koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 18 augustus 2017 01h46 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-stephan_brandligt_is_zo_een_grote_lul-afbeeldingod20170818

Jan Peter de Wit: "Stephan Brandligt is zo een grote lul." afbeelding od 20170818.

GroenLinks wethouder Brandligt minacht naturistenclub NFN

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Na alle verloren rechtszaken tot aan de Hoge Raad aan toe kunnen onze burgers gewoon weer naakt zonnen in de Delftse Hout. In 2013 vroeg GroenLinks wethouder Brandligt aan de burgemeester om naaktrecreanten op de ligweide op aan de Delftse Hout plas te bekeuren (90€). Naakt recreanten werden door B&W onterecht gecriminaliseerd als zedendelinquenten, verkrachters en pedofielen. Dat alles wou Stephan Brandligt omdat hij aldaar een luxe strandpaviljoen in het bestemmingsplan liet opnemen en de beoogde exploitanten eisten dat het naaktstrand zou verdwijnen omdat het slecht voor de klandizie was.

... Zelfs als raadslid duurt dit maanden bij Brandligt.
... Wat een onbeschofte minachtende behandeling.
... Contact met de "buitenwereld" is juist de taak van een wethouder.
... Wat een slecht verliezer is die Stephan Brandligt.
... Brandligt probeert zijn grote afgang met het naaktstrand in de doofpot te stoppen.


donderdag 17 augustus 2017 11h29 week 33 politiekdelft.nl    TOP

Reactie op uw brief d.d. 20 juni 2017

Aletta Hekker, l.b. voor het college van burgemeester en wethouders van Delft

Geachte heer Van Wissen,

We hebben kennisgenomen van uw schrijven van 20 juni jl.

U heeft op 27 juni jl. per mail een inhoudelijk reactie ontvangen op uw vragen. U geeft aan het niet eens te zijn met ons standpunt. We verwachten dat er helaas een verschil van mening over de inhoud zal blijven bestaan.

De gemeente Delft doet er alles aan om de afbouw van de grondwateronttrekking zorgvuldig te laten verlopen. Door uitgebreide monitoring worden de mogelijke effecten nauwgezet gevolgd. Hiertoe is een omvangrijk monitoringsnetwerk ingericht. Bij eventuele onverhoopte toekomstige effecten kunnen we daardoor tijdig bijsturen. Via de gemeentelijke website zijn de resultaten van het monitoringsprogramma in te zien en te volgen.
Wij zien nu geen reden om veranderingen in het afbouwprogramma aan te brengen of anderszins aanpassingen te doen.

Hoogachtend,

-----

Van Wissen schrijft:

Op 20 juni 2017 heb ik U een mail gestuurd waarin ik U gewezen heb op het ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt, een verhaal waarin hij als gezagsdrager van " Delft Kennisstad " voorspelt dat het maaiveld van " binnenstad-oost " de komende eeuw een halve meter ( 0,5 M1) gaat zakken/inklinken en na enig onderling mail verkeer blind dat hij daar nog steeds heilig van overtuigd is met als aanvulling, zo laat hij mij weten, dat " binnenstad-oost " sinds het jaar 1900 al met ca. 50 cm is gezakt/ingeklonken en dat dit proces om het nog een beetje aan te dikken zal het zich ook nog versnellen.


donderdag 17 augustus 2017 10h48 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170817

afbeelding avdv 20170817.

(206) Nederland, O Nederland !

Arie van der Veen, webcolumnist

Af en toe komt er iets naar buiten over de formatie. En het is meestal verstandig daarop niet teveel te reageren. Immers zijn het proefballonnen, opzetjes etc. ? Meestal wordt er iets gelekt om achterbannen voor te bereiden, eventueel om weerstand te scheppen en te heronderhandelen. Ach, formeren het blijft een spannend en fascinerend proces.

Vandaag kwam naar buiten dat het leren van het Wilhelmus weer verplicht wordt, en dat binnen een kader van nieuwe identiteitspolitiek. Namelijk: de geschiedenis van Nederland onderrichten en kennis van het volkslied bijbrengen. Dat lijken mij op zich goede zaken. Of het Wilhelmus nu staand gezongen moet worden is vers twee. En welke coupletten van het Wilhelmus dient men te kennen ? Ik neem aan tenminste vers 1 en 6.

Het is niet verkeerd om meer aandacht te besteden aan onze eigen identiteit. Dat betekent tenminste het kennen van de eigen historie. En die begint als natie toch vooral in de tachtigjarige oorlog. Met het Wilhelmus als lied, en Willem van Oranje als cultuurdrager of -icoon van die geschiedenis. Niet voor niks werd Willem van Oranje indertijd tot grootste Nederlander gekozen (afgezien van de stemmen voor Pim Fortuyn). De Nederlandse identiteit. In hoeverre bestaat deze (nog) ? Zeker ook in Europees perspectief ? Dat zijn goede vragen. Vooral ook omdat één van de pijlers van die identiteit: het christelijk geloof, in het publieke debat steeds verder wegzakt.

De Nederlandse identiteit, vroeger vaak samengevat in de tweeslag dominee en koopman. Wat is een Nederlander ? Daphne Schippers of Sifan Hassen. Uiteindelijk toch beiden...... De Nederlandse identiteit is een dynamisch begrip en zal zich blijven doorontwikkelen. Daarom is het ook belangrijk het dynamische karakter er van te blijven erkennen. Het Wilhelmus blijft een apart, bijzonder en gedateerd lied. De Koning van Hispanje... Duitschen Bloed, etc. En tegelijk geeft het energie om het met elkaar, en uit het hoofd te zingen. De voetbalvrouwen doen dat goed.

Nederland, O Nederland, je bent een kampioen. We houden van Oranje...... langzamerhand het echte volkslied. Althans bij de sport. En dat klopt wel. Sport verbroedert en verbindt. Dat was weer het geval bij de Euro 2017 en de WK atletiek. En van de tribune klinkt het Wilhelmus, nu nog mooier dan voorheen..... Alleen dat is al een reden om het Wilhelmus weer eens te verplicht te stellen.

Identiteitspolitiek heeft gevaarlijke aspecten. Zeker als het uitvergroten van het eigen presteren als land voorop staat. Identiteitspolitiek in Europees verband is lastig. En toch moet Nederland altijd in relatie tot de Europese waarden gezien worden. Democratie, rechtsstaat, mensenrechten en bescherming van minderheden.

Het Wilhelmus heeft in zich om het lied van de vrijheid en het recht te zijn. En voor velen heeft nog steeds het zesde couplet bijzondere betekenis. Al is het maar om: de tirannie te verdrijven. De tirannie bestrijden: de tirannie van de meerderheid, van de commercie, van het geld en van het eigen gelijk. Het Wilhelmus blijft een actueel lied, en is daarom inhoudelijk ook de moeite waard om te leren en uit te dragen. Wat zijn de kernwaarden van ons land. Uit de geschiedenis zijn deze te leren en de kunst is om ze in het heden uit te dragen en verder te ontwikkelen.

Het behoud en beheer van de Nederlandse cultuur met zijn waarden is te lang onderbelicht gebleven. We proberen nieuwkomers het bij te brengen. Minstens zo belangrijk is dat de hele bevolking zich er van bewust is in wat voor land we leven, en vooral we willen leven.

Nederland, O Nederland, je bent een kampioen........ Taalkundig is er wel wat op af te dingen. maar het geeft een goed gevoel !

Het kabinet Rutte-III begint vorm te krijgen. En of het wat wordt ? We houden van Oranje ! Om zijn daden en zijn doen.

-----

REACTIE
Als geboren Delfshavenaar vind ik het lied van zeerover Piet Hein ook van groot belang.
Arie wil jij dat meegeven aan het CDA.
Hier alvast het eerste couplet:

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

gr
harrie fruyt van hertog


donderdag 17 augustus 2017 10h29 week 33 politiekdelft.nl    TOP

Omvolken

Jolanda Gaal, raadslid OD

Onze aandacht werd getrokken n.a.v. het stuk van Gerard de Boer.
Hij heeft het over omvolken. Je hoort dit woord steeds meer.
Met toestemming van hem, plaatsen wij daarom dit stuk.
Genoeg stof tot nadenken, vinden Martin Stoelinga en ik.


woensdag 16 augustus 2017 04h01 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-raamgracht-1900-avw20170816   delft-rietveld-avw20170816

Delft, Raamgracht in 1900 en Rietveld 2017.

Ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt

A.Th. van Wissen, inwoner van Delft

Delft, 14 augustus 2017,

Geachte leden van de raad, geacht college van B&W van Delft.

Op 20 juni 2017 heb ik U een mail gestuurd waarin ik U gewezen heb op het ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt, een verhaal waarin hij als gezagsdrager van " Delft Kennisstad " voorspelt dat het maaiveld van " binnenstad-oost " de komende eeuw een halve meter ( 0,5 M1) gaat zakken/inklinken en na enig onderling mail verkeer blijkt dat hij daar nog steeds heilig van overtuigd is met als aanvulling, zo laat hij mij weten, dat " binnenstad-oost " sinds het jaar 1900 al met ca. 50 cm is gezakt/ingeklonken en dat dit proces om het nog een beetje aan te dikken zal het zich ook nog versnellen.

Om zijn verhaal te onderbouwen heb ik hem verzocht bij een bezoek aan de fractievoorzitter van zijn partij in de raad, woonachtig aan Rietveld 220 om gezamenlijk eens " goede nota " nemen van de twee onderstaande foto's, een gemaakt in het jaar 1900 van de gedempte Raamgracht uitkomend in het Rietveld en een uit augustus 2017 van de recentelijk vernieuwde kademuur voor de deur van Rietveld 220, waarop duidelijk te zien is dat er helemaal geen verschil bestaat tussen de bovenkant van beide kademuren en de bovenkant van het grachtenwater.

Het hoogte verschil is in beide gevallen niet meer dan ca. 35 cm ( in metselwerk uitgedrukt een verschil van 1 rol met 3,5 a 4 lagen ) en deze toestand bestaat al meer dan 117 jaar. ( bron fotoboekje, DELFT rond de eeuwwisseling, uitgeverij Elmar in Delft )

Ongetwijfeld zal hij samen met de fractievoorzitter van zijn partij en mede bewoners van Rietveld 220 een goed onderbouwde verklaring hebben voor " het wonder " dat zich in de omgeving van deze woning " een voormalige stadsboerderij " de afgelopen 117 jaar heeft voor gedaan, het wonder dat het maaiveld/bestrating wel ca. 50 cm is gezakt/ingeklonken maar wonder boven wonder niet verdwenen is onder het sinds het jaar 1900 slechts met 2 cm verlaagde grachtenwater.

In tegenstelling tot wat GL wethouder in " Delft Kennisstad " beweert, blijft het Hoogheemraadschap Delfland wel met " droge voeten " op de grond staan en heeft het geen aanleiding gezien het grachtenwater peil sinds het jaar 1900 met meer dan 2 cm te verlagen, van 0,41 m1 minus NAP naar het huidige 0,43 m1 minus NAP, een verlaging die volledig in overeenstemming is met de twee bijgevoegde foto's.

Waarom GL wethouder Brandligt bij hoog en laag blijft volhouden waarom Delft de afgelopen eeuw een 0,5 m1 gezakt is en de komende eeuw versneld nog eens 0,5 m1 zal zakken is mij duidelijk geworden na het lezen van de gemeentelijke nota " afsluitconstructies grachten oostelijke binnenstad " gedateerd 7 maart 2004, gem. kenmerk, 548393, een nota aangestuurd en gemaakt onder verantwoordelijkheid van partijgenoot en voormalig wethouder Grashoff ( 1998-2006 ) ook woonachtig Rietveld 220, een rapport met als alarmerende boodschap dat de verzakkingen in vooral " binnenstad-oost " zulke ernstige vormen zullen aannemen dat het centrum van Delft uiterlijk voor het jaar 2015 ( het staat er echt ) als zelfstandige polder moet gaan functioneren, een conclusie waarvan overigens geen woord te lezen is in het rapport " Waterplan Delft, een Blauw Netwerk " gedateerd 27 april 2004, omdat mede opsteller " Hoogheemraadschap Delfland " niet is meegegaan met het opgeklopte fantasieverhaal vastgelegd in de gemeentelijke nota uit 2004, een verhaal zonder ook maar iets van bewijs en zonder ook maar iets van een landmeetkundige meting vastgelegd in veldwerken, zo blijkt bij navraag.

De bovengenoemde nota uit 2014 heeft overigens wel terecht bijgedragen aan de tijdelijke inpoldering van " binnenstad-oost " om het eeuwen lang bestaande probleem van overlopend grachtenwater tengevolge van stuwwater bij hevige en langdurige regenval te beheersen wat verder niets met zakking/inklinking van het maaiveld te maken heeft maar alles met de te nauwe doorgangen richting Schie, waar het rapport ook duidelijk in heeft gefaald is de echte oorzaak niet te onderkennen van het op vele plaatsen minimale verschil tussen bovenkant grachtenwater en bovenkant kademuren.

De reden daarvan is dat de kademuren al eeuwen lang niet onderheidt zijn maar gefundeerd op staal en eigelijk gefundeerd zijn op veengrond-modder en sinds de auto,s langs de grachten en op de kade's geparkeerd worden deze mede verantwoordelijk zijn voor de verzakkingen omdat deze manier van funderen daar niet op berekend is en al helemaal niet als men daar het voorbijrijdende zware vrachtverkeer met haar trillingen bij optelt.

Op de Vlamingstraat is goed te zien dat de kademuren niet alleen zijn weggezakt maar ook zijwaarts van plaats zijn verschoven richting het grachtenwater met als bijkomstig gevolg dat het afschot op sommige plaatsen een hellingshoek heeft van meer dan 12 graden en de bovenkant van de weggezakte kademuur en op sommige plaatsen met de tegenover liggende begane grondvloeren een hoogte verschil is ontstaan van wel 75 cm ( zie omgeving Vlamingstraat 25 ). Met onderheide kademuren en een bovenkant van de kademuur op gemiddeld 10 cm minus NAP en een afschot van 2 graden in de bestrating richting gracht zoals uitgevoerd bij het het stukje kademuur voor de buitendeur van Rietveld 220 kan " binnenstad-oost " weer eeuwen vooruit

Hoogst benieuwd naar het antwoord van de GL wethouder Brandligt over het wonder dat heeft plaats gevonden aan het Rietveld , verblijf ik,

Hoogachtend,


dinsdag 15 augustus 2017 07h59 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20170815

SP Delft

WETEN WAT ER SPEELT

Het is voor de SP in Delft belangrijk om te weten wat er in de stad aan de hand is. Natuurlijk lezen wij de krant, maar dat is niet genoeg. Onze hulp bij het verzet tegen de sloopplannen in het Heilige Land is begonnen toen we gewoon bij mensen aanbelden.

Door aan te bellen hoorden we wat er aan de hand was en besloten we te gaan helpen. Mede daarom gaat de SP regelmatig in buurten langs. Vorige week waren we in de Bachsingel en je krijgt er weer een hoop nieuwe informatie van. De komende weken gaan we verder.

Mocht je zelf ook iets aan ons kwijt willen, en niet willen wachten totdat we bij je voor de deur staan? Mail ons: delft@sp.nl.


dinsdag 15 augustus 2017 07h55 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggl20170815

Huis-aan-huizen

GroenLinks Delft


maandag 14 augustus 2017 00h50 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-groep

HOUDEN OF AFBOUWEN AANDELEN ENECO II

harrie fruyt van hertog, weblog

Afbouwen van de aandelen Eneco is bijna een gedane zaak. Na Rotterdam besluit ook Den Haag zijn Eneco aandelen te willen verkopen. Rotterdam bezit 31,69% en Den Haag 16,55% van de aandelen, samen dus 48,24%. Bij een meerderheid van verkopers gaan de aandelen in maart 2018 de etalage in.

De verkoopopbrengst is moeilijk in te schatten. De aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco schat dat het bedrijf volgens de ondernemingswaarde multiplier tussen de 2,5 en 2,9 miljard euro waard is: ongeveer 500 tot 580 euro per aandeel. Delft heeft 2,44% in zijn bezit, de waarde van dit pakketje zou dan minstens 61 miljoen euro belopen. Als Delft besluit om de aandelen Eneco te verkopen dan moet de politiek ook besluiten dat de desinvestering alleen mag worden gebruikt voor aflossing van schulden.

De voorzitter CNV Connectief, Mr.Drs. Jan de Vries schreef tegen beter weten in alle belanghebbende gemeenten een bedelbrief. In Rotterdam en Den Haag zijn de bestuurders niet gek, daar worden de financiële belangen van de inwoners voorop gesteld. Delft 'kennisstad' slentert zoals zo vaak er weer achter aan omdat ze geen 'eigen mening' durft te hebben.


maandag 14 augustus 2017 00h40 week 33 politiekdelft.nl    TOP

Oproep aandeelhouders Eneco

Mr.Drs. Jan M. de Vries, Voorzitter CNV Connectief

U beslist binnenkort of u het aandelenbelang in Eneco behoudt of verkoopt. CNV Connectief verzoekt u dringend uw aandelen niet te verkopen. Als belangenbehartiger van medewerkers in de publieke sector en bij voormalige nutsbedrijven voorzien wij dat verkoop van uw aandelen maatschappelijke belangen schaadt op het terrein van hoogwaardige werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en onze Nederlandse economie.

... Uw gemeente kan nu bewijzen dat ook voor de lokale overheid de publieke belangen doorslaggevend zijn.
... CNV Connectief doet een dringend beroep op u om daarin te komen tot een zorgvuldige afweging van alle publieke belangen,


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_08_31.html

TOP