koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 11 juni 2017 00h33 week 23 politiekdelft.nl    TOP

De Delftse Stadsbouwmeester.
Wat is de waarde van zo iemand?
Waar is hij als je hem nodig hebt?

 hfvhdelft-wytze-patijn-stadsbouwmeester-20170611

Wytze Patijn, stadsbouwmeester van Delft.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Hoe aardig zou het zijn een mening van de Delftse stadsbouwmeester Wytze Patijn te vernemen over het lopende bouwplan aan de Kruisstraat. Bij politiek spannende projecten kruipt Wytze in zijn 'kast' en hoor je niets meer. Neem als eerder voorbeeld de Sint Bastiaansbrug, een mooie stadsbrug op maaiveld hoogte, wat vindt Wytze daarvan? Ja mooi, maar ik heb nooit enige publicatie gezien!


zaterdag 10 juni 2017 23h48 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-kruisstraat20170610

Alternatief bouwplan Kruisstraat 7

Pieter Birnage, namens de Overleggroep Omwonenden Kruisstraat en Omgeving

... De hoop was dat een bouwplan met woningen zou leiden tot een kwalitatief beter plan. Dit is niet het geval. De eerder gepresenteerde "laag met ca. 8-9 woningen" is in dit plan veranderd in drie lagen met 45 woningen. De maximale bouwhoogtes uit het bestemmingsplan worden overschreden en de geschetste parkeeroplossing is een duidelijke achteruitgang ten opzichte van de originele aanvraag.

... Als de oorspronkelijke businesscase haalbaar was kan er geen financiële noodzaak zijn tot het toevoegen van de extra woningen, met bijbehorende parkeervraag:
... De extra woningen zijn dus volledig een extra winstpakker voor de ontwikkelaar. Dit kan geen reden zijn voor de gemeente om mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan.
... Het lijkt een goedkope poging van de ontwikkelaar om, als wisselgeld voor het niet realiseren van de Lidl, tot een buitenproportionele winstmaximalisatie te komen.
... Deze ontwikkelaar lijkt alleen oog voor het financiële resultaat te hebben en geen enkel gevoel te hebben bij wat de binnenstad van Delft nodig heeft en hoe een constructief ontwikkelproces doorlopen moet worden
...


zaterdag 10 juni 2017 14h37 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-binnenwatersloot-verkeersborden-foto-jp

Delft, Binnenwatersloot. De huidige situatie bij het binnengaan van de autoluwe binnenstad. Borden, allemaal borden ... Straks nog meer? (red. hfvh)
-----

Evaluatie kentekentoegang

Joop Gravesteijn, voorzitter Binnenstad Noord,
R.M. Stikkelman, voorzitter ad interim De Oude en De Nieuwe Delf,
Floris Le Conge Kleyn, secretaris Zuidpoort.

... In hetautoluwplusgebied, een voetgangersgebied, wordt veelvuldig veel te hard gereden zowel door auto's en motorfietsen als door brommers, snorfietsen en fietsen, zowel overdag als 's avonds en 's nachts.

... Er zijn echter veel toegangen die door brommers, snorfietsenen motorfietsen gebruikt kunnen worden na het negeren van de daar geplaatste verbodsborden. In de praktijk gebeurt dit ook veelvuldig, vooral in het noordelijk gedeelte. Dit wordt gedaan of om het autoluwplusgebied zelf te kunnen bezoeken of om het als doorgangsgebied te kunnen gebruiken. Dit geeft veel overlasten is gevaarlijk, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Een oplossing hiervoor is het ook plaatsen van camera's voor kentekenherkenning bij de door brommers, snorfietsen en motorfietsen gebruikte "sluiptoegangen".

... Wij verzoeken u: Bij het plaatsen van meerzichtbare en duidelijke bebording bij de ingangen van het autoluwplusgebied tevens borden te plaatsen die aangeven dat andere verkeersdeelnemers dan voetgangers te gast zijn en dat de maximale snelheid 15 km per uur is.
...


zaterdag 10 juni 2017 14h10 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-wippolder20170610

Delft, Wippolder.

Verkamering

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

Geachte mevrouw Gillemans,
Op 22 maart ontvingen wij uw brief waarin u uw zorgen uit met betrekking tot de verkamering in uw straat, de Delfgauwseweg. Wij delen uw zorgen met betrekking tot de toenemende verkamering, en hebben am die reden, de verkamering in beeld gebracht. Hieruit blijkt inderdaad dat het aantal verkamerde woningen onder andere in de Wippolder in de afgelopen jaren is toegenomen

... In het beleid wat we momenteel ontwikkelen zullen we voorwaarden stellen aan een dergelijke verhuring. Dit beleid zal in het tweede deel van dit jaar aan de Raad voorgelegd worden. ...

-----

Geachte heer Van Hunnik,
...
Delft is een stad voor al haar inwoners en het college stelt zich ten doel dat iedereen hier prettig kan wonen. We zijn momenteel bezig met de uitwerking van een omzettingsvergunning en aanpalende regelgeving waaronder hand having. De zaken die u noemt worden hierin opgenomen en verder uitgewerkt. Ook de bestaande overlast zal hiermee worden aangepakt en eigenaren van verkamerde woningen zullen een expliciete rol krijgen in dit leefbaarheidsvraagstuk. In de tweede helft van dit jaar zal dit in de raad worden besproken.
...


zaterdag 10 juni 2017 13h07 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-hooikade-google

Delft, Hooikade. Foto Google.

verkamering in Delft

E. Vasbinder, namens de VvE "De Kolk"

In vervolg op debrief van 22 mei j.l. en een heel onprettig Pinksterweekend met weer een hoop overlast van de jong volwassenen om ons heen het volgende.

De afgelopen jaren is het fenomeen "verkamering" geëxplodeerd binnen de gemeente Delft.De gemeente begint zich kennelijknu pas te realiseren welke omvang dit heeft aangenomen. Regelgeving binnen de gemeente hieroveris er niet!Mensen met geld kunnen panden opkopen en veelalworden deze volgestoptmet jong volwassenen (vaak studenten).

... moet u niet denken dat ik een notoire mopperaar ben, want ik vier het leven graag en met veel enthousiasme en daar genieten veel mensen van mee. ...


zaterdag 10 juni 2017 12h12 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-westsingelgracht-fietsen--station-20170520204421

Delft. Rondom de stationshal is nog ruimte zat om fietsparkeerplaatsen te maken. Echter wethouder Lennart Harpe VVD wil dat niet met zijn argument: ik vind veel fietsen naast het station niet mooi.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft: mijn motto al mijn leven lang, de stad is er voor de voetgangers en fietsers!
-----

Steeds meer Utrechters en steeds minder ruimte: hoe bewegen we ons voort?

Redactie duic.nl

De groei van het aantal inwoners in Utrecht zorgt voor een mobiliteitsuitdaging voor de gemeente. In het mobiliteitsplan 'Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen' van de gemeente staan de keuzen die de gemeente maakt om de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Maar wat zijn eigenlijk de cijfers over de mobiliteit van Utrechters en haar bezoekers?
...

Wat we allemaal al wel weten; de fiets is ontzettend populair. Dit blijkt al uit het feit dat Utrecht de drukste fietspaden van Nederland heeft: het Smakkelaarsveld is de drukste en ook de nummers twee en drie liggen in Utrecht: het Vredenburg en het Jaarbeursplein. Op al deze plekken fietsen op werkdagen tienduizenden fietsers per dag. Dit aantal groeit nog jaarlijks. De fiets is daarmee ook het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen binnen Utrecht. Op afstanden tot 7,5 kilometer pakt 43 procent van de inwoners de fiets. Als Utrechters naar het centrum willen gaat 60 procent met de fiets. Probleem in Utrecht blijven de stallingen. In de binnenstad staan regelmatig dertig keer meer fietsen op straat gestald dan in bewaakte stallingen. Daarnaast zijn er ook vaak meer fietsen in het centrum dan dat er stallingen zijn.
...


zaterdag 10 juni 2017 03h10 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170610

ChristenUnie initieert debat over eigen bijdrage Wmo

Joëlle Gooijer,raadslid CU

Moeten de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning omlaag? Wat is redelijk om van gebruikers zelf financieel te vragen? De ChristenUnie vindt dat de Gemeenteraad zich daarover moet uitspreken. De fractie schreef een discussienota om het debat daarover te openen. Deze nota wordt betrokken bij de kadernota discussie die 22 juni a.s. wordt gehouden.

Binnen de Wmo worden verschillende soorten zorg geleverd, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagopvang), maar ook voorzieningen als woningaanpassingen en scootmobielen. De gemeente kan besluiten om aanvragers hiervoor wel of geen eigen bijdrage te berekenen.

De gemeenten hebben beleidsvrijheid om deze eigen bijdrage vast te stellen. Zo kiest Delft ervoor om maar een kwart van de kostprijs van dagopvang te laten meetellen voor de eigen bijdrage, terwijl andere gemeenten kiezen om de volledige kostprijs mee te laten tellen, en weer andere gemeenten ervoor kiezen om helemaal geen eigen bijdragen te berekenen voor dagopvang.

Tot nu toe werden deze keuzes door het college gemaakt, en nooit expliciet in de Gemeenteraad besproken. De ChristenUnie wil daar nu eens een goed debat over voeren. "Onze inwoners hebben er recht op dat de Delftse keuzes expliciet worden gemaakt. Bovendien hield de gemeente Delft de afgelopen jaren geld over in de Wmo, terwijl er ook signalen zijn dat mensen zorg mijden als gevolg van de eigen bijdragen." aldus Joëlle Gooijer, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De fractie pleit er niet voor om eigen bijdragen af te schaffen. "Zonder eigen bijdragen zou de Wmo veel duurder worden voor de gemeente. Ook zorgt het ervoor dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen en dat mensen zich bewust zijn van de kosten van de voorziening die ze gebruiken. Maar de juiste hoogte is wel echt een politieke keuze."

De partij is daarbij benieuwd naar de ervaringen van de inwoners van Delft met de eigen bijdragen in de Wmo. Reacties kunt u kwijt via jkgooijer@delft.christenunie.nl


zaterdag 10 juni 2017 03h09 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-bdo20170619

Fractievergoedingen 2016

Raymond Jeene, raadsgriffier

Fractievergoedingen: Rechtmatige uitgaven in 2016 per fractie.

delft-fractievergoeding-uitgaven-2016

zaterdag 10 juni 2017 03h08 week 23 politiekdelft.nl    TOP

College weigert DVV Delft vergunning "I‑Love‑Music"

Martin Stoelinga, raadslid OD

Hoi Martin, Zoals eerder besproken vraag ik je om hulp betreft een verguning aanvraag.

...

Ze komen met de volgende argumenten. De aanvraag is geweigerd omdat vanuit stedenbouwkundig oogpunt het plan niet aanvaardbaar is, aangezien de functie zoals nu verzocht is niet aansluit bij het omringende landschap.

...

Het is tevens lachwekkend om te zien dat op nog geen 1 km afstand in Schipluiden en Den Hoorn gewoon wel een festival gegeven mag worden waarbij in Schipluiden het 3 dubbele aantal bezoekers komt dan bij ons en dat deze locaties veel dichter bij woonwijken liggen dan onze locatie.


vrijdag 9 juni 2017 09h35 week 23 politiekdelft.nl    TOP

STORTBUI
vrijdag 9 juni 2017 09h35 Op de hoek van de Hugo de Grootstraat en Antonie Heinsiusstraat ontstaat tijdens regen flinke plasvorming. De verzakking is hier al jaren gaande. Het is het meest vervelend voor overstekende voetgangers.


donderdag 8 juni 2017 10h54 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170608

PHOENIXSTRAAT 16 IS VERKOCHT

Gemeente Delft

Het college van Delft heeft besloten om het gemeentekantoor aan de Phoenixstraat 16 te verkopen aan Xior Student Housing N.V

HOOGWAARDIG
Xior Student Housing NV is een Belgische vastgoedpartij, die is gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België en Nederland. Zij wil het pand transformeren naar circa 100 kwalitatief hoogwaardige zelfstandige units voor internationale en nationale studenten. Het gebouw krijgt hiermee een nieuwe toekomst.

...


donderdag 8 juni 2017 03h26 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-webloghfvh20170608

harrie fruyt van hertog, overname weblog


maandag 5 juni 2017 09h15 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt_087_nieuwjaarsreceptie_harriefruytvanhertog_sinanozkaya_20140102_171735-2

Raadslid GL Sinan Özkaya, met hoedje.

-----

Airbnb drijft prijzen van huizen in Delft flink op

Carel van der Velden, redactie AD Delft

Starters kunnen straks als gevolg van de gestegen prijzen geen huis meer kopen in Delft. Dat komt mede door het prijsopdrijvend effect van Airbnb, stelt GroenLinks.
...
GroenLinks (red. raadslid Sinan Özkaya) vindt, dat huurders via Airbnb ook toeristenbelasting moeten gaan betalen. Dat is eerlijker ten opzichte van de hotelsector, die wel met deze plaatselijke heffing worden geconfronteerd.


maandag 5 juni 2017 00h02 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170605

Organ-on-a-chip

Jasper van Kuijk, cabaretier en wetenschapper

Professoren in de theaterarena
op 07-06-2017 om 20:30 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Een avond waarop niets vaststaat en van alles kan gebeuren - Van CRISPR-Cas, de bionische mens tot wat we moeten doen met de klimaatproblematiek. 'Professoren in de theaterarena' zit bovenop thema's die ertoe doen. In het kader van het IFOT festival van de TU Delft organiseren we een extra editie van dit succesvolle interactieve wetenschapsprogramma.
...


maandag 5 juni 2017 00h01 week 23 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Simon Loos = Geluidloos

harrie fruyt van hertog

Simon Loos bevoorraadt geluidloos Albert Heijn op zondagmiddag, 1e Pinksterdag aan de Industriestraat te Delft.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_06_30.html

TOP