koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


donderdag 22 juni 2017 01h37 week 25 politiekdelft.nl    TOP

delft-stephan_brandligt_20130825_foto_gemeente_a

Ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt namens B&W

A.Th. van Wissen

Gemeenteraad van Delft,

Delft, 20 juni 2017.

Geachte leden van de raad

Aanvullend op mijn schrijven van 19 mei j.l. Kenmerk 3016487 , wijs ik U bij dezen op het ongeloofwaardige verhaal van GL wethouder Brandligt namens B&W in de " Krant op Zondag " van 14 mei jl, een verhaal waarin hij voorspelt dat het maaiveld in Delft en dan speciaal binnenstad-oost de komende eeuw een halve meter ( 0,5 M1 ) gaat inzakken tov het peil van het grachtenwater, een voorspelling zonder enige aanleiding of wetenschappelijk onderbouwing.

Tot heden heb ik op mijn vraag van 21 mei jl. via de mail aan de wethouder om zijn verhaal te onderbouwen met onderzoeksrapporten van deskundigen en aanwijzingen uit de praktijk nog niets vernomen, buiten een niets zeggend antwoord van een ambtenaar die zelfs niet op de hoogte is dat het boezemwater peil ca. 40 cm fluctueert.

Niet de verhoging van de opwaartse druk van het grondwater door het stopzetten van de DSM pompen is het grootste gevaar voor al het vastgoed en de infrastructuur rondom de omgeving van de DSM-pompinstallaties, nee dat is volgens B&W van Delft bij monde van GL wethouder Brandligt in de komende eeuw het ca. " twintig " maal sneller inklinken van de veengrond in de binnenstad van Delft- Oost met als gevolg dat het vastgoed/woningen zonder paalfundering de komende eeuw een 0,5 M1 lager komen te staan dan het onderheide vastgoed/woningen van hun buren en het maaiveld/bovenkant begane grondvloer onder het gemiddelde peil van het boezemwater in de grachten zou verdwijnen.

De Delftse binnenstad is in de afgelopen 1.000 jaar niet meer 25 cm a 30 cm ingeklonken volgens de Groningse professor Philip Kuenen en de Delftse professor Salomon Kroonenberg beide hoogleraar in geologie ( 2,5 cm a 3 cm per eeuw ) en daar zou dan zonder enig aanwijsbare reden volgens GL wethouder Brandligt de komende 100 jaar plotsklaps een versnelling in komen naar 5 cm inklinking in amper 10 jaar tijd ( maar liefst 50 cm inklinking de komende eeuw ) en dat is nog maar het begin zo kondigt GL wethouder Brandligt aan om daarmee zijn doemscenario nog wat aan te dikken.

In de afgelopen eeuw is het peil van het boezemwater van de Schie en de grachten overeenkomstig de inklinking van haar omgeving met niet meer dan 2 cm naar beneden aangepast, van 0,41 M1 minus NAP naar de huidige stand van 0,43 M1 minus NAP met een fluctuatie van ca. 20 cm naar boven ( 0,21 M1 minus NAP ) bij droge periode en 20 cm naar beneden ( 0,61 minus NAP ) bij een natte periode overeenkomstig het periodiek vastgestelde peilbesluit door het Hoogheemraadschap Delfland met als gevolg dat het peil van het grachtenwater op dit moment is verhoogd wegens een een zeer droog voorjaar en het ontbreken van de voorspelde hevige regenbuien.

Bij de GL wethouder Brandligt is het blijkbaar niet bekend dat de inklinking van veengrond met nog geen 70 jaar oud onderheid vastgoed in alle polders van Nederland een andere tak van sport is dan de inklinking van de al meer dan 1.000 jaar durende inklinking van veengrond in Delft centrum en in het bijzonder binnenstad Delft-Oost.

Ondanks de infrastructuur van grachten, sloten, vaarten, kanalen en gemalen, een uniek water en drainsysteem in de wereld, zullen naar overtuiging van de wethouder de steeds talrijker en heftiger wordende regenbuien veroorzaakt door de opwarming van de aarde de inklinking nog extra versterken en als voorzorg wordt een drain systeem onder de bestrating aangebracht.

Ook bij dit verhaal fantaseert hij er lustig op los omdat de drains al decennia worden aangebracht, ver voor de opwarming van de aarde zelfs op de agenda stond.

Het drain systeem is/wordt aangebracht omdat de poreuze gresriool buizen in de loop der tijden zijn vervangen door waterdichte beton/kunststof riool buizen als ook de poreuze kademuren van massief metselwerk zijn en worden vervangen door waterdichte kademuren van gewapend beton bekleed met halfsteen metselwerk als decoratie en omdat door wijziging van materiaal gebruik de natuurlijk drain werking werd uitgeschakeld heeft Delft door schade en schande wijs geworden ( lekkende kelders aan de Voorstraat, Oude Delft etc. door ophoping van hemelwater, ( lees de gemeentelijke verslagen ) naast alle nieuwe waterdichte riolen en nieuwe kademuren een extra drainsysteem onder alle bestrating aangelegd.

Als gemeenteraad heeft U aan de hand van diverse rapporten en op aanbeveling van B&W besloten de DSM pompen een voor een de komende 10 jaar uit te zetten ondanks dat alle rapporten aangeven " GEEN IDEE " te hebben wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn.

Geen deskundige, zo blijkt uit deze rapporten kan de gevolgen inschatten van de verhoogde waterdruk op de funderingen en keldervloeren of de exacte plaatsen aanwijzen waar spontane perforatie,s kunnen ontstaan in de dunne kleilaag ca. 0,4 M1 dik tussen de 3 M1 en 4 M1 minus NAP, spontane perforaties door wellen ( verticale waterstromen ) met als gevolg onderspoeling van funderingen en keldervloeren en zelfs een kans op zinkgaten.

Gelet op de inklinking gedurende de laatste duizend jaar van amper 30 cm en de verlaging met slechts 2 cm de afgelopen eeuw van het peil van het boezem ( grachten ) water alsmede het ontbreken van enig bewijs of aanleiding dat dit proces de komende eeuwen zal versnellen verwijs ik het verhaal van GL wethouder Brandligt richting het land der fabelen, niet meer dan een fantasie verhaal waarschijnlijk ingegeven door angst en onzekerheid voor de genomen beslissing om de DSM pompen dicht te draaien en om bij eventuele schadeclaim,s naar meerdere oorzaken te verwijzen.

Hoogachtend,


donderdag 22 juni 2017 00h48 week 25 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie Ruimte en Verkeer dinsdag 20 juni

Griffie gemeente Delft

Ontwikkelaar Kennemerland BV krijgt voor de derde maal extra tijd om te sleutelen aan het ontwerp van het bouwplan voor de locatie Kruisstraat 71. Het college heeft dat besloten, omdat het huidige plan opnieuw op verzet stuitte bij de omwonenden en de stadsbouwmeester. De ontwikkelaar heeft laten weten deels aan hun wensen tegemoet te willen komen.

STADSBOUWMEESTER
De brief van de stadsbouwmeester was naar de wethouder gestuurd en niet naar de raad. Dat is raar, vond Stadsbelangen Delft. In de brief maakt de stadsbouwmeester het plan bijna met de grond gelijk. Hij vindt het gebouw te massaal en niet passen in dit deel van het beschermd stadsgezicht van Delft. Onafhankelijk Delft pleitte ervoor dat de stadsbouwmeester, die is aangesteld door de raad, zijn adviezen in het vervolg altijd naar de gemeenteraad stuurt.

... CDA en D66 vroegen de wethouder om uitleg als het niet lukt. Dan kan Kennemerland BV, volgens wethouder Harpe, vorige plannen uit de kast halen die passen binnen het bestemmingsplan.

brief van college aan raad: Keuze bouwplan Kruisstraat 71


delft-

brief van Overleggroep Omwonenden Kruisstraat e.o. door Jan Snijders(duoS architecten bna) aan raad: TOELICHTING OP HET PLANVOORSTEL: NIEUWBOUWINVULLING LOCATIE KRUISSTRAAT 71 TE DELFT

LIDL GRIEGSTRAAT
Met een maximale bouwhoogte van ruim zeven meter, een hellend dak en een entree die is verlaagd naar vier meter krijgt de Griegstraat een opvallende supermarkt die past in de uitstraling die Lidl Nederland voor ogen heeft. Volgens de inspreekster die namens Lidl Nederland het plan toelichtte wordt het een duurzaam gebouw waarbij het dak ruimte biedt aan zonnepanelen.
... Ondanks kritische geluiden reageerden de meeste fracties positief op het voornemen van Lidl om te investeren in deze buurt ...


woensdag 21 juni 2017 03h53 week 25 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-hfvh-20170621

-----

Schriftelijke vragen : een bereikbaar en beschikbaar AED-netwerk van levensbelang

Rob van Woudenberg, raadslid CDA

Geacht college,Op donderdagavond 8 juni is er een onwel wording geweest in een eetgelegenheid op de Markt in Delft. Ter plaatse gekomen bleek het slachtoffer niet meer te ademenen is het ambulancepersoneel gestart met beademen. Wij hoorden dat er isgezocht naar een Automatische Externe Defibrillator (AED). In het Stadhuis is er een, maar het Stadhuis was gesloten.Niemand van de horecaondernemersin de buurthad zo'n apparaat. Een van hen had gezegd dat hij dat te duur vindt. Een AED wordt gebruikt bij een hartstilstandom zo snel mogelijk met reanimeren te beginnen. In ons land zijn 30.000 hartstilstanden per jaar ; omgerekend naar Delft een paar honderdper jaar.
...


woensdag 21 juni 2017 03h39 week 25 politiekdelft.nl    TOP

ZONNEVELD: "METROPOOLREGIO IS ONDEMOCRATISCHE OLIETANKER"

Tom Zonneveld, raadslid SP

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerking van 23 gemeenten, is een onbestuurbare olietanker met geen democratische controle. Dat is de conclusie die de SP trekt na 2 jaar aanmodderen.

De SP komt tot deze conclusie nadat er op meerdere manieren is geprobeerd om dingen aan te passen. SP-raadslid Tom Zonneveld: "Het dieptepunt was toen we buslijn 62 probeerden te behouden. Een meerderheid van de raad stemde voor dat voorstel, maar toch is er helemaal niks veranderd in de openbaar vervoer plannen van de metropoolregio."

De SP heeft ook een oplossing. Zonneveld: "Wij willen dat de metropoolregio evoor gaat zorgen dat het democratisch wordt, bijvoorbeeld door het invoeren van democratische verkiezingen."


woensdag 21 juni 2017 03h25 week 25 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170621

En wat echt niet kan is dat er enkel een invaliden toilet is in de hal bij de balie's. Geen gewone WC's voor burgers die als ze lang moeten wachten en daardoor naar de WC willen. Dat is echt een verkeerde bezuiniging. In het oude Phoenixstraat stadhuis zaten ze wel.

Leegstand verhult bij opening Nieuwe Stadskantoor

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Gemeentesecretaris Hans Krul verhult dat zijn nieuwe stadskantoor (92 miljoen euro) na al voor meer dan 20% leeg staat. En dat zal nog flink toenemen. Alleen de eerste verdieping was opengesteld voor het publiek. En dat dan nog maar deels, want de raadsgriffie was dicht. Griffier Jeene vond zijn weekend belangrijker. Ook de mega grote ruimte die de raadszaal had moeten worden op de 1e verdieping zat hermetisch op slot. Wat opviel was dat het college van burgemeester en wethouders aan de buitenramen zaten. Ook de vele werkplekken van de ambtenaren.


dinsdag 20 juni 2017 02h36 week 25 politiekdelft.nl    TOP

DAGFOTO'S

harrie fruyt van hertog

delft-buitenwatersloot-020-026-eten-voor-de-deur-20170619184252 delft-nieuwstraat-bouwkraan-20170619145803.jpg    delft-hippolytusbuurt-001-doppio-espresso-delft-20170619151721.jpg delft-hippolytusbuurt-001-doppio-espresso-delft-20170619151414 delft-spin-op-tafel-20170619054544.jpg

maandag 19 juni 2017 05h54 week 25 politiekdelft.nl    TOP

FEESTELIJKE OPENING HNK
Het Nieuwe Kantoor

harrie fruyt van hertog, webcolum

Lees mijn verslag met foto's

delft-hnk-installatie-glazenwasser-20170617125936 delft-hnk-hugo-de-groot-jan-peter-de-wit-boekenkist20170617122732 delft-hnk-jan-peter-de-wit-vermeer-meisje-20170617125148 delft-hnk-bas-verkerk-20170617122340 delft-hnk-kolommen-20170617120106 delft-hnk-fotos-college-en-raad-20170617114739 delft-stationsplein-hnk-fietsen-weerspiegeling-20170617105512 delft-cameretten-amsterdamse-kunstenares-potloodtekening-nieuwe-kerk-delft-20170614165115

maandag 19 juni 2017 05h44 week 25 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170619

Het "zwembad" zoals het stadskantoor genoemd werd van architect Jo Coenen heeft 31 jaar dienst gedaan. Het is verkocht aan Xior die het pand transformeert naar circa 100 kwalitatief hoogwaardige zelfstandige units voor internationale en nationale studenten.

Vragen over geheimhouding verkoop gemeentehuis Phoenixstraat

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het college van burgemeester en wethouders legt raadsleden geheimhouding op maar zelf brengen ze deze geheime info gewoon naar buiten zonder de geheimhouding eerst op te heffen. Raadsleden konden onder geheimhouding de bieders en de bijbehorende bedragen inzien van de bieders op het oude stadskantoor Phoenixstraat 16.

Dat mag onder streng toeziend oog van de griffier. Er mogen geen aantekeningen gemaakt worden. Er moet een formulier getekend worden dat je instemt met de geheimhoudingsplicht. Dan is het bizar om ineens op de gemeentewebsite en in persberichten te lezen aan wie het gemeentehuis verkocht is (XIOR Student Housing NV). Gekke is dan weer dat het bedrag niet vermeld wordt. Het is ook interessant om te weten hoeveel het gemeentehuis in 1986 ooit heeft gekost om te bouwen.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_06_30.html

TOP