koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 22 oktober 2017 01h50 week 42 politiekdelft.nl    TOP

(232) Geen VU-kabinet meer

Arie van der Veen, webcolumniost

Het kabinet-Balkenende IV werd het VU-kabinet genoemd. Reden hiervoor was dat zowel de minister-president, als de twee vice-premiers Bos en Rouvoet allen aan de VU gestudeerd hadden. Aan dit onderwerp wijdde prof. Harinck zelfs een oratie. Hij probeerde daarin te duiden wat eigenlijk het drijvende motief en de gereformeerde leer was, om verantwoordelijkheid te nemen in het openbaar bestuur. En natuurlijk lag zijn startpunt bij Abraham Kuyper en diens Anti-Revolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken. De ARP is in 1980 opgegaan in het CDA. En de Gereformeerde Kerken zijn in 2002 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ARP samen met de CHU vertegenwoordigde jarenlang het protestantese volksdeel in opvolgende kabinetten. En zeker in de kabinetten-Balkenende was de AR-achtergrond in het CDA dominant, zeker met een minister als Donner. In het eerste kabinet-Rutte zaten zelfs (nog) drie ministers met een AR-achtergrond.

Nu de christelijke partijen CDA en CU toetreden tot het nieuwe kabinet Rutte-III valt op dat er geen bewindslieden van gereformeerde huize toetreden. Om het precies te noemen gereformeerd synodaal. Waar de CDA-voorzitter Peetoom dat nog wel is, en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Elco Brinkman ook, zijn de CDA en CU-bewindslieden dat niet. De ministers Slob en Schouten zijn gereformeerd-vrijgemaakt. Staatssecretaris Blokhuis is Nederlands-gereformeerd.

Vice-premier de Jonge is een domineeszoon uit Bruinisse. Zijn vader was Nederlands Hervormd (confessioneel of gereformeerde bond). Wopke Hoekstra is lid van de Remonstrantse broederschap. Tenslotte minister Bijleveld. zij is gemengd gehuwd (RK-PC).

Voor het gehele kabinet geldt dat geen van de bewindslieden aan de VU gestudeerd heeft. Nee, een VU-kabinet is het niet. Ook niet in onderdelen.

Met de fusie van de AR in het CDA en de fusie van de gereformeerde kerken tot PKN, lijkt nu, althans in het kabinet die rol van leverancier van politieke bestuurders beëindigd. De gereformeerde gedachte heeft zich verbreed, en het meer activistische heeft zich verplaatst naar de CU: met gereformeerd-vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden.

In de vroegere Nederlands-Hervormde Kerk werd vaak wat smalend over gereformeerden gesproken in de zin van: opgaan, blinken en verzinken. En in zekere zin is dat ook zo. De Gereformeerde Kerken zijn opgegaan, lees opgelost in de Protestantse Kerk in Nederland. En daarmee zijn ze ook hun strijdvaardigheid verloren. Nog los wat men daar van denkt.

Met de komst van het nieuwe kabinet lijkt er nu een einde gekomen te zijn aan het concept van het VU-kabinet. De politieke vertaling van de gereformeerde gedachte is overgegaan naar de CU, met zijn drie bewindslieden. Het is van belang dit te markeren tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het CDA. Waar de van huisuit Nederlands-Hervormde Buma nog al eens de neiging heeft te schuiven met zijn meningen, of niet erg op beginselen is te betrappen ('de gewone Nederlander') is het soms ook goed om na te denken over beginselpolitiek. Wellicht wat zwaar of gereformeerd, maar bij tijden niet onverstandig.

Een VU-kabinet hield in, gedreven politici die op basis van beginselen wilden besturen. Nog los van het feit hoe en waar men die uitvoerde. Dat concept lijkt nu te zijn verlaten. Voor het CDA is het van belang te blijven zoeken naar die waarden. Al is het maar om te voorkomen dat de CU daarmee van doorgaat. Want hoe je het wendt of keert, vrijgemaakt-gereformeerden hebben al jaren het idee dat zij de ware vertegenwoordigers zijn van de gereformeerde beginselen, en nu met zijn tweeën in het kabinet. En straks sluit de Nederlandse Gereformeerde kerk van Blokhuis zich daarbij aan. Deze kerken gaan samen.

Het kabinet kent twee domineeszoons. Hugo de Jonge en Peter Blokhuis. De laatste zat in de kerk in Wezep te luisteren naar zijn vader, samen met zijn broer Leo Blokhuis.

Leo Blokhuis is regelmatig op TV, met zijn mooie programma 'Achter de Dijken'. Hij ontdekt daarin hoezeer het calvinisme van invloed is (geweest) in Nederland. Mag met die wetenschap ook door CU-mensen die lamp wel brandend gehouden worden.

Voor het CDA stof tot nadenken, los van het feit dat het CDA-smaldeel er goed uitziet ! En dan laten we de Rooms-Katholieke politiek (nog) maar even rusten.


zaterdag 21 oktober 2017 00h39 week 42 politiekdelft.nl    TOP

(231) Topzwaar....top waar !

Arie van der Veen, webcolumnist

Het Kabinet Rutte-III is bijna rond. En het valt nu pas op met hoeveel bewindslieden men eigenlijk is. Zestien ministers en acht staatssecretarissen. De invulling van de D66-posten als staatssecretaris volgt nog. Wat het meest opvalt is de invulling van de dubbele ministersposities op Veiligheid en Justitie, Onderwijs, en Volksgezondheid. Het lijkt er toch op dat een aantal staatssecretarisportefeuilles worden 'opgewaardeerd' tot een ministerspost. Het valt nog te bezien hoe deze verdeling in posten in de praktijk zich gaat uitwijzen. Voorlopig lijken het geen lege dozen te worden.

Tegelijk ontstaat het beeld van een topzwaar kabinet: drie vice-premiers en drie 'extra' ministers. Vooral bij VWS is interessant dan ene minister straks mag bezuinigen (op de zorg) wat de andere minister mag uitgeven (voor ouderenzorg). En welke minister krijgt op OCW de lead ?

Oud-CDA leider Brinkman schreef eens een artikel met als titel: Den Haag topzwaar, top waar ! Hij nam daarin stelling tegen de bestuurlijke drukte, en plaatste vraagtekens bij de bestuurlijke effectiviteit van de zwaar opgetuigde departementen en het politiek-bestuurlijke circuit daarom heen. Ook nu kan de vraag gesteld worden naar de politiek-bestuurlijke drukte rond het nieuwe kabinet. Een bekende Haagse journalist schreef al over bestuurlijke obesitas. Het zal natuurlijk op termijn moeten blijken of deze 'ministersbubble' gaat werken. Ideëen over programma-ministers of project-ministers zijn blijkbaar vanwege de politieke opportuniteit (alle vier partijen relatief toebedelen) verlaten. Toch zit hierin een potentiële bron van conflicten.

Bij de invulling van de nieuwe VVD-posten is wel een opmerking te plaatsen. Vooral de nieuwe ministers op veiligheid en volksgezondheid lijken op beloningen. En mogelijk komen zij in de schaduw te staan van hun ambtsgenoot. Ook de invulling op Buitenlandse Zaken lijkt een spannende. En ach, dat arme Binnenlandse Zaken. Dat kan toch niet alleen van bestuurlijke vernieuwing leven ?

Ik schreef al eerder over de rol van de minister-president in zijn (naar verwachting) laatste ambtstermijn. De strijdmakkers of collegae van het eerste uur zijn vertrokken. Zoals de minister Schippers, Schultz en Kamp. Daarmee verdwijnen natuurlijke bondgenoten. De vraag is hoe dat zich in de VVD ontwikkelt. En achteraf is het straks gemakkelijk dezelfde conclusie te trekken als na Lubbers III en Balkenende IV. Maar er is nu nog tijd genoeg om het tegendeel te bewijzen.

Wat ook opvalt is dat enkele nieuwe ministers duidelijk parlementaire ervaring ontberen. Men zal moeten wennen aan de parlementaire omgangvormen. In andere woorden: overleven in de slangenkuil. Daarbij is een voordeel dat de oppositie voorlopig kracht mist. En vooral onderling verdeeld is.

Minister-president Rutte pleitte in de afgelopen jaren voor kleinere kabinetten. Zij het dat af en toe het gesteun en gekreun van ministers (o.a.op Defensie) hoorbaar was. Nu is de ploeg vergroot, door de vier partijen. Al deze partijen hebben ook de wens om zich te willen profileren. Zowel in het kabinet, als in de kamer. Dat is allemaal niet nieuw, maar wel opmerkelijk, gelet op eerdere uitspraken van Rutte. Maar goed zijn flexibiliteit en lenigheid waren tot op heden zijn sterkere punten.

Een gewoon coalitiekabinet wordt het. Met een vracht aan competente leden. Maar ingewikkeld wordt het wel. Of het de rit uitzit zal moeten blijken. De omvang, de samenstelling op sommige departementen en de parlementaire vaardigheid zijn risico's. En hoeveel teleurgestelde Tweede Kamerleden blijven er (voorlopig) achter.

Vertrouwen in de toekomst is het parool. Hopelijk hebben de vele bewindslieden dat ook. Maar het eindbeeld oogt topzwaar. En dat is waar !


vrijdag 20 oktober 2017 10h07 week 42 politiekdelft.nl    TOP

(230) Over het CDA-smaldeel

Arie van der Veen, webcolumnist

In snel tempo worden nu de namen van de bewindslieden voor het kabinet-Rutte III bekend. En de namen van de CDA-kandidaten verrassen mij niet. Allemaal competente kandidaten die het CDA een breder profiel gaan geven. Dat gebeurt altijd na een periode van oppositie, waarin vooral de fractievoorzitter en/of lijsttrekker het gezicht is. Er is een mooie mix gemaakt van RK- en PC-kandidaten. Kandidaten uit de regio, en uit de Randstad. En minstens zo belangrijk: veertigers en vijftigers. Compliment voor de selectie ! Een verrassing is wel dat er geen minister afkomstig is uit het Zuiden. (Brabant of Limburg). De ene CvdK was blijkbaar wel, de andere blijkbaar niet beschikbaar...... En de man/vrouw-verdeling lijkt me evenwichtig.

Het is niet altijd gemakkelijk om over personen te schrijven. Het past beter om over karakteristieken te schrijven. En bij de keuze van het CDA valt op dat gekozen is voor kandidaten die volop en midden in de samenleving staan. Zowel bestuurlijk: De Jonge en Bijleveld, als zakelijk: Hoekstra en Grapperhaus. In het verleden werd vaker gezocht naar academische types, of naar mensen uit het Haagse circuit. De keuze die nu gemaakt is spreekt mij aan. Het is een afgeleide van de wens van het CDA om partij van de regio's te zijn. In de keuze van de staatssecretarissen wordt dit nog eens benadrukt, waarschijnlijk Limburg en Noord-Holland-Noord.

Daarnaast kiest het CDA er nu voor om meer wethouderspartij te zijn: Hugo De Jonge, Mona Keijzer en Raymond Knops zijn of waren wethouder. Daarnaast is antwoord gegeven op het vraagstuk stad of ommeland. Het is onmiskenbaar zo dat het CDA in de grote(re) steden gemarginaliseerd is. Met al dieptepunt Amsterdam (1 zetel). Tegelijk kan men de steden niet negeren. Steden als magneet en motor van culturele, maatschappelijke, en niet in de laatste plaats, economische ontwikkeling. Met Grapperhaus en De Jonge laat het CDA zien dat men ook mensen heeft die in de steden er toe doen. Wat wel nog opvalt is dat er geen kandidaten zijn met een achtergrond in de vakbeweging. Zijn er geen CNV-mensen meer e.a. ?

Met de keuze van het CDA, en naar het schijnt nu ook de VVD, laat men zien dat het nieuwe kabinet geen Randstadkabinet is. En met de kandidaten van de CU zal dat nog versterkt worden.

Politieke partijen worstelen met hun primaire functies. Deze week verscheen het tussenbericht van de staatscommissie-Remkes. Daarover volgt nog wel een discussie. Maar de rekruteringsfunctie blijft één van de kerntaken van een politieke partij. Het CDA heeft die functie nu goed ingevuld. Zeker nu er minder plekken te verdelen zijn. En het feit dat de lijsttrekker in de Tweede Kamer blijft als fractievoorzitter is alleen maar te prijzen. Immers dat is toch de beste garantie voor dualisme. Een gezonde afstand tussen kabinetsleden en Kamerfractie.

Met de keuze voor deze bewindslieden toont het CDA dat men wil investeren in dit kabinet. Met vertrouwen in de toekomst. Op centrale posities functioneren CDA-politici: Financiën, Justitie en Ouderenzorg. Bij defensie wordt het werken aan achterstallig onderhoud.

De Christen-Democratie in Nederland heeft electoraal moeilijke tijden doorgemaakt. En het is nog onduidelijk hoe dat zich verder zal ontwikkelen. Maar met het afnemen van het belang van ideologie, en het toenemende belang van personen, is het wenselijk dat men bestuurders heeft met een herkenbare persoonlijkheid. In mijn ogen is dat gelukt, in stad en ommeland. De basis in regeerakkoord en personen is gelegd. Nu aan de slag ! En kijken wat het wordt, om het eens Overijssels te zeggen.


vrijdag 20 oktober 2017 09h56 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171020

D66 wethouder Hekker met 81 cent lastenverlichting 2018

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In de Stadskrant belooft D66 wethouder Hekker een woonlasten verlichting aan de burger. Het gaat weer beter. Maar klopt dit wel. D66 Aletta Hekker kennende kletst ze haar gevolg van spindoctors na. Zelf heeft Hekker de ballen verstand van financiën. Als ik de Programma Begroting 2017 vergelijk met die van komend jaar Begroting 2018 dan kom ik voor de woonlasten tot hele andere inzichten.

...

... Nu maken de 18 communicatiemedewerkers er in een paginagrote advertentie van burgemeester en wethouders er weer iets heel moois van.

...

Maar omdat er 21 maart 2018 verkiezingen zijn wordt de ambtenaren opgedragen om een Begroting 2018 te knutselen waarin zogenaamd de lasten dalen. Er heerst of een angstterreur cultuur in het ambtenaren apparaat of ze zijn het onder het Rode PvdA Juk gewend geraakt om creatief te boekhouden.


woensdag 18 oktober 2017 05h34 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-hfvh-20171018-stadskantoor-scootmobiel naar tweets

woensdag 18 oktober 2017 03h56 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeelding-ruud-van-manen-20171018

KOFFIE

Burgerbrief aan de raad

Van: Harde Hamer (mailto:hardehamer@gmail.com)

Beste mensen van de Jumbo en de Plus, geachte raadsleden van de gemeente Delft,

De koffie bij Jumbo Laakweg Den Haag is niet zo lekker als de vers gefilterde bonenkoffie van de beste supermarkt in Gelderland de PLUS uit Eerbeek.
Maar er is altijd baas boven baas nietwaar?
Toch vier sterren voor Jumbo Laakweg Den Haag proficiat! https://goo.gl/maps/b1t7ioQbFmR2
En Jumbo Dasstraat Delft? Tjsa... Nog steeds aan aanfluiting. Schande Jumbo!!!
Groet, Ruud van Manen

delft-http://www.harriefruytvanhertog.nl/martinus-nijhofflaan-007-ah-koffietafel-20171008165710

Koffietafel Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan

harrie fruyt van hertog, weblog


woensdag 18 oktober 2017 03h50 week 42 politiekdelft.nl    TOP

algemene ledenvergadering 15 nov 2017

Bestuur PvdA

Het eind van 2017 komt alweer in zicht en dat betekent dat we plannen maken voor 2018! Het bestuur heeft deze verwerkt in het werkplan voor 2018, ondersteund door een begroting voor 2018; de kandidaat gemeenteraadsleden hebben samen met een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan verkiezingsprogramma's voor Delft en Midden Delfland; de campagneteams hebben plannen gesmeed voor een dynamische en campagne; al met al tijd voor een Algemene Leden Vergadering waar we dit alles voorleggen aan de leden.

...

Agenda
6. Bestuursmededelingen
1. Verzoek tot toevoeging lijstduwer Raimond de Prez aan goedgekeurde kandidatenlijst Delft
2. Stemming over toevoeging kandidatenlijst Delft


woensdag 18 oktober 2017 03h39 week 42 politiekdelft.nl    TOP

D66 blij dat cultuurhistorie eeuwenoude graven onder Nieuwe Kerk behouden blijft

Boris van Overbeeke, raadslid D66

e Protestantse Gemeente Delft, eigenaar van de Nieuwe Kerk, ziet af van de bouw van een voorzieningenkelder. D66 is blij dat hiermee ook het plan om meer dan 80% van de historische graven onder de Nieuwe Kerk ongezien te ruimen van tafel is.

...


woensdag 18 oktober 2017 03h17 week 42 politiekdelft.nl    TOP

(229) Over de partijvoorzitter(s)

Arie van der Veen, webcolumnist

In de VVD start volgende maand de campagne voor de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter. Op 17 november wordt duidelijk wie de ledenraadpleging heeft gewonnnen. De voorkeurskandidaat is Christianne van der Wal-Zeggelink. Nu wethouder in Harderwijk, en afkomstig uit Oldenzaal. Als zij verkozen wordt dan hebben zowel VVD, CDA, PvdA als D66 een vrouwelijke voorzitter. Terwijl de (fractie)leiders nog steeds mannen zijn. Maar dat terzijde.

Christianne van der Wal is een spontane, actieve vrouw, die van buiten (de Veluwe) zich richt op het politieke spel in Den Haag en omstreken. Zij wil nieuwe energie in de VVD als politieke organisatie en wegblijven van organisatiezaken en procedures. Dat lijkt mij een loffelijk streven.

Het partijvoorzitterschap in grote politieke partijen is een merkwaardige functie. De context is veranderd. Het ledenaantal van de meeste politieke partijen is dramatisch gedaald. In verschillende delen van het land zijn nauwelijks nog partijstructuren, (vooral in de PvdA). De fictie van de volkspartij is allang vervangen door de realiteit van afkalvende kaderpartijen. In verschillende partijen heerst partijbrede bloedarmoede. En gekozen functionarissen hebben langzamerhand de overhand ten opzichte van gewone leden. Een reden tot zorg !

De crisis in de PvdA is enorm. Naast de verkiezingsdreun van maart 2017, speelt de leegloop van de partij op kaderniveau. In verschillende gemeenten zal de PvdA niet meer meedoen aan de raadsverkiezingen. En in de grote steden wacht men met angst de raadsverkiezingen van 2018 af. De nieuw aangetreden partijvoorzitter Vendelaar is niet te benijden. Hoewel slechter dan nu kan het niet gaan.

In het CDA is Ruth Peetoom nu, sinds 2011 voorzitter. En zij heeft, zij het achter de schermen goed werk verricht. Ik steunde haar indertijd omdat het CDA een pastorale voorzitter nodig had. Om de geslagen wonden te helen en met nieuwe energie en elan het CDA terug te brengen naar de macht, op basis van nieuwe inhoud. Ik denk dat ze een heel eind is gekomen. Zij het dat ze daling in ledenaantal (natuurlijk verloop) niet heeft kunnen stoppen. En bij negentien zetels staat de rogge er nu ook nog niet echt dik bij. Nu komt de uitdaging om het CDA als regeringspartij weer inhoudelijk te managen, zonder dat de luiken direct weer dichtgaan, en de interne discussie gesmoord. De oproep van de CDA-jongeren, uit protest over het niet-invoeren van de basisbeurs, is een eerste testcase. Regeren kan zeer doen.

Van de D66-voorzitter Demmers is niet zoveel bekend. Behalve dat ze waarnemend burgemeester is, tegenwoordig in Veldhoven. En zeker: D66 staat er goed voor op dit moment.

Tegen deze achtergrond spelen er gezamenlijke vraagstukken en partijspecifieke. De hoofdvraag is wat de rol van politieke partijen (nog) is. Zijn het vooral vehikels voor kandidering (uitzendbureaus voor politieke baantjes) geworden of hebben ze ook nog een agenderingsfuncties en een afwegingsfuncties ? Al met al toch serieuze vragen. En is de netwerkgedachte die in verschillende partijen speelt serieus, of vooral een excuus om het gebrek aan echt kader te maskeren ? Een echte oplossing van deze vragen is er eigenlijk niet, anders dat dat de partijen dat vooral voor zichzelf moeten beantwoorden.

Er wordt wel eens gezegd: de partijvoorzitter gaat vooral over de ledenadministratie. En in zekere zin zit daarwel waarheid in. Immers een partij moet zijn ledenadministratie op orde hebben. En belangrijker aan ledenwerving en ledenzorg doen. Althans zolang er vastgehouden wordt aan het concept van ledenpartij. De vraag is hoelang dat concept nog mee gaat, en of het niet steeds meer een fictie wordt. Zeker op het moment dat vele leden gekozen of benoemde (politieke) functionarissen zijn. Maar goed, leden zijn toch het cement, of fundament van een partij.

In de VVD krijgt de nieuwe voorzitter een flinke klus om de partij weer inhoudelijk in beweging te krijgen. En vooral om het weer gezellig te maken, althans in haar woorden. En belangrijker geleidelijk voorsorteren op de leiderschapswisseling na ommekomst van de periode-Rutte. Meestal gaat dat niet zonder rumoer en een partijvoorzitter kan daarin lelijk beschadigd raken. (In de PvdA en het CDA weet men daar alles van).

Bij het CDA is de uitdaging om de partij open te houden, ook nu de macht weer lonkt. De aanbevelingen van de commissie-Frissen uit 2011 blijven interessant als waarschuwende bakens. En de oude machtsreflexen zijn echt niet zo maar voorbij. Daarvoor is niet alleen een pastorale hand, maar soms ook een stevige klap nodig.

In D66 zal ook de confrontatie en discipline van de macht in relatie tot het vrijzinnige karakter van de partij gaan spelen. De ervaringen onder Balkenende-II zijn nog niet helemaal vergeten.

En tja, de PvdA. Een existentiële crisis. Met de raadsverkiezingen in aantocht. Straks nog meer raadsleden en wethouders zonder functie. En dat in een bestuurlijke kaderpartij. Het wachten is daar op de volgende crisis ook rond het leiderschap. Of is men daar inmiddels te murw om nog te bewegen ? Een hele uitdaging voor de nieuwe voorzitter.

Vier vrouwen als voorzitter. Allemaal in een andere fase in het dynamische politieke veld. Een partijvoorzitter is belangrijker dan men denkt of dat het oogt, zeker achter de schermen.

Het nieuwe kabinet staat bijna in de steigers. De ambitie is om de komende vier jaar vol te maken. Voor de regeringspartijen voldoende werk aan de winkel. Ik ben benieuwd hoe de voorzitters daarin gaan opereren en overleven. Zeker in de PvdA, als ex-regeringspartij een megaklus. En oh ja, de CU heeft (weer) een man als voorzitter. De vrouwelijke voorzitter hield het daar maar kort vol.

Christianne gaat opgewekt en vrolijk aan de slag met haar campagne. Ik hoop dat ze zich realiseert waaraan ze begint. En als campagneslogan adviseer ik: een partijvoorzitter ? Best belangrijk !

Veel succes, en in straks in de functie: sterkte !


dinsdag 17 oktober 2017 11h07 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-westsingelgracht-bloembakken-20171016162652

Delft, Westsingelgracht.

Bloembakken moeten veiligheidsgevoel verhogen

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het fietspad langs de Westsingelgracht wordt als gevaarlijk ervaren.
Raadslid Bert Brehm van de PvdA stelde scherpe schriftelijke vragen.
4. Bent u het eens dat maatregelen ter plekke, zoals een duidelijke afscheiding in de vorm van een hek of plantenbakken, de veiligheid kunnen verbeteren?

Nou en of, wethouder Lennart Harpe VVD was het helemaal eens met het burgerlijke 'bloembakken' PvdA-idee.
De bloembakken met bouten in de kade verankerd staan er inmiddels voor tijdelijk.
Stedebouwkundig is dit ruimtelijk gezien geen mooie oplossing.
Verkeerstechnisch zijn de bloembakken niet veilig genoeg.
Ik ben benieuwd wat de definitieve oplossing in begin 2018 gaat worden.
Mijn idee: verdiep het fietspad, een éénmalige investering en geen extra onderhoudkosten.

Het valt mij op dat Lennart Harpe alle op te lossen zaken vooruit schuift. delft-twitter-hfvh-20171017-vvd-wethouder-sollicitatie
Naar de tweets


dinsdag 17 oktober 2017 01h45 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171017

Onzekere Stedin opbrengsten met D66 Leidingtaks

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Uit een intern onderzoek van januari 2016 naar invoering van belasting op ondergrondse leidingen blijkt dat het allemaal niet zo simpel is als D66 wethouder Hekker de raad wil doen geloven.

In november 2015 heeft de raad een motie van D66, VVD, SP, PvdA, STIP, Groen Links, ChristenUnie en Stadsbelangen aangenomen om in plaats van hondenbelasting maar precario op ondergrondse leidingen te gaan heffen.

Deze ondergrondse belasting, die uiteindelijk de burger gewoon moet betalen, valt niemand op in de energierekening. Mooi weggemoffeld.Twee jaar later gaat D66 wethouder Hekker deze leidingtaks onbesproken invoeren. Vreemd genoeg stond in de belastingverordeningen uit 2015 en 2016 al de mogelijkheid om deze leidingtaks te heffen. Blijkbaar werd dit niet gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat volgens een aandeelhoudersovereenkomst uit 1991 de gemeente Delft verplicht is om de vergoeding aan Stedin te retourneren. Dan is de opbrengst nul. Alleen maar extra kosten voor de burger die Stedin en Eneco ten goede komen. Om die reden heffen Pijnacker- Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer geen precario belasting.

Op het moment van onderzoek was precario op ondergrondse leidingen nog mogelijk. Maar sinds februari 2017 is het in feite verboden.. Dit is natuurlijk een sterk argument van Stedin als het bezwaar maakt tegen deze nieuwe melkkoe van de gemeente Delft.

Gemeenten die het in februari 2016 al precario hieven op ondergrondse leidingen mogen dit nog vijf jaar(tot 2022) blijven doen. Echter, hoewel het in de Delfde belastingverordening is opgenomen, werd het niet daadwerkelijk geheven.

In onze Begroting 2018 / 2021 staat wel dat Stedin al bezwaar heeft aangetekend. De kans dat het beroep van Stedin zal slagen is aanwezig. Tegen die tijd zit D66 wethouder Hekker op de Bahama´s van haar pensioen te genieten. De burger kan dubbel de klos zijn. Een extra belasting die ook nog in de zakken van Stedin verdwijnt.

In het bovengenoemde onderzoek staat ook dat In 2009 door Evides is aangekondigd dat precarioheffing door Delft op ondergrondse waterleidingen met een opbrengst van ca € 1 miljoen zou leiden tot een opslag van € 24 per aansluiting. Kassa. Dit effect wordt verzwegen in de Begroting 2018.

Ook wordt geadviseerd om de precario opbrengsten te reserveren en niet structureel in te zetten wegens het onzekere karakter. Dat advies heeft D66 wethouder Hekker maar in de wind geslagen. De komende vijf jaar is het structureel opgevoerd. Vandaar dat D66 een nep verlaging van de lokale belastingen de burger kan voorspiegelen. Verkiezingsbedrog.

Het is een trieste zaak dat D66 Hekker deze onbesproken en onzichtbare kabel en leidingbelasting even via de Algemene Begroting erdoor wil drukken. Het schijnt wel, in de coulissen, met de indieners van de motie besproken te zijn. Hoezo achter de ellebogen.

PS, op dit moment is mij nog niet duidelijk of D66 ook leidingtaks op het Eneco Warmtenet in de Harnaschpolder gaat heffen. Om niet te discrimineren tussen burgers die gas, stroom of warmte afnemen zal dit wel moeten. Anders is het een aardgas boete die we krijgen. Ik wacht de antwoorden op mijn vraag af.


dinsdag 17 oktober 2017 01h40 week 42 politiekdelft.nl    TOP

(228) Wopke

Arie van der Veen, webcolumnist

Nu het regeerakkoord gereed is en Rutte als formateur is aangewezen begint in Den Haag het echte formatiespel: de baantjescaroussel. Wie wordt er genoemd ? En wie wordt er niet genoemd? Volgende week komt daarover duidelijkheid.

Vier coalitiepartijen en dat in een verdeling van 6 VVD, 4 CDA, 4 D66 en 2 CU-ministers (en ook nog een aantal staatssecretarissen). Ik schreef al eerder: zet meer Christen-democraten en Democraten naast Rutte. En dat gaat nu gebeuren. Het invullen van ministersposten is op zich best nog lastig: er zijn bepaalde mores en machtsverdelingen en daaraan wordt niet zo gemakkelijk getornd. En de formerende partijen zullen zich daar maar al te graag aan houden als het hen uitkomt.

Het CDA mag als tweede partij in grootte als eerste kiezen, en dan ligt het voor de hand om het ministerie van Financiën te kiezen. En daarbij komt ook het vice-premierschap in beeld. CDA-ministers van Financiën in het verleden waren o.a. Frans Andriessen, Onno Ruding, Jan-Kees de Jager. En zeker de laatste twee genoten groot gezag en populariteit in en buiten de eigen partij.

Nu wordt Wopke Hoekstra genoemd als kandidaat. En wie de CDA-bijeenkomst in Noord-Holland heeft gevolgd mag er van uitgaan dat die kandidatuur serieus is. Het CDA investereert met deze kandidaat volop in het kabinet. Het schuift één van zijn grootste talenten naar voren. "De nieuwe Lubbers"wordt hij al genoemd.

Wie kijkt naar zijn achtergrond ziet dat hij in zijn ervaring een mix kent van bedrijfsleven en (openbaar) bestuur. Zijn politieke ervaring is inmiddels het vice-voorzitterschap van de Eerste Kamerfractie van het CDA. En hij is hoofdauteur van het CDA-verkiezingsprogramma.

Tegen deze achtergrond is het eigenlijk al jaren niet meer de vraag of, maar vooral wanneer hij tot het kabinet zou toetreden. En in feite als beoogd vice-premier ook tot de leiding van het CDA. Ik schreef in 2011 al over hem. En vorig jaar noemde ik hem in het lijstje van mogelijke CDA-lijsttrekkers.

Met de komst van Wopke Hoekstra boort het CDA een nieuwe generatie bestuurders aan. Geboren in 1975. En belangrijker, eigenlijk niet te duiden in één van de bloedgroepen. Van huis uit is hij Remonstrants (vrijzinnig-prostestant). Politiek actief geweest in Amsterdam, gestudeerd in Leiden, en nu werkzaam bij Mc Kinsey. Het CDA zet in op een profiel dat jaren niet beschikbaar was, of gezien werd. Eigenlijk van buiten de directe partijkringen, maar wel een professional met parlementaire ervaring in de Senaat.

Boze tongen zullen beweren dat het CDA o.a. met Wopke Hoekstra alvast een voorschot neemt op het vertrek van Rutte. En los van de vraag of dat waar is, het getuigt wel van goed personeelsbeleid. Deelname aan dit kabinet biedt kansen voor het opbouwen van een nieuw profiel en een nieuwe generatie politici. Het wordt een uitdaging om daarmee de toekomst van de christen-democratie op te bouwen, c.q. te bestendigen. Tegen de trend van een afkalvend electoraat. In die zin is de strijd wie de volgende keer de grootste wordt op centrum-rechts geopend. En dat houdt tevens voor Wopke Hoekstra een risico in. Namelijk wat wordt hem wel en niet gegund. En (over)competentie kan soms ook een gevaar inhouden op het Haagse maaiveld.

Met de komst van Wopke lost het CDA een belofte in. Hopelijk geldt dat straks ook voor de andere coalitiepartijen, met kandidaten van buiten. En niet alleen maar Tweede Kamerleden die beloond moeten worden of schijnen te worden.

Het nieuwe kabinet kent een uitdaging, namelijk het opbouwen van vertrouwen in het midden. Centrum-rechts samen met centrum-links. In het huidige politieke krachtenveld tellen vooral de personen. Politieke persoonlijkheden die vertrouwen wekken. Die competentie uitstralen en boven de dossies uitstijgen. Bestuurders die in staat jarenlange vastgelopen zaken los te trekken en het verschil te maken. Regeringen hebben vaak weinig tijd. Ook nu, het eerste halfjaar van de regeerperiode is al weer voorbij, dankzij de formatie. Inmiddels staat de coalitie electoraal al onder druk. En het Forum voor Democratie telt aan de zijlijn al zijn winst. Een voordeel is wel dat Wilders over zijn top heen is en concurrentie heeft gekregen van Baudet. En links het kabbelt voorlopig in de marge. En de PvdA moet de raadsverkiezingen van 2018 eerst nog maar doorstaan.

Het nieuwe kabinet begint inhoud en nu ook vorm te krijgen. Hopelijk komen de vier partijen allemaal met nieuw talent. Nieuwe energie en nieuw vertrouwen. Met Wopke Hoekstra komt het CDA met een nieuwe "Hoffnungsträger". Een belofte !

En natuurlijk, in de Haagse slangenkuil kan men snel afbladderen, gunnen en gegund worden. Rutte is zeker nog niet van het toneel, en oogt opnieuw ambitieus en is energiek. Hopelijk wordt de samenwerking met zijn vice-premier(s) een succes.

Wopke Hoekstra is een belofte, en hopelijk doet hij zijn naam eer aan: Wopke: de schitterende door roem ! De lat ligt misschien wel hoog, te midden van Mark, Halbe, Wouter en Carola. Maar veel Hollandser kunnen we het niet maken.

Wopke wordt genoemd. Het CDA heeft hem al op het schild geheven. Nu maar even afwachten wanneer en waar hij op het bordes staat. Hij heeft in ieder geval de goede lengte naast de Koning en minister-president Rutte.


maandag 16 oktober 2017 01h55 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt-paardentram-20171015161203

PAARDENTRAM TERUG IN DELFT

harrie fruyt van hertog, weblog

Sinds kort rijdt er weer een paardentram in Delft. Vader Toon Paap en zijn zoon Sylvester van stalhouderij Delftse Hout exploiteren de tram. De paarden hadden mijn bewondering. De vosse trekpaarden komen uit Brabant. hoorde ik van Sylvester. Op de achterwielen van de tram zag ik moderne schijfremmen zitten.

Lang geleden dat ik als kind begin jaren vijftig de paard-en-wagens meemaakte in Rotterdam. Van Gend & Loos en Heineken altijd met twee sterke trekpaarden voor de sleperswagen. Verkade met een slanke gesloten koets en een snel paard, zo ook de eierboer.

Voor meer informatie over de paardentram ga naar:
https://www.stalhouderijdelftsehout.nl/


maandag 16 oktober 2017 01h43 week 42 politiekdelft.nl    TOP

Uitvoeringsagenda fietsparkeren: graag een tandje erbij

Bestuur BBN

Het college heeft vorige week het voorstel Uitvoeringsagenda Fietsparkeren Delft bekend gemaakt. Dit plan bevat maatregelen die het fietsstallingsprobleem moeten oplossen. Anders dan de titel doet vermoeden gaat het stuk hoofdzakelijk over het autoluwplus deel van de binnenstad. Het plan gaat ervan uit dat er:
2000 extra fietsparkeerplaatsen in het autoluwplusgebied moeten komen om aan de huidige vraag te voldoen;
1700 extra fietsparkeerplaatsen in het autoluwplusgebied bij moeten komen om in de toekomstige vraag (tot 2040) te voorzien.

...

Onze mening
Wij zijn natuurlijk blij dat er eindelijk een start gemaakt wordt met het oplossen van het stallingsprobleem. Wij hebben echter nogal wat commentaar op het plan.
Ons belangrijkste commentaar is dat ...


maandag 16 oktober 2017 01h20 week 42 politiekdelft.nl    TOP

Delft: Afval scheiden loont niet!

Aad Meuleman, raadslid SB

... Het afval scheiden door machines levert meer energie en CO2 besparing op en belangrijker is goedkoper voor onze inwoners.
... Zelfs onderzoeken van zeer gerenommeerde bedrijven in onze stad worden door het Delftse college genegeerd. (red.college met steun van de raad)
... Wij blijven ons verzetten tegen geldverslindende afvalprojecten, die onze inwoners veel geld kosten, tot ergernis leiden en geen resultaat opleveren. Het afvalbeleid kan en moet goedkoper!


maandag 16 oktober 2017 00h55 week 42 politiekdelft.nl    TOP

Aandelen Eneco niet verkopen

Fractie GL

GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente Delft haar aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkoopt. Eneco is een grote speler op de energiemarkt met een duurzame strategie. Door de aandelen in bezit te houden kan ervoor worden gezorgd dat die strategie wordt voortgezet.

...

Als gemeenten de aandelen verkopen dan is het afhankelijk van de visie van de nieuwe eigenaar of Eneco de duurzame strategie kan voortzetten. Als de koper met Eneco verder wil op de ingeslagen weg, dan is er niets aan de hand. De koper kan echter ook uit zijn op maximaal geldelijk gewin en dan is alles denkbaar. Het vermogen uit de onderneming halen en het belasten met schulden of nog enkele jaren maximaal rendement halen uit de productiemiddelen en dan alles laten versloffen. Een grote buitenlandse energiereus zal niet sturen op innovatiekracht in Nederland.

Daarom heeft GroenLinks in de raadscommissie van 2 oktober gepleit voor het behoud van de aandelen. Weliswaar bezit Delft maar 2,44% van de aandelen, maar samen met andere gemeenten die hun aandelen in bezit houden kan toch een vuist worden gemaakt.

delft-eneco-groep

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


maandag 16 oktober 2017 00h51 week 42 politiekdelft.nl    TOP

Groenlinks wil sneller verduurzamen

Fractie GL

In de raad van september heeft GroenLinks gepleit voor meer concrete plannen voor het verduurzamen van Delft. Na een uitvoerig debat over het onderwerp in de commissie, diende GroenLinks in de raad twee moties in om te zorgen dat Delft sneller energie-neutraal wordt.

...


maandag 16 oktober 2017 00h30 week 42 politiekdelft.nl    TOP

D66 Delft zoekt kandidaat wethouder voor 2018

Huub Halsema, lid van de D66-wethoudersadviescommissie

...

Uiterlijk 6 januari solliciteren
Bent of kent u een geschikte kandidaat van binnen of buiten Delft die past in dit profiel? Stuur dan uiterlijk 6 januari 2018 een curriculum vitae en motivatiebrief naar h.halsema@d66delft.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij Huub Halsema terecht, per e-mail of telefonisch op 06-41213775.


maandag 16 oktober 2017 00h01 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-oude-langendijk-connexxion-20050901-145131

Delft. Al sinds jaren crossen met goedkeuring van de Delftse politiek te grote lijnbussen stinkend en ronkend over de te krappe Oude Langendijk. Foto PRODEO uit 2005.

-----

VVD Harpe: streekbus nog 11 jaar dwars door binnenstad

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De Metropoolregio gaat voor 23 gemeenten het OV weer voor 11 jaar aanbesteden. Tot 2030 minimaal. Door een overdreven onderdanige brief van Harpe richting de Metropool zou het me niet verbazen als de komende 10 jaar nog steeds grote dieselbussen dwars door onze binnenstad rijden. De route Binnenwatersloot - Peperstraat - Oude Langendijk - Nieuwe Langendijk. Lijn 61. De Veolia aardgasbussen waren ongeschikt daar deze niet onder het A13 viaduct pasten. De nieuwe waterstofbussen zijn ook te hoog.

De touringcars zijn uit de binnenstad geweerd. De buslijn over de Beestenmarkt is gelukkig weg. Nu moeten nog die grote bussen over de Oude Langendijk verdwijnen. De route Binnenwatersloot tot en met Nieuwe Langendijk moet mijninziens een gezellige wandelroute worden. Geen weg en stoepen meer. Alles wandelpad. VVD wethouder Lennart Harpe heeft dat het komende decennium onmogelijk gemaakt.

De streekbus wil uit veiligheid een gescheiden inrichting van de weg met verhoogde stoep. Buslijn 61 is een zeer dun bezet lijntje. De bezoekers van de binnenstad parkeren allemaal in de vier parkeergarages in de ring. De rest lopen ze de binnenstad in. Mensen die slecht ter been zijn kunnen met de Regiotaxi in de binnenstad uitgezet worden. Er is geen enkele noodzaak om een OV bus dwars door de binnenstad te laten crossen. Elk kwartier uur moeten deze grote streekbussen een reeks aan totaal onoverzichtelijke capriolen uithalen. Ook de bruggen hebben zwaar te leiden onder die zware bussen. Zeker als deze elektrisch worden.

...

De VVD toont geen enkele toekomstvisie. De VVD zit enkel de rit uit en schuift de problemen door naar ver volgende generaties. De Delftse binnenstad ondernemers hebben niets aan de VVD. Gemiste kans weer.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_10_31.html

TOP