koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 8 september 2017 23h34 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-marja-van-bijsterveldt-cie20170907

Burgemeester Marja van Bijsterveldt.

COMMISSIE WIL VINGER AAN POLS HOUDEN IN STATIONSGEBIED

Griffie gemeente Delft

burgemeester Marja van Bijsterveldt
De VVD
STIP en GroenLinks
Stadsbelangen Delft
Ook D66
STIP
De PvdA
Het CDA
GroenLinks
Fractie Van Koppen
van GroenLinks
wethouder Ferrie Förster
CDA, GroenLinks en SP
De SP
volgens GroenLinks
de VVD
de fracties van CDA, CU, D66, VVD, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen.

Alle partijen zijn terug van reces. Grote afwezige Onafhankelijk Delft. Die vinden twee maanden reces te weinig en plakken er nog een weekje extra vakantie aan toe. Ruim 1500 euro raadsvergoeding per maand en dan het verdommen er iets voor te doen! Ergerlijk, niemand die er iets van durft te zeggen!

 hfvh
vrijdag 8 september 2017 09h18 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170908

afbeelding avdv 20170908.

(208) Over populisme

Arie van der Veen, webcolumnist

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 beginnen op gang te komen. Politieke partijen schrijven verkiezingsprogramma's, lijsten worden opgesteld en campagnes worden voorbereid. Sommige landelijke partijen moeten nog bijkomen van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, zoals de PvdA. Anderen wachten met spanning op de uitkomst van de formatie. Met het oog op de raadsverkiezingen is het interessant om te kijken naar het fenomeen van de lokale partijen. In 2014 deed een record aantal lokale lijsten mee aan die verkiezingen (880) en na vier jaar is het goed om eens te kijken naar wat die lijsten hebben opgeleverd. En wat de landelijke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen daarvan kunnen leren.

Lokale partijen zijn een fenomeen dat al jaren voorkomt in de gemeentepolitiek, en dat alleen al is op zich te prijzen. Vele lokale partijen of lijsten zijn geworteld in de lokale samenleving, en weten verkiezing na verkiezing hun aanhang uit te breiden. In veel gemeenten maakt men ook deel uit van het college. Naast de 'gevestigde' lokale partijen zijn er in gemeenten ook 'protest-partijen'. of lijsten of fracties die gebaseerd zijn op afsplitsingen van lokale partijen. Regelmatig stappen raadsleden op, met medeneming van hun zetels. En graag doen ze vervolgens, al of niet met succes een gooi naar een eigen zetel bij de verkiezingen.

Het viel mij in 2014 op hoe welwillend de media schreven over het fenomeen van de lokale partijen. In een soort romantisch beeld werd beschreven hoezeer zij in staat zijn om aan te sluiten bij hetgeen in de bevolking leeft. En zij zouden dat beter in kunnen schatten dan de 'gevestigde' partijen.

De taal spreken van het volk, althans dat pretenderen. Zich afzetten tegen de elite, in de gemeente en vooral tegen Den Haag, en een charismatisch leider. Dat zijn de elementen van lokale politieke partijen, en meer in het bijzonder de populistische partijen.

Daar waar de landelijk gevestigde partijen zich beroepen op hun netwerk, verbindingen met provinciale politiek of bestuur en het landelijk niveau, bestuurlijk van groot belang in gemeenten, beroepen de lokale partijen zich vooral op hun kwaliteiten om te vertalen wat er bij de bevolking leeft. Niet gebonden aan allerlei bestuurlijke afwegingskaders, en beperkte marges. Gewoon recht uit het hart, en vooral eigen dorp of stad eerst. Verschillende van deze partijen menen het algemeen belang of gemeentebelang te dienen en zien gemeentelijk politiek toch vooral ook als een zaak van 'rationeel' bestuur. En niet zo zeer ideologisch gedreven. Het eigen belang dienen, en zich inzetten voor specifieke belangen, per dorp, kern of groep. Nog los gezien van de belangen van de individuele belangen van de kandidaten.

Door de implosie van de grote politieke partijen, CDA en PvdA is er ruimte ontstaan voor de de groei van lokale partijen. Daarnaast valt op dat in veel gemeenten waar de VVD landelijk en provinciaal de grootste partij is bij verkiezingen, bij de raadsverkiezingen deze juist achterblijft, vooral door de relatieve lage opkomst. VVD-ers blijven blijkbaar meer thuis en zijn meer te verleiden om op een lokale partij te stemmen. Allemaal zaken om over na te denken.

Het ideologisch karakter van het lokaal bestuur is inderdaad beperkt, hoewel er toch zeker zaken spelen die om een inkleuring of keuze vragen. In de ruimtelijke ordening, het welzijn, de economie. De relatie van de gemeente ten opzichte van het maatschappelijke initiatief, en zeker ook de (ideologische) opvatting over de rol van de gemeente. Hoe men het wendt of keert, de gemeente heeft toch vaak een initiërende rol bij maatschappelijk initiatieven en tegelijk een belangrijke rol bij de handhaving.

Het populisme is een doodlopende weg, immers met de pretentie de volkswil te kennen, en zich af te zetten tegen hogere overheden, komt men niet ver. Een charismatisch leider is vaak op één of andere manier in het leven toch gemankeerd. Ruzie gemaakt bij of met andere partijen, maatschappelijk teleurgesteld e.d. En niet voor niets komen er vaak botsende karakters voor in een lokale partij. Dat laat onverlet dat er te leren valt van hun thema-keuze, communicatie, en taal.

Een lokale partij kan zonder problemen beloven dat een bankfiliaal open moet blijven. Dat de gemeente er niet over gaat, hetzij zo. Maar het sluit aan bij een gevoelde behoefte in de bevolking. Ook kan een partij oproepen om lokale producten te kopen. Koop eigen waar, dan helpen we elkaar. Hoe dat verder moet laat men in het midden. De supermarkt moet open blijven, terwijl de meesten boodschappen doen in het winkelcentrum in de naast gelegen grote gemeente. Allemaal thema's die electoraal scoren, terwijl ze bestuurlijk lastig uit te voeren zijn.

Lokale politiek is uiteindelijk toch een zaak van politiek dichtbij mensen. En daar mankeert het bij veel partijen aan. Zeker de traditionele bestuurspartijen, met jarenlange college-verantwoordelijkheid hebben de neiging zich te richten naar de bestuurlijke agenda en thema's. En hebben hun taalgebruik navenant aangepast. Men denkt in strategische notities, en is gericht op de gemeente als bestuursorgaan, vaak ook in de context van de intergemeentelijke of regionale samenwerking. Immers daar worden de zaken gedaan. Het gevaar is dat daarbij de (individuele) burger of inwoner uit het oog verloren wordt.

Het populisme is niet de oplossing, maar er valt wel van te leren. Partijen moeten zich afvragen of ze de goede thema's te pakken hebben. Onderwerpen die echt leven bij de bevolking. Los van de vraag of de gemeente er echt, of echt zelf overgaat. Die thema's kennen vraagt om onderzoek en luisteren en echt aandacht geven. Dat vraagt om kandidaten die echte binding in de samenleving hebben, en hopelijk ook achterban. En vooral vraagt het om een blik naar buiten. Weg van het ambtelijk jargon, en vooral ook wegen en informatie zoeken buiten het gemeentehuis.

Daar waar in veel gemeenten de PvdA, en het (linkse) maakbaarheidsdenken dominant was, is de politieke situatie nu gewijzigd. De vraag is echter of dat in de ambtelijke organisatie ook zo is. De uitdaging is om ook daar een cultuurwijziging door te voeren, afhankelijk van het politieke klimaat. Jarenlang was de linksgeoriënteerde politiek nauw verbonden met de ambtelijke cultuur. Om dit te wijzigen in een meer open, en maatschappijgerichte houding, dat vergt nog al wat.

Als het klopt dat lokale partijen beter aansluiten bij de wensen, behoeften en geluiden in de samenleving, en daarbij electoraal scoren, dan is het een uitdaging voor de gevestigde (landelijke) politieke partijen daarvan te leren. Daarbij helpt het om te denken in (bestuurlijke) mogelijkheden, eerder dan in beperkingen. En vooral om de goede toon te vinden, ook in taal. Geen bestuurlijk jargon, maar gewone mensentaal. En in die taal kan het ook prima om nee te zeggen. Duidelijk en direct !

En charisma bij de kandidaten. Daarover is ook wel wat te zeggen. Het gaat er om mensen te inspireren, te bewegen en te binden. Sommigen hebben dat van nature, 'de gunfactor', anderen kunnen daarin oefenen. En dat oefenen en doen, gebeurt in de ontmoeting met mensen. Op het winkelcentrum, in het gewone leven, op het sportveld. En soms in zaaltjes. Populisme vreet meestal zijn eigen mensen weer op. Besturen is vaak een kwestie van lange adem, geduld, voorzichtigheid en af en toe een forse klap. En toch telt uiteindelijk de persoonlijkheid van de bestuurder, of kandidaat.

De landelijke politieke partijen staan voor een grote uitdaging. Met zelfvertrouwen, visie en durf de kiezers tegemoet treden. Daarbij kan men leren van lokale partijen. En soms zelf een beetje van het populisme. Uiteindelijk verwijst dit toch naar 'het volk". En partijen die pretenderen om volkspartij te willen zijn, moeten durven het gesprek met het volk aan te gaan. En daarvoor moet men wel de goede toon(hoogte) kiezen.

De verkiezingen in maart a.s. worden spannend. Zet de lokalisering van de gemeentepolitiek door ? Of hebben landelijke partijen de kracht (nog) om een antwoord te formuleren ? Dat is een uitdaging in vele gemeenten. De tijd van voorbereiding is nog maar kort. En het is onterecht dat dat velen de raadsverkiezingen als tweederangs zien. Er valt wel degelijk iets te kiezen ! Maar het is aan de deelnemende partijen om die keuze duidelijk te maken. Ik zeg bewust niet: te expliciteren. We gaan het meemaken !


vrijdag 8 september 2017 09h07 week 36 politiekdelft.nl    TOP

SP WIL OPHELDERING FUNCTIONEREN REGIOTAXI NA FAILISSEMENT DELTAX

Wim Hamelink, raadslid SP Delft

De fractie SP heeft vragen gesteld over de toekomst van de Regiotaxi, die wordt gereden door Deltax - het taxibedrijf dat in bedrijfseconomisch zwaar weer is gekomen. SP-raadslid Wim Hamelink: "We maken ons zorgen om het behoud van de Regiotaxi als belangrijke voorziening voor mensen die slecht ter been zijn. Recent kregen we weer klachten over de service, zoals te lange wachttijden en een onbereikbaarheid centrale" De partij voerde samen met ouderen en mensen met een handicap eerder al actie voor een betere Regiotaxi.

Het naderend faillissement van Deltax wordt volgens de directie mede veroorzaakt doordat het bedrijf te weinig geld overhoudt aan het rijden als Regiotaxi. Vorige aanbestedingen lieten een zelfde beeld zien.

De SP fractie wil van het college weten of de gemeente bekend was met de kritische staat van Deltax en of die inderdaad mede is te wijten aan de aanbesteding. Ook wil de partij dat er actie wordt ondernomen om de servicedienst Regiotaxi in Delft op een goed niveau te behouden.


vrijdag 8 september 2017 08h59 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Schriftelijke vragen: Lage positie Delft in onderzoek tevredenheid MKB-ers

Gerrit Jan Valk, connmissielid CDA

In november 2016 heeft onderzoeksbureau Lexnova samen met werkgeversorganisatie MKB-Nederland onderzoek gedaan naar de MKB-vriendelijkheid van gemeenten in Nederland in de periode 2015-2016. Voor iedere provincie is een aparte rapportage gemaakt.

Het CDA heeft in november 2016 gevraagd dit rapport met de gemeenteraad te delen. ... We zijn nu ruim een half jaar verder, en de rapportage en reactie zijn nog steeds niet ontvangen.


donderdag 7 september 2017 06h09 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20170907

afbeelding cu 20170907.

Tweede Oproep Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018

ChristenUnie

Na een periode van actieve werving zoeken we nog dringend een paar extra mensen die enthousiast zijn om zich kandidaat te stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen te 21 maart 2018!

Als ChristenUnie Delft willen wij ook in onze stad graag opnieuw met een goede lijst deelnemen. Zodat we ook komende periode kunnen werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid, een gezonde en betrokken samenleving en een stad waarin we duurzaam kunnen werken, wonen en leven.

Ons verzoek is daarom opnieuw: - als u interesse heeft in politiek,
- als u zich betrokken voelt bij de stad Delft,
- en als u graag op de ChristenUnie-kieslijst zou willen staan
meld het dan aan ons.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken per e-mail, met daarin uw motivatie en relevante ervaring (al dan niet in politieke functies), te sturen naar selectiecommissie@delft.christenunie.nl voor 19 september 2017. Heeft u nog vragen vooraf, bel of mail gerust ook één van de huidige fractieleden (fractie@delft.christenunie.nl).

De definitieve kieslijst zal vastgesteld worden op de algemene ledenvergadering in het najaar.

Wij hopen op uw belangstelling en reactie!


donderdag 7 september 2017 06h04 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Zorg door vrijwilligers en professionals beter afstemmen

GroenLinks

GroenLinks kijkt tevreden terug op de commissie Sociaal Domein en Wonen van 5 september. De belangrijkste uitkomsten zijn een betere afstemming tussen vrijwilliger.


donderdag 7 september 2017 05h53 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20170907

afbeelding stip 20170907.

Op naar een 'Living Campus'!

Sybren van der Velde, commissielid STIP

Deze week is het nieuwe academisch jaar begonnen. Er zijn weer veel nieuwe studenten naar Delft gekomen om hier te beginnen aan hun studie. Maar ook voor de studenten die hier al een tijdje studeerden ziet Delft er dit jaar een beetje anders uit.

Misschien heb je wel gezien dat er nu achter Civiele Techniek een toren staat die bijna net zo hoog is als EWI. In de toren zitten meer dan 500 studentenkamers. Het bouwen van meer studentenwoningen op de campus is onderdeel van het beleid om een meer gevarieerde campus te krijgen. Wat STIP betreft zijn er straks niet alleen mensen van kwart voor 9 tot kwart voor 6, maar ook na die tijd.

De TU Delft is namelijk bezig om een 'living campus' te creëren door meer functies tussen de faculteiten toe te voegen. De afgelopen jaren heb je misschien al wel eens lunch gehaald bij een van de food trucks in het Mekelpark. Maar nu zijn er meer voorzieningen bij gekomen! Achter Civiele Techniek is een nieuw centrum ontstaan, hier kun je voortaan tussen je colleges door koffie drinken in een koffiebar of na je colleges eten en een biertje drinken in een bar & restaurant. En ook voor je boodschappen hoef je niet meer zo ver te fietsen, want er is eindelijk een supermarkt op de campus!

STIP heeft zich hard ingezet om meer voorzieningen en functies op de campus te krijgen zodat de universiteitswijk meer deel gaat uitmaken van de stad. Mede dankzij STIP wethouder Pieter Guldemond, die de overeenkomst voor dit nieuwe complex heeft ondertekend, is dit ook tot stand gekomen. Dit is ook één van de vier ambities van het convenant dat is getekend door de TU en de gemeente. STIP is blij dat de ambities nu gerealiseerd worden en wil door een samenwerking tussen de TU en de gemeente een sterkere stad bouwen.


donderdag 7 september 2017 02h22 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170907

afbeelding avdv 20170907.

(207) Over burgemeester en wethouders

Arie van deer Veen, webcolumnist

De vakantie in Nederland is voorbij. En ongemerkt schuift de zomer in de herfst. Ach ja, de Hollandse zomers. Misschien brengt het najaar nog wat. Hopelijk brengt het najaar een nieuw kabinet. En als de CU-leider Segers stellig verwacht dat het nieuwe kabinet er komt, dan zal dat wel zo zijn. Want hij weet wat (heils)verwachting is. Het nieuwe kabinet, het lijkt wel alsof er eigenlijk niemand op zit te wachten. De motor van de economie ronkt, de staatsschuld slinkt en de huizenprijzen stijgen. En zelfs het eigen risico van de zorgverzekering. Waar is een kabinet nog voor nodig vraagt men zich soms af.

Een enkeling zal zich verheugen op de bestuurlijke vernieuwing die op handen blijkt te zijn. D66 terug in de formatie en straks in het kabinet en ja hoor,daar is hij weer....... de rechtstreeks gekozen burgemeester. En nu lijkt hij dichterbij dan ooit, immers de kroonbenoeming is uit de Grondwet. Dat was in 2005 nog een stevig opstakel, met het einde van D66-minister de Graaf. Die vervolgens benoemd burgemeester werd in Nijmegen, maar dat terzijde.

Het is een wonderlijk verschijnsel de discussie over de rechtstreeks gekozen burgemeester. Eigenlijk hoor je er niets over, is er eigenlijk een probleem ? Tot dat D66 weer in beeld komt. Het is eigenlijk meer een (partij)politieke wens, dan een maatschappelijk ervaren probleem.

In de jaren 2002-2005 is veel gepubliceerd over de rechtstreeks gekozen burgemeester. En eigenlijk is het idee nooit echt uitgekristalliseerd. En de kern van het probleem is tweeledig. Enerzijds is er de vraag naar nut en noodzaak, en anderzijds de vraag naar de inbedding van de burgemeester is het bestuurssysteem in de gemeente.

De oorspronkelijke drive achter het idee van rechtstreeks gekozen burgemeester van D66 was, de wens om het toenmalige partijsysteem te doen ontploffen. In de termen van Baudet zou men nu zeggen: het partijenkartel te ontmantelen. En nog steeds is de gekozen burgemeester daartoe een instrument, maar dan moet men daarover wel eerlijk zijn. Transparantie in de motieven ! En inderdaad is er na zoveel jaren wel het een en ander te zeggen over de stand van zaken rond de politieke partijen. Veelal kwijnende kaderpartijen, die amechtig zoeken naar maatschappelijke aansluiting. En alleen in tijden van verkiezingen zichtbaar zijn, om daarna weer in de anonimiteit van het bestuursproces terug te keren. De plaats en positie van de politieke partijen als dragers van de (parlementaire) democratie is een echte discussie waard. Hopelijk brengt de staatscommissie-Remkes daarover zinnige ideëen. De discussie niet voeren en via de gekozen burgemeester insteken, is de omgekeerde weg.

Door de jaren heen ben ik zelf steeds meer tot de conclusie gekomen dat de rechtstreeks gekozen burgemeester een onwenselijke richting is in het lokaal bestuur. Natuurlijk er is veel misverstand en onbegrip over de rol van de burgemeester in het huidige bestel. Maar dat zal zo blijven zolang er enerzijds een direct gekozen raad is en anderszijds een dagelijks bestuur, al of niet direct gekozen. De vraag hoe de mandaten van twee direct gekozen bestuursonderdelen zich tot elkaar verhouden is tot op heden niet opgelost, en lijkt ook moeilijk op te lossen. Het huidige systeem, met de raad als hoogste orgaan in de gemeente, het orgaan dat uiteindelijk beslist en ja of nee zegt, voldoet nog steeds. En het doet ook recht aan de veelkleurigheid van de lokale democratie. Een rechtstreeks gekozen burgemeester, met een eigen mandaat staat daar haaks tegenover. En het past niet in de Nederlandse bestuurstraditie van collegiaal bestuur. En hoe steviger een burgemeester zich zal opstellen, des te meer weerstand krijgt hij in de gemeenteraad. En wie zit er te wachten op allerlei formele bepalingen voor overleg en afstemming tussen deze twee bestuursgremia. Wordt de bestuurskracht van een gemeente er sterker van ?

De positie van de wethouders in een systeem met een rechtstreeks gekozen burgemeester is interessant en ingewikkeld. Hoe verhouden die wethouders zich tot de gemeenteraad, waar toch ten opzichte van hun functioneren het vertrouwensbeginsel heerst. Aan wie zijn die wethouders verantwoording schuldig. En verder is de benoeming van wethouder toch een afgeleide van de in een gemeenteraad bestaande krachtenverdeling tussen partijen. Hoe kan een rechtstreeks gekozen burgemeester daarin acteren ? Anders dan de politieke afstand tussen kiezer en gekozenen vergroten ? Het is dan ook nog maar de vraag wie er nu echt wat wint met een rechtstreeks gekozen burgemeester. In democratisch opzicht is daarover nog wel wat op te merken.

De vraagstukken van integriteit en afhankelijkheid van de te kiezen burgemeesterskandidaten laat ik nu even rusten, net zo goed als de vraag wie de campagnes gaat betalen. Allemaal vragen die vanzelf opkomen, als het proces zich verder ontwikkelt. En hoe ziet men de regionale samenwerking voor zich ?

De rechtstreeks gekozen burgemeester mag dan een kroonjuweel van D66 zijn. Tot op heden is het altijd weer gesneuveld is de loop der tijd. Ook dit keer geef ik het project weinig kans. Er zijn belangrijker zaken om je druk over te maken als het om de (parlementaire) democratie gaat. En daarover buigt zich nu de commissie-Remkes.

Met gemak lijkt in de formatie het referendum terzijde geschoven te worden. Immers het is lastig op nationaal niveau. Dan maar de bestuurlijke vernieuwing doorschuiven naar lokaal niveau. Laat die gemeenten het maar het uitzoeken. En toch onderschat men dan de gevolgen op korte en langere termijn. De gevolgen voor het bestuurssysteem, de lokale democratie en uiteindelijk de politieke partijen, bij de invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester.

De formatie is nog niet afgelopen. Daarom bezint eer men begint. En mocht men deze voorstellen toch serieus doorzetten, dan is er eigenlijk een kabinetscrisis ingebakken. Het verleden leert dat uiteindelijk bestuurlijke vernieuwing serieus genomen wordt, en dat zeker in de Eerste Kamer senatoren neen zeggen. De rechtstreeks gekozen burgemeester is een gevaarlijk voorstel, er ligt geen maatschappelijk probleem aan ten grondslag en het resultaat zal sub-optimaal of contrair zijn aan het hetgeen beoogd wordt.

Gun D66 de suggestie of droom. Maar laat het geen werkelijkheid worden. Het leidt tot niks ! Behalve veel abstracte discussie en werk voor adviseurs en congressen. En dat gunnen we D66 dan maar.


donderdag 7 september 2017 02h07 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Dr. Schaepmanstraat Delft, renovatie of sloop

Jolanda Gaal, raadslid OD

Voorafgaande aan de commissievergadering sociaal domein, was er een presentstie door meneer Baba van Woonbron.Dit, ivm de renovatie of sloop van de Dr. Schaepmanstraat in Delft. Hij was er duidelijk in, slopen!

...

Daarnaast vind ik het raar dat het voornemen tot sloop is gebaseerd op een controle rapport uit 2003.


woensdag 6 september 2017 22h49 week 36 politiekdelft.nl    TOP

INKOOPPLAN JEUGDHULP - WMO ROEPT VEEL VRAGEN OP

Griffie gemeente Delft

De huidige contracten voor jeugdhulp eindigen op 31 december 2017. Dit betekent dat de gemeenten de Jeugdhulp opnieuw moeten aanbesteden. De contracten voor Wmo hebben een verlengingsmogelijkheid en daarvan wordt gebruik gemaakt voor 2018.

...

WOONBRON
Voorafgaand aan de commissievergadering gaf Woonbron-directeur Mohamed Baba een toelichting op het proces rond de mogelijke sloop of renovatie van 65 sociale huurwoningen in het Heilige Land. Het voornemen van Woonbron om de huizen te slopen, zorgde recent voor veel onrust in de buurt en dinsdagavond voor veel vragen in de commissie.


dinsdag 5 september 2017 01h35 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Vragen naar aanleiding van schietincident 21 augustus 2017

Willy Tiekstra, raadslid PvdA

In de vroege ochtend van maandag 21 augustus vond een schietincident plaats aan de Zuidwal, waarbij vermoedelijk vanuit een auto is geschoten. De politie heeft de zaak direct onderzocht, waarbij tussen 6.00 en 8.00 uur de Zuidwal en Asvest werden afgezet. Het incident vond plaats in de directe omgeving van Club Caesar, de nachtclub aan het Vesteplein.

.... 5. Deelt u de mening dat met het schietincident van 21 augustus er niet langer alleen sprake is van ernstige overlast, maar dat ook de veiligheid van omwonenden en bezoekers van Club Caesar in het geding is?


dinsdag 5 september 2017 01h18 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20170905.jpg

afbeelding cu 20170905.

Brainstorm verkiezingsprogramma 2018-2022

ChristenUnie Delft

Op dinsdag 26 september vindt een brainstorm plaats over het verkiezingsprogramma 2018-2022. Iedereen is van harte welkom.

De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 is er inloop met een kopje koffie of thee.

De brainstorm vindt plaats in "Het Boek", het kerkgebouw van de CGK in Delft. Adres: Sandinoweg 1


dinsdag 5 september 2017 00h43 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Manifest belangenverenigingen "De binnenstad kan niet zonder haar bewoners"

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

...
Voorstellen
De voorstellen zijn:
- ...
- zorg voor bewonerparkeren
- ...
- bewaak de invloed van de gemeenteraad op de ruimtelijke ordening


maandag 4 september 2017 22h53 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-leo-quack-20100805-201153a

-----

'Ik kan in het stadhuis echt geen wonderen verrichten'

Karl Flieger, redactie AD Delft

Leo Quack werd vijf jaar geleden Nachtburgemeester. Een functie die 'belangrijker klinkt dan hij is'. Toch neemt hij zijn taak bloedserieus. Elke nacht weer.

... "Ik geloof dat Anna (Krul, de vorige Nachtburgemeester, red.) nog steeds een beetje boos op me is. Maar ik kan er toch niks aan doen dat de meeste mensen op mij hebben gestemd?"
... "Samen met fotograaf Koos Bommelé kom ik op de meest uiteenlopende plekken. Da's hartstikke leuk. We hoeven natuurlijk nergens entree te betalen, maar mijn biertje reken ik wel graag zelf af. Ik ben geen Nachtburgemeester om overal gratis te drinken. Voor je het weet heb je een naam..."


maandag 4 september 2017 15h13 week 36 politiekdelft.nl    TOP

NIEUWE PROBLEMEN AVALEX

Redactie vlietnieuws.nl

Er zijn nieuwe financiële en bestuurlijke problemen bij afvalbedrijf Avalex. Dat blijkt uit een brief die wethouder Floor Kist, zelf lid van het dagelijks bestuur van Avalex, aan de gemeenteraad heeft gezonden.

...

Een besluit over een nieuwe bestuurlijke opzet van Avalex - het bedrijf is nu in handen van zes gemeenten die het ook besturen - wordt pas in 2018 beslist, zo maakt Kist duidelijk. Eerder was aangegeven dat zulks in de tweede helft van dit jaar zou plaatsvinden.


maandag 4 september 2017 00h03 week 36 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinghiddematweedekamernl20170903

afbeelding hiddema tweede kamer nl 20170903.

Theo Hiddema pleit voor 'rassenvermenging'

Theo Hiddema, Tweede Kamerlid Forum voor Democratie

In het radioprogramma De Overnachting van BNNVARA zei hij dat "de beste integratie plaatsvindt door rassenvermenging". "Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dan heb je geen integratieclubjes en deskundigen nodig (....) Integratie onder de lakens, dat is toch prachtig?"

...

Hiddema sprak tegen dat hij het oneens is met Baudet. Hij maakte zich kwaad over journalisten van de publieke omroep die volgens hem maar blijven herhalen dat Forum voor Democratie racistisch is, terwijl hij het "fantastisch" vindt "dat de schepper allemaal kleurtjes heeft gecreëerd met dito eigenschappen".


maandag 4 september 2017 00h02 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Stoelinga komt alleen nog in de krant met dik betaalde advertorials.


De pers is totaal niet geïnteresseerd in de 'Wilderse' politieke lulkoek verhalen van Stoelinga. Zelf noemt hij het niveau van zijn gesprek 'babbelen'. Babbelen is veel kletsen voor je plezier over zaken van weinig belang met een kopje thee er bij. Kwek, kwek, kwek ...
Dan Theo Hiddema.
Theo doet het goed.
Theo krijgt zelfs op de linkse NPO1 radio genoeg free publicity. 
hfvhdelft-afbeeldingstoelingarisdelft20170903

afbeelding stoeliung ris delft 20170903.

Vertrek als je het hier niet naar je zin heb

Martin Stoelinga, raadslid OD

Ceren en Aslikan, waarover ik eerder in deze krant schreef, zijn daar duidelijk in. Zelfs hun 15-jarige zusje Azize heeft hierover een uitgesproken mening. Ik sprak hen onlangs in café De Oude Gasfabriek in Dordrecht.

...

We hebben nog lang bij elkaar zitten babbelen. Ik heb de meiden nog beter leren kennen. We hebben ook gelachen. Anekdotes uit mijn verleden droegen daar ook een steentje aan bij. Wordt weer vervolgd.


maandag 4 september 2017 00h01 week 36 politiekdelft.nl    TOP

Het geheim van de 'Sphinx' van Delft: VERMEER

delft-alex-mustert-copy-20170707194346

Alex bezorgt persoonlijk zijn copij bij de redactie van politiekdelft.

Alex Mustert alias Prof. M. schrijft webcolumn


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_09_30.html

TOP