koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 3 maart 2017 13h34 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Nummer 10 op de kandidatenlijst: Joëlle Gooijer-Medema

Luister naar Joëlle, ze was vanochtend op

Radio1: Quiz Kandidaat Kamerleden

Joëlle Gooijer-Medema, nr 10 ChristenUnie


donderdag 2 maart 2017 11h53 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-phoenixstraat-stadskantoor-20160809141451

Delft. Het Stadskantoor aan de Phoenixstraat met links de entree, in het midden de poort naar de fietsenstalling en rechts de toegang naar de woningen.

Burgerbrief: overlast voor bewoners Phoenixstraat 10 t m 15.pdf

Anonieme klager

Goede morgen,

Op advies van Belangenvereniging Binnenstad Noord stuur ik hierbij de brief (als bijlage) die ik onlangs naar hun en directeur Hans Krul en wethouder Lennart Harpeverzonden heb.

1 punt dat ik graag nog wil aandragen is het parkeerbeleid.Parkeer beheer is niet consequent met bekeuren. Er zijn veel wild parkeerders en te weinig parkeer plekken. Er word 5 maanden toegestaan ergens te parkeren en vervolgens zit er op eens een prent onder je voorruit, zonder waarschuwing.

Hopende dat jullie kunnen helpen met het oplossen van deze problemen. Er is bijna dag en nacht overlast van Gemeente medewerkers / studenten / spoorzone.snap dat de spoortunnel e.d. af moet, er is weinig begripvoor omwonende. Dit al jaren hiervoor begrip op moeten brengen.

Vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------------------

> Goede morgen Mevrouw / Meneer,
>>
>> Langs deze weg laat ik u weten, dat ik het zeer op prijs zou stellen dat
>> de medewerkers van de gemeente Delft aan het pand op de Phoenixstraat 16
>> hun verantwoordelijkheden nemen.
>>
>> De medewerkers staan dagelijks te roken en koffie te drinken voor de deur
>> van de woonhuizen Phoenixstraat 10 t/m 15 gooien de peuken en de bekertjes
>> gewoon in de struiken?
>> Vind dit onbegrijpelijk????? We hebben geen zin meer elke keer de straat
>> aan te vegen om de peuken, bekertjes, blikjes e.d. weg te halen.
>> Het hele portiek ruikt naar rook. Niet fijn, niemand rookt in dit pand.
>> Meerdere malen aangegeven te hebben of ze dit ergens anders willen doen,
>> word geen gehoor aan gegeven.
>> Vandaar dit schrijven.
>>
>> Tevens word er continu gefietst, gebrommerd door de poort naar de
>> fietsenstalling van de Gemeente. Er is al een aantal keer iemand
>> aangereden in de poort door een fiets en brommer,
>> onder andere ik zelf dan krijg je nog een grote mond. De schuurdeuren van
>> de bewoners komen namelijk uit op de poort.
>>
>> Hopende met dit schrijven dat u deze 2 problemen kunt oplossen! De VVE van
>> Phoenixstraat 10 t/m 15 vind dit zeer onverantwoordelijk van de Werknemers
>> vande gemeente.
>> En zeker omdat we nog een grote mond krijgen ook.
>> Er is al enorme overlast van de studenten s’nachts aan de Phoenixstraat,
>> kotsend, wild plassende, schreeuwend, proberen over het hek te klimmen in
>> de poort naar de fietsen stalling
>> van de gemeente, we zijn al heel wat keren nachts eruit gemoeten om halt
>> te brengen aan deze overlast. Terwijl iedere de volgende dag weer vroeg op
>> moet om te gaan werken.
>>
>> We hebben als VVE besproken als hier geen verandering in komt er ook een
>> hekt komt voor de poort net zo als aan de andere kant van Bestuurshuis
>> Phoenixstraat 16.
>> Wat is het voor moeite om je peuk, bekertjes, weer mee naar binnen te
>> nemen en daar weg te gooien, even af te stappen van je fietsof brommer
>> dit kleine stukje even te lopen door de poort.
>>
>> We zouden het zeer op prijs stellen als u hier iets aan kunt doen.
>>
>> Vriendelijke groet,
>>
>
>> Voorzitter VVE Phoenixstraat 10 t/m 15.


donderdag 2 maart 2017 11h40 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170302

(166) Over de wormen uit Naarden

Arie van der Veen, webcolumnist

In de verkiezingscampagne is opeens de discussie over normen en waarden weer actueel. Zij het in een bijzondere duiding, namelijk gerelateerd aan de Nederlandse identiteit. Verschillende partijen willen Holland houden zoals het is, of was. En dan vooral gebaseerd op een burgerlijke fatsoensnorm. En impliciet zich kerend tegen buitenlandse of internationale ontwikkelingen. Zachtjes hoor je er door heen: Eigen volk eerst. En dat is geen gunstige ontwikkeling.

Normen en waarden, is een vreemde frame. Velen spreken er over. Terwijl het toch precies andersom is: eerst de waarden definiëren, dan de norm. En dan is het nog de vraag of dit een door de overheid gedefinieerde norm is, en basis voor wetgeving. En wie die norm dan bepaalt. Is het een maatschappelijk gedragen norm, of een door wetgeving afdwingbare norm.

De politieke partijen die de normen en waarden in de mond nemen, zijn regelmatig de grootste zondaars tegen deze waarden en normen. Voorbeeld is VNL met Jan Roos, de PVV en is sommige gevallen ook de VVD. Zeker omdat niet duidelijk is welke normen zijzelf hanteren, en voor sommige partijen ook welke waarden zij eigenlijk uitdragen.

In de samenleving heersen waarden als respect, fatsoen, overleg, integriteit e.d. En ten dele zijn deze juridisch te kwalificeren. En al snel komt de vraag op: Gaat de overheid eigenlijk wel over die waarden en normen ? Als het op het niveau van de overheid speelt, dan zijn toch eigenlijk het kader en het anker de Grondwet, de Europese Verdragen en de Mensenrechtenverdragen. Daarin zijn een aantal waarden normatief verankerd, en deze bieden het handelingskader voor enerzijds het maatschappelijk verkeer en daarnaast het overheidsoptreden. Allemaal gerelateerd aan het formele kader van de rechtsstaat. Wie maatschappelijk over waarden en normen wil spreken, treedt toch buiten het kader van de overheidsbemoeienis en kan zich beter richten op een moreel appél. Wat mij betreft een beschavingsoffensief.

De normen- en waardendiscussie is in zekere zin een valse discussie. Zeker als deze blijft hangen op het vage abstracte Haagse niveau. Beter ware het om terug te keren naar een maatschappelijk debat. In de verschillende kringen in de samenleving. En daar zit wel een punt. De verhouding tussen staat en maatschappij. In de neo-liberale opvatting is dit een lastig punt. Want tot op heden wilden de liberalen eigenlijk die discussie niet aan. Het behoorde tot het domein van de individuele en persoonlijke moraal. En veel verder dan elkaar niet schaden, en het welbegrepen eigenbelang kwam die discussie niet. Doe normaal, is eigenlijk de vertaling van, doe normaal, dan doe je al gek genoeg.

Op zich is er niets tegen om het debat aan te gaan rond de vraag in wat voor samenleving we leven, of willen leven. Zeker nu in de samenleving zoveel tweedelingen zichtbaar zijn. Is de inclusieve samenleving een fictie, of iets om na te streven, en hoe dan ? Dan is dan wel de kwestie.

Leven en laten leven is al een nobel streven. En wat moet de overheid doen ? Wet- en regelgeving op orde houden, handhaven en permanent waken over de rechtsstaat. En waar nodig zal de onafhankelijke rechtspraak dat doen. En vooral ook zichzelf aan de regels houden. De politiek is de laatste jaren gaan morrelen aan de rechtsstaat. En daar begint de discussie over de normen. Wellicht ter bescherming van de vrijheid in onze samenleving, maar toch: hier zit een pijnpunt.

De maatschappelijk waarden en de uitingen daarvan zijn ook niet vrij van tijd en plaats. En soms ook de uitkomst of resultante van een maatschappelijk debat. Maar dan moet het wel een maatschappelijk debat zijn en niet een Haagse wedijver. Een strijd wie het meest roept over Normen en waarden. En dan vaak en helaas versmald tot een discussie rond Zwarte Piet, de feestdagen e.d.

Laten we terugkeren naar de Grondwet en de andere elementen van de rechtsstaat als normatief kader voor het debat. En dan zal blijken dat er toch veel waars en van waarde in bijvoorbeeld het vonnis in de zaak-Wilders zat. De rechtsstaat spreekt, en heeft dan ook het laatste woord. Al is het maar in meerdere processtappen. De wet normeert en biedt een kader, en daar dient men zich aan te houden.

De normen- en waardendiscussie zoals deze nu door sommigen gevoerd wordt is een verkeerde discussie. Met een verkeerd vertrekpunt en vooral ook een onduidelijk einde. Waarden zijn er om te koesteren, zolang ze gedeeld worden. Normen zijn er zolang deze gehandhaafd kunnen worden en geaccepteerd. De discussie zoals die nu woedt, past beter in de sfeer van de wormen uit Naarden. Gewroet onder de grond, en met weinig echte diepgang. Jan Roos of Wilders overtreden permanent zelf de normen die ze roepen zo graag in ere te houden. En over de onderliggende waarden valt nog wel te twisten.

Als de politieke discussie niet op een hoger niveau komt dan de wormen uit Naarden, dan is dat debat na 15 maart weer snel voorbij. Dan is het weer tijd om normaal te doen. In die zin is de VVD-insteek nog niet zo gek. Normaal doen, is een mooie samenvatting voor de norm in het maatschappelijk verkeer. En normaal doen geldt ook voor de politici. De wormen uit Naarden wroeten hun weg onder de grond. En laat ze daar maar wroeten, goed voor de voedselketen. Het echte debat of waarden en normen wordt niet gevoerd: althans niet in verkiezingstijd. Thema's die daarbij horen zijn: De plaats van Nederland in de wereld; de relatie naar Europa. de vitaliteit van de rechtsstaat en het maatschappelijke debat over de kracht en vitaliteit van de samenleving. En het onderling vreedzaam samen leven.

Waarden en normen vergen debat, gesprek en onderhoud. Het debat wordt nu gedomineerd door partijen die ver weg staan van het gangbare waarden- en normenstelstel. Een uitdaging voor de politieke partijen, die zich altijd geafficheerd hebben als dragers en verdedigers van de rechtsstaat, dat debat aan te gaan. Wellicht liever nog onderling, dan met de extremen.

De wormen uit Naarden kruipen verder, en zullen op 15 maart gewogen worden. En hun boodschap zal te licht bevonden worden. Het waarden- en normendebat in een open samenleving is een uitdagende. Binnen de kaders van de rechtsstaat lijkt mij. Want hoe je het wendt of keert: de rechtsstaat is het gestolde kader van die waarden en normen. En daarover gaat de politiek bij uitstek. En laat de politiek vooral normaal doen ! In onderlinge omgangsvormen en in het handelingsdomein. En wellicht kan in de formatie besloten worden tot een brede maatschappelijke discussie over waarden en normen. Waarbij de uitkomst open is. Zo'n discussie brengt ons verder dan het huidige geroeptoeter. En of die discussie wat oplevert ? Dat is toch primair aan de samenleving en haar verschillende onderdelen.

Laten we de waarden herbevestigen, en zo nodig herdefiniëren, en op basis daarvan de normen bepalen of herijken. Dat is het echte debat. Wie pakt die handschoen op ? Te beginnen in Naarden, lijkt me.


donderdag 2 maart 2017 11h33 week 9 politiekdelft.nl    TOP

120 DELFTENAREN WILLEN IN DE GEMEENTERAAD

Griffie gemeente Delft

120 Inwoners van Delft willen raadslid worden. Het aantal belangstellenden dat zich tussen 9 januari en 24 februari 2017 via de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad zich heeft aangemeld voor de cursus Politiek Actief is daarmee opnieuw veel groter dan bij de vorige twee edities van deze campagne in 2009 en 2012. In 2012 meldden zich 68 bewoners als cursist aan en in 2009 waren dat 51 Delftenaren. De campagne begon op 9 januari met als doel de Delftse raadsfracties een steuntje in de rug te bieden bij het vinden van Delftenaren die zich actief en eventueel als raadslid willen inzetten voor de stad. Belangstellenden konden zich tot en met 24 februari aanmelden voor de cursus Politiek Actief.

...

Deelnemen aan de cursus kan niet meer, maar belangstellenden kunnen altijd direct contact met politieke partijen opnemen. Alle gegevens van de partijen zijn te vinden op de website www.jaikwildelft.nl.


donderdag 2 maart 2017 11h25 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Pessimist of optimist?

Wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

VVD Delft Talentencommissie

Geachte leden en betrokken Delftenaren, wij zoeken liberale belangenbehartigers voor de Delftse gemeenteraad. Mensen die het verschil kunnen maken voor onze unieke stad. Mensen die in staat zijn om verantwoordelijkheid en moeilijke besluiten te nemen voor veranderingen die direct zichtbaar zijn voor ieders deur. Mensen die bijdragen aan een liberale stem in de Delftse politiek.

...

Namens de Talentencommissie,
Leja van der Hoek Namens de Talentencommissie,
Leja van der Hoek
Wouter Labots
Willem van Valkenburg
Ronald Vuijk
Pieter Walraven
Hatte van der Woude


donderdag 2 maart 2017 11h13 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170302

Er was gerekend met treinen die met 140km/uur door de tweede buis rijden. In de praktijk gaf dat hogere pieken in de overdruk.

Het tocht als in de hel in de stationshal van Delft

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het is niet te harden van de kou en tocht in de stationshal. Alle zeven draaideuren staan sinds februari 2015 open. In 2015 bleek een draaideur opengeklapt te zijn door de drukgolf van een passerende trein. De oplossing laat nog tot eind 2017 op zich wachten zei VVD wethouder Harpe. Drie jaar de deuren open laten staan is bizar lang. Een ijspaleis is er niets bij. De winkels en Starbucks hebben zoveel mogelijk de deuren dicht. Maar aangezien NS eigenaar is van de stationshal zitten ze aan het huurcontract vast. Iedereen probeert zo snel mogelijk uit dit ijskoude tochtgat te vluchten.

De planning was dat in het derde kwartaal van 2016 weer sprake zou zijn van een dichte stationshal. Mag ook wel met een gebouw van €100 miljoen. De totale kosten van alle aanpassingen aan de tunnelbuizen nodig voor het drukprobleem liggen tussen de 3 en 5 miljoen euro staat in een nota uit februari 2016. Wie dat gaat betalen is mij nog niet duidelijk. Ik ga er van uit dat de gemeente (OBS) dat niet is. De betrokken partijen zijn ProRail, OBS, NS Stations (eigenaar en exploitant van de stationshal), NS Reizigers, Mecanoo (architect van het stadskantoor en de bovengrondse stationshal en DRB (de voor het tunnel- en stationsontwerp verantwoordelijke combinatie van DHV, Benthem Crouwel Architekten en Railinfra Solutions).

Ik vermoed dat de verdeling van de kosten de enorme tijdsoverschrijding veroorzaakt. Ik zal VVD wethouder Harpe hier binnenkort in de commissie Ruimte &m; Verkeer nadere vragen over stellen.


dinsdag 28 februari 2017 02h04 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170228

(165) Over televisiedebatten

Arie van der Veen, webcolumnist

De campagne 2017 is nu volop op gang, o.a. met twee televisiedebatten. Eén met de nummers twee van de lijsten (toevallig allemaal vrouwen) en één met de lijsttrekkers van vijf partijen. Het gemankeerde premiersdebat zullen we het maar noemen. In een terugblik heb ik een voorkeur voor de 'dames'-debat. Een afgewogen discussie waarin de politieke verschillen duidelijk verwoord werden. Een helder onderscheid gemaakt tussen verantwoording afleggen en nieuwe plannen presenteren of verdedigen. En wat bovendien opviel, hoe dun het PVV-verhaal is. Eigenlijk zo dun als het A-4tje van het PVV-programma. Fleur Agema gelooft toch vooral zelf in haar halve waarheden en niet te realiseren plannen.

Het debat met de vijf mannen is eigenlijk niet meer van deze tijd. Waarom zijn er niet één of meer vrouwelijke lijsttrekkers ? Politiek is toch geen mannenwerk meer ? In de Hollandse polderpolitiek gaat het er in de debatten in de eerste plaats om geen fouten te maken. (Menigeen zal denken aan de zelfdestructie van Henk Krol en 50-plus.) En daarna de eigen achterban binden. Gratis zendtijd zou je kunnen zeggen. Bij de afwezigheid van Rutte en Wilders kwam daarnaast eigenlijk ook de premiersvraag aan de orde. Is er een serieuze uitdager of opvolger voor Rutte ? Politiek en entertainment blijft een lastig onderwerp. Stemmen over veel te abstracte stellingen. Veel meer geschikt voor de oriëntatie in de Stemwijzer dan voor beroepspolitici. En eigenlijk maakte ik me wel wat zorgen over de scherpte en de gesteldheid van Frits Wester.

En zoals zo vaak in dergelijke debatten ging het eigenlijk alleen over de vraag wie-met-wie ? Of te wel formeren......

De dunheid van het debat viel op, en dan gaat het automatisch over de beoordeling van personen. En dat viel me niet mee. Klaver is duidelijk nog niet aan de maat. Maar goed hij moet nog een aantal jaren mee. Bij Roemer rijst de vraagt of hij überhaupt nog wel mee doet. Asscher zit in zijn verantwoordelijkheidspagaat, en eigenlijk komt het verlangen naar de gedreven Samsom terug in zo'n debat. En Pechtold speelt goed zijn rol, ook als redelijke premierskandidaat. Inhoudelijk goed en gedreven. Of het voldoende stemmen trekt om het te realiseren moet nog blijken. Tegelijk valt op dat links elkaar vooral de maat neemt. Zolang er geen echte leider op links opstaat, heeft Rutte vrij spel.

En dan Buma. Inhoudelijk klopt zijn verhaal. Feitelijk en strategisch. Tegelijk valt op dat hij zich in het midden positioneert. Of dit het strategisch of radicale midden valt nog te bezien. En tegelijk heeft hij een stevig rechts verhaal. Eigenlijk rechtser dan het CDA was of is door de jaren heen. Dat wordt nog interessant in het debat met Rutte, die toch veel meer is opgeschoven naar het centrum, tijdens zijn regeerperiode met de PvdA. En Buma als premier. Wie het korte facebookfilmpje ziet van de jonge Wilders, Rutte en Buma zou denken, die Buma is de verstandigste ! Maar in het debat blijft een kifterige en zure toon hangen. Prima als oppositiepartij, maar het CDA wil toch weer regeren ? De toon van de boodschap is de helft ! Werk aan de winkel voor de CDA-campagnestrategen.

Dat Rutte en Wilders afwezig waren is primair hun keuze. Enerzijds arrogant, anderzijds begrijpelijk, want met vijf mannen is niet te discussiëren. Het is verdelen van (gratis) zendtijd. En de afwezigheid van Wilders kwam ten gunste aan de helderheid van het debat. De oneliners en staccato-standpunten zijn inmiddels al te zeer bekend. Wie wel gemist werd was Rutte, en Buma heeft gelijk: een premier tevens lijsttrekker hoort bij zo'n debat. En nog steeds heb ik het idee dat Rutte de anderen inhoudelijk de baas is, en zich voorsorteert op een derde kabinet.

Het vrouwendebat was een goed en overzichtelijk gesprek met een aantal competente kandidaten. Het mannendebat vooral een strategisch positioneringsspel. Ik kan mij niet voorstellen dat dit debat een gamechanger was. En eerlijk is eerlijk.... Daphne Lammers had de zaken beter onder controle dan Frits Wester.

Nu de grote financiële problemen onder controle zijn en er verschillende grote hervormingen zijn doorgevoerd, keert te politiek weer terug naar de bekende beheersings- en verdelingsvraagstukken. Uitmondend in het aloude Hollandse formatiespel: wie met wie ? En wie niet ?

Buma had gelijk dat straks waarschijnlijk delen van links en rechts tot elkaar veroordeeld zijn. Wie daarin de middenpositie invult moet nog blijken. Het CDA zit toch wel erg op rechts. En Wilders ? Hij twitterde dat hij de echte winnaar was. Inhoudelijk gelukkig niet. De anderen lijken zich te bevrijden uit de PVV-frames, en uiteindelijk is een ongefundeerd A-4tje wel erg dun om mee te regeren.

Rutte wacht intussen af. Met een heel raak campagnefilmpje. Want inderdaad, politiek heeft optimisme nodig. En daar is hij bij uitstek de vertegenwoordiger van.

1.5 miljoen kiezers stemden af op het RTL-debat. Tegelijk keken er 3,5 miljoen kiezers naar Boer zoekt Vrouw, om de verhoudingen even aan te geven. Politiek blijkt toch secundair te zijn ten opzichte van de zoektocht naar liefde. Nog verschillende debatten te gaan. En ik verwacht niet dat het veel scherper wordt. En gelukkig maar misschien: want Nederland is een coalitieland. En het voordeel van coalities is dat het de machtswellust van partijen inperkt, de marges definieert. En vooral het land in alle zijn variëteit bijeenhoudt. Lees de column van Goslinga in Trouw van zaterdag er maar op naar.

Het gemankeerde premiersdebat, was meer een debat over de keuze van de vice-premier. Pechtold kwalificeerde zich hiervoor. En Buma moet nog eens goed nadenken over zijn rolinvulling en vooral communicatiestijl. Het CDA is in het land full-swing bezig. Klaar om te regeren. Daar hoort geen zure toon bij. Maar juist een boodschap van uitzicht en verwachting. Met een koel hoofd en een warm hart. Noem het christelijke politiek. Mensen in beweging brengen voor een missie !

Nog een paar weken en een paar debatten te gaan. En wellicht kunnen de heren het damesdebat nog eens terugkijken. Want van vrouwen valt nog wel iets te leren. Jammer dat ze nu nog geen nummer één zijn. Dat glazenplafond, het blijft toch wel een ding. Tijd dat het nu eens echt doorbroken wordt !


dinsdag 28 februari 2017 01h58 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170228

Dementievriendelijk Delft: het belang goede casemanagement

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Er komen steeds meer mensen met dementie ook in Delft. Een ingrijpende ziekte, voor cliënten en hun mantelzorgers. Goede zorg en ondersteuning is essentieel. Een casemanager dementie kan mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen én kan mensen de weg wijzen in het zorg- en ondersteuningsland. We vinden daarom dat casemanagement voor alle mensen met dementie makkelijker beschikbaar moet komen in Delft.

De Adviesraad Sociaal Domein bracht onlangs ongevraagd een advies uit aan het college over de staat van dementiezorg in Delft. Daaruit bleek onder andere dat casemanagement dementie niet voor iedereen beschikbaar is. Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar sommige zorgverzekeraars zetten een algemeen wijkverpleegkundige in, die niet de specialistische kennis en ervaring heeft van een casemanager. Andere zorgverzekeraars zetten alleen casemanagement in nadat mensen een zorgindicatie bij het CIZ hebben gekregen. Wij vinden het juist belangrijk dat mensen in een vroege fase van hun ziekte begeleid kunnen worden door een casemanager. Reden voor de ChristenUnie om een motie hierover in te dienen.

Naar aanleiding van deze motie heeft de wethouder toegezegd in gesprek te blijven met DSW om casemanagement makkelijker toegankelijk te krijgen voor onze inwoners. Ook zal hij regelmatig met casemanagers in overleg gaan om te horen wat er leeft. We zijn blij dat er als gevolg van ons verzoek hard gewerkt wordt om Delft Dementievriendelijk te maken. Sinds eind 2016 is er in Delft een Kerngroep Dementie aan de slag. We zullen door de wethouder regelmatig op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van deze kerngroep, en de gesprekken met DSW. Goede dementiezorg in Delft - daar blijven we ons voor inzetten!


dinsdag 28 februari 2017 01h47 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170226-2

Delft. Kromstraat 21 en 8/8a.

Inconsequente handelswijze verkoop VOM vastgoed Kromstraat

Jan Peter de Wit, raadslid OD.

Stip wethouder Ferrie Förster staat achter de verkoop van alle vastgoedmaatschappij VOM bv aandelen (panden) die in handen zijn van de gemeente. In 2007 zijn de Kromstraat 8, 8a, 19, 21, 22, 22a, 24, 27, 29, 35a en 37 aangekocht door VOM bv, met drie miljoen euro van de gemeente. Die gezamenlijke verkoop werd in december jl tegen fel verzet van Ciccionina, De Kurk en andere eigenaren doorgedrukt. De huurders van de panden wilden zelf hun pand apart kopen. Maar dat wilde Stip wethouder Förster absoluut niet. Navraag leert dat Förster toch recent twee panden van de VOM heeft verkocht.

... De namen van de kopers zijn de genoemde huurders dus openbaarmaking staat in feite nu niks meer in de weg. Tenzij Förster iets te verbergen heeft.


dinsdag 28 februari 2017 01h37 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Huisuitzettingen gezinnen zo veel mogelijk voorkomen

Frank van Vliet, raadslid GL

De gemeente werkt goed samen met woningcorporaties en de hulpverlening om huisuitzettingen van gezinnen, kwetsbare ouderen en mensen die gebruik maken van hulpverlening zo veel mogelijk te voorkomen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Het resultaat is dat het aantal huisuitzettingen is gedaald.

... Door er vroeg bij te zijn, kan stapeling van de ene boete op de andere worden voorkomen.
...


dinsdag 28 februari 2017 01h12 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170228

Opa Stoelinga: ik zag veel blije gezichten en als opa, zeker die van mijn kleinkinderen.

Delfts carnaval blijft een gezellig feest

Martin Stoelinga, raadslid OD

... Dit feest moeten we voor Delft tot in lengten van dagen zien te behouden, promoten en niet laten verdringen, want in het zuiden van ons land hielden moslims hun kinderen al thuis!
...


zondag 26 februari 2017 23h31 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-doz20170226

foto onderschrift

Denkend aan de Spoorzone, zie ik ...

Redactie delftopzondag.nl

We vroegen alle Delftse politieke partijen om deze zin, afgeleid van het beroemde gedicht 'Herinnering aan Holland' van Hendrik Marsman, af te maken. En dat deden ze.

Joëlle Gooijer, ChristenUnie:
Ik zie intussen een prachtig station en zie hoe bouwputten langzaam een mooi nieuw stuk stad worden.

Willy Tiekstra, PvdA:
... De lucht is er schoon, ...

Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft:
... Drie generaties opgezadeld met straf en geduld. Schuld, schuld, schuld...'

Rob van Woudenberg, CDA:
... in deze wereldstad die haar gelijke niet kent ...

Lieke van Rossum, SP:
... het stadskantoor - zijn veel te duur!

Christine Bel, D66:
... Werkend aan Delftse iconen van de toekomst ...

Klaas Herrema, Groenlinks:
... Een stedelijke metamorfose ...

Bart Smals, VVD:
... Rijen herenhuizen langs onbevaarbare grachten ...

Aad Meuleman, Stadsbelangen Delft:
Denkend aan de Spoorzone zie ik nu een mooi stuk Delft ontstaan ...

Jos van Koppen, Fractie Van Koppen:
... Delft, peperdure parel? ...


zondag 26 februari 2017 23h19 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170226

(164) Dromen over 2002

Arie van der Veen, webcolumnist

Een week wandelen in het Duitse Sauerland maakt het hoofd leeg. Een beetje afstand van de vaderlandse politiek en genieten van de ruimte en rust in ons buurland. Duitsland dat nette en opgeruimde land, waar in het najaar de verkiezingen plaatsvinden. En daar gebeurt nu ook iets interessants. De terugkeer van de SPD, althans in de polls, als mogelijk grootste partij. De uitdager van de (eeuwige) Merkel heeft zich gemeld in de persoon van Martin Schulz. Het is eigenlijk sinds 2002 niet meer voorgekomen zo'n spannende strijd tussen CDU-CSU en SPD. 2002 was een bijzonder jaar en rijdend richting Dortmund dacht ik aan de finale van de UEFA-cup. Feyenoord als (voorlopig) laatste Europese Kampioen uit Nederland. Of dat zich nog eens herhaalt, is een kwestie van dromen. Eerst maar eens kampioen worden in 2017 !

Wie ook droomt over 2002 is Sybrand Buma. Hij denkt aan de wonderbaarlijke opstanding van het CDA in dat jaar. Na 8 jaar verblijf in de woestijn, zoals men dat zelf noemde. En nu lijkt er in 2017 opnieuw een einde te komen aan het verblijf in de woestijn, sinds 2012. Maar nu vooral toch als zelfbewuste en ontspannen oppositiepartij. Sybrand droomt er van om de grootste partij te worden, net zoals in 2002. En hij beklaagt de premier vanwege zijn 24 (virtuele) zetels. Nog al stoer als je er zelf op circa 16 zetels staat.

Intussen heeft Rutte zijn eerste kaarten op tafel gelegd: VVD-CDA-D66. Een verstandige zet. Zeker ook met het oog op de samenstelling van de Eerste Kamer. Een inhoudelijke zet, die het debat wegtrekt van het gebakkelei rond Wilders. En Wiegel suggereert terecht om ook de Christen-Unie er bij te betrekken.

Er zijn enige parallellen te trekken met de Duitse verkiezingen in 2002. Een verliezend Bondskanselier die dankzij steun van de coalitiepartijen verder kon. Om drie jaar later in 2005 verslagen te worden. (Zonder dat hij het eerst doorhad!) Dat lijkt me het beeld voor Nederland ook in 2017. Onbestendige verkiezingen, met waarschijnlijk meer een formatiekeuze tussen partijen dan een afgetekende winnaar. En dat is typische Hollandse formatiepolitiek. En Buma, hij mag dromen over 2002 ! Ja zelfs dromen om de grootste te worden. Wijzer lijkt het mij om zichzelf intussen voor te sorteren om mee te regeren. Met een aantal nieuwe verse gezichten en verbreding van de top van het CDA.

Wandelen door Duitsland maakt het hoofd leeg en scherpt de geest. En terugrijdend langs Dortmund droomde ik van nieuwe Europees succes voor Feijenoord. Maar dan eerst maar in april naar de Coolsingel !

2002, Een memorabel jaar, en dan heb ik het nog niet eens over Pim Fortuyn en zijn tragische dood. 2017 heeft in zich om ook memorabel te worden. Wellicht nog niet eens politiek, maar Feijenoord kampioen, sinds 1999! Dat is nog eens echt dromen. En nu eerst maar tegen PSV winnen. Het komt steeds dichterbij !


zondag 26 februari 2017 23h10 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-bvbn20170226

Huisvuil in de Noordelijke binnenstad

Joop Gravesteijn, voorzitter bv Noordelijke binnenstad

Er spelen op dit moment twee onderwerpen ten aanzien van huisvuil ophalen.
Het eerste is dat er op Rietveld en Vlamingstraat door de gemeente geen huisvuil en ook geen groot vuil meer aan huis wordt opgehaald. Het huisvuil en het grootvuil moeten de bewoners zelf naar het einde van de straat brengen. Wij hebben hier al diverse brieven over aan de gemeente gestuurd en als laatste een mail naar de verantwoordelijke wethouder Harpe. Dit alles heeft niet geholpen. De formele reden die de gemeente geeft is het vrachtwagenverbod op Rietveld en Vlamingstraat. Daardoor is de veiligheid, aldus de gemeente, voor de Avalex-vrachtwagens niet gegarandeerd. Het inzetten van een kleiner voertuig wordt door de gemeente niet overwogen, daar dit minder efficiënt is. Voor inwoners die het vuil niet zelf kunnen wegbrengen naar de hoek van de straat is een regeling op maat toegezegd, het invullen daarvan heeft echter nog niet plaatsgevonden.
Het tweede onderwerp is dat Delft het huisvuil meer gescheiden wil inzamelen, het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Nieuw is daarbij onder andere dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PMD) samen afgevoerd kunnen worden. De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

...

Wij kiezen voor zelf wegbrengen niet omdat de bewoners dit leuk vinden, maar om een oplossing te vinden voor het thuis niet hebben van ruimte voor de opslag van vies afval. Voor de huizen die wel de drie kliko's kwijt kunnen, kan de standaard aanpak voor laagbouw in Delft gehandhaafd blijven.
...


zondag 26 februari 2017 20h28 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sk20170226

Ja, ik wil in de gemeenteraad

stadskrantdelft.nl

Voor de derde keer kunnen Delftenaren zich aanmelden voor de cursus Politiek Actief. Dit is onderdeel van de campagne 'Ja, ik wil in de gemeenteraad' die Delftenaren enthousiast moet maken voor het raadslidmaatschap. Achtjaar geleden meldden Ineke van Geenen en Linda Böcker zich voor de cursus aan. Kort daarna maakten ze hun entree in de gemeenteraad Beide dames - inmiddels gepokt en gemazeld in de Delftse politiek - vertellen over het begin van hun politieke Ioopbaan.
Kandidaat-raadsleden gezocht!

delft-sk20170226-2

Politiek is een spel. Een serieus spel

Ineke van Geenen, raadslid CDA

Toen CDA-raadslid Ineke van Geenen zich acht jaar geleden aanmeldde voor de cursus Politiek Actief, had ze nooit nagedacht over een politieke loopbaan. "Mijn oudste dochter en ik liepen door de stad en zagen het kraampje 'Ja, ik wil in de gemeenteraad'. We woonden net weer in Delft en zo'n cursus leek me voor haar een goede manier om meer thuis te raken in de stad. Dat wilde ze wel, maar alleen als ik óók meeging. Na de laatste bijeenkomst vond mijn dochter het wel mooi geweest, maar ik niet! ...

delft-sk20170226-3

Zóveel verschillen we niet

Linda Böcker, raadslid VVD

Raadslid Linda Böcker stemde al jaren VVD, toen ze besloot zich met de Delftse politiek te gaan bemoeien. Acht jaar later wil ze de stap maken naar de landelijke politiek. "In 2009 was ik - net als nu - civiel ingenieur bij de provincie Zuid-Holland. Ik wandelde door Delft en er waren wat dingen die me stoorden. Net toen ik dacht 'dat kan anders!' struikelde ik over een bord met 'Ja, ik wil in de gemeenteraad'. Ik meldde me meteen aan voor de cursus. ...


zondag 26 februari 2017 20h11 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170226

Foto: Peter van der Kruk/WikiDelft

Brugwachtershuisje Hambrug ten prooi slopershamer

Jan Peter de Wit, raadslid OD

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt begon heel hypocriet met mijn motie tot behoud van het brugwachtershuisje Hambrug sympathiek te noemen. Daarna noemde hij twee vergezochte oncontroleerbare argumenten om het huisje te slopen. GroenLinks heeft de mond vol van duurzaamheid maar dat geldt in Delft zeker niet voor cultuur historische monumenten.

...

De coalitie vormde weer één blok. Motie OD verworpen. De voltallige oppositie (OD, SBD, CDA, CU, SP, fvk) stemde voor onderstaande motie om het brugwachtershuisje openbaar bij een makelaar te huur te zetten. Op de website www.indebuurt.nl/delft staat een enquête. 82% heeft voor het behouden van het Hambrughuisje gestemd.
...


zondag 26 februari 2017 20h05 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170226

Delft. Het hoekje Nassaulaan Amalia van Solmslaan, naast het gezondheidscentrum.

Rommelhoek wordt opgeknapt!

Bram Stoop, raadslid SB

... Stadsbelangen Delft is blij ...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geledenTOP