koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 3 juni 2017 04h08 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170603

NIEUWE WOONWIJK BIJ ZIEKENHUIS

Gemeente Delft

Ten oosten en westen van het Reinier de Graafgasthuis verrijzen nieuwe woonwijken. Het gaat om terreinen waar vroeger het B-gebouw en het H-gebouw van het ziekenhuis stonden.
...
In het oostelijk deel (zie foto), gelegen tussen het huidige ziekenhuis en de Buitenhofdreef passen 200 woningen. Daarnaast is er ruimte voor maximaal detailhandel, maatschappelijke voorzieningen of aan zorg gerelateerde dienstverlening.
...


zaterdag 3 juni 2017 03h48 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-rv20170601-marja-van-bijsterveld

Burgemeester Marja van Bijsterveld opent de raadsvergadering van 1 juni 2017.

Raadsvergadering 1 juni 2017

Griffie gemeente Delft

Een meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 juni ingestemd met de motie Medicinale cannabis die werd ingediend door D66. De motie roept burgemeester Marja van Bijsterveldt op namens de gemeenteraad het kabinet een brief te sturen, waarin wordt gevraagd om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen voor patiënten die gebaat zijn bij medicinale cannabis. In de motie stelt D66 dat medicinale wiet kostbaar is en in de meeste gevallen niet door verzekeraars wordt vergoed.
...
Burgemeester Van Bijsterveldt ontraadde de motie, omdat zij het legaliseren van de inkoop door coffeeshophouders liever op rijksniveau geregeld ziet. De motie van D66 kon wel op haar sympathie rekenen. De burgemeester zei bereid te zijn een brief te sturen, maar dan wel naar de demissionair minister van VWS. Een aantal fracties twijfelden aan het nut van een brief en ook de burgemeester kon het effect van een brief uit Delft moeilijk inschatten. "Baat het niet, dan schaadt het niet", aldus Van Bijsterveldt. CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en GroenLinks stemden om diverse redenen tegen de motie die door een ruime meerderheid van de raad werd aangenomen.


zaterdag 3 juni 2017 03h42 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170603

STIP wil op naar gereguleerde wietteelt

Falco Bentvelsen, raadslid STIP

Het probleem is dat Delftse coffeeshophouders nu worden gedwongen om met het illegale circuit samen te werken. Bovendien is er geen controle op de kwaliteit van de producten die zij inkopen. Het is niet uit te sluiten dat schadelijke stoffen door hun producten worden gemengd. Dat heeft slechte gevolgen voor Delftenaren die dit gebruiken, ook diegenen die coffeeshopwiet voor medicinale doeleinden gebruiken.
...
We hadden graag gezien dat alle partijen in de Delftse raad deze oproep zouden ondersteunen. Helaas bleek er in de raad geen meerderheid voor. Tegen de tijd dat de eerste kamer een uitspraak zal doen over de nieuwe wet zal STIP echter weer scherp zijn op het meewerken van Delft om de wet uit te kunnen voeren.


zaterdag 3 juni 2017 03h34 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170603

D66 op de bres voor medicinale wietgebruiker

Boris van Overbeeke, raadslid D66

D66 heeft in de gemeenteraad gepleit voor een landelijke oplossing voor ernstig zieke patiënten die baat hebben bij het gebruik van cannabis. Burgemeester van Bijsterveldt zal namens de gemeenteraad van Delft een brief sturen naar de minister van VWS met een oproep voor een landelijke oplossing voor deze doelgroep.
...
Burgemeester Van Der Laan van Amsterdam heeft eerder in een brief aan het Kabinet en de Eerste Kamer opgeroepen tot zo'n snelle oplossing. Met een breed aangenomen motie heeft D66 Delft onze burgemeester opgeroepen een dergelijk signaal af te geven aan het kabinet. Wij zijn blij dat we zo als Delftse gemeenteraad een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing.


zaterdag 3 juni 2017 03h24 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170603

Zorgplicht voor gemeente bij afbouw grondwateronttrekking

Joëlle Gooijer, raadslid CU en Leen de Graaf, commissielid CU

De ChristenUnie vreest dat huiseigenaren in de kou komen te staan als hun woning schade oploopt door de stijging van grondwater, door de afbouw van grondwateronttrekking op het DSM terrein. In de commissievergadering RenV (16 mei jl.) hebben we gepleit voor het instellen van een schadefonds voor gedupeerden, voor een subsidiepotje voor drainagemaatregelen en voor het oprichten van een kenniscentrum ten behoeve van onze inwoners.
...
Tijdens de raadsvergadering van 1 juni heeft de wethouder aangegeven het idee van een kenniscentrum goed vindt en daar werk van gaat maken. Ook is hij bezig met een schadefonds en zal hij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Door zijn toezeggingen hoefde de motie niet in stemming gebracht te worden.


vrijdag 2 juni 2017 08h37 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170602

SCHIEOEVERS VERANDERT

Gemeente Delft

Bedrijventerrein Schieoevers ondergaat een transformatie. Het gaat om de ontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein, het Delfts Schiekwartier.

Gemeente Delft en ontwikkelaar AM Zuidwest hebben gisteren op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Delfts Schiekwartier.
...


vrijdag 2 juni 2017 07h37 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-hfvh-20170602-leonkeer

Leon Keer, 3D-artist

harrie fruyt van hertog, weblog

Delft, Bastiaansplein.
In opdracht van de 175 jarige TU Delft schildert Leon Keer met acrylverf op waterbasis een 3D kunstwerk. Utrechtenaar Leon vertelde mij dat hij wereldwijd opdrachten krijgt om live-action-street- art te maken.
Zaterdag 6 juni 2017 wordt zijn vervaardigde tekening geopend.


vrijdag 2 juni 2017 01h26 week 22 politiekdelft.nl    TOP

Zwemmend en blaffend hondje in de Buitendwatersloot Delft.
Aan de hondeneigenares: helaas, de lange opname is mislukt.


donderdag 1 juni 2017 03h36 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-willy-tiekstra-pvda20170601

SV: Staat van het onderwijs in Delft

Willy Tiekstra, raadslid PvdA

Inleiding
Medio april heeft de Inspectie van het Onderwijs Staat van het Onderwijs 2015/2016 1uitgebracht. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat het Nederlandse onderwijskansen verloren laat gaan en te veel talent onbenut laat.Dit komt enerzijds doordat leerlingen met laagopgeleide ouders onvoldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen: kinderen met hoogopgeleideouders krijgen vaker een hoger advies dan kinderen van laagopgeleide ouders.
...

delft-pvda20170601

donderdag 1 juni 2017 03h23 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170601

STIP Goededoelenmaand in 't kort

Matthijs Kosicki, partijvoorzitter STIP

Voorzitter Matthijs Kosicki: "Delft is een stad die draait op vrijwilligersinitiatieven en we vinden het daarom ook erg belangrijk dat studenten hieraan mee doen. " Volgens STIP moeten vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om zich in te zetten voor zaken die zij belangrijk vinden en waar eigen talenten ingezet kunnen worden. Eerder heeft STIP zich al ingezet om vrijwilligers en vrijwilligerswerk aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via de site studentenvrijwilligerswerkdelft.nl, die afgelopen november is gelanceerd. Ook stemde STIP voor de motie 'Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)', waardoor Delftse vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag bij de gemeente aan kunnen vragen.
...


donderdag 1 juni 2017 02h54 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-max-kommer-20170601

Max Kommer, oud-afdelingsvoorzitter PvdA Rijswijk

PvdA: Verslag van het Politiek café

Max Kommer

Verslag vanhet Politiek café gehouden op woensdag 17 mei 2017; voorbereidingop de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Inleiding
Het project "Van Waarde Lokaal" biedt een goed uitgangspunt voor het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Max Kommer is betrokken bij dit project en heeft in een boeiende presentatie de resultaten van "Van Waarde Lokaal" toegelicht. Op basis van zijn toelichting en de thema's uit de extra ALV op 13 april 2017 is debat gevoerd waarbij o.a. is gesproken over: funderingspunten, permanente campagne en het verkiezingsprogramma.
...

Zorg dat je de gesprekken met burgers aangaat met een duidelijke PvdA-boodschap ...


woensdag 31 mei 2017 02h43 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170531-2

Een DATALEK, wat is dat precies?

harrie fruyt van hertog

Wanneer buitenstaanders bijvoorbeeld inbreken op de computer van de gemeente en persoonsgegevens buit kunnen maken dan komt dat omdat de beveiliging niet op orde is. Er is dan sprake van een datalek.
Persoonsgegevens die ambtelijk worden verstrekt aan een burger vallen dus niet onder de definitie datalek. Die lijken mij meer te vallen onder de bescherming van de privacy, geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Vraag van Fractievoorzitter Aad Meuleman Stadsbelangen: Is het juist dat er sprake is geweest van een gemeentelijk datalek ...
Antwoord gemeente: Neen.


woensdag 31 mei 2017 02h33 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170531

Datalek in Delft?

Aad Meuleman, raadslid SB

Onze fractie heeft informatie ontvangen, waaruit blijkt dat er binnen de gemeente Delft kennelijk sprake is geweest van een datalek.

... Persoonsgegevens van alle leden van de stembureaus zouden zijn verstrekt aan een burger. Het zou gaan om naam, adres en bankrekeningnummers.

... vragen die een burger hierover aan u heeft gesteld, werden beantwoord door het Team Verkiezingen.

... Is het juist dat er sprake is geweest van een gemeentelijk datalek ...

... Klopt het dat het Team Verkiezingen de vragen van een inwoner over deze kwestie heeft beantwoord ...


woensdag 31 mei 2017 02h02 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-hooikade-030-google

nieuwbouwplannen Hooikade 30

Mw. E. Vashinder, voor VvE "De Kolk"

Verwijzend naar onderstaande e-mailuitwisseling met onze rechtsbijstandverzekering en eerder geschreven brieven d.d. 9 februari, 5 april en 18 april 2017 blijkt dat je als burger helemaal niets in te brengen hebt met betrekking tot het signaleren van problemen die vast en zeker gaan ontstaan in je woonomgeving.
...
Op alle mogelijke manieren heb ik geprobeerd aandacht te krijgen. Geconstateerd kan ook worden dat met de regelgeving in de hand niemand van welke partij dan ook bereid is om ook maar den vinger uit te steken voor de mensen die hier reeds wonen en er mee te maken gaan krijgen . Hartelijk dank gemeente Delft dat u zo betrokken bent bij uw burgers.
...


woensdag 31 mei 2017 01h54 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170531

HANNAH WESSELS BESTE DEBATER SIDDER 2017

Griffie gemeente Delft

Vwo5-leerling Hannah Wessels is door een driekoppige jury van raadsleden maandag 29 mei uitgeroepen tot winnaar van Scholieren In De DelftsE Raad 2017 kortweg SIDDER. Burgemeester Marja van Bijsterveldt overhandigde een cadeaubon aan de winnares die de STIP-fractie vertegenwoordigde.

De leerlingen die het best gezamenlijk de standpunten van hun fractie voor het voetlicht brachten waren Esther van der Sluijs, Christie Bavelaar en Sophie Thomassen. Ze werden beloond met de SIDDER-bokaal en een cadeaubon. Zij vertegenwoordigden de fractie van de ChristenUnie.
...


woensdag 31 mei 2017 01h46 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170531

Evaluatie proeven afvalinzameling

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

...
Conclusie
Het idee "Milieustraat parkeren" voldoet niet aan onze eisen en ziet er weinig aantrekkelijk uit. Het is daarom onlogisch dit voorstel te gaan opschalen naar 700 huishoudens. Het voorstel "Aan het einde van de straat" voldoet wel aan onze eisen en is een succes gebleken. Wij zouden daarom graag zien dat deze succesvolle aanpak met meer ondergrondse containers wordt uitgerold in de gehele binnenstad.


dinsdag 30 mei 2017 06h56 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-zuidkolk-vakantieboot-20170529142704

Delft, Zuidkolk. Zo juist aangemeerde vakantieboot.

Nog geen WIFI in de Zuidkolk

harrie fruyt van hertog, weblog

...

Waarom biedt de gemeente Delft hier geen gratis wifi aan?
Er komen hier genoeg vakantie-boten aan met buitenlandse toeristen.
Presenteer de Gemeente Delft met een aantrekkelijke toeristische openingspagina!

...


dinsdag 30 mei 2017 06h36 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-breestraat-fietsparkeren-20170529143554.jpg

Delft, Breestraat.

Nog steeds fietsparkeerprobleem op stoep in de Breestraat

harrie fruyt van hertog, weblog

Lennart Harpe nog druk in de weer met het fietsparkeerprobleem in de Breestraat. Harpe is inderdaad een druk mannetje, tijd dat er nu eens resultaten te zien zijn. Na de mislukte 'rode loper' is het weer ijzig stil. Fietsparkeren verbieden is nou net niet de oplossing als je geen alternatief aanbiedt. De politie bellen en de fietsen laten weghalen zoals in de Spoorzone gaat hier niet op.


dinsdag 30 mei 2017 06h28 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-overleggroep-20170530

Een gezamenlijke oplossing voor de bevoorrading van JUMBO / BCC en AH

OVERLEGGROEP OMWONENDEN KRUISSTRAAT en OMGEVING

...
Gemeente: breng partijen bij elkaar
Wij roepen de gemeente op haarverantwoordelijkheid te nemen om partijen bijelkaar te brengen en ze naast hun eigen problematiek ook te dwingen de grotere belangen van de omgeving en de stad een plek te geven in hun planontwikkeling

...


dinsdag 30 mei 2017 06h17 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170530

GroenLinks wil toezicht op Airbnb in Delft

Sinan Özkaya, raadslid GL

In Delft worden er honderden woningen via Airbnb te huur aangeboden aan toeristen. Grootschalig verhuur van woningen via Airbnb kan leiden tot oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving van woningen op de Delftse woningmarkt. GroenLinks vindt dat de verhuur van woonruimte aan toeristen niet ten koste mag gaan van het woningaanbod voor gewone burgers en heeft daar vragen over gesteld aan het College.

...


dinsdag 30 mei 2017 06h09 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170530

(202) Over de 'smalle' marges

Arie van der Veen, webcolumnist

Dit weekend bezocht ik o.a. Frankfurt, in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen een Nederlandse en een Duitse gemeente. En ik was onder de indruk van de enorme dynamiek en vernieuwing in deze stad. Frankfurt is inmiddels het hart van de Europese financiële wereld en een zeer welvarende stad. De ene na de andere wolkenkrabber is daar opgericht en sinds de jaren negentig heeft deze stad zich ontwikkeld tot een soort Manhattan aan de Main. Duitsland blijft een bijzonder land. Indrukwekkend was de Dom van Frankrijk, met allerlei gedenktekens van de Nationaal-Socialistische onderdrukking. En ook de Duitse slachtoffers hebben hun plek gekregen in het publieke herdenken. Eigenlijk is daar nu de geschiedenis compleet, en tegelijk bloeit deze stad in Europees perspectief.

Duitsland wordt nu al weer jarenlang geregeerd door een CDU-CSU en SPD-coalitie. Centrum-rechts en links vinden elkaar en de vraag is hoe dat na september zal zijn. Ook daar speelt straks de vraag naar de coalitievorming en de plaats van de sociaal-democratie in het politieke krachtenveld. In die zin zijn er toch ook vele raakvlakken met de politieke situatie in Nederland.

Een bezoek aan het buitenland zet de Nederlandse binnenlandse politiek even op afstand. En helaas bij terugkeer valt op dat er nog maar weinig beweging valt te bespeuren. Eigenlijk wacht iedereen op een doorbraak in de patstelling tussen de partijen. En de bal ligt eigenlijk bij de sociaal-democratie.

Stemmen in de PvdA komen op, om toch mee te regeren. En daar is veel voor te zeggen. Want een land heeft behoefte aan een stabiele regering. De periode in ons land van opeenvolgende verkiezingen heeft weinig bestuurlijke daadkracht opgeleverd. En hoe men het wendt of keert in de afgelopen regeerperiode is er veel tot stand gebracht. Los van het feit hoe men dat electoraal waardeert. In de PvdA speelt nu dezelfde discussie als in de SPD. En eigenlijk is dat de discussie die altijd speelt in de sociaal-democratie. Aanschuiven bij het centrum, of de krachten op links bundelen. Een beetje treurig hingen in Frankfurt nog de posters van Rood-rood-Groen. Toch een beetje een relict uit het verleden.

De tijd van de grote volkspartij op links is voorbij. Ook in Duitsland. En dat vraagt om een heroriëntatie. Wie de grote gebouwen van het kapitalisme ziet in Frankfurt ziet, gelooft toch niet erg (meer) in een links alternatief. En wie de stedelijke ontwikkeling daar ziet, ziet het verdwijnen van industrie en grote fabrieken. Dienstverlening, start-ups, horeca en toerisme hebben ook daar hun plaats verworven in het economisch verkeer. Ongetwijfeld ook met de nodige electorale gevolgen.

Jaren geleden werd er al gesproken over de smalle marges in de politiek. Bedoeld werd, o.a. door Den Uyl c.s. dat er weinig ruimte was voor een socialistisch alternatief in de ondernemingsgewijze organisatie van de westerse industrie. En bij een sociaal-liberale hoofdstroom zoals deze nu heerst zijn die marges nog steeds beperkt. En toch is er altijd ruimte nodig voor correctie. Dat vraagt om stevige bestuurders met een visie. Zowel op de herverdelingsvraagstukken als op het gebied van klimaat en energie. En de politiek is paradoxaal. Terwijl de PvdA in maart een mega-verlies leed, blijft er toch behoefte aan een sociaal-democratisch alternatief. Lees een alternatieve agenda. En nu blijkt de PvdA eigenlijk meer nodig dan in jaren, en de kansen voor een dergelijke agenda zijn wel degelijk aanwezig.

De PvdA-leiding worstelt met de vraag of men moet regeren of niet. En de beantwoording van die vraag raakt aan het punt dat er wat te halen moet zijn voor 'linkse' mensen. En die vraag beantwoorden is toch vooral deze eerst te onderzoeken. En dat past in een formatie. De marges zijn smal. En het financiële beleid wordt toch echt meer in Frankfurt dan in Den Haag of Amsterdam bepaald. Binnen die marges is het zoeken naar mogelijkheden.

En bij een formatie gaat het uiteindelijk om het tellen van zetels en meerderheidsvorming. En dan kunnen negen zetels zelfs dubbel tellen ! De sociaal-democratie, en zeker ook de PvdA is indertijd opgericht om te regeren. Verantwoordelijk dragen om idealen te realiseren. En dat is vandaag opnieuw aan de orde. Sociale rechtvaardigheid, herverdeling, zorg voor de zwakkeren. En milieu en klimaat. Allemaal onderwerpen om je druk voor te maken. En doelen bereiken doet men in de regering !

De vraag is wat wijs is voor de PvdA. Aansluiten bij het nee-kamp als zevende oppositiepartij en meehuilen met de wolven in het bos. Of op inhoud en meedoen en verantwoordelijkheid nemen, met ervaren bestuurders. Wat levert dat op voor het land, en wellicht straks bij de verkiezingen. In feite is dit een dilemma dat in 2010 in het CDA ook speelde. De woestijn van de oppositie of meeregeren op basis van eigen kracht.

Dezer dagen moet hierover duidelijkheid ontstaan. De smalle marges worden niet groter of breder in de oppositie. En oppositie is meestal geen eigen vrijwillige keuze, maar een veroordeling tot ! Wie naar Duitsland kijk ziet hoe vruchtbaar het werkt, om te regeren op basis van stabiele verhoudingen. En natuurlijk soms scheppen verkiezingen een lastige situatie. Maar als de verkiezingen voorbij zijn, roept toch het landsbelang. En is het partijbelang van de PvdA gebaat bij een periode van vruchteloze oppositie.

Dat links het moeilijk heeft in het huidige tijdsgewricht moge duidelijk zijn. In alle Europese landen is centrum-rechts leidend. Maar er blijft genoeg te doen. En zeker voor een bestuurderspartij als de PvdA. Terecht klinkt er steeds meer twijfel over de bestuurskracht van D66 in steden en van GroenLinks valt in deze ook niet veel te verwachten.

Het 'motorblok' VVD-CDA-D66 is een schijnbare eenheid. Wat hen vooral bindt is de wil om te regeren. En na de laatste weken mag er terecht getwijfeld worden een de homogeniteit van dat motorblok, gelet op de opstelling van D66. In VVD-kringen wordt al langer gehint om meeregeren van de PvdA. Immers het alternatief van een minderheidskabinet heeft grote risico's. Vooral ook voor de beoogd premier Rutte.

Een handreiking naar de PvdA lijkt voor de hand te liggen. Over de grenzen van het eigen gelijk heen. Bijna klinkt de term: in uiterste noodzaak. Bij het CDA meestal de reden om met de PvdA te willen regeren. Bij gebrek aan alternatieven ? Of bij gebrek aan beter ? De Nederlandse politiek moet zichzelf in de spiegel kijken. En zich niet spiegelen aan België, maar aan Duitsland. Een stabiel kabinet, in Europees perspectief, daaraan is behoefte. En dat vraagt om verantwoordelijke politici en bestuurders, die over hun schaduw heen springen.

En dan is het een kwestie van tactiek of timing of en wanneer de PvdA instapt. De negen zetels zijn opeens hun gewicht in goud waard. En de marges zijn op eens minder smal. Of de PvdA intern en emotioneel in staat is die stap te nemen, moet men zelf bepalen. En dat vraagt om leiderschap. De PvdA heeft nooit gebrek gehad aan leiders, binnen en buiten de partij. Maar nu komt het er op aan.

In de politiek zijn er soms van die (historische) beslissingsmomenten. Meedoen of aan de kant blijven staan. Het CDA kon dat in 2012 gemakkelijk beslissen, want toen was er geen behoefte aan die (bestuurders-)partij. Een verantwoordelijkheidsvakantie kan soms goed werken, hoewel dat electoraal maar beperkt succesvol was. Nu is er eigenlijk geen ruimte voor een verantwoordelijkheidsvakantie voor de PvdA. Er is meer sprake van een existentiële beslissing. En dergelijke keuzes vragen om tijd.

De PvdA als verantwoordelijke regeringspartij of als onderdeel van een richting die aan de zijkant blijft staan. PvdA samensmelten met Groenlinks en dan verdampen ? Of langzaam verder oplossen te midden van D66, Groen Links, SP, 50+ en de PVV. Voor Asscher c.s. zijn dit moeilijke vragen. Maar naar mate de druk toeneemt wordt alles vloeibaar.

De formatie hobbelt nog wel even door. En er zijn vele (staatsrechtelijke) varianten die beproefd kunnen worden. Of de PvdA aan de kant blijft staan is primair aan die partij(leiding) zelf. Of het een historisch gemiste kans is, moet blijken. Maar als er één moment is om de smalle marges te beïnvloeden is het nu. In Frankfurt zal men er niet echt van wakker liggen. Maar ook daar wacht men met spanning op de uitkomst. Is het niet in Nederland, dan wel voor de verkiezingen in september en de daaropvolgende formatie.

Formeren is faseren, elimineren en zetels tellen. Maar uiteindelijk telt toch ook de inhoud van het beleid. Dan gaat het om machtsvorming, en daar waren de sociaal-democraten altijd goed in. Zelfs met negen zetels ! Asscher is aan zet ! Of hij nu wil of niet. En natuurlijk men kan wachten op een Proeve van Rutte, maar dat maakt de zaak eigenlijk niet anders, eerder lastiger !


maandag 29 mei 2017 03h06 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Delft, Vrouwjuttenland 22.

Even op de koffie 'Bij Best'

harrie fruyt van hertog, weblog

... Bij Best. Elke dag bakt Tamara verse broodjes. Ben je alleen, dan kan je aanschuiven aan de grote tafel. Wil je buiten zitten, dan kan dat op de terrasboot. ...

Voor meer, lees verder op mijn weblog ...
Klik op de foto voor het onderwerp ...

delft-wijnhaven-hoek-peperstraat-opstapje-20170527183329  delft-hippolytusbuurt-001-20170527141806  delft-hippolytusbuurt-003-005-20170527142017  delft-hippolytusbuurt-henk-van-der-beek-88j-20170527142934a  delft-rietveld-vuilnisafvoer-20170527151519  delft-westsingelgracht-traphekje-20170527184722a 

maandag 29 mei 2017 02h49 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-vvd20170529

VVD wil hardere aanpak van fietsendiefstal en inzet van camera's op hotspots

Dimitri van Rijn, raadslid VVD

Eén van de belangrijkste pilaren waarop onze vrijheid berust is veiligheid. Een veilig Delft zonder overlast is dan ook één van de speerpunten van de VVD. Wij vinden dat LHBT's voor hun geaardheid moeten kunnen uitkomen zonder een aframmeling te krijgen, dat vrouwen in het donker in de Buitenhof over straat moeten kunnen fietsen zonder angst te hebben te worden aangerand, dat de postbode zijn fiets moet kunnen neerzetten zonder dat deze direct wordt gestolen en dat een oude man veilig de Oude Delft kan oversteken zonder omver gekegeld te worden door een scheurbrommer.

Samen met gemeente, veiligheidspartners en burgers zet de VVD zich keihard in voor een veilig Delft en dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de in 2015 uitgevoerde omnibusenquête blijkt dat de veiligheidsbeleving tussen 2010 en 2015 is gestegen van 82% naar 86%, dat het aantal misdrijven de afgelopen jaren 25% is gedaald en dat het aantal overlast gerelateerde incidenten stabiliseert. Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Uit de veiligheidsbelevingscijfers blijkt namelijk ook dat 30% tot 40% van de bewoners van Buitenhof zich nog altijd onveilig voelt. Verder is de VVD bezorgd over de lage aangiftebereidheid en de explosieve stijging van het aantal fietsendiefstallen. Ook de stijging van met name personen- en geluidsgerelateerde overlastincidenten baart ons zorgen.

Wat de VVD betreft wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd in toezicht en handhaving. Wij zien de door het college aangekondigde uitbreiding van de schaarse handhavingscapaciteit als een goede eerste stap. De VVD heeft er bij de burgermeester op aangedrongen om deze extra capaciteit in te zetten om de hiervoor genoemde toename van fietsendiefstallen een halt toe te roepen en de overlast door geluid en scheurbrommers echt aan te pakken. Daarnaast wil de VVD de geplande extra investeringen in Buitenhof ten goede te laten komen aan een verdere verbetering van de veiligheidsbeleving in deze wijk. Het is belangrijk dat de wijk schoner wordt en de infrastructuur verbetert.

Bovendien roept de VVD de burgemeester op om over te gaan op een structurele plaatsing van camera's op zogenaamde hotspots want, zoals herhaaldelijk aangegeven door politie en openbaar ministerie en zoals blijkt uit diverse evaluaties, het helpt raddraaiers op te sporen en te vervolgen en draagt het bij aan een versterking van het veiligheidsgevoel. We liggen op koers voor een veilig en leefbaar Delft, maar er is nog werk aan de winkel.


maandag 29 mei 2017 02h39 week 22 politiekdelft.nl    TOP

Vacatures Bestuur GL Delft

Bestuur GroenLinks Delft

Het bestuur van GroenLinks Delft is op zoek naar versterking.
GroenLinks Delft groeit snel en heeft momenteel al bijna driehonderdvijftig leden. Om de groei van het aantal leden te vertalen in een sterke GroenLinks afdeling is uitbreiding van het bestuur noodzakelijk.

...

Benodigde tijd is afhankelijk van het aantal lopende activiteiten, maar ligt in de regel rond de 4 tot maximaal 8 uur per week. De bestuursfunctie is op vrijwillige basis en er staat geen vergoeding tegenover. ...


maandag 29 mei 2017 00h01 week 22 politiekdelft.nl    TOP

delft-doz20170528

... ondergrondse containers, zoals die al op de Paardenmarkt en bij het Raam staan, is niet ideaal zodra lieden hun vuilniszakken ernaast zetten ... Foto Jesper Neeleman

Nog geen ideale oplossing voor huisvuil in binnenstad

Jesper Neeleman, redactie DOZ

Vuilniszakken en rondrijdende vuilniswagens in de binnenstad zijn velen een doorn in het oog. Alternatieve inzamelingsmethodes worden of zijn al geprobeerd, maar betrokkenen zijn het niet eens over wat het beste is.
Waar iedereen het wél over eens is, is dat die grote vuilniswagens als kiespijn kunnen worden gemist. ...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_06_30.html

TOP