koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 7 oktober 2017 14h17 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Lachen: Een boze 'witte man' in Delft


Relativering € 2 miljoen is € 20 per Delftse inwoner. hfvhdelft-afbeeldingod20171007

D66rs Hekker en je kan naar je geld fluiten.
afbeelding od 20171007

D66 Delft voert geruisloos ondergrondse 'leidingtaks' in

Jan Peter de Wit, raadslid OD

D66 financieel wethouder Aletta Hekker voert onbesproken een nieuwe belastingheffing in. Precario op ondergrondse leidingen en netwerken. Dat levert volgend jaar al €2 miljoen euro op. Gemeentebreed heeft Hekker daarom de burger in 2018 een lastenverlaging beloofd. De woonlasten zouden omlaag gaan.

Dit is de zoveelste vuile leugen van D66 wethouder Hekker. Die €2 miljoen belasting brengen de de leidingbedrijven Stedin en Evides gewoon weer in rekening bij de burger.
... D66 wethouder Hekker doet dit volledig buiten haar boekje om.
... D66 wethouder Hekker is een politiek onbenul.
... Ondernemers stem VVD en je wordt genaaid.
... Volgens Stedin alleen al kan dit tot een verdubbeling van de oneigenlijke belasting van €30 op leidingen leiden.
... Volgens Vewin kan de waterrekening in die gemeenten met €50 stijgen.
... Deze ondergrondse leidingtaks is een nieuwe onzichtbare melkkoe van asociale gemeenten geworden.
... Kortom in 2018 gaat u nog meer gemeentebelasting betalen.
... Liegen en bedriegen is ook het handelsmerk van D66 in Delft en dat is niks Anders.


zaterdag 7 oktober 2017 13h24 week 40 politiekdelft.nl    TOP

DEBAT ENECO-AANDELEN WORDT VERVOLGD

 Bron: overlegvergadering cie EFB 5 oktober 2017


Griffie gemeente Delft

In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft zich op donderdag 5 oktober een ruime meerderheid van de raadsfracties afgetekend die voor behoud is van de Delftse aandelen van Eneco. Het college stelt de raad voor via een principebesluit in te stemmen met verkoop van de aandelen. Ruim na middernacht besloot de commissie dat het debat op dinsdag 24 oktober in een extra raadsvergadering wordt voortgezet.

Eneco is sinds 31 januari van dit jaar wettelijk gesplitst in de regionale netwerkbeheerder Stedin en het energieproductie- en leveringsbedrijf Eneco. Stedin blijft in handen van de overheid, maar Eneco is nu een commercieel bedrijf, waarvan de aandeelhouderscommissie heeft gezegd dat het tijd is voor de 53 gemeentelijke aandeelhouders om de voor- en nadelen van hun aandeelhouderschap te bekijken. De aandeelhouderscommissie verwacht op 31 oktober een uitspraak van de gemeenten.

De diverse voor- en nadelen passeerden donderdagavond allemaal de revue. Bij de afwegingen die naar voren werden gebracht, bleek hoe verschillende fracties worstelen met de vraag of de Delftse aandelen wel of niet verkocht moeten worden.

DUURZAAMHEIDSOPGAVE
Het college staat op het standpunt dat het aandeelhouderschap van Delft geen gemeentelijk instrument is voor de duurzaamheidsopgave, omdat de zeggenschap in Eneco zeer beperkt is. Voorts ziet het college mogelijkheden om bij verkoop met de raad in gesprek te gaan over het inzetten van de opbrengst op lokaal niveau van Agenda Delft 2040 en de lokale duurzaamheidsopgave. Het college stelt bovendien dat een verkoopproces pas start als een meerderheid van de aandeelhouders wil afbouwen. Als er een concreet bod ligt, kan iedere aandeelhouder definitief een besluit nemen om al dan niet de aandelen te verkopen.

De ChristenUnie denkt aan een gefaseerde verkoop. Tegelijkertijd maakt de fractie zich zorgen over het verjubelen van de opbrengst. De inkomsten moet volgens de fractie ook worden gereserveerd voor de energietransitie waar Delft voor staat. Dat vindt de ChristenUnie een publiek belang dat geborgd moet worden. De fractie pleitte voor hardere voorwaarden aan een potentiële nieuwe aandeelhouder om de duurzame koers van Eneco te blijven volgen. De VVD gaf aan te neigen naar verkoop, maar de fractie wil daarbij de publieke en financiële belangen eerst goed afwegen. De fractie zou verder de opbrengst bij eventuele verkoop liever inzetten voor verlaging van de stadsschuld dan voor nieuwe uitgaven.

UITVERKOOP
Verkoop van de aandelen is volgens de SP een slecht idee. Delft zou daarmee volgens de SP de duurzaamheidsopgave en energiedoelstellingen in de uitverkoop zetten. Daarnaast vreest de fractie dat Eneco na een paar jaar verder wordt opgesplitst en doorverkocht. Ook het te verwachten rendement bij verkoop van 61 tot 71 miljoen euro kan volgens de SP geen reden tot verkoop zijn, omdat op de veel langere termijn het jaarlijkse dividend van circa 1,5 miljoen euro meer oplevert. Het CDA deelde dat standpunt en zei tegen verkoop te zijn.

D66 liet weten op dit moment geen financiële noodzaak of financiële voordelen voor verkoop te zien. Een incidentele opbrengst van de aandelenverkoop levert nauwelijks rente op en verlies van het jaarlijkse dividend slaat volgens D66 een gat in de begroting. Verder wees de fractie op het belang van de duurzaamheidsaspecten. D66 zou zich wel kunnen voorstellen dat de aandelen op een later moment van de hand worden gedaan, maar vooralsnog zou D66 de aandelen willen behouden. Stadsbelangen Delft was ook kritisch en verwacht bij een eventuele verkoop keiharde afspraken over hoe de opbrengst door de gemeente besteed gaat worden. Onafhankelijk Delft sloot zich aan bij D66 en zei tegen verkoop te zijn. Volgens Onafhankelijk Delft is Eneco een mooi Nederlands bedrijf en dat moet volgens die fractie zo blijven.

PRINCIPEBESLUIT
GroenLinks deelde het standpunt van de SP dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de energietransitie te realiseren. Volgens GroenLinks is het maar de vraag of de duurzaamheidskoers van Eneco bij een overname wordt voorgezet. GroenLinks waarschuwde het college om dat risico niet aan te gaan. STIP pleitte voor het principebesluit om de aandelen wel te verkopen. Ook voor STIP staat de duurzaamheidsopgave voorop, maar die fractie vroeg zich ook af of een gemeente aandeelhouder moet zijn van een commercieel bedrijf. Bovendien biedt een principebesluit om te verkopen volgens STIP de mogelijkheid om mee te blijven praten over de voorwaarden die kunnen worden gesteld aan een koper om de duurzaamheidskoers voort te zetten.

Het grote belang van de duurzame strategie, behoud van werkgelegenheid en de slechte ervaringen met eerdere verkopen van andere energiebedrijven zijn voor de PvdA reden om te neigen naar het behoud van de aandelen. Verder speelt voor de PvdA een uitgevoerde raadpleging onder de leden daarbij een rol. Ook Fractie Van Koppen zei tegen de verkoop van Eneco-aandelen te zijn.

De wethouders Aletta Hekker en Stephan Brandligt probeerden de commissie duidelijk te maken dat het aandeelhouderschap de gemeente geen garantie biedt voor het behoud van een duurzame koers of de werkgelegenheid van het energiebedrijf. Volgens Brandligt is het ook voor niet-aandeelhouders mogelijk om zeggenschap te hebben, zoals de gemeente Utrecht die duurzaamheidsafspraken maakte met Eneco zonder aandeelhouder te zijn. Het eventuele verlies van dividend zou volgens wethouder Hekker verrekend kunnen worden met de opbrengst uit de aandelenverkoop. Daarnaast hield ze de commissie voor dat het belangrijk is om mee te kunnen praten over de voorwaarden van een eventuele verkoop. Dat gesprek is alleen voorbehouden aan de gemeenten die van hun aandelen af willen. Na de toelichting van de wethouders besloot de commissie dat de tweede termijn van dit debat over dit voorstel op 24 oktober in de extra raadsvergadering wordt voortgezet.


zaterdag 7 oktober 2017 01h59 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20171007

Stop verkamering in Delft!

Bram Stoop, raadslid SB

Op 3 oktober jl. stond het punt studentenhuisvesting in relatie tot verkamering op de agenda. Op zichzelf prima dat het college de verkamering in onze stad wil aanpakken. Het college stelt voor dat te doen voor koopwoningen vanaf € 265.000,00. Dat vindt onze fractie te mager. Het betekent dat bij koopwoningen onder dit bedrag de verkamering gewoon door kan gaan met alle negatieve gevolgen voor bewoners in alle wijken.

... STIP wil het vooral over meerwaarde hebben, die studenten voor Delft hebben.
... Herkenbaar straatbeeld is hierbij de vele fietsen over de hele breedte van de stoep.
... een omzettingsvergunning lijkt hiervoor een goed middel om verkamering tegen te gaan, maar het voorstel van het college vinden wij te mager.
... Wij zijn het dan ook zeker niet eens met een aantal fracties, die vinden dat Delft woonruimte voor alle studenten moet realiseren
... Studenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om ook buiten Delft woonruimte te zoeken,
... De studentenpartij STIP geeft altijd dezelfde reactie en vindt dat Stadsbelangen Delft studenten uit Delft weg wil hebben,


zaterdag 7 oktober 2017 01h47 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20171007

SP: DELFT, VERKOOP JE AANDELEN ENECO NIET!

Tom Zonneveld, raadslid SP

Het bestuur van Delft stelt voor om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen. De SP vindt dat om meerdere redenen geen goed idee. SP gemeenteraadslid Tom Zonneveld: "De verkoop van de aandelen van Eneco is een domme korte termijnvisie, die uiteindelijk alleen maar geld kost en die ten koste gaan van de duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Hier kan je simpelweg gewoon niet voor zijn!"

...


zaterdag 7 oktober 2017 00h32 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcda20171007

gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA Delft

De leden van CDA Delft hebben in hun algemene ledenvergadering van 4 oktober Rob van Woudenberg (50) gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Rob van Woudenberg is sinds 2010 lid van de gemeenteraad en sinds 2016 voorzitter van de CDA-fractie.

De leden van het CDA zijn gelukkig met deze keuze. Afdelingsvoorzitter Aad van Tongeren: 'Rob van Woudenberg staat midden in de Delftse samenleving, weet wat er in de stad speelt, heeft een groot netwerk en ruime ervaring met het raadswerk.' Rob van Woudenberg is gehuwd, heeft drie dochters en werkt bij het Hoogheemraadschap van Delfland. 'Delft is een prachtige stad met veel potentie, maar ook met grote opgaven, zoals een groter wordende tweedeling. Ik voel me vereerd daar met een sterk team en een aansprekend verkiezingsprogramma aan te gaan werken.' aldus Rob van Woudenberg.


vrijdag 6 oktober 2017 18h53 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Burgemeester van Amsterdam
Eberhard van der Laan overleden

delft-stationsplein-hnk-stadskantoor-vlag-halfstok-20171006164448

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Bij het Delftse Stadskantoor op het stationsplein wappert de vlag halfstok.
Burgemeester Eberhard is op 62 jarige leeftijd donderdagavond overleden.
Hij was een sociaal betrokken mens, een PvdA-er uit vroeger tijden.


vrijdag 6 oktober 2017 01h39 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20171006

afbeelding avdv 20171006.

(222) Een bonder aan de top !

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen werd het raadslid Rob van Woudenberg gekozen tot lijsttrekker van het CDA-Delft. En dat is opmerkelijk. Rob is een overtuigd praktiserend christen en actief lid van de Mattheusgemeente, een wijkgemeente van de PKN, met de modaliteit van de Gereformeerde Bond. En het bijzondere is dat de fractievoorzitter van de CU in Delft, en wellicht ook lijsttrekker, ook lid is van die wijkgemeente. De trouwe kerkgangers hebben straks wat te kiezen in de Oude en de Nieuwe Kerk of in de Marcuskerk. Het blijft daar een zoektocht !

Wat bijzonder is aan de benoeming van Rob is dat er nu een bonder aan de top staat van het CDA, althans in Delft. En dat komt niet veel voor. In vele delen van het land trekken Katholieken op lokaal niveau de kar van het CDA. In middelgrote gemeenten zijn het vaak (moderne) protestanten, met een gereformeerde achtergrond. En in de grote steden kan het van alles zijn, mede afhankelijk van de relatieve positie van het CDA aldaar. Over Amsterdam zullen we het maar niet hebben.

Voor Rob zal het thema geloof en politiek bijzondere duiding hebben. En dat is mooi ! Immers het CDA wordt tegenwoordig nog al eens verweten wel erg burgerlijk en conservatief geworden te zijn, en zeker niet erg christelijk geïnspireerd meer te zijn. Bij Rob zit die inspiratie wel goed, zowel als kerkganger, als maatschappelijk geëngageerde bestuurder: stichting Present, PCO-Delft. En daarnaast is hij een marathonloper. En dat laatste spreekt aan in de politiek. Immers zijn vele beleidsprocessen ook geen marathon ?

Geloof en politiek dat wordt voor Rob een uitdaging tenminste als het CDA mee mag doen aan de macht in Delft. En dat is voorlopig nog onzeker. Eerst maar eens verkiezingen. En ik ben benieuwd hoe de Rooms-Katholieke kiezers reageren op zijn verkiezing.Of zijn die er nauwelijks nog, behalve Aad van Tongeren ?

Christelijke politiek in Delft, hopelijk wordt het geen concurrentiestrijd tussen CDA en CU in de Mattheus en de Vrijenban. En als je daarover nadenkt, dan kom ik uit bij de inspiratie van prof. Balke: Christelijke politiek: dat is horen, roepen, getuigen en dienen ! En vooral Zien ! Zien is echt kijken. Kijken om je heen, en achter je langs. Opzien en vooral zien naar de allerhoogste en te gelijk met de voeten in de modder. Ook in Delft !

Rob succes, het is nog een lange weg naar maart 2018 ! Niet te hard te lopen zou ik zeggen. En mocht het tot collegevorming komen, dan is het een pre dat je ervaring hebt in marriage-coaching.


vrijdag 6 oktober 2017 01h36 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-rob-van-woudenberg-20171006

vrijdag 6 oktober 2017 01h28 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171006

afbeelding od 20171006.

Gemeente Delft heeft 18 communicatie medewerkers

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Dagelijks wordt ik gebombardeerd met propaganda berichten van de gemeente Delft. De voorlichting is overgegaan tot staatspropaganda voor het college van Burgemeester en Wethouders. Het tegengeluid is totaal verstomd. Burgemeester en wethouders worden dagelijks omringd door communicatie professionals. Dat zijn nu 18 medewerkers of te wel 15,4 fte. Belachelijk veel op 685 fte ambtenaren in 2018. Dat is 1 communicatie medewerker per 44 ambtenaren. Wat doen die allemaal?

...

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft communicatie in haar portefeuille gekregen. Als hoofd gemeente propaganda wordt dan ook elke scheet van Marja met de burgers gecommuniceerd. Maar ook de wethouders worden doorlopend in de media geprofileerd. Zelf doen ze behalve twitteren niet veel. En ook daarvan vraag ik me af of ze het wel zelf doen.


vrijdag 6 oktober 2017 01h19 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Woonplezier voor alle Delftenaren

Pieter Stienstra, raadslid D66

Alleen, met zijn tweeën, met een gezin of samen met anderen: iedereen moet prettig kunnen wonen in Delft.

Vraag naar woningen
D66 wil graag dat allerlei mensen, in allerlei soorten woningen prettig kunnen wonen in Delft. Voor sommige woningen in Delft geldt dat de vraag groter is dan het aanbod. Zo kent Delft relatief weinig middeldure huurwoningen, voor bijvoorbeeld starters. Ook de vraag naar studentenwoningen blijft hoog door het toenemend aantal studenten. De afgelopen jaren zijn er al veel eenheden bijgebouwd, in 2016 zo'n 230 stuks. In 2017 werden grote complexen geopend zoals Camelot (290 studio's) aan de Schoemakerstraat en de DUWO studentenflat (665 eenheden) aan de Stieltjesweg. Vandaag kwamen daar ook nog eens 900 kamers bij aan de Kanaalweg. Tot 2023 worden nog zo'n 1100 nieuwe studenteneenheden toegevoegd. Ook in wijken als Centrum en TU en Wippolder wonen veel studenten, vaak in particuliere studentenhuizen.


donderdag 5 oktober 2017 06h18 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Kanniewaarzijn: dure stadskantoren
Stoelinga: nee, geen toiletten, ...

delft-naar-video

Martin Stoelinga, raadslid OD


woensdag 4 oktober 2017 00h52 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20171004

afbeelding avdv 20171004.

(220) Over optreden en aftreden

Arie van der Veen, webcolumnist

Wie van het Haagse politieke bedrijf houdt beleeft vandaag een enerverende dag. Het debat over de conclusies van het OVV-rapport inzake de mortierexplosie in Mali. Alle elementen van het staatsrecht komen vandaag voorbij. En de afloop lijkt nog ongewis, vanwege de bijzondere politieke context waarin het debat plaatsvindt. Maar ongetwijfeld komt de positie van de huidige minister van Defensie aan de orde.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf ik als dienstplichtig officier les aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ik leerde daar jonge adelborsten de beginselen van het staatsrecht en de politicologie. Daarbij ging het heel vaak over het vraagstuk van de politieke leiding van de krijgsmacht. Hoe verhoudt het democratisch politieke proces zich ten opzichte van de uitvoering van de taken van de krijgsmacht ? En de belangrijkste les daarbij is dat de krijgsmacht, welk onderdeel dan ook, ten dienste staat aan het democratisch gekozen bestuur. En de minister legt hierover verantwoording af aan de Tweede Kamer. De minister is in functie op basis van het vertrouwensbeginsel. En wanneer dat vertrouwen geschaad is kan de minister zelf aftreden of wordt hij of zij weggestuurd door de Tweede Kamer.

Ook behandelde wij de "Carrington-doctrine". dat een minister verantwoordelijk is voor zaken in de uitvoering in de dienst, waar ze niet direct weet van heeft, of invloed op heeft. En als daar zaken ernstig misgaan, is er reden voor (zelfstandig) aftreden.

Deze thema's kwamen naar boven toen ik het plotse nieuws over het OVV-rapport las, en vooral de reactie van minister Hennis daarop. Niet aftreden, maar optreden ! Ik ben benieuwd wat de toenmalige adelborsten, waarvan er nu enkelen vooraanstaande posities binnen defensie bekleden daarvan denken. Niet aftreden, maar optreden: ik dacht gelijk aan Bram Peper, Klaas de Vries, Fred Teeven e.a. Het is allemaal slecht afgelopen met hun theorieën. Hoezo optreden, dat is op dat moment te laat. Immers het rapport of het feit gaat over het niet optreden. En dan volgt de discussie over de ministeriële verantwoordelijkheid en vervolgens komt dan de vertrouwensvraag aan de orde.

Voor vele bestuurders is het lastig om te gaan met het vraagstuk van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Rationeel weet men dat een politieke functie per dag kan zijn afgelopen. Emotioneel raakt men gehecht aan de functie en men is gewend om dagelijks op te treden. En dat moet ook. Elke dag liever optreden dan aftreden. En dat is maar goed ook. Maar soms is er een grens. En die lijkt nu bereikt in het defensiedossier. Manschappen op pad sturen met ondeugdelijk materiaal onder politieke druk. Een tijdbom van jewelste. Missies wegsturen vanwege internationaal politiek aanzien, maar de bedrijfsvoering is niet op orde. Het incasseren van vredesdividend (bezuinigingen) maar niet investeren in beheer en onderhoud. Geen wonder dat Defensie niet aan personeel kan komen. Mensen zien ook wel wat er gebeurt. En daarnaast een permanente uitstroom van zelf opgeleide mensen (kapitaalvernietiging).

Gelukkig staan we op een keerpunt en komt er serieus geld bij voor defensie in de nieuwe kabinetsperiode. Ongetwijfeld is het te weinig en te laat. In ieder geval voor de gevallen manschappen in Mali, maar er is een keerpunt. En daaraan heeft de huidige minister van Defensie een bijdrage geleverd.

Minister van Defensie Hennis is vandaag ook Tweede Kamerlid, ze mag als nieuw gekozen kamerlid straks misschien stemmen over haar eigen lot. Het kabinet loopt demissionair op de laatste benen en naar verwachting is er volgende maand een nieuw kabinet. En huidig minister Hennis had al laten weten te verwachten deel uit te maken van dat nieuwe kabinet. Voorwaar een bijzondere situatie. Als men er van uitgaat dat de nieuwe coalitie haar steunt in de debat, dan mag zij zelf de beslissende stem over haar lot uitspreken. En ze mag niet blanco stemmen, of zich onthouden van stemming.

Tegelijk zal de PvdA die medeverantwoordelijkheid draagt, en in de Mali-casus zeer veel invloed had (Koenders en Pronk), zich van haar distantiëren. En dat kan zelfs nog leiden tot het uittreden van bewindslieden. (Vergelijk indertijd het aftreden van Hirsch Ballin en Van Thijn in de IRT-zaak). Wie van het politieke spel houdt en de details kan vandaag smullen.

De beste uitkomst, en vooral de meest zuivere is dat minister Hennis in eerste termijn zich verantwoordt en daarna haar ontslag aanbiedt. Gewoon volgens de regels van het staatsrecht. En daarbij mag zij de Carrington-doctrine aanhalen. Optreden in de Tweede Kamer en daarna aftreden. Dan maakt ze de weg vrij voor een opvolger die het achterstallig onderhoud bij Defensie verder mag uitvoeren.

En wat betreft haar politieke toekomst, die begint vandaag met een ferme stap. En ze is gewoon (nog) Tweede Kamerlid. Volksvertegenwoordiger, controleur van de macht. En dat is een eervol beroep, waarin men ziel en zaligheid kan leggen. Daarover kunnen andere Kamerleden verhalen. En of er nu meer eer ligt in een ministerschap ? Dat is in eerste instantie aan anderen om te bepalen. Wat mij betreft is een minister die verantwoording aflegt en de eer aan zichzelf houdt, gewoon weer benoembaar als minister. Althans dat is hetgeen ik de Adelborsten onderwees. Of dat in Den Haag ook allemaal zo ervaren en gevoeld wordt is vers twee. Maar vandaag staan de kernbeginselen van het staatsrecht weer eens op de agenda. In een bijzondere setting.

Ik kijk uit naar de ontknoping en doe geen voorspelling. Maar het zou me verbazen als Jeanine Hennis morgen nog minister is. Maar ik gun haar een eervolle aftocht. En wat mij betreft dan ook een frisse nieuwe start. We gaan het beleven !


dinsdag 3 oktober 2017 02h02 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Vragen over basisschool De Schatkaart

Bram Stoop, raadslid SB

Onze fractie heeft verontrustende signalen ontvangen over de situatie rond de basisschool De Schatkaart in Delft. Wij hebben begrepen dat het bestuur van Librijn overweegt deze basisschool te sluiten vanwege gebrek aan leerlingen. Tegelijkertijd blijkt dat de onderwijsinspectie zeer tevreden is over het onderwijs dat wordt aangeboden op deze school. Bijzonder hierbij is wel dat op de basisschool in de naastgelegen gemeente, waarover ook het bestuur van Librijn gaat, geen leerlingen meer worden aangenomen en overwogen wordt een tweede basisschool te bouwen. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

1. Graag worden wij uitgebreid geïnformeerd over de situatie rond basisschool De Schatkaart. Wat is er nu precies aan de hand?
2. Kan het zijn, dat kinderen van inwoners in de Harnaschpolder kiezen voor de basisschool in de aangrenzende gemeente, waardoor deze school nu geen leerlingen meer aanneemt? Graag een uitgebreide reactie op deze vraag.
3. Als er inderdaad plannen zijn bij het bestuur van Librijn om een tweede basisschool te realiseren in de aangrenzende gemeente, is het dan niet verstandiger om met het bestuur van Librijn en collega-wethouder in aangrenzende gemeente in gesprek te gaan om te bezien hoe de basisschool De Schatkaart behouden kan blijven?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft


maandag 2 oktober 2017 02h30 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20171002

afbeelding avdv 20171002.

(219) Over de Canon van Nederland

Arie van der Veen, webcolumnist

In de politiek ligt de vraag naar de Nederlandse identiteit blijkbaar op tafel. Wat is die identiteit en hoe geef je die vorm ? En belangrijker, hoe waardeer je deze. Voorlopig wordt het antwoord gezocht in het verplicht leren van het Wilhelmus en een bezoek aan het Rijksmuseum. Dat lijkt me toch een wat dunne invulling van het begrip identiteit. Het Wilhelmus is een prachtig lied, en het is niet meer dan normaal dat men het Volkslied (uit het hoofd) kent. En eigenlijk is het vooral mooi als je alle coupletten bestudeert, ook over "het zoet en het zuur". Maar goed voorlopig voldoen vooral vers 1 en vers 6.

...

De politiek maakt zich blijkbaar zorgen over de Nederlandse identiteit. Hetzij zo. Wat helpt is een bezoek aan Arnhem. En dan wordt meteen duidelijk dat Nederland groter is dan de Randstad of Amsterdam. En dat is ook belangrijk in het kader van de Nederlandse identiteit.

-----

delft-afbeeldingavdv20171002-2

afbeelding avdv 20171002-2.

(218) 25 bewindslieden

Arie van der Veen, webcolumnist

-----

delft-afbeeldingavdv20171002-3

afbeelding avdv 20171002-3.

(217) Over kroonjuwelen

Arie van der Veen, webcolumnist


maandag 2 oktober 2017 02h14 week 40 politiekdelft.nl    TOP

OMBUDSMAN

Gemeente Delft

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door zich aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. Delft heeft gekozen voor de laatste variant.

Een van de taken van de gemeente is om ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct uitgevoerd en toegepast worden. Dat lukt niet altijd omdat wetten, regels en procedures vaak ingewikkeld zijn. Dan kan het gebeuren, dat er iets misgaat tussen u en de gemeente. U vertelt de gemeente dat u zich niet behoorlijk behandeld voelt, maar dat helpt niet. In zo'n geval kunt u (kosteloos) de Nationale ombudsman inschakelen.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij:
Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag


maandag 2 oktober 2017 02h01 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Tijd voor lokale ombudsman/vrouw?

Aad Meuleman, raadslid SB

Regelmatig wordt onze fractie benaderd door individuele burgers, die in contact met de gemeente niet verder komen of klachten hebben over de gemeente en de hulp van raadsleden inroepen bij hun persoonlijk probleem. Dat is best lastig, want de macht van raadsleden op dat vlak is beperkt en bovendien kunnen burgers gebruik maken van allerlei rechtsinstrumenten als zij het oneens zijn met beslissingen of klachten hebben over de gemeente.

...

Kortom: een discussie om een lokale ombudsfunctie in het leven te roepen, kan geen kwaad. Stadsbelangen Delft zal hier op korte termijn aandacht aan besteden.


maandag 2 oktober 2017 01h52 week 40 politiekdelft.nl    TOP

De markt is van iedereen!

Aad Meuleman, raadslid SB

...

De markt is de huiskamer van onze stad en dus van iedereen! Bovendien een perfect decor van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse warenmarkt, de Kermis en de Taptoe Delft. Dit laatste evenement maar eenmaal in de twee jaar.
... In plaats van in de slachtofferrol kruipen, zou het voor de horecaondernemer op de markt verstandiger zijn om na te denken hoe je al die bezoekers, die de markt tijdens evenementen bezoeken, naar jouw horecazaak kunt verleiden.
... Maak gebruik van kansen tijdens zo'n evenement in plaats van alleen maar klagen.


maandag 2 oktober 2017 01h45 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20171002

afbeelding sp 20171002.

MAAK DE BUURT MOOIER IN PLAATS VAN TE SLOPEN!

Lieke van Rossum, raadslid SP

Verhuurder Woonbron heeft enkele maanden geleden aangekondigd de witte huizen te willen slopen. Bijna alle bewoners wonen juist heel fijn in deze buurt en zijn voor renovatie van de huizen. Na verschillende acties van bewoners en de SP worden bewoners nu in een 'klankbordgroep' van Woonbron betrokken bij de plannen en is toegezegd dat er een onderzoek komt in het najaar naar de mogelijkheden voor renovatie.

...


maandag 2 oktober 2017 01h37 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Betaalbare grafrechten

Joëlle Gooijer, raadslid CU

...

Omdat het aantal begrafenissen daalt, wordt het duurder om te begraven. Daardoor ontstaat het risico dat de tarieven stijgen. De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend waarmee het college wordt opgedragen om er voor te zorgen dat de grafrechten - de kosten van begraven betaalbaar blijven. De meerderheid van de raad was het niet met ons eens en dus werd de motie verworpen. Dat was voor ons als fractie de reden om tegen het voorstel voor overdracht aan De Laatste Eer te stemmen.


maandag 2 oktober 2017 01h30 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Scheurbrommers uit binnenstad

Aad Meuleman, raadslid SB

In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 heeft onze fractie met succes de wethouder bereid gevonden om nu écht een actie in te zetten om de scheurende brommers en scooters uit de binnenstad te weren. Onze fractie had hier in de commissievergadering RV al extra aandacht voor gevraagd. De scheurende brommers in de binnenstad zorgen voor veel overlast en luchtvervuiling.


maandag 2 oktober 2017 01h18 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvd20171002

afbeelding vvd 20171002.

Eindelijk aanpak scheurbrommers!

Linda Böcker, raadslid VVD

Net voor de zomer heeft het college na aandringen en schriftelijke vragen van de VVD beloofd om meer te handhaven op scheurbrommers in het voetgangersgebied in de binnenstad. Zichtbaar was deze zomer dat scheurbrommers daadwerkelijk aangehouden zijn en dat de koeriers door de handhavers duidelijk op de spelregels in het gebied zijn gewezen. Ook is gesproken met de bedrijven, waar deze scheurbrommers bij horen. De VVD rekent erop dat de brommers zich nu weten te gedragen en we allemaal kunnen genieten van een veilige binnenstad.


maandag 2 oktober 2017 01h17 week 40 politiekdelft.nl    TOP

Verslag raadsvergadering donderdag 28 september 2017

Griffie gemeente Delft


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_10_31.html

TOP