koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 22 april 2017 00h01 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170422

Wijk afvalstort door plaatsen grote Avalex papier container

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De Wet van de aanzuigende werking van straatafval. Dat wil zeggen ligt er ergens afval op straat dan komt er steeds meer afval bij. Vorige week werd een achterlijke papiercontainer aan de Mijnbouwstraat gezet. Sindsdien is het een afvalstortplaats. Het hoeven niet per definitie bewoners uit de wijk te zijn. In dit geval stoppen wildvreemde auto's om hun grofvuil te dumpen.

Door de omgekeerde collectieve inzameling van papier, metaal, drankkartons is het straatbeeld weer ouderwets een teringzooi geworden op het gezellige Mijnbouwpleintje. En het ging zo goed. Omgekeerd inzamelen is goed voor het milieu zegt nu verantwoordelijk GroenLinks wethouder Stephan Brandligt bij Avalex. Het is inderdaad het omgekeerde van netjes en burgervriendelijk.

Ik zie het omgekeerd inzamelen sowieso niet zitten op deze gedwongen manier.Een grote container in de buurt dumpen met kleine openingetjes werkt niet. Alles wordt te snel en ondoordacht uitgevoerd door Avalex. Een valse start die niet meer goed te maken is. Ik denk dat het allemaal een nog grotere zooi wordt als je maar 9 kg restafval per maand mag inleveren.


vrijdag 21 april 2017 09h37 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Stoelinga van OD wil gordijn-politie!

 hfvhdelft-stoelinga-20170421

Martin Stoelinga hekelt de studenten in de binnenstad.
Reden: ze hebben geen vitrage voor het raam!

GR2018

Martin Stoelinga, raadslid OD

"Voorlopig gaan we door als zelfstandige partij, maar voor goede ideeën ben ik altijd in. Bijvoorbeeld als we samen kunnen optrekken in creëren van betere zorg en woningbouw in de regio."

STUDENTEN
"Die kunnen veel beter op de campus wonen, want de binnenstad knapt er niet van op. Delft is toch een toeristenstad, maar als je naar de etages boven al die gezellige winkels kijkt, dat ziet het er beroerd uit. Ze hangen niet even netjes vitrage op."

OD nog geen aansluiting bij Forum voor Democratie, Thierry Baudet
"Maar wie weet wel in de toekomst. Ik wacht af of ze met een voorstel komen ..."


vrijdag 21 april 2017 09h01 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Ook gehoord van Delftse
"fietsparkeerdeskundigen":
Beter, laat je fiets maar thuis
Kom lopend naar de binnenstad

 hfvhdelft-gemdelft20170421

VEEL BELANGSTELLING VOOR FIETSPARKEREN

Lennart Harpe, wethouder VVD

Onder grote belangstelling vond op dinsdag 18 april in het nieuwe stadskantoor de externe oriëntatie fietsparkeren plaats. Naast raadsleden waren inwoners, ondernemers, TU-studenten, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en studentenverenigingen aanwezig.

In zijn inleiding vertelde wethouder Lennart Harpe dat het onderwerp fietsparkeren niet alleen in het stationsgebied veel aandacht vraagt, maar ook in de winkelstraten in de binnenstad en bij nieuwe ontwikkelingen. Het college en de raad haalden met deze bijeenkomst informatie op die door het college verwerkt wordt in de integrale nota fietsparkeren. Deze nota wordt voor het zomerreces naar de gemeenteraad gestuurd.

De aanwezigen werden door een vertegenwoordiger van Mobycon met een presentatie Benchmark parkeerbeleid Delft (evaluatie overige gemeenten) over fietsparkeren geïnformeerd. Vervolgens werden de resultaten van fietsparkeertellingen in Delft gepresenteerd en presenteerden studenten van TU Delft een onderzoek naar mogelijke fietsparkeeroplossingen.

Na deze presentaties gingen de aanwezigen zelf aan de slag om maatregelen te bedenken voor het fietsparkeren waarbij preventie, capaciteit en handhaving in samenhang werden beschouwd.

delft-gemdelft20170421-2

vrijdag 21 april 2017 08h41 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170421

(188) Over de lokale democratie

Arie van der Veen, webcolumnist

De landelijke verkiezingen zijn nog maar een maand geleden gehouden. En binnen een jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten zijn de voorbereidingen gestart. Wethouders denken na over hun terugkeer. Partijen zijn naarstig op zoek naar kandidaten. Men doet een ferme poging om een programma te schrijven. Business as usual. Of is er toch meer aan de hand ? Hoe is het eigenlijk gesteld met de lokale democratie in het land ? Toch wel een vraag die enig nadenken vergt. Lokale politiek, lokale democratie en lokaal bestuur. Allemaal aspecten die nopen tot enige beschouwing.

Wie naar gemeenten kijkt, ziet vooral lokaal bestuur. En daarmee is het niet zo slecht gesteld. Colleges van B&W zijn druk met het besturen, zowel lokaal als regionaal. De schaalvergroting in gemeenten heeft geleid tot professionelere ambtelijke apparaten. En op regionaal niveau wordt druk bestuurd in gemeenschappelijke regelingen. Menig wethouder is de helft van de tijd druk met het 'bestuurdersbestuur' op een schaal die de eigen gemeente danig overstijgt. Op allerlei manieren wordt geprobeerd de lokale raadsleden erbij te betrekken, maar de afstand blijft groot.

De lokale democratie kraakt daar en tegen in zijn voegen. De dualiseringoperatie van begin deze eeuw heeft vooral een vergadercircus opgeleverd. De fictie dat raad en college twee gescheiden bestuurlijke werelden zijn, wordt krachtig in stand gehouden. Maar hoe je het wendt of keert, de meerderheid regeert. Wel is de wethoudersalmacht van vroegere jaren wat gerelativeerd, maar het blijft een lastige verhouding. Dagelijks bestuurders, met hun kennis en informatie uit het ambtelijk apparaat, versus de amateur raadsleden, die soms amechtig proberen aan te klampen en vechten met het goede (politieke) abstractieniveau. Daarnaast dan nog het verschijnsel van wethouders van buiten. Ook het komende jaar zal het 'rondreizend circus' van wethouders van buiten weer danig van zich laten horen. Wethouders van buiten, op zich nog niet zoveel mee mis, maar waar blijft de lokale binding, en de echte kennis van de verhoudingen in de lokale samenleving?

Met de verkiezingen op komst is het zinnig en nodig om te kijken naar de staat van de lokale democratie per gemeente. In de formatie in Den Haag wordt geprobeerd een foto van het land te maken. Een foto per gemeente is nog niet zo'n slecht idee. En dan vooral ook een foto van de lokale democratie. Hoe staat het met legitimatie en responsiviteit. En zijn de onderwerpen op de bestuursagenda ook de echte maatschappelijke thema's. Een antwoord hierop formuleren is toch bij uitstek een opdracht aan de lokale politieke partijen (afdelingen). En daar wringt de schoen steeds meer.

Wie nog eens terugblik op de nationale verkiezingen ziet, ondanks de hoge opkomst, een versplinterd politiek veld. En dat is toch een afgeleide van de situatie op lokaal niveau. Inmiddels zijn de lokale partijen bij elkaar opgeteld verreweg de grootste politieke stroming. Wellicht is het nog het beste dit te vertalen vanuit het individualisme. Wie iets niet zint, begint een eigen partij. Daarnaast vinden lokale partijen een ferme voedingsbodem in opgeschaalde gemeenten. En de positie van de landelijke partijen op lokaal niveau is een bron van aandacht, beter gezegd van zorg.

De lokale politiek is in theorie de basis voor de lokale democratie, en het lokaal bestuur. De praktijk is een andere. Het is vooral een kweekvijver voor lokaal talent geworden, en dat vertaalt zich in een bestuurlijke oriëntatie. En dat is iets anders dan volksvertegenwoordiging. Hoeveel echte volksvertegenwoordigers (met eigen zetels al of niet met voorkeursstemmen) bevolken nog de gemeenteraden ? Zeker bij landelijke partijen. Politiek dichtbij mensen, is een nobel streven, maar lukt het echt om dichtbij de wensen en verlangens van burgers te blijven ? Ook met een geprofessionaliseerde bestuurlijke agenda ? De landelijke politieke partijen zuchten onder afkalving van ledenbestanden. In verschillende gemeenten is er gewoon nood aan beschikbare kandidaten. Tegelijk is er al jaren sprake van functieverlies van raden. Informatie, inspraak en interactief beleid wordt vanuit de gemeenten, professioneel georganiseerd, en raadsleden kunnen hierbij ternauwernood kaders formuleren, laat staan stellen.

Lokale politiek lijkt in sommige gemeenten verdord. En de vraag is of deze zal opbloeien volgend jaar maart. De lokale politiek kent bloedarmoede en is dringend op zoek naar nieuwe concepten. In het verleden heb ik regelmatig geschreven over het concept van de 'levende gemeente' en de verhouding tussen gemeente en gemeenschappen. En dat thema is nog steeds actueel. Ook in de geïndividualiseerde, informele samenleving. Wie durft met dit concept aan de slag te gaan, op basis van een foto van de lokale samenleving en de lokale democratie ?

Men worstelt met allerlei structuurwijzigingen. Meestal werken die tegenovergesteld. Meer dualisme leidde tot meer bestuur en minder democratie. Lokale referenda gooien de boel op slot, en de gekozen burgemeester kent ook zijn nadelen. De uitdaging is om de lokale politiek weer betekenisvol te maken. En dat vergt een zelfevaluatie van die politiek. En daarvoor is het nu het moment. Ter voorbereiding van de verkiezingen. En een zelfevaluatie is ook nodig om verantwoording af te leggen. Toch een belangrijk element van verkiezingen. Daarnaast gaan verkiezingen over het opnieuw vertrouwen winnen. En dat doet men door aan te sluiten bij de echte thema's die leven in de samenleving. Kritisch te kijken naar geboekte resultaten en vooral naar de nieuwe politieke agenda. En dat vergt wel iets van kandidaten. Met het afkalven van de landelijke partijen op lokaal niveau dreigen raadsleden steeds meer in een niemandsland te komen, en daarmee zoeken ze houvast in de bestuurlijke constructies en thema's. En naarmate men bestuurlijker wordt, opereert en die taal spreekt, is er meer voedingsbodem voor lokale partijen. En eerlijk is eerlijk, die lokale partijen weten blijkbaar toch gevoelens in bevolking op te pikken, zijn vaak op de goede plekken aanwezig, en vrezen enig opportunisme of populisme niet.

De lokale politiek is de komende maanden aan zet. Bij de voorbereiding van de verkiezingen. En het belang hiervan wordt vaak onderschat. Klagen over het niveau van raadsleden is van alle tijden. Maar als ze niet meer te vinden zijn, dan is er echt iets aan de hand. Vele projecten van VNG en anderen lopen om het probleem te adresseren en hopelijk op te lossen. Toch zullen deze vaak niet de echte oplossing bieden. Zolang ons systeem is gebaseerd op het kiezen in een meerpartijensysteem blijft het de uitdaging om kandidaten te zoeken met inhoud en achtergrond. Veel valt er nog over te zeggen, bijvoorbeeld de verdere implosie van de PvdA op lokaal niveau. De poging van de PVV entree te maken in meerdere gemeenten. De opkomst van migrantenpartijen. En als afgeleide de versplintering in gemeenteraden, met alle gevolgen voor stabiele coalitieverhoudingen.

Lokale democratie is geen rustig bezit, en vergt permanent onderhoud. In de afgelopen jaren is er weinig aan (achterstallig) onderhoud gedaan. Griffiers in verschillende gemeenten doen hun uiterste best om de zaak politiek levend te houden.Maar ook hier rijst de vraag: in wiens belang, en ten koste van wat ?

De opmaat naar de verkiezingen 2018 nodigt uit tot een debat over de staat van de lokale democratie, de plaats van politieke partijen, en de rol en functie van raadsleden. En tegelijk moeten er programma's geschreven worden, kandidatenlijsten opgesteld, lijstverbindingen doordacht. Al met al een hoop werk. En wat de kiezer er van vindt ? Velen zullen de gang naar de stembus aan zich voorbij laten gaan. Men is toch al geweest in maart 2017. En toch, hoe je wendt of keert, de lokale democratie is de basis en blijft de basis. Maak een foto op lokaal niveau. En eigenlijk ook een eerlijke selfie. Waar staan wij (nog) voor. Hebben we de echte thema's te pakken en kunnen we die met gezag aan de kiezers vertellen. Er komt een hoop werk aan. Hopelijk kunnen de lokale partijen dat aan. En wellicht ter troost het lokaal bestuur gaat toch wel door. Maar de leuze zou moeten zijn, minder bestuur en meer democratie. En nog beter meer lokale politiek, waar de vonken van afspringen. Of het zover komt is natuurlijk de vraag. Maar het is nu de tijd om vanuit dat besef stappen te zetten. Lokale politiek... het blijft een uitdaging en te kostbaar om het er bij te laten zitten.


vrijdag 21 april 2017 08h31 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Onnodige vertraging bij aanleg Van Leeuwenhoekpark

Frank van Vliet, raadslid GL

Het stadspark dat in het Spoorzonegebied moet verschijnen heeft opnieuw vertraging opgelopen. De omwonenden aan de Engelsestraat moeten nog langer in stof en zand bijten en tot 2023 wachten voordat gestart wordt met de aanleg van het nieuwe park. ...


donderdag 20 april 2017 11h02 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Tom Wagemans over de Stadsborrel Delft

Bruisende Stadsborrel met als thema: veiligheid

Tom Wagemans, organisator

Stadsborrel Delft
Vrijdag 28 april 2017 17.00-20.00 uur
Rietveld Theater Rietveld 49 2611 LH Delft

Hoe veilig of onveilig is Delft voor jou? Wat kan een bepaalde politieke partij hierin voor jou betekenen? Wat dienen zij zeker nu, en niet morgen, op te pakken?

Burgerwachten in de wijken: een goed of slecht idee? Functionering van Handhaving en Stadswachten? Werkt Cameratoezicht? Meer controle rond het openbaar vervoer? Hoe is het met de veiligheid bij evenementen? Waar ligt de grens tussen privacy en toezicht?

Rondom dit thema organiseren het Rietveldtheater en ETPHolland een Stadsborrel op 28 april.

Heb je ideeën? En wil je die komen toelichten? Dan kun je je bij ons aanmelden voor een 1 minuut op de spreekstoel via stadsborrel@rietveldtheater.nl. Alle raadsleden zijn wederom uitgenodigd. Iedereen is welkom. Deur open vanaf 17.00 aanvang 17.30

Laat je vooral zien en horen. Neem vooral vrienden en bekenden mee.

Welke oplossingen bieden partijen voor de uitdagingen waar we in Delft en Nederland voor staan?

Wat betekent het programma van een bepaalde partij voor jou persoonlijk of bedrijfsmatig?

Waar wil je dat een politieke partij aan gaat werken? Wat is er voor Delft nu meer dan noodzakelijk om opgepakt te worden?

Wil je op de zeepkist? Per zeepkistmoment: je hebt 1 minuut om je vraag, dilemma of idee voor te leggen aan de aanwezige politici. Dan verzoek je 2 of 3 partijen om in te gaan op je vraag

We streven naar 10 zeepkistmomenten.

Daarna kun we tijdens de borrel verder discussiëren en praten met je mede-  en of andere standers.

Meld je dan s.v.p. met je pitch, vraag of statement bij stadsborrel@rietveldtheater.nl

Kortom, het kan een zeer bruisende Stadsborrel worden.

Stadsborrel Delft; De ontmoetingsplek van politiek en burger.


donderdag 20 april 2017 00h31 week 16 politiekdelft.nl    TOP

HNK Stadskantoor helaas zonder openbaar toilet voor bezoekers van publiekshal!

 hfvhdelft-phoenixstraat-000-stadskantoor-20170406191527

Delft. Oude Stadskantoor aan de Phoenixstraat.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TOILETTEN
Het oude Stadskantoor aan de Phoenixstraat had openbare toiletvoorzieningen.
Het Nieuwe Kantoor, HNK heeft dat niet.
Heeft architect Francien Houdben dat nou vergeten of is er een andere reden?
Veel stadhuizen en stadskantoren in Nederland zijn de bezoekers ter wille.
Delft behandelt zijn bezoekers een beetje stug. Zoek het maar zelf uit!

FIETS STALLEN
Als bezoeker stalde je je fiets voor de deur bij het oude Stadskantoor.
Hup naar binnen paspoort, rijbewijs of wat anders afhalen en weer weg.
Straks in het HNK je fiets in één van de fietsenstallingen plaatsen.
Wordt een flinke afstand lopen en ze zijn tot nu toe meestal overvol.
In de entreehal is ruimte genoeg om even je fiets te plaatsen zag ik.
5 minuten paspoort ophalen en uur onderweg? Nee toch zeker!
Pasfoto's maken kan gemeente leren van Reinier de Graaf Ziekenhuis.


woensdag 19 april 2017 21h43 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170419-2

ALLES ONDER 1 DAK

Gemeente Delft

...Op 12 juni gaan de deuren van deze locatie open voor alle Delftenaren. Alle dienstverlening van de gemeente vindt vanaf 12 juni plaats vanuit het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Het Klant Contact Centrum (KCC) vestigt zich in de nieuwe publiekshal en u bent hier dan ook van harte welkom voor alle dienstverlening van de gemeente. Het KCC werkt op afspraak.

FEESTELIJKE OPENING
Op zaterdag 17 juni 2017 opent burgemeester Marja van Bijsterveldt het stadskantoor voor alle inwoners van Delft. De burgemeester verricht die dag graag samen met u de officiële, feestelijke openingshandeling. Tijdens die feestelijke dag kunt u onder meer een kijkje nemen in het gebouw en voor 5 minuten in de huid kruipen van de burgemeester. Iedereen is van harte welkom! Binnenkort leest u hier het volledige programma.

...

Kortom, het stadskantoor wordt een plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.


woensdag 19 april 2017 15h08 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Onzichtbare 'kunst'!

delft-station-glazendak-letters-trein-20170406163716

Delft, Stationsplein. Op het glazen dak vormen glazen blokjes de tekst TREIN.
Het project zal genoeg gekost hebben, maar wie ziet het om er van te genieten?

Kijk eens goed,
dan zie je de tekst TREIN staan!

 hfvh


woensdag 19 april 2017 14h55 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-abb20170419

What could be better than a bus for moving lots of people around the streets of North America's cities?

Carolina Gallo, redactie ABB

How about a zero-emission bus?
It's not a new discovery that mass transit is better for the environment than driving everywhere in your own car. And in busy urban centers, it hasn't escaped anyone's notice that a well-designed transit system can get you where you're going faster than a car stuck in a traffic jam. But buses have been around for a while, and hopping on a bus isn't usually thought of as an exciting trip to the future. Using clean energy for transportation, though, really is the wave of the future. And an opportunity to experience that future for yourself may not be very far off now. ...


woensdag 19 april 2017 02h04 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170419

BUITENHOF BRUIST VAN DE IDEEËN

Gemeente Delft

Vragen, ideeën, je hart luchten, klachten én complimenten: betrokken Buitenhof-bewoners gingen afgelopen dinsdag in The Culture in gesprek met b&w. Rode draad in de verhalen: 'We moeten meer sámen doen'.

Naast alle persoonlijke ideeën, wensenlijstjes en grieven zijn bijna alle 25 aanwezige Buitenhof-bewoners het erover eens: het is een fijne wijk om te wonen. Er is veel groen, er zijn veel activiteiten en de wijk is heel divers. Achter die tevredenheid - sommige aanwezigen wonen er al 50 jaar - volgt in veel gevallen een 'maar', want Buitenhof heeft ook z'n problemen. ...


woensdag 19 april 2017 01h54 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170419

D66 wil toch graag fatsoenlijk archeologisch onderzoek graven Nieuwe Kerk

Boris van Overbeeke en Christine Bel, raadsleden D66.

Woensdag deed de Raad van State uitspraak over de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk. De kelder mag worden uitgebreid, ook zonder uitgebreid archeologisch onderzoek. D66 vindt fatsoenlijk archeologisch onderzoek vanuit cultuurhistorisch perspectief belangrijk en wil kijken welke mogelijkheden om er zijn om te voorkomen dat een stuk Delftse geschiedenis ongedocumenteerd voorgoed verloren gaat. ...


woensdag 19 april 2017 01h29 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Nuna, Formula 1, fiets Human Power Team

delft-foto1station
delft-foto2station
delft-foto3station

Delft, Stationshal.

foto prodeo


woensdag 19 april 2017 00h21 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Meerkoeten bouwen hun nestje

delft-voldersgracht-000-nest-meerkoet-20170418170652

Delft, Voldersgracht.

foto prodeo


dinsdag 18 april 2017 14h09 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-reinier-de-graafweg-parkeergarage-rdgg-20170414124755a

Delft, Reinier de Graafweg. Fietsparkeren bij Reinier de Graaf Gasthuis.

Nieuwe parkeergarage RdGG

harrie fruyt van hertog, weblog

... Altijd maak ik foto's van de parkeerplek voor fietsen.
Deze plek is vaak overvol omdat deze te krap bemeten is.
Weinig plaats voor scooters valt me op, die staan op de stoep. ...


dinsdag 18 april 2017 13h38 week 16 politiekdelft.nl    TOP

CyBe Construction, Behind the Scene,....
Behind the Scene, of 3Dconcrete printing,.... A brief indication of our technology, from Software, Hardware to Material. This movie is made during printing a 3Dformwork.

Eerste mobiele 3D-betonprinter ter wereld

Redactie bouwmachines.nl

Volgens een rapport van marktonderzoeksbureau 'MarketsandMarkets' was de marktomvang voor 3D-betonprinten in 2015 al $24,5 miljoen. Het bureau becijfert dat ze groeit naar $56,4 miljoen in 2021. Waar zit die markt en wie zijn de spelers? Om daar achter te komen en de techniek uit te diepen ging BouwMachines op bezoek bij de Nederlandse ontwikkelaar van 's werelds eerste mobiele 3D-betonprinter. ...


dinsdag 18 april 2017 12h34 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Fietsen met Flo

Redactie fietsflo.nl

Jouw persoonlijke snelheidsadvies om vaker groen licht te halen. Dankzij Flo hoeft een fietser aanzienlijk minder te wachten voor een verkeerslicht. Flo maakt fietsen leuker!


dinsdag 18 april 2017 09h39 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170418

Boomspiegeltuintjes

Joop Gravesteijn, voorzitter, voorzitter binnenstadnoord.nl

Boomspiegeltuintjes geven extra kleur en sfeer aan de straat en zij zorgen er ook voor dat er minder afval op straat blijft liggen. Mensen gooien liever geen vuil tussen de planten en bloemen, waardoor de straat schoner blijft. Tevens komt er minder honden- en kattenpoep voor in aangeplante boomspiegels. Bijen en vlinders leven van de nectar en het stuifmeel van bepaalde planten en verspreiden het stuifmeel naar andere bloemen en planten. Een boomspiegeltuintje is een makkelijke manier om de biodiversiteit van de stad te verhogen en de soortenrijkdom te stimuleren. Dit vertelde ook onze stadsecoloog Diny Tubbing tijdens haar presentatie op de BBN-bijeenkomst in september, zie hier. ...


dinsdag 18 april 2017 09h22 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Activiteiten

delft-

Belangenvereniging Olofsbuurt - Westerkwartier


maandag 17 april 2017 11h00 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-ampereweg-006-garage-peter-van-bemmelen-citroen-oldtimers-pd20170417

La Transformation -
Van garage naar museum

Peter van Bemmelen, garagevanbemmelen.nl

Garage van Bemmelen transformeert op 22 april en 23 april 2017 voor de tweede keer een weekend lang tot museum. Op het buitenterrein worden voertuigen tentoongesteld die een haast compleet overzicht geven van de spectaculaire evolutie die Citroën de afgelopen decennia doormaakte.

Binnen de garage vind je oude reclames, een filmvertoning en een museumshop. Voor de deur komt foodtruck Dolly's te staan met authentieke Franse hapjes en drankjes. Heb je altijd al een oldtimer willen kopen? Kom dan kijken bij de veilingauto's uit de collectie van Van Bemmelen. Neem gerust je kinderen mee, ook voor hen is er iets te doen.

Kom je met de auto? Je kunt parkeren op de Turbineweg bij de Brezan of bij Suez/Festo aan de Schieweg 63 Vanaf hier is het 2 tot 5 minuten lopen.
Ben je met de fiets? Dan is het vanuit het centrum van Delft 15 minuten langs de Schie naar het zuiden fietsen.
Ben je met de fiets? Dan is het vanuit het centrum van Delft 15 minuten langs de Schie naar het zuiden fietsen.
Met het openbaar vervoer? Ook vanaf station Delft-Zuid is het maar 5 minuten lopen.

Locatie: Garage van Bemmelen, Ampèreweg 6 in Delft
Datum: za 22 en zo 23 april 2017 van 10 tot 17 uur
Entree: gratis (maar neem wat cash mee voor de museumshop en de foodtruck als je wilt, in de buurt kun je niet pinnen)

Tot op La Transformation!

delft-bemmelen-20170417

maandag 17 april 2017 00h11 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-anthonij-duijckstraat-002-pakhuis-ernst-damen-20170330142934

PvdA "Baas" Ernst Damen smeert 'm uit Delft. Zijn pakhuis met bovenwoning staat al te koop bij Funda voor euro 445.000.

-----

ontslag als gemeenteraadslid

Ernst Damen, raadslid PvdA

Ernst Damen Anthonij Duijckstraat 2 2613 GZ Delft

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Mevrouw M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Stationsplein 1 2611 BV Delft

Betreft: ontslag als gemeenteraadslid

Delft, 13 april 2017

Geachte mevrouw van Bijsterveldt, beste Marja,

Met gemengde gevoelens, en pijn in het hart, bied ik via deze weg mijn ontslag aan als raadslid per 29 juni 2017. Mijn vrouw en ik hebben besloten om na 21 jaar Delft te gaan verlaten en met ons gezin te verhuizen naar Breda, de stad van ons beider jeugd. Wie ons kent weet hoe lang en intens we getwijfeld hebben over dit besluit. We wonen met heel veel plezier in het mooie Delft, de stad waar we hebben gestudeerd, ons relatie is begonnen, onze kinderen zijn geboren, waar we zijn getrouwd, en waar we via de politiek zo bij betrokken zijn geraakt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: enkele maanden geleden hebben we onze handtekening gezet onder het koopcontract van een prachtig huis in Breda dat we in augustus zullen betrekken. En met onze verhuizing komt dus ook een einde aan bijna 3 termijnen in de Delftse raad namens de Partij van de Arbeid.

Mijn betrokkenheid bij het bestuur van Delft heb ik altijd een eer gevonden. Zo voel ik ongelooflijk veel trots als ik langs de spoorzone loop waar nu in rap tempo zichtbaar wordt hoe prachtig dit gebied wordt: ik was erbij en heb er in goede en slechte tijden met genoegen de verantwoordelijkheid voor genomen. Maar ik draag ook de verantwoordelijkheid voor heel veel moeilijke beslissingen die burgers de afgelopen jaren hard raakte: van het sluiten van een geliefd bibliotheekfiliaal, tot ingrepen in het sociaal domein. Delft had het een tijd niet makkelijk en dan horen moeilijke beslissingen ook bij het besturen van een stad. Maar het doet mij persoonlijk nu wel veel genoegen om te zien dat deze moeilijke periode achter ons ligt en Delft weer volop kan werken aan haar toekomst.

Ik heb het raadswerk altijd als bijzonder leerzaam en soms confronterend gevonden. Zo ben ik een bezoek aan de crisisopvang voor jonge kinderen, toen ik net raadslid was, nooit vergeten. Tot die tijd was ik nooit in aanraking geweest met dergelijke organisaties en kende ik ze slechts van papier. Het bezoek en de gesprekken met de kinderen stemde mij nederig en waren voor mij misschien wel de belangrijkste motivatie om me al deze jaren in te zetten voor de publieke zaak en de mensen in onze samenleving die de ondersteuning van de overheid het hardste nodig hebben.

Ik heb in bijna 12 jaar zoveel mooie dingen kunnen en mogen doen: van het 'gewone' raadswerk, tot het vormen van twee colleges. En vrij recent nog de werving van U, als onze nieuwe burgemeester. De ene ervaring nog leuker en leerzamer dan de andere. Maar naast inhoud waren er ook de vele gezellige bijeenkomsten en avonden met collega-raadsleden, collegeleden, griffie, ambtenaren, bodes, en heel veel burgers. Het raadswerk is naast 'werk' ook een onderdeel van mijn sociale leven geworden. Ik heb daar bijzonder van genoten en zal het zeker gaan missen.

Tot slot: ik reken erop dat u in samenwerking met het college, raad en ambtenarij de komende jaren blijft werken aan onze mooie stad. Delft verdient het. Volgend jaar staan de verkiezingen al weer op de rol en ik wens iedereen die zich gaat kandideren alle succes én ik wil via deze weg een ieder bedanken met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt.

Met vriendelijke groet,
Ernst Damen


maandag 17 april 2017 00h03 week 16 politiekdelft.nl    TOP

Ampyx Power Airborne Wind Energy System
Our next generation wind energy technology: One tethered wing turns a winch on the surface that drives a generator. Less material, easy to construct, maintain and operate, less visible. A cost-effective technology with minimal environmental and ecological impact.

Technologie

Redactie ampyxpower.com/nl/

Het vliegtuig vliegt autonoom aan een kabel die verbonden is aan een generator op de grond. Het toestel beweegt in een 8-vormig patroon op een hoogte tot max. 450 meter. Als het toestel beweegt, trekt het hard aan de kabel waardoor de generator gaat draaien. Als de kabel geheel is uitgetrokken maakt het toestel automatisch een duikvlucht en wordt de kabel opgerold. Vervolgens beweegt het toestel weer in een 8-vormig patroon en herhaalt het proces zich. Het energieverbruik bij het inrollen van de kabel is een fractie van de energie die geproduceerd wordt tijdens het uitrollen.

Het toestel start, vliegt en landt zelfstandig vanaf een platform met behulp van een verscheidenheid aan sensoren die de autopiloot voorzien van essentiële informatie om de taken veilig uit te voeren. ...


maandag 17 april 2017 00h02 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip-20170416

Nieuwe fietsenstalling bij het station opent

Falco Bentvelsen, raadslid STIP

Goed nieuws! Op 22 Mei wordt er een tweede ondergrondse fietsenstalling met 2700 nieuwe stallingsplekken bij station Delft geopend. Hierdoor kan je vanaf dan ook ondergronds van de Coenderstraat naar de Westvest en andersom fietsen.

STIP is blij dat deze stalling binnenkort wordt geopend, want extra ondergrondse stallingsplekken zijn hard nodig om de huidige ondergrondse stalling te ontlasten. Dat betekent tegelijkertijd wel dat er bovengronds een groot deel van de stallingen zullen verdwijnen voor de ontwikkelingen in de Spoorzone. Op termijn moeten er nog meer stallingen bij komen. Die komen er in de vorm van een derde ondergrondse stalling in 2019. STIP heeft zich altijd ingezet voor meer goede stallingen bij het station, we zijn dus blij dat daar nu een stap in wordt gezet.

Verder wordt dus ook de doorgaande fietsroute ondergronds langs de stallingen tussen de Westvest en de Coenderstraat geopend. Met deze route wordt de Oost-West barrière die de Spoorzone nu nog vormt voor fietsers vermindert. Daarnaast wordt het zoeken naar een lege plek in een van de stallingslocaties makkelijker doordat de stallingen met deze korte directe route verbonden zijn.

Enkele Delftse partijen hebben het matige idee om geld te vragen voor grote delen van de fietsenstalling, al dan niet na 24 uur gratis stallen. Dat zou de gemeente incidenteel en structureel geld kosten en is daarmee financieel nadelig voor mensen die de stalling gebruiken én de gemeente. We willen juist het fietsen stimuleren omdat dit gezond en een schone vorm van vervoer is. Op lange termijn zien wij negatieve effecten op het fietsgedrag van mensen door een financiële drempel op de station-stalling en daarom blijven wij hier kritisch op. Ook de NS is kritisch op het invoeren van een 24 uurs regime (zie bijlage I, vanaf pagina 5).

Naast gratis stallen willen sommige mensen ook bewaakt hun fiets te stallen en zijn bereid hiervoor te betalen. Dat is begrijpelijk en kunnen we faciliteren door middel van een automatische stalling waar geen duur personeel voor nodig is. Dit kan echter volgens STIP alleen als het om een proportioneel aantal plekken gaat en dit dus niet ten koste gaat van teveel gratis stallingsplekken. STIP zal zich blijven inzetten voor zo snel mogelijk voldoende gratis stallingen bij de Delftse stations.

Gerelateerde berichten:


maandag 17 april 2017 00h01 week 16 politiekdelft.nl    TOP

delft-topdelft-ellen-willemse-20170416

De mens van 2050

Lezing door Ellen Willemse

op 19-04-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft een studie verricht naar de mens in 2050. Wie wil dat niet weten? Het is natuurlijk speculatie maar zeer interessant om over na te denken. Diverse trends zijn nu al zichtbaar. Ellen Willemse werkt bij de stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Rijksuniversiteit Leiden en neemt ons mee naar 2050


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_04_30.html

TOP