koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 1 juli 2017 08h12 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotomrdh20170701

Lennart Harpe portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Maurice Unck, algemeen directeur van de RET.
Foto mrdh 20170701

Eerste 100% uitstootvrije waterstofbus in Rotterdam

Redactie mrdh.nl

Vandaag presenteerde de RET haar eerste 100% emissievrije waterstofbus. De bus reed een eerste ritje door de stad. "De komst van de waterstofbus is onderdeel van een pilot om nieuwe technieken van emissieloos rijden uit te proberen. Schone lucht inademen willen we allemaal en daar draagt deze bus aan bij. Het is de eerste bus waarmee we 100% schoon kunnen rijden, dit sluit mooi aan bij onze plannen om in de toekomst met een volledig schone busvloot te rijden," aldus Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. De waterstofbus -waarvan er na de zomer twee in de dienstregeling gaan rijden- is de eerste bus in de vloot van de RET die 100% emissievrij wordt.

De twee waterstofbussen maken deel uit van een pilot en worden door meerdere subsidieverstrekkers mogelijk gemaakt. Een belangrijke aanjager voor zero-emissie-rijden is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: "Een bereikbare, leefbare en duurzame regio, dat is wat we willen. Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio willen wij zo snel mogelijk duurzaam busvervoer. Hiervoor maken wij afspraken met de vervoerders, waaronder de RET, zodat uiterlijk in 2030 alleen nog maar met schone bussen wordt gereden," aldus Lennart Harpe portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

...


zaterdag 1 juli 2017 08h01 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Kritisch akkoord Kadernota

Aad Meuleman, raadslid SB

Stadsbelangen Delft is in de gemeenteraad, ondanks enkele kritische kanttekeningen, wel akkoord gegaan met de Kadernota. De voorbereidingen voor deze Kadernota hadden dit keer een bijzonder karakter. In samenwerking met zowel oppositie- als coalitieparijen, het college en de ambtelijke organisatie is deze nota tot stand gekomen. Mede onder druk van de Meedenkbegroting die Stadsbelangen Delft, het CDA en de ChristenUnie hadden ingediend bij de Programmanbegroting 2017-2020.

...

Het mag duidelijk zijn dat onze fractie niet met alle genoemde voorstellen in de Kadernota blij was.

...

Bij de voorbereidingen bij deze Kadernota heeft Stadsbelangen Delft er niet voor gekozen om weg te blijven, maar juist gekozen om de samenwerking met andere partijen te zoeken. Om iets te bereiken, moet je nu eenmaal de samenwerking zoeken met andere partijen en dat is gelukt.


zaterdag 1 juli 2017 07h45 week 26 politiekdelft.nl    TOP

RUIME MEERDERHEID STEMT IN MET KADERNOTA 2017

Griffie gemeente Delft

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 29 juni ingestemd met de Kadernota 2017: "Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst". In deze nota schetst het college de kaders voor de programmabegroting 2018-2021 die na het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

...

ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen toonden zich verder verheugd dat voorstellen uit de Meedenkbegroting die deze oppositiepartijen vorig jaar bij de begrotingsbehandeling indienden nu grotendeels zijn overgenomen in de Kadernota 2017. Ook de SP zag dat het college diverse voorstellen van die oppositiepartij had overgenomen.

...

TOILETBEZOEK
De motie Toiletbezoek voor iedere klant voor de gemeente mogelijk maken in de publiekshal van het Nieuwe stadskantoor die door Onafhankelijk Delft was ingediend, werd door die partij ingetrokken nadat wethouder Lennart Harpe had duidelijk gemaakt dat de motie overbodig was. Hij legde uit dat de gemeente in overleg is met de NS om in de stationshal een nieuwe bemenste toiletvoorziening te realiseren.

...

LIDL GRIEGSTRAAT
Alle partijen stemden in met bestemmingsplan Lidl Griegstraat. Stadsbelangen Delft wilde nog wel zeker weten van wethouder Förster of er na de commissievergadering contact was geweest tussen hem, de supermarkt en de directe buren.
Lidl kan in de Griegstraat een nieuwe supermarkt gaan bouwen met een hellend dak dat maximaal zeven meter hoog is. De buren vrezen minder zon in huis. De wethouder beaamde dat Lidl heeft beloofd om in overleg te gaan met de buren over een eventuele optimalisatie van het bouwplan.


vrijdag 30 juni 2017 07h44 week 26 politiekdelft.nl    TOP

DATALEK
Ir. Brandligt pist naast de pot

 hfvhdelft-datalek20170630

Datalek

harrie fruyt van hertog

Stephan Brandligt, wethouder GL voor Sociale Zaken en vroeger een automatiserings-specialist met een eigen bureau en Rik Grashoff als klant zou moeten weten wat een datalek is conform de geldende wetgeving.
"Per ongeluk" een mail versturen met een adreslijst is een stommiteit van een ambtenaar en zeker geen datalek maar een privacy schending.
Hoe makkelijk is het om een Delftse politieke partij voor de gek te houden.
In de wet staat hoe gehandeld moet worden.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037346/2015-12-16


vrijdag 30 juni 2017 07h15 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Beantwoording schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van orde Gemeenteraad over gemeentelijk datalek

ir. S.M. Brandligt Lb., voor college B&W

fractie Stadsbelangen Delft
t.a.v. de heer A. Meuleman
ameul@ziggo.n1

...

Ja, het is juist dat er sprake is geweest van een gemeentelijk datalek met betrekking tot persoonsgegevens van stembureauleden. Aan een inwoner van Delft was op haar verzoek op 7 december 2016 informatie toegestuurd over het zitting nemen in een stembureau. Uit een interne controle op 8 maart 2017 bleek dat per ongeluk ook de lijst van stembureauleden, waarin ook persoonsgegevens zoals bankrekeningnummers en emailadressen waren opgenomen, was toegevoegd aan de antwoordmail.

...


vrijdag 30 juni 2017 01h39 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170630

foto stip 20170630

Kadernota 2017: In(novatieve) balans

Elwin van Beurden, raadslid STIP

Algemeen
Om het gelijk maar gezegd te hebben: STIP was heel blij met deze Kadernota. Waar de jaren hiervoor constant moest worden bezuinigd en vorig jaar er eindelijk een beperkte ruimte beschikbaar kwam; is er dit jaar ruimte voor investeringen en lastenverlaging. Waar veel partijen kiezen om vooral de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verlagen, kiest STIP met volle overtuiging om investeringen te prioriteren. Dit is namelijk dé manier om Delft toekomstbestendig te maken. Wij maken ons dan ook hard voor investeringen op het gebied van innovatie, de kracht van Delft. Dit is gelukt! Komende jaren komt er geld vrij voor allerlei innovatieve projecten.

...

Streetart
Als je Graffiti zegt, gaat het al snel over meer geld beschikbaar maken om Graffiti te verwijderen. Natuurlijk is dit belangrijk om de stad mooi te houden, maar dan is het kwaad al geschied. STIP ziet graag dat er preventief wordt gewerkt: Dit kan door het toepassen van een Graffiticoating of door kunst toe te passen. ( Niet alleen zorgt dit ervoor dat er minder beklad wordt, maar het geeft ook een facelift aan de omgeving. In Delft gebeurde dit onder andere al in de Bonte Os Steeg, het Mozaiëk bij de Sebastiaansbrug en onder de Kruithuisweg. Het college heeft toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken voor het voorkomen van graffititags door coatings, groene wanden en streetart in te zetten. Weet jij nog een goede locatie? Stuur ons dan een berichtje!

...


vrijdag 30 juni 2017 01h38 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Delfts Deltaplan Onderwijs nodig

Willy Tiekstra, raadslid PvdA

et Delftse onderwijs staat onder druk. Verschillende rapporten laten zien dat het met de kwaliteit van scholen veel beter kan. De afgelopen jaren is daar te weinig aan gedaan, en daarom pleit de PvdA Delft nu voor een deltaplan met een visie om de komende jaren alles eruit te halen wat er in zit.

...


donderdag 29 juni 2017 05h34 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Een fragment uit de Delftse raadsvergadering van 1 juni 2017.
Willy Tiekstra is onstuimig actief.
Bij de PvdA zitten ze niet stil.
Het jeukt overal.

BEKIJK DE RAADSVERGADERING RECHTSTREEK

Griffie gemeente Delft

Vanavond kunt u vanaf 20.00 uur kijken naar de webcast van de raadsvergadering. In deze vergadering bespreekt de raad onder meer de Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

Webcast - Raadsvergadering 29 juni2017 20h00

donderdag 29 juni 2017 05h33 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-fototopdelftdesign-20170629

foto top delft design 20170629

Stadsgesprek met de burgemeester van Delft en de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft

Bert Slagmolen, moderator TOP Delft Design

op 05-07-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Marja van Bijsterveldt en Tim van der Hagen presenteren de samenwerkingsagenda. Daarover gaan we in gesprek.
Drie thema's van het convenant tussen gemeente en TU zijn inmiddels opgepakt:
- Campus als stad/ Stad als campus: o.a. over de transformatie van het TU-gebied in relatie tot de stad;
- Ecosysteem van kennis & economie: o.a. over het aantrekken en vasthouden van kennisintensieve bedrijvigheid;
- Universitaire gemeenschap, stad en inwoners: o.a. over het inzetten van talent en kennis voor de brede Delftse samenleving.

Nadere informatie volgt.


donderdag 29 juni 2017 05h32 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170629

foto gem delft 20170629

AUTOMATISCH RIJDEN IN DELFT

Gemeente Delft

In The Green Village op de campus van de TU Delft is dinsdag 27 juni het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) geopend. Minister Melanie Schultz van Haegen verrichtte de openingshandeling.

...

GROEIMARKT
Wethouder Lennart Harpe van de gemeente Delft en tevens bestuurder van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: "Investeren in onderzoek en ontwikkeling vinden we belangrijk. Innovatie in verbindingen en (openbaar) vervoer is een van de motoren van de economische kracht van de metropoolregio. Automatisch rijden is een groeimarkt, waar onze regio veel te winnen heeft."


donderdag 29 juni 2017 05h31 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-bvond20170629

Vergunde activiteit op de Heilige GeestKerkhof

R.M. Stikkelman, interim-voorzitter Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

In afschrift aan de Gemeenteraad van Delft Delft, 25 juni 2017

Betreft: vergunde activiteit op de Heilige GeestKerkhof.

Geacht College,

Zaterdag 17 juni j.l. s er in de avonduren een festiviteit georganiseerd door Café De Oude Jan. De op de genoemde avond weergegeven waarden van de Munisense-geluidsmeter op de Heilige Geestkerkhof (https://delft-geluid.munisense.netipublic/map) zijn voor ons aanleiding om u de volgende vragen voor te leggen.

1. Hoe is de activiteit vergund: als evenement of als incidentele festiviteit?
2. Voor welke dB(A) norm is de vergunning afgegeven?
3. De onderstaande uitdraaien van de geluidsmetingen in ogenschouw nemende, is het dan wel of niet aannemelijk dat men zich aan de vergunde geluidsnorm heeft gehouden?
4. lndien er sprake is van een overtreding van de vergunningsvoorwaarden, hoe wordt hierop gehandhaafd richting vergunninghouder?
5. Indien er sprake is van een overtreding van de vergunningsvoorwaarden, hoe voorkomt de gemeente toekomstige overtredingen van vergunde normen?
6. De aansluitende zondagochtend werd om 07:00 uur de geplaatste tribune afgebroken en weggehaald. Is het naar uw mening gepast om op een zondagochtend deze werkzaamheden in deze vroege uren te verrichten? Onder welke voorwaarden met betrekking tot tijden voor opbouw en afbouw is de vergunning afgegeven?


donderdag 29 juni 2017 05h30 week 26 politiekdelft.nl    TOP

NIEUWE REGELS VOOR WMO

Gemeente Delft

Er komt een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning 2018. De wijzigingen in de verordening zijn nodig, omdat er sinds de invoering van de Wmo veel is veranderd.

De gemeente heeft een concept-verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2018 gemaakt en u kunt laten weten wat u vindt van die concept-verordening. Dit betekent dat u tot 7 augustus deze concept-verordening kunt opvragen en inzien.

OPMERKINGEN DOORGEVEN
De tekst ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan het Stationsplein 1. U kunt de tekst ook opvragen via het contactformulier. Als u opmerkingen heeft die u wilt meegeven kunt u dit doorgeven via het contactformulier of via telefoon 14015. U kunt dan vragen naar Anja Cornelissen.


donderdag 29 juni 2017 04h15 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotocu20170629

foto cu 20170629

Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs?

Joëlle Gooijer, raadslid CU

De gemeente Delft wil heel graag in Delft een afdeling voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs starten (IGVO). De CU begrijpt de motieven om een IGVO te starten maar wil toch ook een aantal belangrijke kanttekeningen plaatsen bij dit traject. Deze hebben te maken met de zeer kleine groep voor wie dit onderwijs bedoeld is, financiële risico's en noodzaak.

...

In onze optiek wordt de metropoolregio Den Haag-Rotterdam voldoende bediend met de IGVO-scholen in Rotterdam en Den Haag. Bovendien is het concept dat je lopend naar school kan een typisch Nederlandse notie. In het buitenland legt men veel grotere afstanden af naar school of gaan kinderen naar een internaat.

...

En dus vinden we als ChristenUnie:
dat het realiseren van IGVO een bewuste en eigen keus van een schoolbestuur moet zijn;
het schoolbestuur dan ook de kosten en het financiële risico´s moet dragen;
de gemeente op geen enkele manier geconfronteerd mag worden met kosten voortkomend uit deze keuze (naast de verplicht te realiseren huisvesting).

Om te voorkomen dat het college druk gaat zetten op een schoolbestuur om IGVO aan te vragen, zullen we een motie indienen waarin we vragen de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen te leggen en als college geen activiteiten meer uit te voeren die tot doel hebben de schoolbesturen te overtuigen van de noodzaak van IGVO in Delft.


woensdag 28 juni 2017 02h06 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Internationale allure op komst in Delft!

delft-lidl20170628

Wat vindt stadsbouwmeester Wytze Patijn van de Lidl gevel Griegstraat?

harrie fruyt van hertog, weblog


Een adviesje van Wytze Patijn is zeer welkom.
De inspreekster van de Lidl vertelde het in de commissie als volgt.
De nieuwbouw van de Lidl aan de Griegstraat krijgt een hoge naar achter geplaatste voorgevel.
Deze gevel geeft de winkel een corporate uitstraling op Europees niveau.
Prima zaak, wat mij betreft, een bouwwerk met internationale allure in Delft.
Ik ben nieuwsgierig wat een 'deskundige' met architectuur kennis er van vindt.
Afwachten maar of de stadsbouwmeester nog reageert.


woensdag 28 juni 2017 02h05 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Schriftelijke vragen n.a.v. bespreking alternatief bouwplan Kruisstraat 71 in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van 20 juni 201

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Delft

Datum: donderdag 22 juni 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de bespreking van het alternatief bouwplan in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van dinsdag 20 juni jl. heb ik de volgende schriftelijke vraag aan het college:

- Kan de griffie in het vervolg bij bouwplannen die op de agenda van de procedure- of overlegvergadering staan van de commissie Ruimte en Verkeer het gehele advies van de welstandscommissie en het eventueel aanwezige advies van de stadsbouwmeester toevoegen?

Het is namelijk een schrobbering van de gemeenteraad als burgers meer informatie krijgen van de wethouder als de raadsleden. Het is ook nuttig om dit te hebben, omdat hiermee een beter debat mogelijk is. Neem bv ook de loze hoge muren van 3,5 hoog op de nieuwe Lidl Griegstraat. Wethouder Harpe gaf in de commissie R&V van 20 juni jl. aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

Met vriendelijke groet,


woensdag 28 juni 2017 01h52 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170628

Start Delftse pilot om jongeren uit de schulden te krijgen

Frank van Vliet, raadslid GL

Jongeren hebben nog hun hele leven voor zich. Het hebben van schulden op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat zij stoppen met hun opleiding, weinig zicht hebben op een baan en niet mee kunnen doen in de samenleving. Gemeente Delft wil dit voor zijn en start daarom met een nieuwe methode om jongeren met problematische schulden te helpen; het jongerenperspectieffonds. Maximaal 10 Jongeren starten in september met een intensief traject begeleid door de Financiële Winkel en de Jongerenacademie van de gemeente Delft.


...


dinsdag 27 juni 2017 05h04 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170627

Investeren in Delft

Christine Bel, raadslid D66

Na jaren van noodzakelijke bezuinigingen, hervormingen en versoberen van beleid, kan Delft dankzij het afwenden van dreigende financiële problemen en een aantrekkende economie weer investeren én de lasten verlagen.

...

D66 vindt het belangrijk dat we investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. In de fysieke stad, maar ook in de toekomst van jongeren en kansen van kwetsbare burgers. Tegelijkertijd staat D66 voor solide financiën. We willen de woonlasten voor de burgers graag nog verder omlaag brengen, zodra dat financieel verantwoord is. Maar we moeten ook realistisch zijn, realistisch begroten en goed kijken naar het afdekken van financiële risico's. We moeten duidelijke doelen stellen en dáár investeren waar dat het meeste bijdraagt aan het bereiken van die doelen. Investeringen die bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, investeringen in banen, in duurzaamheid, in wijken, in kansen voor iedereen. Investeren in een stad voor alle Delftenaren.


dinsdag 27 juni 2017 04h47 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning Sebastiaansbrug

Erik van Hunnik, voorzitter Belangenvereniging TU Noord

De Belangenvereniging TU Noord heeft bezwaar ingediend tegen de vergunning voor de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Belangrijkste redenen zijn dat de gemeente veel te veel en zwaar vrachtverkeer mogelijk maakt met het nieuwe ontwerp. Dat ontwerp wijkt ook nog eens af van het eerdere (bestemmings-)plan en daarom had een uitgebreidere procedure met meer inspraak en een betere onderbouwing door de gemeente moeten worden gevolgd. Een reeks bewoners en belangenorganisaties heeft om dezelfde redenen bezwaar ingediend tegen het plan.
...


maandag 26 juni 2017 02h35 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-hugo-de-grootstraat-20170624102535

Hugo de Grootstraat met rechts de Havenstraat.

delft-havenstraat-20170624101457   delft-hugo-de-grootstraat-20170624101815.jpg

Havenstraat en Hugo de Grootstraat gezien vanaf de Spoorsingel.

FIETSEN IN TWEE RICHTINGEN TOEGESTAAN

harrie fruyt van hertog, weblog

Vanaf deze week mogen fietsers in twee richtingen fietsen.
Verbieden heeft weinig zin als er niet gehandhaafd wordt.
De stad is er voor de voetgangers en de fietsers.
Als de auto langzaam rijdt en niet inhaalt is er weinig aan de hand en zal de verkeersveiligheid toenemen. VVD wethouder Lennart Harpe heeft dat goed gezien!


maandag 26 juni 2017 02h16 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Onderwerp: Herinrichting Havenstraat en Hugo de Grootstraat

Henk van Gemerden

Dank nog voor plaatsing van mijn brief over de herinrichting van de Havenstraat en Hugo de Grootstraat op de lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad. En ook voor uw melding dat B en W om commentaar is gevraagd over mijn alternatieve voorstel.

Inmiddels heb ik van een aantal buurtbewoners de vraag gekregen om aan te dringen op uitstel van de vergadering die de gemeente op 29 juni met de betrokken straten heeft gepland, over een definitieve inrichting van beide straten.

Diverse bewoners, en ook de vertegenwoordiger van de fietsbond, zijn dan met vakantie. Het lijkt ook mij wijs om daarom inderdaad de bijeenkomst uit te stellen naar eind augustus. De vertegenwoordiging vanuit de buurt is dan een stuk brederij dan op 29 juni , als slechts een handjevol mensen aanwezig kan zijn.

Hierbij verzoek ik u vriendelijk om deze wens tot uitstel door te geven aan de gemeenteraad, en in verband met het gevraagde commentaar ook aan B en W. Die hebben voor een nadere beschouwing van dit belangrijke onderwerp, de moeilijke en gevaarlijke verkeerssituatie naar de Spoorzone, dan ook wat meer tijd.

Zou u willen vragen om een zo snel mogelijke reactie op dit verzoek tot uitstel ?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gemerden
Hugo de Grootplein 9 2613VL
0622527313

PS: Inmiddels is gisteren (dinsdag 20 juni), zoals was aangekondigd door de gemeente, begonnen met een voorlopige nieuwe inrichting van Havenstraat en Hugo de Grootstraat. Dit gaat zes weken duren, is gemeld.

Onder meer zijn in de Hugo de Grootstraat bij de kruising van de Havenstraat autodrempels aangelegd, en ook zijn in beide straten nu fietsstroken aangelegd voor fietsverkeer in tegengestelde dan wat tot nu toe mocht.

Buurtbewoners hebben mij meteen al bezorgd aangeklampt over de volgende punten:
Auto's gaan bij ontwijken van die drempels in de Hugo de Grootstraat nu over de fietsstroken rijden.
Het fietsverkeer dat nu legaal vanaf richting station en binnenstad de Havenstraat in mag, heeft een zeer smal pad (70 cm) toegewezen gekregen. Kan dat juridisch wel?
Bij de driehoek van de kruising Hugo de Grootstraat en Havenstraat staat onder het autoverbodsbord niet dat fietsers ook hier nu wel mogen gaan rijden, richting Spoorsingel.
De door de gemeente toegezegde snelheidsverlagingsborden van 30 km per uur ontbreken aan beide kanten van de Hugo de Grootstraat, en in de Havenstraat staat het bord halverwege.

"Ik hoop dat dit snel is opgelost, want de autosnelheid moet echt omlaag met zoveel langzaam verkeer door deze straten", mailt een van de buurtbewoners.


maandag 26 juni 2017 00h55 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Inderdaad, een misverstandje ...
De stadsbouwmeester heeft al jaren geen werkprogramma en rapportage plicht.

 hfvhMisverstanden rond brief stadsbouwmeester over Kruisstraat 71

Wytze Patijn, Stadsbouwmeester

leden Raadscommissie Ruimte en Verkeer
Betreft: nadere informatie over de brief van de stadsbouwmeester van 30 mei

Aanleiding: vragen en opmerkingen gemaakt tijdens de commissievergaderingvan 20 juni jl.over mijn brief over schetsplan Kruisstraat 71

Daartoe geef ik ter verduidelijking de volgende feiten:

1. Mijn brief van 30 mei 2017 over het schetsplan voor de Kruisstraat 71 heb ik zelf naar uwCommissie gestuurd, te wetenvorige week donderdag 15 juni, direct nadat mij bekend werd dat het schetsplan op uw agenda van 20 juni aan de orde zou komen. Ik achtte het van belang dat u de brief rechtstreeks van mij zou krijgen. Desgevraagd door de griffie heb ik ook aangegeven de brief als ingekomen stuk aan te merken, hetgeen ook zo geschied is. Dat een aantal raadsleden de brief al eerder via andere kanalen kende, doet daar niets aan af.

2. Ik was niet op de hoogte van het laatste schetsplan en ook niet van de brief van B&W van 27 maart 2017. Deze brief werd mij eind mei door Delfia Batavorum toegezonden.

3. Gelet op het belang van een hoogwaardige kwalitatieve invulling voor deze locatie heb ik naar aanleiding van die B&W brief op 30 mei mijn inhoudelijke overwegingen geformuleerd in een brief aan wethouder Harpe en deze hem als eerste toegestuurd.

4. Daarna heb ik, op diezelfde dag, deze brief tevens aan Delfia Batavorum gestuurd met het doel ook het publieke debat rond het schetsplan van een inhoudelijke impuls te voorzien. Dat de wethouder eerst via Twitter van mijn brief op de hoogte kwam doet niets af aan het feit dat mijn brief als eerste in zijn mailbox stond.

5. Als stadsbouwmeester ben ik noch bij de eerste plannen, nochbij het laatste schetsplan voor de locatie Kruisstraat 71 betrokken geweest. Pas na mijn brief van 30 mei aan de wethouder is er overleg met mij ontstaan en ben ik gevraagd mee te denken over denieuwsteplanontwikkeling, zoals die op uw laatste vergadering door wethouder Harpe is voorgesteld.

6. Tenslotte: het eerste plan met de supermarkt kende ik alleen van de behandeling in de Welstandscommissie, waar ik overigens geen deel van uit maak. Destijds heb ik naar aanleiding van een mondelinge vraag van wethouder Harpe mijn mening over dat plan gegeven: positief over de architectuur, maar kritisch over de problematiek van overlast door laden en lossen en verkeer.

W.P. 21.06.2017


maandag 26 juni 2017 00h42 week 26 politiekdelft.nl    TOP

De Fietsersbond afdeling Delft heeft het initiatief genomen voor een nieuw fietsplan

Marien Vermeer, voorzitter Fietsersbond afdeling Delft

Het plan is op donderdag 22 juni 2017 aangeboden aan wethouder Harpe.
Toelichting: Het oude fietsplan van de gemeente Delft dateert van 2005. Er waren toen nog nauwelijks E-bikes, het autoluw maken van de Binnenstad was nog in volle gang, er waren nog weinig bakfietsen met kinderen en al helemaal geen E-bike-bakfietsen of bezorgfietsen, ook waren er nog geen speed-pedelecs die 45 km per uur kunnen. Het jezelf wielrenner voelen is nog steeds populair. Verder neemt het aantal studenten (met fiets) nog steeds explosief toe, het aantal ouderen dat nog steeds fietst groeit eveneens hard dankzij de E-bike, terwijl ook het aantal scootmobielen enorm stijgt. Kortom het is veel drukker geworden, met meer differentiatie in fietsen, met meer snelheidsverschillen en dus voor iedere fietser minder ruimte.
Hoog tijd dus voor bezinning en nieuwe plannen.
Het fietsplan heet dan ook: Ruimte voor de fiets in Delft

delft-efb20170626

...

Het Fietsplan is in zijn geheel te downloaden via
Ruimte voor de fiets in Delft!


maandag 26 juni 2017 00h16 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Ik heb deze video gemaakt met het videobewerkingsprogramma van YouTube (http://www.youtube.com/editor)

SCHEURSCOOTERS
De bezorgscooters mogen al jaren en nog steeds van het Delftse bestuur met een ontheffing door de autoluwe binnenstad scheuren.

Donderdagmiddag wat filmpjes gemaakt vanaf de Buitenwatersloot bij de BOLK.
Het aantal scheurbrommers viel tegen. Dinsdag telde ik er meer in het voorbijgaan hier.
Filmmomenten:
1:30 over de autobaan scheurt een taxi in de voorrang met hoge snelheid voorbij.
2:56 deze taxi kruist rustig het fietspad.
3:44 tuurlijk, gewoon met de politiewagen zonodig over het fietspad.


maandag 26 juni 2017 00h14 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Scheurbrommers deze zomer op de bon!

Linda Böcker, raadslid VVD

De VVD heeft weer aandacht gevraagd voor het aanpakken van rondscheurende bezorgbrommers in het voetgangersgebied in de binnenstad. In 2015 hebben we dat ook gedaan en sindsdien is er volgens ons nog te weinig gedaan aan handhaving.

Wethouder Harpe heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat met de wijkagent en de ondernemers met een bezorgontheffing om het rijgedrag van de bezorgers te bespreken. Ook wordt de handhavers en de politie gevraagd om op te treden bij gevaarlijk rijgedrag.

Nog even ter herinnering hoe het rijgedrag van de bezorgbrommers zou moeten zijn op basis van de spelregels in de ontheffing: "U moet stapvoets rijden. De auto, fiets en andere voertuigen zijn in het autoluw gebied te gast. voetgangers en ander langzaam verkeer mag u niet hinderen. Zonodig moet u stoppen."

Na de zomer komt de wethouder met de resultaten terug naar de raad. De VVD kijkt uit naar een schone, stille en veilige zomer in de binnenstad zonder rondscheurende brommers!


maandag 26 juni 2017 00h13 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Hotels in Delft

Hotelvisie gemeente Delft 1 mei 2017

Van Spronsen & Partnes

Inleiding
In de gemeente Delft is ruim zes jaar geleden voor het laatst een onderzoek naar de hotelbranche verricht. Mede door ontwikkelingen in de markt wil de gemeente bij de beoordeling van nieuwe initiatieven uit de markt zich niet langer baseren op een gedateerd onderzoek.

...

Conclusie:
Ook hier is duidelijk te zien dat een uitbreiding van 400 kamers nog steeds te fors is in relatie tot de te verwachten vraag (overnachtingen) in 2026.
NB: Hierbij duiden we nogmaals op de noodzaak om richting 2021 vinger aan de pols te houden en te monitoren wat er met de hotelvraag gebeurt.


maandag 26 juni 2017 00h09 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170625

Jaarrekening 2016 is positief maar de schuld neemt toe

Jan Peter de Wit, raadslid OD

D66 wethouder Aletta Hekker komt met een Jaarrekening 2016 die een fors positief resultaat laat zien van 24,3 miljoen euro. Een groot deel daarvan €10,3 miljoen zijn uitgestelde kosten en achterstallig onderhoud. Het echte resultaat is dan €13,7 miljoen. Ook de vorige D66 wethouder Vokurka kwam het jaar voor de verkiezingen van 2014 met een zeer positieve jaarrekening. Het ging goed met Delft. Enkele maanden na zijn plotselinge vertrek kwamen alle miljoenen stroppen uit de kast. Waar niet over gesproken wordt door het college is dat in 2016 de netto schuld met €29,9 miljoen is toegenomen.
Dus zo geweldig gaat het nog niet. De totale schuld bedraagt €306 miljoen. En dat is erg hoog. De rentelasten drukken decennialang op de Delftenaar.

...

Het ziekteverzuim onder de gemeente ambtenaren is weer toegenomen. Gemiddeld 6,3%. Landelijk was dat over alle werkenden in Nederland 4,3% (CBS). Het slechts was het gesteld bij de Griffie, het VAK en Erfgoed.
De bekendste oorzaken van een hoog ziekteverzuim zijn meestal de stijl van leidinggeven en de baan onzekerheid. Blijkbaar is het door de inkrimping helemaal niet zo gezellig in de Delftse ambtenarij.
...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_06_30.html

TOP