de S.D.A.P. Uit het donker naar het licht. Proletaren kent uw plicht! inspireerde PvdA-fractievoorzitter Willy Tiekstra tot de vergelijking met Delft en de donkere jaren waar de stad mee te maken heeft gehad. Met de blik op het licht, op de toekomst, hield Tiekstra een pleidooi voor Agenda 2040 en voorgenomen investeringen in de kenniseconomie, onderwijs en de woningvoorraad. Daarnaast hecht ook de PvdA veel waarde aan duurzaamheid. De PvdA-fractievoorzitter richtte de blik ook even op Den Haag waar donderdag het nieuwe kabinet was beëdigd. Veel goeds verwacht Tiekstra niet van het in haar woorden rechtse kabinet met de bijbel. De PvdA vreest dat maatregelen zoals het hogere btw-tarief ook in Delft hun effect zullen hebben.

SP
In de beschouwingen van de SP schetste fractievoorzitter Lieke van Rossum een ander beeld van de vooruitgang dan het college voor ogen heeft. Geen lange termijn investeringen, maar investeren in de basisvoorzieningen zoals buurthuizen, buslijnen en speelpleintjes. De SP voelt niks voor een terugtrekkende lokale overheid. Van Rossum hoorde met partijgenoten in de Olofsbuurt hoe bewoners nieuwe speeltoestellen willen op het speelveldje en in het Heilige Land hoe bewoners strijden voor behoud en renovatie van hun 65 woningen die volgens de woningstichting niet meer van deze tijd zijn. De SP vindt dat meer betaalbare huurwoningen juist wel van deze tijd zijn, net zoals goede jeugdzorg. Daarover werkt de SP aan een notitie.

VVD
VVD-Fractievoorzitter Bart Smals sprak van een heugelijke dag. Niet alleen vanwege de algemene beschouwingen, maar ook vanwege het nieuwe kabinet. Smals deelde complimenten uit aan het college en de coalitie waarbinnen in goede harmonie gewerkt is om Delft uit het financiële slop te halen. Tevreden constateerde hij dat het ozb-tarief lager is dan bij de start van deze raadsperiode in 2014. Daarnaast was hij content over de gehaalde doelen uit het VVD-verkiezingsprogramma: minder overheid, minder ambtenaren, cameratoezicht in de Buitenhof, geen pollers meer en het vlot getrokken dossier Sebastiaansbrug. De VVD ziet ook nog ruimte voor verbeteringen. Smals wees daarbij onder meer op de lokale lasten die lager kunnen. De partij is ook optimistisch over Agenda 2040, maar waakt ervoor dat de plannen niet uitmonden in het verjubelen van de financiële ruimte. Over kwijtschelding zei fractievoorzitter Smals dat zijn partij liever zou zien dat iedereen iets meebetaalt. Zijn managementsamenvatting was kort: "Goed gedaan, college".

CDA
Rob van Woudenberg, fractievoorzitter van het CDA, constateerde dat de meedenkbegroting die zijn partij vorig jaar had ingediend tot meer samenwerking en minder tweedeling in de raad heeft geleid. Het CDA pleit voor voorzichtig financieel beleid en ruimte voor de generaties om eigen invulling aan hun toekomst te geven. Van Woudenberg zei dat zijn partij een stip aan de horizon wil zetten en dat Agenda 2040 niet in beton gegoten moet worden. Hij riep de raad op om samen met de stad de visie op de toekomst te bepalen en hij waarschuwde het college op te passen dat de hoge ambities de menselijke maat niet onder druk zetten. Voor het CDA hoeft Delft geen 15.000 woningen te bouwen. De partij van Van Woudenberg vindt 7500 woningen genoeg. Verder hield hij een pleidooi voor de bestrijding van eenzaamheid, het versterken van verenigingen en de preventieve inzet van onderwijs om te voorkomen dat kinderen jeugdzorg nodig hebben. Het CDA wil verder dat Delft in de top 50 komt MKB-vriendelijke steden en dat de toeristenbelasting wordt gebruikt voor de stadsmarketing.

STADSBELANGEN DELFT
Voor de laatste keer in deze raadsperiode hield fractievoorzitter Aad Meuleman in de beschouwingen van Stadsbelangen Delft het college een spiegel voor. Hij wilde weten welke lessen het college heeft geleerd van de financieel slechte jaren. Nu er weer financiële ruimte is moet dat volgens Stadsbelangen Delft niet leiden tot nieuwe schulden en financiële risico's. Meuleman zei dan ook moeite te hebben met de focus op 2040. Regeren is vooruitzien, hield hij het college voor, maar wel stap voor stap. Stadsbelangen Delft vindt de ingezette lastenverlichting te laag, net zoals de hoge parkeertarieven. Volgens Meuleman moet het college streven naar herstel van het gesloten parkeercircuit. Daarnaast uitte hij zijn zorgen over Avalex, de voorzieningen in het Stadskantoor en de invoering van de Omgevingswet. Stadsbelangen Delft is tevreden over een verruiming van het evenementenbudget, maar dat mag volgens de fractievoorzitter in plaats van 50.000 euro ook wel 100.000 euro worden voor evenementen in de hele stad. Ook voor het onderhoud in de stad mag er volgens Meuleman wel een tandje bij. Zijn wijze les voor het college: "Een ervaring is een ervaring als je er iets mee doet, anders heb je het alleen meegemaakt".

CHRISTENUNIE
In de opgebroken Spoorzone die als een breuklijn door Delft trekt, zei Joëlle Gooijer, fractievoorzitter van de ChristenUnie, ook de bruggen te zien die de stadsdelen met elkaar verbinden en Delft weer heel maken. Delft heeft volgens de ChristenUnie meer breuklijnen en kloven: tussen rijk en arm, jong en oud, gezonden en zieken, de binnenstad en de buitenwijken. Gooijer riep haar collega's in de raad op om bruggenbouwers te zijn voor de stad.

FRACTIE VAN KOPPEN
Op naar een gender neutrale begroting luidde de oproep van fractievoorzitter Jos van Koppen aan het college. In de beschouwingen van Fractie Van Koppen zei de fractievoorzitter voorstander te zijn van voorzichtig financieel beleid met ruime reserves. Daarnaast bestempelde hij Avalex als een hoofdpijndossier en pleitte hij voor iets extra's boven de wettelijke eisen voor mantelzorgers. Fractie Van Koppen wil ook een depot in Delft waar fietsers hun verwijderde fiets kunnen ophalen als die verkeerd gestald stond. En dat Delft toe is aan een gender neutrale begroting is volgens Van Koppen nodig, omdat onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van mannen belonende signalen geven als ze vrekkig zijn en die van vrouwen als ze vrijgevig zijn.

COLLEGE
Van het college reageerde alleen wethouder van Financiën Aletta Hekker op de beschouwingen. Ze deed dat met een korte verklaring namens het college. De wethouder blikte terug op de donkere financiële jaren, hoe Delft uit het dal kroop en hoe er mede dankzij inspanningen van de raad weer financieel perspectief is. Het is volgens Hekker nu zoeken naar de balans tussen ambitie en behoedzaamheid. Ze benadrukte dat de begroting solide is en dat de stadsschuld de komende jaren stijgt, maar daarna daalt en dat het bezuinigingsprogramma is afgerond. De ozb kan omlaag en de hondenbelasting is definitief van de baan. Wethouder Hekker zei dat het college de lasten de komende jaren verder wil verlagen.

Vooruitkijkend naar de toekomst en de nieuwe raadsperiode liet de wethouder weten dat ze de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen een goede start wil geven door deze periode schoon op te leveren. Wethouder Hekker zei dat het college zich niet rijk rekenende en ze sprak het vertrouwen uit dat onder de Delftse begroting nu een inhoudelijk financieel stevig fundament ligt.

COMMISSIES
De inhoudelijke debatten over de begroting worden volgende week in de commissies gehouden. In deze vergaderingen kan ook worden ingesproken. De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert op dinsdag 31 oktober. De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de begroting op woensdag 1 november. De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op donderdag 2 november over de programmabegroting. In die commissievergadering worden ook de Najaarsrapportage 2017, het Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkelingen (T-MPG) en de Belastingverordeningen 2018 besproken. Op donderdag 9 november is de afsluitende behandeling door de raad aan de orde.


zaterdag 28 oktober 2017 01h35 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft

Aad Meuleman, raadslid SB

Zijn lessen echt geleerd? Vergeet de lessen vanuit het verleden niet, want een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet. Anders heb je het alleen meegemaakt.

Voorzitter, leden van de raad, De laatste Algemene Beschouwingen in deze raadsperiode en voor mij de laatste keer dat ik deze mag uitspreken namens de fractie Stadsbelangen Delft. Bij het lezen van de Programmabegroting bekroop onze fractie het gevoel of Delft nu daadwerkelijk lessen geleerd heeft vanuit het verleden.

...

Tenslotte. Voorzitter, laten we de lessen vanuit het verleden niet vergeten, want een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet. Anders heb je het alleen meegemaakt.


zaterdag 28 oktober 2017 01h31 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Algemene beschouwingen 2017

Frank van Vliet, raadslid GL

Voorzitter, beste mensen,

De afgelopen jaren zaten we financieel in zwaar weer. We hebben op alle vlakken moeten bezuinigen, ieder dubbeltje omkeren. En wat is het dan fantastisch dat we juist in díe periode drie prijzen hebben gewonnen.

...

Verandering begint in Delft! GroenLinks is er klaar voor!


zaterdag 28 oktober 2017 01h20 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Christine Bel, raadslid D66

"Wat wil je later worden?, vroeg de juf. Het was in de derde klas. Ik keek haar aan en wist het niet. Ik dacht dat ik al iets was", aldus Toon Hermans.

Voorzitter, collega raadsleden, Delftenaren:

'Het mooiste wat je kunt worden is jezelf' en dat geldt ook voor onze stad. We zijn hier vanavond voor de laatste algemene beschouwingen van deze collegeperiode.

...

Voorzitter,

Delft wérkt aan een duurzame toekomst met kansen voor iedereen; gebruik makend van de kracht van Delft en haar inwoners, want ook voor Delft geldt: Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.


zaterdag 28 oktober 2017 01h14 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Algemene Beschouwingen: handen ineen slaan

Rob van Woudenberg

Voorzitter, geacht college, collega raadsleden, aanwezigen op de publieke tribune, luisteraars thuis,

Vorig jaar zagen wij ons, met de CU en SD, nog genoodzaakt om een meedenkbegroting in te dienen. Van de 18 voorstellen werd er niets overgenomen. Wel kregen we een handreiking richting de kadernota. Dit heeft geresulteerd in de raadsmarkt die een mooi resultaat heeft opgeleverd. Bij de kadernota zijn coalitie en oppositie samen opgetrokken.

...

Voorzitter is sluit af: Zomaar 5 voorbeelden, een handvol vol van onze kant. We weten er nog wel 5 maar ook anderen, zoals de collega fracties en de mensen in de stad, weten er genoeg te noemen. Symbolisch is dat de tweede handvol. En samen slaan we die twee handen in elkaar om samen de stad mooier te maken. Want samen kunnen veel meer bereiken. Samen willen we werken aan een stad die van alle inwoners is, waar we solidair zijn aan elkaar, waar we een geloofwaardige, betrouwbare en transparante overheid zijn. Samen werken aan een stad die we door willen geven aan onze kinderen en volgende generaties. Daar mag u ons op aanspreken. Een Delft voor Delvenaren en Delftenaren. Een opdracht waar we ons samen verantwoordelijk voor weten, college en raad, coalitie en oppositie. We wensen het college en de raad daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.


vrijdag 27 oktober 2017 09h20 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-logo-kankernl

Bevolkingsonderzoek prostaatkanker

Redactie kanker.nl

Prostaatkanker is de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om met een bevolkingsonderzoek prostaatkanker sneller op te sporen.

Voordat dit bevolkingsonderzoek in gang wordt gezet, willen artsen en onderzoekers eerst de volgende vragen beantwoord hebben:
- Kan prostaatkanker in een vroeg stadium worden ontdekt door een bevolkingsonderzoek?
- Leidt vroege(re) ontdekking van prostaatkanker ertoe dat er uiteindelijk minder mannen aan deze ziekte overlijden?
- Welke test is voor het bevolkingsonderzoek het meest geschikt: een bloedtest (PSA), een urinetest (PCA3), een echografie of een MRI-scan?
- Wat zijn de gevolgen van een vroegere opsporing van prostaatkanker op de kwaliteit van leven?

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat prostaatkanker met een bevolkingsonderzoek in principe opgespoord kan worden en dat minder patiënten aan prostaatkanker zouden komen te overlijden.

Maar door de vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek krijgen veel mannen een behandeling die achteraf niet nodig blijkt. Bij hen is er sprake van een niet agressieve vorm van prostaatkanker. Deze tumor zal waarschijnlijk nooit klachten geven of levensbedreigend worden. Een behandeling die niet nodig was geweest, kan dan onnodige bijwerkingen en psychische gevolgen veroorzaken. delft-afbeeldingkankernl-20171027.nl

-----

PROSTAATKANKER

Martin Stoelinga

Zoals U weet ben ook ik getroffen door prostaatkanker. Een sluipmoordenaar die alle mannen treft. Ook al sterf je ergens anders aan, dan is altijd prostaatkanker al aanwezig. Deze kanker gaat meestal zeer traag. Maar soms gaan de uitzaaiingen snel, en dan ben je te laat. En dat is nergens voor nodig.

Er is een Landelijk bevolkingsonderzoek naar Borstkanker en Darmkanker. Ik zou ervaringsdeskundige willen oproepen tot ook een vrijwillig bevolkingsonderzoek naar Prostaatkanker. Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat een controle na je vijftigste wel degelijk zin heeft. Door het meten van de PSA waarde kan het risico ingeschat worden. Is het te hoog dan kan zo iemand in de gaten gehouden worden. Helaas is dat bij mij nooit gebeurd.

Wij zullen een motie indienen om alle andere gemeenteraden in Nederland te informeren dat gezien het snel toenemen van de levensverwachting prostaatkanker steeds vaker voorkomt. Een vroege screening helpt om het aantal prostaatkanker doden te voorkomen.

Ik wil met deze motie een bewustwording vanuit het hele land krijgen. Dat zou vanuit de gemeenteraden en hun landelijke fracties moeten doorklinken richting Den Haag. Bij Eberhard van der Laan werd in 2013 prostaatkanker geconstateerd. We rouwen nu allemaal om hem. Maar laten we er ook lessen uit trekken.


vrijdag 27 oktober 2017 03h04 week 43 politiekdelft.nl    TOP

IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAALMartin Stoelinga: "Deze leidingtaks komt ... bij de Energierekening.
Omgerekend zal dat gemiddeld 40 euro per adres zijn."De ANTI de "Gewone Burger" Begroting 2018 - 2040

Martin Stoelinga, raadslid OD

D66 wil de burger wijsmaken dat het weer goed gaat met Delft en er volgend jaar sprake is van lastenverlichting. Delft is nu de Duurste Grote Gemeente van Nederland.

...

Ik wil met deze motie een bewustwording vanuit het hele land krijgen. Dat zou vanuit de gemeenteraden en hun landelijke fracties moeten doorklinken richting Den Haag. Bij Eberhard van der Laan werd in 2013 prostaatkanker geconstateerd. We rouwen nu allemaal om hem. Maar laten we er ook lessen uit trekken.

Dank u Voorzitter, Hier laat ik het bij.


vrijdag 27 oktober 2017 02h58 week 43 politiekdelft.nl    TOP

(237) "Zo waarlijk, helpe mij....."

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag vindt de beëdiging van het nieuwe kabinet-Rutte III plaats. Bewindslieden zullen de eed of de belofte uitspreken ten overstaan van het staatshoofd Koning Willem-Alexander. Een plechtig moment en gelukkig is dat live te zien. Niet meer achter gesloten deuren.

Met deze beëdiging en daarna de portefeuilleoverdracht start Rutte-III en eindigt het kabinet Rutte-II. Dat laatste kabinet startte in 2012 vol bravour en kondigde aan bruggen te zullen bouwen of te slaan. Aan het einde van die rit eindigde de PvdA electoraal in de berm. En de VVD kreeg ook een forse tik. Samen min 37 zetels.

Nu is alles anders en start het nieuwe kabinet met 'vertrouwen in de toekomst'. En politiek gezien lijkt dat een goede insteek. De samenstelling van het kabinet lijkt evenwichtig. En alleen bij de vele ministers zonder portefeuilles lijkt een wel een vraagteken te stellen. Wie de portefeuille-verdeling bekijkt, ziet toch iets van een hulpconstructie. Ze lijken een beetje op Hulp-Sinterklazen. Zeker bij Buitenlandse Zaken is dat het geval. En op VWS dreigt de minister voor behandelzaken de Zwarte Piet te krijgen. Hij moet bezuinigen in het complexe veld van de zorg, terwijl 'zijn' minister geld mag uitdelen.

Over het CDA-smaldeel schreef ik al eerder. En dat ziet er goed uit. In eerdere column schreef ik al eens dat het CDA meer 'carnavalsprinsen' naar voren moest schuiven. En in die zin is de keuze van Ferdinand Grapperhaus een goede. Bijna veertig jaar geleden was ik al eens bij een cabaretavond van hem in Amsterdam. En hij is het lachen niet verleerd ook al heeft hij ook de tol van zijn leven moeten betalen, met het overlijden van zijn echtgenote vorig jaar oktober.

Met Grapperhaus keert het 'rijke roomse leven' terug in het kabinet. Hij doet mij een beetje denken aan de vroegere KVP-leider Romme. Ook afkomstig uit het Amsterdamse zakenleven, en wetende hoe de hazen lopen. Romme werd genoemd "de Sfinx van Overveen". En met Ferd lijkt dit (eindelijk) weer terug te keren.

Wopke Hoekstra wordt al overal (vooraf) gelauwerd. Hopelijk kan hij die last op zijn brede schouders tornen. En degelijk financieel beleid wordt altijd gewaardeerd. Denk aan Jelle Zijlstra, Onno Ruding en ook aan Jan-Kees de Jager.

Met Hugo de Jonge krijgt het CDA de kans op weer inhoud te geven aan het concept van de verantwoordelijke samenleving. Zeker op het domein van de zorg voor ouderen. Hoe velen zorgen niet voor hun ouders, zonder dat zij dat als maatschappelijke diensttijd ervaren ? En met Ank Bijleveld, Raymond Knops en Mona Keijzer wordt ook de spreiding en het draagvlak in de regio geborgd.

Het D66 smaldeel ziet er ook goed uit. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn vertegenwoordigd. En links-Nederland moet zich toch herkennen in de ministers Kaag en Ollogren.

Met Carola Schouten krijgt de agrarische sector weer een herkenbare bewindspersoon. Los van het feit dat die sector nominaal al jaren krimpt en het aantal boeren nauwelijks nog goed is voor enkele zetels in de kamer. Maar de agro-sector is mega-belangrijk voor Nederland en dwingt erkenning af. Met 'hulp-minister' Slob, komt een betrouwbare getuige aan boord. Benieuwd wat hij van de media gaat maken. De tijd van de verzuiling is daar echt voorbij en de NPO etc. staat onder druk.

Ik kan mij voorstellen dat er in de VVD een beetje gefronst wordt over de uitkomst. Genoeg bepalende ministers en portefeuilles ? Blijkbaar zet men daar toch opnieuw alles op Rutte in. En het is de vraag hoe dat zich uitbetaalt bij ommekomst van deze periode. Met de nieuwe fractievoorzitter Dijkhoff heeft men niet alleen de slimste mens in huis, maar ook potentieel. Maar de geschiedenis leert dan een zittend premier opvolgen niet vanzelf gaat. Elco Brinkman en Ad Melkert weten daar alles van. De aankomende partijvoorzitter van de VVD zal daar de komende jaren nog een behoorlijke kluif aan hebben. Als ze er al iets over mag zeggen. Ze zal er zeker iets van vinden.

Vandaag de beëdiging. Altijd weer verrassend wie de eed en wie de belofte aflegt." Zo waarlijk helpe mij....." In vroegere tijden werd zonder twijfel dan uitgesproken: God Almachtig. Daarmee de afhankelijkheidsrelatie van het Goddelijke benadrukkend. Dat is in de huidige tijd wel veranderd. "Dat verklaar en beloof ik !", verwoordt de menselijk autonomie en de wil er zelf wat van te maken. Ook bij de start van Rutte-II werden deze plechtige woorden gesproken, en aan het einde van de rit zag het er voor verschillende politici geheel anders uit. Afgetreden, of electoraal afgeserveerd. Daarom is het nog maar de vraag wat men verklaart en belooft. Zeker naar eer en geweten en met beste kunnen !

Zo waarlijk helpe mij ! Daar komt het in de politiek en het bestuur vaak op neer. Afhankelijkheid van externe factoren, gunfactor, het goede moment. Men stapt in met vertrouwen in de toekomst, maar hoe het afloopt daar heeft men soms zelf geen invloed of zicht op. (Denk aan minister Hennis).

Wellicht is politiek de beste belofte, dat verklaar en beloof ik, op hoop van zegen ! Dat laat onverlet dat een ieder zijn eigen afweging maakt. Wetende dat de politiek en de maatschappij niet maakbaar zijn. Dat er zoveel ongewisheid is. Dat is voor mij mede de achterliggende gedachte bij: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". De tijd dat er politici waren die zeiden of dachten: Als God voor mij is, wie zal er dan tegen mij zijn ?lijkt mij zeker op dit moment achter ons liggen. Dat was toch vooral een AR-houding. En een VU-kabinet is dit zeker niet.

Nu met een zichtbare Roomse inbreng in het kabinet geldt weer het meewerken met de genade. En dat is een mooie houding. Een beetje onthechting, humor en relativering. Ik zie Grapperhaus nog wel optreden tijdens het Kerstdiner van het kabinet. En dat is wat anders dan Farce Majeur onder een vroegere premier.

En uiteindelijk is daar Mark Rutte. "Rubberen Mark" wordt hij genoemd. Lenig, inventief en vooral samenbindend. Ook nu de goede man op de goede plek. En hij sprak de eed al eerder uit en hij weet zich gesterkt door de wetenschap dat hij de hulp van de Almachtige inroept. En dat is de in de politiek nooit verkeerd. Zeker met al die afhankelijkheden. Het nieuwe kabinet gaat van start en dat vooral, met de woorden van de (oud-)evangelist Segers: "Op hoop van zegen !" Meer kan je je zelf niet wensen in de politiek ! Zo waarlijk helpe mij......


vrijdag 27 oktober 2017 02h49 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171027

Algemene Beschouwing 2017

Michelle Corten, raadslid STIP

Een belangrijk jaarlijks terugkerend politiek moment is donderdag in de raad besproken: de Algemene Beschouwingen. Benieuwd wat STIP heeft gezegd? Lees hieronder verder.

Algemene Politieke Beschouwingen van STIP, zoals uitgesproken door Michelle Corten. Het gesproken woord telt.

Geachte voorzitter, college, leden van de raad en andere toehoorders,

Met deze bril kunnen we de virtuele wereld op de werkelijkheid aan laten sluiten, en hierdoor kunnen we een kijkje nemen in de toekomst. De eerste versie van deze bril kwam alleen voor in sciencefiction films, maar nu heb ik een versie van karton in mijn handen. Iedereen kan nu meedoen. Techniek wordt door innovaties en creativiteit steeds toegankelijker en betaalbaarder. Doordat meer mensen meedenken kan er een grotere vooruitgang worden geboekt. Informatie wordt open, en voor iedereen toegankelijk.

...

Vanavond keek STIP om zich heen in de toekomst. Wij als gemeente kunnen die niet voorspellen. Ik heb dan wel deze virtual reality bril, maar daarmee ben ik nog geen Chriet Titulaer. Belangrijk is dat wij als gemeente om ons heen blijven kijken naar partners die ons kunnen helpen om deze virtuele wereld werkelijkheid te maken.

...

Dankuwel


vrijdag 27 oktober 2017 02h39 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20171027

Concours hippique Hooikade/Engelsestraat Delft

Aad Meuleman, raadslid SB

De werkzaamheden in het Spoorzonegebied zorgen regelmatig voor tijdelijke noodzakelijke omleidingen. Dat vraagt natuurlijk om medewerking van de voetganger/fietser. Maar soms vraag je je af welk creatief brein deze omleidingen bedenkt. Uit bijgaande fotos blijkt, dat de bedenker van de 'logische' oplossing van de verkeersgebruiker verwacht concours hippique te gaan spelen.

De Engelsestraat blijkt afgesloten te zijn en lopende mensen komende uit of die naar de binnenstad of station gaan, kunnen er met heel veel moeite door. Mensen met bijvoorbeeld een rolstoel niet. Niet zo gek dat er in de buurt veel onbegrip is voor de 'gekozen oplossing'.

Hetzelfde is overigens het geval bij het van Markenplein, waar een 'slimme' bedenker bedacht heeft een stoeprand te plaatsen zodat verkeer op de Ruijs de Beerenbrouckstraat richting DSM niet meer linksaf kan slaan naar het van Markenplein. Hierdoor moet het verkeer nu bij Albert Heijn de hele wijk door in plaats van simpel links afslaan bij het van Markenplein.

Wordt het niet eens tijd dat bedenkers kiezen voor logische oplossingen en dan vooral vanuit de gedachte van de verkeersgebruiker zelf?


vrijdag 27 oktober 2017 02h35 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Duurzame koers Eneco onzeker bij verkoop aandelen

Christine Bel, raadslid D66

De gemeenteraad van Delft heeft (vooralsnog) gekozen om haar Eneco aandelen niet te verkopen. Ook D66 Delft steunt deze keuze. "De duurzame koers van Eneco en bijdrage aan de energietransitie is op dit moment bij verkoop van de aandelen te onzeker."

De bijdrage aan de energietransitie is wel degelijk een belangrijke publieke taak. D66 sluit verkoop van de aandelen in de toekomst niet uit, maar de randvoorwaarden bij de verkoop die de duurzame koers van Eneco moeten waarborgen zijn nu nog uiterst onzeker. Ook levert verkoop een structureel gat in de begroting op van € 1,5 miljoen.

Dankzij een motie van D66 blijft Delft wel meepraten over de voorwaarden bij verkoop en daarmee de duurzame koers en toekomst van het bedrijf waar zij mede eigenaar van is. De aandeelhouderscommissie stelde eerder dat alleen gemeenten die nu al zouden aangeven ook te willen verkopen mee mochten praten.

Mocht Delft in de toekomst toch besluiten de Eneco aandelen te verkopen, dan vindt D66 het van groot belang om voor dat besluit heldere afspraken te maken over hoe de opbrengsten besteed worden en hoe het gat in de begroting te dichten. "Financiële degelijkheid en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel", aldus fractievoorzitter Christine Bel.


vrijdag 27 oktober 2017 02h29 week 43 politiekdelft.nl    TOP

D66 voor evenwichtige verkamering

Pieter Stienstra, raadslid D66

Tijdens de Raadsvergadering van 25 oktober jl. werd met steun van D66 aan de Delftse Huisvestingsverordening tijdelijk het instrument Omzettingsvergunning toegevoegd. Dit om de zich stormachtig ontwikkelende verkamering in Delft, met overlast als gevolg, in goede banen te leiden.

...


vrijdag 27 oktober 2017 02h20 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20171027

Algemene Beschouwingen

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Vandaag, donderdag 26 september, hield Joëlle Gooijer de algemene beschouwingen over de begroting 2018 namens de ChristenUnie. Lees hier haar bijdrage.

Voorzitter,

Daar waar vroeger een stadswal stond om vijanden te weren, ligt nu een tunnel. De trein die eerst op het maaiveld reed, en vervolgens op palen de stad doorkruiste, rijdt nu ondergronds waardoor de stad weer kan worden aangeheeld. En nadat die breuklijn de afgelopen jaren eerst alleen maar toenam, wordt nu de bouwput langzaam gedicht, worden de straten aangelegd en krijgt de Phoenixgracht steeds meer vorm. Vele nieuwe bruggen verbinden binnenstad met buitenwijk en oude wijk met nieuwe wijken. En daar is hard voor gewerkt.

...

Voorzitter ik roep u, het college en ons als Raad op om zo bruggenbouwers te zijn in onze prachtige stad! Ik wens u en ons allen daarbij veel wijsheid en Gods zegen!


donderdag 26 oktober 2017 04h13 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-begroting-2018-oogopslag

BEKIJK DE RAADSVERGADERING RECHTSTREEKS

Griffie gemeente Delft

Vanavond kunt u vanaf 19.00 uur kijken naar de webcast van de raadsvergadering. In deze vergadering geven de fracties hun algemene beschouwingen over het afgelopen en komende politieke jaar. Met deze vergadering start ook de begrotingsbehandeling die volgende week wordt voortgezet in de commissievergaderingen en op donderdag 9 november met de vaststelling door de raad wordt afgerond.


donderdag 26 oktober 2017 04h01 week 43 politiekdelft.nl    TOP

GEMEENTERAAD WIL ENECO-AANDELEN HOUDEN

Griffie gemeente Delft

In een extra vergadering heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad op dinsdag 24 oktober besloten dat Delft nu niet de intentie heeft om de Eneco-aandelen te verkopen. Het voorstel van het college om het principebesluit te nemen om de aandelen wel van de hand te doen, werd verworpen.

...

De lijn van het college werd in de raad gesteund door STIP, VVD en Stadsbelangen Delft. Voor andere fracties woog het behoud van de Eneco-aandelen om uiteenlopende redenen zwaarder dan de verkoop daarvan.

...


donderdag 26 oktober 2017 03h58 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171026

Omzettingsvergunning & 'verkamering': De update

Michelle Corten, raadslid STIP en Matthias Floor, raadslid STIP

Misschien heb je het al meegekregen, de invoering van een omzettingsvergunning. Nooit van gehoord? Door dit plan moeten woningeigenaren eerst een vergunning krijgen voordat zij hun pand mogen 'verkameren' naar aparte studentenkamers. Wij leggen je hier uit wat dit plan voor jou betekent en wat wij hebben gedaan om het beleid beter te maken!

...

... Voornaamste oplossing die wij zien is goed overleg tussen buurtbewoners, goede communicatie waarbij je elkaar aan kunt spreken bij overlast, het betrekken van verhuurders, en ervoor zorgen dat kwaliteit en veiligheid van kamerwoningen goed is.

...


donderdag 26 oktober 2017 03h44 week 43 politiekdelft.nl    TOP

10 miljoen extra belasting heffen: mag dat?

Rob van Woudenberg, raadslid CDA

Het CDA Delft heeft het college van B&W gevraagd te onderzoeken of de voorgenomen invoer van precariobelasting op kabels en leidingen (in simpel Nederlands: extra belasting op je energie- en waterrekening) wel mag.

...

Het CDA wil antwoord van het college voordat de begroting wordt vastgesteld op 9 november. Want mocht het zo zijn dat Delft de wet niet goed volgt, dan scheelt dat de komende jaren 10 miljoen. Dat kunnen we dan maar beter weten voordat we de begroting vaststellen.


donderdag 26 oktober 2017 03h24 week 43 politiekdelft.nl    TOP

(236) Onder de Haagse kaasstolp

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag vindt het constituerend beraad van het nieuwe kabinet plaats. De nieuwe ministers ontmoeten elkaar voor het eerst in een plenaire bijeenkomst. Ik hoop dat er genoeg stoelen staan en dat iedereen een microfoon heeft. Want er staat wel het een en ander op het spel.

In de tijden van Van Agt en Den Uyl waren deze bijeenkomsten een soort veldslagen of vooroefeningen van veldslagen die nog zouden komen. Maar goed toen ging het nog over kernwapens. En in het kabinet van Agt-II (1981) bleek deze bijeenkomst al het begin van het einde. Maar goed de tijden zijn veranderd. En over de oprichtingsbijeenkomsten van de latere kabinetten is niet zoveel bekend. Behalve dan de 'Anas' van Camiel Eurlings. 'Anas' is Limburgs voor het portefeuille-onderdeel NS. Dat wordt nu met liefde doorgeschoven aan een staatssecretaris.

Vandaag gaat het om meer dan alleen maar kennismaken en nieuwe visitekaartjes uitwisselen. Het zal o.a. gaan over de materiële invulling van de portefeuilles, en daarover valt nog wel wat te zeggen. Laten we hopen op een logische en voor de buitenwereld begrijpelijk indeling en toedeling.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het hart van de Haagse kaasstolp. Met deze kaasstolp wordt het Binnenhof en omgeving bedoeld. Het centrum van de politieke macht, waarin het vooral een wirwar is van politici, ambtenaren, beleidsadviseurs, lobbyisten en journalisten. De fictie die daar heerst is dan men heel belangrijk is, en dat het draait om die kaasstolp en die vierkante kilometers. En in zekere zin is dat ook wel zo. Hoewel ik altijd van mening geweest ben dat het Buitenhof belangrijker is dan het Binnenhof. Of te wel de echte samenleving, de economie, en de (gewone) mensen. Voor partijvoorzitters is dat een belangrijke notie. Laat je niet teveel inzuigen in het Binnenhof. Houdt blik op de buitenwereld.

Die buitenwereld begrijpt nu weinig van de naamsverandering van departementen. "Veel te duur", en "van ons belastinggeld". Inhoudelijk is belangrijker om te duiden wat die zogenaamde tweede ministers nu eigenlijk gaan doen. En hoe het zit met de betekenis van art. 44 van de Grondwet ? Daar heeft men wellicht niet aangedacht. Immers constitutioneel denken is maar lastig ! Benieuwd wat de Eerste Kamer daarvan zegt. Of desgevraagd de Raad van State.

De journalistiek vindt het prachtig om nu al een spanning te bedenken tussen de twee ministers op Buitenlandse Zaken. Dat lijkt mij gezocht. Immers deze constructie is er al jaren. Ontwikkelingssamenwerking kent een eigen budget, Buitenlandse handel is een gezamenlijk doel. En verder is het regeerakkoord hierover vrij duidelijk.

Hopelijk wordt duidelijk wat de beoogd minister van Rechtsbescherming gaat doen. De politie, het OM vallen onder de minister. Moet de andere minister zich dan over de advocatuur ontfermen ? En hoe zit het dan met de rechtspraak ? Allemaal onderwerpen die ongetwijfeld over tafel gaan op het Binnenhof, maar het Buitenhof kan het nog niet volgen.

Op VWS en OCW speelt in zekere zin de zelfde discussie. En daar speelt ook nog de vraag wie zich wel, of niet wil branden aan heikele thema's. Het kan toch niet zo zijn dat een minister straks telkens zegt: "Mijn collega komt zo bij u".

Dit kabinet heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt om zichzelf op te tuigen met extra ministers zonder duidelijke definiering. Projectministers kan ik nog begrijpen. Zij het dat een project een begin en een einde kent. Dat is toch de kern van een project, ook in Den Haag? Voorbeelden daarvan zijn: reorganisatie Rijksdienst, herorganisatie Caraibische gebiedsdelen, Grote Stedenbeleid etc. Nu lijkt het er op alsof de ministers voor...., delen van de portefeuille krijgen. Daar waren vroeger staatssecretarissen voor. En die zijn er nog. Wie heeft dan in deze constructie de eindverantwoordelijkheid, het budget, en de personele middelen ? Allemaal onderwerpen die vandaag aan de orde komen. Voor zover ze nog niet geregeld zijn.

De gekozen constructie heeft een hoog Haags kaasstolpgehalte. Het levert een hoop gedoe op, competentiestrijd, en landje pik. De kranten schrijven er al over. Een potentieel risico voor dit kabinet.

Het andere risico blijft de kleine meerderheid. In het begin zal het wel meevallen. Immers men gaat vol energie aan de slag. Maar werkende weg gaat het knagen. En de vraag is hoeveel Ybeltjes er in de fracties ontstaan bij grote fractiediscipline. En of deze Ybeltjes deze periode duiken, of al eerder met een boek, lees een statement komen.

En tenslotte Binnenlandse Zaken. Als ik het goed begrijp gaat de minister Binnenlands bestuur en Volkshuisvesting doen. In het vorige kabinet waren dat twee ministers. Is die taak opgedroogd ? Het is toch wel opmerkelijk, zeker nu er enorme transitie in de gebouwde omgeving aankomt. Of gaat die nu naar Economische Zaken en Klimaat over. Of Infrastructuur en Waterstaat ? Allemaal interessante Haagse schermutselingen op de vierkante kilometer. En nu aan de rand van de Tréveszaal.

En dan tenslotte de de bestuurlijke vernieuwing. Wie heeft het daar nu nog over ? Het lijkt mij wijs dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken een punt daarvan maakt. En voorstelt om allerlei onverhoedse plannen in het regeerakkoord te verbinden aan de uitkomsten van de Staatscommissie-Remkes. Die komt volgend jaar met een richtinggevend rapport. De gekozen burgemeester, het referendum, het kiesstelsel. Maar vooral het vertrouwen in de politiek, en in de politieke partijen. Allemaal onderwerpen die niet te gemakkelijk terzijde geschoven kunnen worden. Hoezeer ze soms ongemakkelijk voelen op de vierkante kilometer van het Binnenhof. En dat is nu juist het probleem.

De Haagse kaasstolp als zodanig is vaak het probleem. Ineffectiviteit, landjepik, competentiestrijd en territoriumdrift. De huidige kabinetssamenstelling maakt dat er niet gemakkelijker op. Minister-president Rutte had gelijk met zijn pleidooi en acties voor een robuust kabinet. De formateur Rutte wijkt daar nu vanaf. Partijpolitiek en coalitietechnisch begrijpelijk. Maar of het buiten Den Haag gaat werken is de vraag.

Vandaag zit men op het Binnenhof. Hopelijk met de blik op het Buitenhof. Want wat men binnen bespreekt moet buiten begrepen worden. En dat is tot op heden nog niet het geval. Het openbaar bestuur is meer dan een werkverschaffingsproject en regeren houdt meer in dan het verplaatsen van (lege) dozen op ministeries. Zelfs bij flex-werkplekken.


woensdag 25 oktober 2017 09h33 week 43 politiekdelft.nl    TOP

IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL


Voorlopig is er alleen een principebesluit genomen om niet te verkopen.
De nieuwe raad neemt de definitieve beslissing verkopen ja of nee.
Voor verkopen tot nu toe VVD, STIP en STADSBELANGEN DELFT.
SP Delft verjubelt het geld van de burger.
hfvhdelft-tom-zonneveld-sp-rv-20171024

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: ... Tom met een frisse vrolijke trui.

SP BOEKT SUCCES: DELFTSE AANDELEN ENECO GERED!

Tom Zonneveld, raadslid SP

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Delft wil de aandelen niet verkopen. "Dat is heel goed nieuws! Jarenlang zijn er heel veel taken van de overheid verkocht, vaak zonder succes." Aldus SP-raadslid Tom Zonneveld. Zo hebben de provincies in 2009 Nuon en Essent verkocht. Een vergelijking in duurzaamheid tussen stroomleveranciers laat zien dat Nuon en Essent een 4,2 en 3,0 als rapportcijfer halen in 2016*, Eneco scoorde een 7,0. Zonneveld: "Gelukkig lijkt het tij gekeerd en worden overheidstaken niet meer blind verkocht."

Behalve dat het behouden van de aandelen goed is voor meer duurzaamheid, is het ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid. Na splitsing en verkoop aan marktpartijen zijn er bij Essent en Nuon samen zo'n 4200 banen verdwenen. Research en Development afdelingen zijn naar de hoofdkantoren in het buitenland verplaatst. Zonneveld: "Dat laat wel zien dat bedrijven in handen van de overheid helemaal niet slechter presteren dan commerciële bedrijven, integendeel juist."

*Bron: https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers


woensdag 25 oktober 2017 04h27 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-sint_agathaplein_top_architectuurcafe_wytse_patijn_sint_sebastiaansbrug_20150624201011_a

Delft, Sint Agathaplein.
Architectuurcafé op 24 juni 2015 met Wytze Patijn over de Sint Sebastiaansbrug.

Terugblik van Wytze Patijn als stadsbouwmeester

Wytze Patijn, stadsbouwmeester

... Het is aanstaande 1 januari 7 jaar geleden en een mooi moment om als stadsbouwmeester terug te treden. Voor een zo bijzondere en onafhankelijke functie is een persoonlijke invulling even noodzakelijk als onontbeerlijk en dat betekent dat het ook niet langer dan twee bestuursperioden moet duren. Ik ga dus stoppen per 1 januari 2018 en ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u deelgenoot te maken van het vele goede en mooie dat deze functie voor mij en hopelijk ook voor de stad gebracht heeft. ...

...

Op één onderdeel heb ik een echt initiërende rol gespeeld nl. die van de nieuwe Welstandsnota. Delft had in 2012 een van de meest uitgebreide en conserverende Welstandsnota's uit het hele land, waarin handhaving van de bestaande architectuur en stedenbouw de norm was. Uitermate star en onhandelbaar. Ik werd in de gelegenheid gesteld om de nieuwe welstandsnota te schrijven, die een opener karakter kreeg, simpeler van opzet en veel minder omvangrijk. Beeldkwaliteitsplannen werden losgekoppeld en verloren hun dwingende status en er werden ook geen nieuwe meer gemaakt. De nieuwe Welstandsnota ging op 1 januari 2014 in werkin

...

In mijn ogen is er moed voor nodig om een door de Gemeenteraad benoemde onafhankelijke adviseur als een stadsbouwmeester in het veld te brengen. Het getuigt van durf om zo'n 'tegenkracht' in je eigen processen te laten meedraaien om de uiteindelijk uitkomst op een hoger plan te brengen. Zo heb ik dat althans ervaren.
Ik spreek hierbij graag mijn dank uit dat u mij in de gelegenheid hebt gesteld die onafhankelijke rol te vervullen en voor het in mij gestelde vertrouwen.

Vertrouwend op een mooie toekomst voor Delft,
een vriendelijke groet

Naar de volledige brief (8 pagina's)
brief Wytze Patijn


woensdag 25 oktober 2017 03h36 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-stationsplein-anwb-fietscontrole-20171023163844

Delft, Stationsplein.

ANWB fietsverlichtingscheck

harrie fruyt van hertog

Afgelopen maandagmiddag keurde de ANWB Lichtbrigade gratis je fiets op verlichting.


woensdag 25 oktober 2017 03h16 week 43 politiekdelft.nl    TOP

PERSBERICHT
Startavond beheer boomgaard Chilipad

Geert van Poelgeest, voorzitter KNNV afdeling Delfland

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op donderdag 2 november van 20:00 tot circa 21:30 uur een startavond over het beheer van de boomgaard Chilipad.

Belangstellenden die daarbij willen helpen worden uitgenodigd om naar het wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft te komen.

De volgende vragen worden beantwoord: Wat is de aanleiding? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn onze ideeën? Zijn er verder nog ideeën? Wie wil daarbij helpen?


dinsdag 24 oktober 2017 15h57 week 43 politiekdelft.nl    TOP

RARE VERKEERSPOP IN CHOORSTRAAT

delft-choorstraat-rare-verkeerspop-20171023144724

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

De autoluwe binnenstad is een voetgangersgebied waar fietsen zijn toegestaan. Toch gaat wethouder Lennart Harpe een eigen bord ontwerpen en geeft opdracht voor het maken van een 'rare' verkeerspop. Dit alles is compleet overbodig en de juridische status is nul. Het kost onnodig geld en het ontsiert alleen maar het straatbeeld nog verder, dus weg er mee!.

De pilot lijkt al mislukt. Ik heb twee winkeliers gesproken en ze zagen maar weinig in de actie van Harpe. Het gaat om het asociale gedrag van de sommige fietsers en dat kan je niet veranderen met een verkeerspop en een bordje.
Aanspreken die foute lui door een echte 'politieagent'.


dinsdag 24 oktober 2017 02h37 week 43 politiekdelft.nl    TOP

ENECO AANDELEN - houden of verkopen

delft-eneco-prinses-amalia-windpark-ellesnl

Eneco Prinses Amalia windpark.
Bron: Elles Middeljans http://www.elles.nl/

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Tot nu toe is alleen de VVD duidelijk om de aandelen van Eneco te verkopen. Ik vraag me af hoe ver de kennis van de andere Delftse raadsleden strekt over warmtenetten. In 1982 schreef ik een scriptie over stadsverwarming, de voorloper van het warmtenet.

Ruud Lek van de VVD komt met een motie.
...
Draagt het college op,
Bij eventuele verkoop van Eneco (ook al heeft de gemeenteraad niet de intentie te verkopen) zich als huidige aandeelhouder tot het uiterste in te spannen de warmtebelangen hard te borgen, zo mogelijk door het afsplitsen van het warmtebedrijf en dat deel in publieke handen te houden.
...

Er zijn nog andere opties. Bijvoorbeeld: stort de opbrengst van de verkoop Eneco aandelen in een revolverend fonds. Verstrek energiemaatschappijen leningen om duurzame warmtenetten te financieren. Een warmte net is een onroerende zaak. Die kan je vastleggen in het kadaster. De weg staat open om als onderpand te dienen. Buizen kunnen 's nachts niet wandelen, dus weinig risico voor het fonds.

delft-eneco-groep

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


dinsdag 24 oktober 2017 02h31 week 43 politiekdelft.nl    TOP

EXTRA RAAD OVER VERKAMERING EN ENECO

Griffie gemeenteraad

23 oktober 2017 - In een extra vergadering op dinsdag 24 oktober behandelt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur onder meer maatregelen om verkamering te beperken en het wel of niet verkopen van de Eneco-aandelen.

...

In deze extra raadsvergadering praat de gemeenteraad verder over het voorstel van het college om een principebesluit te nemen over de afbouw van het gemeentelijke aandelenpakket in Eneco. In de commissievergadering tekende zich een meerderheid van de fracties af die de aandelen wil behouden.


dinsdag 24 oktober 2017 02h22 week 43 politiekdelft.nl    TOP

(235) Dromen....... na de klassieker

Arie van der Veen, webcolumnist

Het valt weer niet mee om Feyenoordfan te zijn. Vorig jaar mochten we dromen van de Coolsingel en de schaal. En dankzij Dirk Kuyt kwam die droom uit. Nu lijkt de werkelijkheid geheel anders. Kansloos in de Champions League en bijna kansloos in de competitie. Gelukkig lonkt nog een bekersucces, dankzij Swift.....

Het is pijnlijk om te constateren hoezeer het Nederlands clubvoetbal is afgezakt. De klassieker van gisteren had meer iets van een flipperkast. In ieder geval ging het tempo in de wedstrijd de techniek en kwaliteit van vele spelers te boven. Zelfs de helden van vorig jaar, Jones en Jörgensen deelden in de malaise.

Wat al gevreesd werd lijkt bewaarheid te worden. De Champions League vergt zijn tol. Meer blessures dan punten lijkt het wel. Het wordt een zwaar seizoen. En de miljoenen van de CL vormen een zoete troost, maar sportief zijn het netels.

Ik hoop niet dat het succes van het vorige seizoen eenmalig blijkt te zijn. Maar het lijkt nu wel alsof de last te zwaar is. Teveel druk, teveel verwachtingen en blijkbaar toch nog een te smalle selectie.

Natuurlijk geluk zit in een klein hoekje, zeker bij voetbal. En de kansen van Jörgensen gingen er vorig seizoen in. En uitwedstrijden werden op het laatst gewonnen en thuis was men onverslaanbaar. Nu lijkt het allemaal anders.

Feyenoordfans zijn wel wat gewend en leven niet snel boven hun stand. Zij zullen niet snel niet op komen dagen men hun seizoenskaart. De beker wordt elk jaar tot op de bodem leeggedronken.

Nog drie wedstrijden afzien in de Champions League. We moeten helaas accepteren dat daar de lat te hoog ligt. Dat dat ook in de competitie ook het geval is waag ik nog te betwijfelen. De Coolsingel is nog ver. En de weg er naar toe is een stuk lastiger dan vorig seizoen. Maar als de blessures genezen, en het vizier van Jörgensen weer op scherp komt, dan zijn we een heel eind op streek.

Dit seizoen wordt het vooral dromen van de Coolsingel. Dromen van hoe het vorig seizoen was en dat het (opnieuw) (nog) kan. Een club met zo'n geweldig legioen is aan zichzelf verplicht mee te doen aan de top.

Eén woord is het mooiste woord. In goede en slechte tijden. En voor al die nu tobbende spelers: Boetius, Jörgensen en wellicht anderen, tot troost: YNWA. You never walk alone. Daar ligt de kracht van Feyenoord.

De Coolsingel is nog ver weg. Wellicht uit zicht. En als het niet anders kan, dan maar met de beker ! Maar we geven niet op ! Hand in Hand Kameraden. En vooral Geen woorden, maar daden ! Te beginnen tegen Swift !


dinsdag 24 oktober 2017 02h17 week 43 politiekdelft.nl    TOP

Studentenwoningen in Delft

Joëlle Gooijer, raadslid CU en Daniël van Holten, fractiesecretaris CU

24 oktober wordt in de raadsvergadering de nota "Studentenhuisvesting in goede banen" besproken. Deze nota omvat een voorstel van het College om de verkamering van koopwoningen te beperken. Vanaf 1 november wil de gemeente een omzettingsvergunning invoeren om de druk op de Delftse huizenmarkt te beperken en overlast te voorkomen. Deze wordt, als het aan het college ligt, in elk geval niet verleend aan huizen met een WOZ-waarde van boven de €265.000, omdat in deze sector van de huizenmarkt meer vraag dan aanbod is. De ChristenUnie erkent de druk op de huizenmarkt en de overlast die wordt ervaren door steeds meer inwoners. We zijn blij dat verkamering aan banden wordt gelegd, maar zien enkele problemen in het huidige voorstel.

...


dinsdag 24 oktober 2017 02h12 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20171024

DEZE SPEELTUINEN KUNNEN BETER!

Lieke van Rossum, raadslid SP

Een goede speeltuin in je buurt is belangrijk! Binnenkort stelt de gemeente de begroting voor volgend jaar vast. De afgelopen jaren is bezuinigd op speelplekken en is van plan ook volgend jaar het budget beperkt te houden. De SP ging daarom bij omwonenden van twee Delftse speelplaatsen langs. Kan deze speeltuin beter?

...


maandag 23 oktober 2017 00h03 week 43 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-hfvh-20171022-voetgangerszone

VOETGANGERSZONE

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Na de overvloed aan verkeersborden in Delft krijgen nu de fietsers een beurt van VVD‑wethouder Lennart Harpe. Lennaart introduceert zijn eigen helemaal foute verkeersbord. De fietser staat rood gekleurd op het bord. Vandaag worden ook nog waarschuwingspoppen in wandelstraten geplaatst naar idee van Groenlinkse Tijn Noordenbos.

Wie verzint al die betuttelende gekkigheid. Voor je het weet word je er bipolair gestoord van. Hoe minder je regelt in het verkeer, hoe meer de mensen zelf nadenken. Conclusie: weg met de verkeersborden in de binnenstad!

delft-westlandseweg-overvloed-verkeersborden-20170414164814 delft-binnenwatersloot-verkeersborden-20170414183521

maandag 23 oktober 2017 00h02 week 43 politiekdelft.nl    TOP

(233) Over dankbaarheid

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag is het zondag. Voor velen een rustdag, een dag met kerkgang, familiebezoek, in ontspanning, of sport. Jazelfs de klassieker Feyenoord-Ajax vanmiddag. Deze zondag is ook de laatste zondag voordat het nieuwe kabinet-Rutte III aantreedt. In verschillende kerken zal gebeden worden om kracht en sterkte. En in sommige diensten zal er in dankbaarheid gesproken worden over het feit dat christelijke partijen weer toetreden tot de regering. Dankbaarheid daar is ook reden toe.

Sommigen zullen zich nog het congres in oktober 2010 herinneren van het CDA. Grote verdeeldheid over richting en koers. En eigenlijk een existentiële vraag: hoe moet het verder met de Christen-Democratie in Nederland ? Een strijd die intern gestreden is. En eigenlijk is de algemene opvatting geworden: dat was eens maar nooit meer. Samenwerking met Wilders. In 2012 volgde de electorale (bijna) genadeklap met 13 zetels. Aansluitend volgde de 'verantwoordelijkheidsvakantie'. Intussen nam de VVD de centrale positie in het politieke krachtenveld over. In het CDA werd gekozen voor een heropbouw van de partij. Terug naar de regio's, en Den Haag een beetje laten voor wat het is. En vooral niet meedoen aan allerlei gelegenheidscoalities. Met een fractie van nieuwelingen werken aan een nieuw profiel in een sterk afgeslankte organisatie.

Na zeven 'magere' jaren lijkt het tij gekeerd. Terug in het kabinet, met centrale posities, nieuwe gezichten en samen met de CU in een degelijk christelijke blok. Met inhoudelijk een 'geestverwante' premier. Mark Rutte, de man van de 'preek van de leek'.

Een eigentijds kabinet, alleen een beetje wit, zo omschrijft het Algemeen Dagblad de nieuwe ploeg. Een lesbische jonkvrouw als vice-premier, een christelijke alleenstaande ouder ook als vice-premier. En voeg er aan toe: een christen-democratische vice-premier op hippe schoenen. Als dat geen eigentijds beeld is.

Belangrijker politiek is dat het midden er weer toedoet. Of dat nu het radicale midden van de commissie-de Geus is, laat ik terzijde. Maar er is een stevig middenkabinet gevormd dat tegen een stootje kan. De kramp van de afgelopen jaren van de Islambashing, het geroeptoeter van Wilders en zijn kornuiten, ligt achter ons. En mijn inschatting is dat Wilders op zijn retour is. Voorlopig mag hij de strijd met Baudet c.s. aan.

Dankbaarheid dat de Christelijke politiek niet ten einde is. Dat zij een substantiële bijdrage kan leveren in het politieke discours en bij de machtsvorming. En dat zij niet op basis van een antithese tegenover de seculiere partijen staat, maar in samenwerking met de (neo-)liberalen gaat regeren.

De inzet van D66 in dit nieuwe kabinet lijkt mij oprecht en substantieel. En het is te prijzen dat men daar zo heeft ingezet op de inbreng van competente vrouwen. Vooral de VVD blijft daar nu in achter. Maar goed, daar heeft blijkbaar een onverwachte wisseling plaatsgevonden (Hennis).

De keuze indertijd voor Sybrand Buma als lijsttrekker is een gelukkige gebleken. Na zijn ongelukkig start met Wilders, heeft hij zich hervonden en het CDA teruggebracht naar de macht. Dat hijzelf niet toetreedt tot het kabinet is wijs. Hij biedt anderen de kans zich te ontplooien. Het CDA een nieuw gezicht te geven in het kabinet. En daarnaast zal hij zich realiseren dat we nog steeds leven in een neo-liberale tijd. Wijze polderpolitiek, met een prachtig onderhandelingsresultaat. En ach de Schoo-lezing. Dat zie ik toch meer als een poging zich electoraal te positioneren. Het moet nog maar blijken of dat echt aanslaat. Toch verdient Buma nu respect en dank.

Het gegroeide zelfvertrouwen in het CDA heeft er toegeleid dat men er weer toe doet. En dat zal voor velen reden tot dankbaarheid zijn. Niet zozeer vanwege partijpolitieke aspiraties, maar gewoon omdat dit land een regering nodig heeft met een moreel-ethisch anker. Een afwegingskader en compromisbereidheid op belangrijke punten.

Wie de politiek een beetje kent, en het machtsspel weet wel dat de politiek rafelige kanten kent. En dat het vaak minder mooi is dan het lijkt. Ook de komende periode zal weer verschillende Ybeltjes kennen. Goedbedoelende individuen die vermalen worden in de machtspolitiek. En zeker in de VVD zal men er alles aan doen om Rutte ongeschonden op het pluche te houden. Maar ook daar is een tijd van komen en van gaan.

Een eigentijds kabinet, met een ambitieuze maar realistische agenda. Met een aantal experimenten: ministers van en voor..... Met terecht weer een zichtbare landbouwminister. Met een enorme financiële uitdaging op het zorgdossier.

En vooral een kabinet en coalitie die zich bevrijdt uit de klem van het populisme, en het anti-sentiment.

Zeven jaar geleden dreigde het CDA in ruzie ten onder te gaan. Nu stapt een vernieuwd CDA in een kabinet. Met mede-christenen ook in andere partijen. Er is reden voor dankbaarheid. En moge de gebeden die vandaag worden uitgesproken strekken tot heil en zegen. Voor deze regering, maar vooral tot heil van het land en ons volk. De tijd van de dominantie van de christelijke politiek ligt achter ons. Het is nu zaak om op eigen kracht het verschil te maken. Samen met anderen. Daartoe is het nu de kans. Op hoop van zegen !


maandag 23 oktober 2017 00h01 week 43 politiekdelft.nl    TOP

FOTOVERSLAG GROOT ONDERHOUD

 
UPDATE 22 oktober 2017delft-buitenwatersloot-162-20171003154926

De werkzaamheden van het groot onderhoud zijn voltooid.

door harrie fruyt van hertog, weblog

Naar mijn fotoverslag betreffende het groot onderhoud van het hoekpand aan de Buitenwatersloot 162 / Antonie Heinsiusstraat.
onderhoud-buitenwatersloot-162.html


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_10_31.html

TOP