Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lijndun
zaterdag 26 november 2016 17h40 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_clubdelftnl_20161126.jpg

Beleef de stad!
clubdelft.nl

Vind meer dan 500 kleine en grote voorstellingen in Delft of doe mee aan een cursus!

delft_lijndun
zaterdag 26 november 2016 13h33 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161126_2.jpg

(122) Fidel Castro 1926-2016
Arie van der Veen, webcolumnist

Het definitieve einde van vele linkse dromen. Dat hij moge rusten in vrede.

delft_lijndun
zaterdag 26 november 2016 13h26 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161126.jpg

(121) "Waar twee honden......."
Arie van der Veen, webcolumnist

Gisteren ontving ik een bericht dat de stembussen open waren gegaan. De stembussen ? Ja, die van de interne PvdA-lijsttrekkersverkiezingen. Ik schreef er al eerder over. Maar nu is het zover. De campagne is gaande en de bussen open. Ik moet nog zien hoeveel PvdA-leden er gaan stemmen. De lijsttrekkersverkiezing met deze twee kandidaten werd deze week een onmogelijk dilemma genoemd. Laten we het een ongemakkelijk proces noemen. Want uiteindelijk is er één winnaar, en beide kandidaten gaan eigenlijk voor hetzelfde doel en beschadigen zichzelf of de ander in feite.

Lijsttrekkersverkiezingen, begrijpelijk als een partij op een dood spoor zit of als er een machtsvacuüm is. Maar nu ? De zittende leider daagt zijn naaste collega uit. En de opposanten mogen niet mee doen. In de VVD heeft men nog de rillingen van deze verkiezingen. Niet alleen won Rutte kantje boord, en deed Verdonk daarna lastig. In 2006 verloor de VVD daarna fors bij de verkiezingen. In 2012 voerde het CDA een interne strijd en de gekozen leider Buma leverde bijna de helft van de zetels in.

Een onmogelijk dilemma ? Als Samsom het wordt is het verlies in maart enorm. Wordt Asscher het dan is het verlies aanzienlijk. Kiezen uit twee kwaden ? Wordt Samsom het dan is Asscher weg en andersom.

De marges in de lijsttrekkersstrijd zijn smal. Kritiek op elkaar wordt eigenlijk niet gewaardeerd en wordt gezien als deloyaal.

Intussen bereiden de andere partijen zich voor en hebben hun huiswerk af. Wat je er ook van mag vinden. En Wilders voert zijn eigen koers, of hij nu in een proces zit of niet.

Asscher of Samsom ? De hoofdvraag wordt niet beantwoord. Waar staat de PvdA nog voor en welke koers vaart men ? En belangrijker wat is het electoraal gewicht van de PvdA nog ? In Meierijstad ging men van 5 naar 2 zetels. En dat is toch ook het beeld landelijk straks. Los van je lokale wortels. Los van je tradionele achterban, en de electorale concurrenten GroenLinks en D66 op de loer. En weg uit de tradionele centra van de macht (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht etc.) Het team-Monasch twittert er lustig op de los in de marge. En zwelgt graag in het eigen gelijk.

Wat bedoeld was als een beautycontest, of een energyboost voor de PvdA, lijkt toch meer op een zelf gekozen kwelling. Een gekweld gemoed,dat is iets wat in de PvdA-ziel past. Gekweld door de zorgen in de samenleving, en de worsteling deze op te lossen. Dat is nobel en passend bij het wezen van de sociaal-democratie.

Dit lijsttrekkersbal is echt zelf gekozen, en wordt eerder een intern bloedbad, dan een voorsorteren op electoraal herstel. De winnaar is sowieso beschadigd, en de PvdA verder in verwarring en dan komt maart 2017 snel naderbij.

Waar twee honden vechten op een been, gaat de derde er mee heen. In dit geval vooral de andere partijen. Samsom droomt van een wederopstanding, net zoals in 2012. Asscher droomt van de macht. Vooralsnog bange en wellicht boze dromen. Meierijstad was de zoveelste waarschuwing. De PvdA staat aan de rand van de afgrond. En in plaats van samen de schouders er onder, duwen de twee topkandidaten elkaar van het randje. Hans Spekman heeft het laten gebeuren.

En in Rotterdam kijkt de burgemeester voor zich uit en denkt: ik ben blij dat deze beker op dit moment aan mij voorbij gaat. De PvdA, een aftocht in meerdere bedrijven. Wie is daar de regisseur. Of stemt het publiek met de voeten ? Ik vrees het laatste.

delft_lijndun
zaterdag 26 november 2016 12h21 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_stip20161126.jpg

Nieuwe woonvisie
Elwin van Beurden, raadslid STIP

In de commissievergadering van 15 november is deze nieuwe woonvisie besproken en dit onderwerp wordt ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 december. In de commissie werd gedebatteerd over het percentage bij te bouwen sociale huur in verhouding tot middeldure huur- en koopwoningen. Delft heeft op dit moment een groot aantal sociale huurwoningen en te weinig woningen in de iets duurdere klasse. Doorstromen wordt hierdoor lastig, daardoor zijn er veel scheefwoners. Dit betekent dat de voorraad sociale huurwoningen niet optimaal gebruikt wordt.

Starterswoningen
STIP vindt het belangrijk om te zorgen dat er starterswoningen gebouwd worden en woningen met een huur tussen 700 en 900 euro om burgers de mogelijkheid te geven door te stromen. Tegelijkertijd zorgt dit voor de aantrekkelijkheid van Delft om je als starter en dus ook als pas afgestudeerde te vestigen, want op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar voor deze groep.

Studentenwoningen
Daarnaast is er veel gesproken over de huisvesting van studenten. Volgens prognoses blijft het aantal studenten dat in Delft wil komen wonen de komende jaren nog stijgen. STIP vindt het dan ook van belang dat er meer studentenwoningen gebouwd worden, in afstemming met de TU Delft, om te zorgen dat de vraag en het aanbod met elkaar overeenkomen. Ook vinden wij het belangrijk dat er een deel van de woningen onzelfstandig gebouwd wordt.

Uit de stad komen signalen van overlast door studenten, vooral over geluid, fietsen en afval. Hier wil STIP serieus mee aan de slag, ook studentenverenigingen hebben aangegeven hier hard aan te willen werken.

De eerste stap is altijd de dialoog openen en mocht dit niet vanzelf gaan, dan vindt STIP dat de gemeente bemiddeling in moet zetten. Niet alleen tussen bewoners onderling, maar ook met de verhuurder. Die laatste speelt een grote rol als het gaat om het zorgen voor voldoende stallingsruimte voor fietsen en afval. Het is belangrijk dat deze verhuurder aanspreekbaar is en zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Bij nieuwe studentenhuizen op plekken waar al veel verkamerde woningen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in delen van de binnenstad wordt nu gedacht aan een omzettingsvergunning. Deze dient ervoor te zorgen dat er kwalitatieve eisen worden gesteld voordat er studenten komen wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld eisen zijn over brandveiligheid, isolatie of voldoende fietsenstallingen rond het huis; Hiermee zorgen we voor een betere kwaliteit studentenhuisvesting met een betere leefbaarheid voor de studenten en voor de buurt. Dit zal geen effect hebben op bestaande studentenhuizen. STIP zou hier nog wel terughoudend mee willen zijn. Steden zoals Utrecht en Groningen laten zien dat een vorm van vergunning mogelijk is, maar dat dit de administratieve lasten laat stijgen en het probleem verplaatst richting illegale woonvormen.

Geen quotum!
Verschillende partijen in de raad hebben het college ook gevraagd om een studentenquotum in te voeren van 15% per straat/wijk. STIP is hier fel op tegen. Niet alleen zijn de regels slecht te handhaven, het zal ook illegale verhuur lucratief maken. Het college heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een quota en STIP zal zich hard blijven maken dat iemand die in Delft wil wonen in Delft kan wonen. Student of geen student.

delft_lijndun
vrijdag 25 november 2016 16h57 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_

WETHOUDER EERSTE POLITICUS
Henk Bouwmans, redacteur BB

De wethouder is de eerste politicus en dus het eerste gezicht van de overheid. Dat beeld moeten we proberen tussen de oren te krijgen. Die boodschap gaf minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk mee aan de Wethoudersconferentie 2016, woensdag in Groenekan (Utrecht).
...
Frontlijnen zoeken Wethouders dienen met ambtenaren daarom op zoek te gaan naar de frontlijnen in hun gemeente waar de problemen zijn. Volgens Broertjes gaat het er daarbij om inwoners te stimuleren tot actief burgerschap met het uitdragen van kernwaarden als eerlijkheid, beleefdheid, dapperheid. Want verzet tegen moreel verval moet de kern van ons antwoord zijn!’

delft_lijndun
vrijdag 25 november 2016 03h27 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_gl20161125.jpg

Helder en eenduidig parkeerbeleid werkt !
Frank van Vliet, raadslid GL

In 2013 stelde de gemeenteraad nieuw parkeerbeleid vast. De evaluatie laat zien dat het beleid werkt. De evaluatie is gebaseerd op gesprekken met bewonersorganisaties, reacties uit de stad en metingen en analyses. Toch komt de wethouder met zes voorstellen die het parkeerregime van Delft moeten verbeteren.

Het verlengen van de zondagavondregulering in de binnenstad vinden we een goed plan. De overige vijf maatregelen vinden we nutteloos en duur. Het kost weer vele tonnen gemeenschapsgeld in een tijd van financiële krapte. GroenLinks geeft het schaarse geld liever uit aan andere zaken (onderwijs, werk, armoedebeleid) in plaats van het subsidiëren van autobezit.

Het enige voorstel dat wij steunen is de verlenging van de zondagavondregulering in de binnenstad van 18.00 tot 24.00 uur. Wat ons betreft parkeren bezoekers aan de stad zoveel mogelijk in de garages. Ook op de steeds drukkere zondagavond. GroenLinks vindt het belangrijk dat de garages beter benut worden. Uit de cijfers blijkt dat ze nu vaak leeg staan. Dat is zonde van de investering. En minder auto’s op straat maakt de stad aantrekkelijk en leefbaar.

delft_lijndun
vrijdag 25 november 2016 02h39 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161125.jpg

(120) Lokalo's
Arie van der Veen, webcolumnist

Gisteren vonden herindelingsverkiezingen plaats in Meierijstad. 'Meierijstad, is het dan al weer carnaval?', zullen velen zich afvragen. Neen, dit is een nieuwe heringedeelde gemeente rond Veghel e.o. Een gemeente met 85.000 inwoners en de grootste gemeente in Brabant, qua oppervlakte. Een gemeente met een serieuze omvang. Herindeling is in Nederland een voortdurend proces, en wat opvalt is dat de schaal van de gemeenten steeds groter wordt. Men kiest voor robuuste gemeenten, die de ruimtelijke ontwikkelingen op eigen grondgebied aankunnen, de decentralisatietaken uitvoeren en die financieel voldoende stevig zijn.

Inmiddels bedraagt het aantal gemeenten in Nederland nog 390. (In 1970 waren het er meer dan 1000). Dat aantal zal verder dalen, gelet op het aantal herindelingen dat nog op de rol staat de komende jaren. Herindeling gaat vaak gepaard met behoorlijk heftige sentimenten, zeker bij de op te heffen of samen te voegen kleinere gemeenten. Men voelt zich toch geregeerd door de stad, waar men zich meestal placht tegen af te zetten. Feit is wel dat door de schaalvergroting het aantal bestuurders afneemt (raadsleden) en dat de afstand tussen bestuur en burger groter wordt. Daarover kan men verschillend denken. Afstand in kleine gemeenten met dorpen is vaak te klein. In de steden is de relatie kiezer-gekozenen meer een punt van zorg. Wie vertegenwoordigt nog wie ?

De casus Meierijstad is niet veel anders dan bij andere gemeenten en andere herindelingsverkiezingen. Wel valt op dat de opkomst, 41% laag is. Bijna 6 van de 10 kiezers kwamen niet opdagen. En dat zegt toch wel iets over de responsiviteit van het bestuur. En de betrekkelijkheid van tussentijdse verkiezingen in gemeenten. Zeker een paar maanden voor de nationale verkiezingen, en gelet op de behoorlijke aandacht die aan deze verkiezingen besteed is. Alle deelnemende landelijke politieke partijen gaven acte de presence. Het CDA hield zelfs zijn landelijke congres aldaar.

In de uitslag vallen een paar zaken op: de lokale partijen hebben gezamenlijk bijna de helft van zetels (17 van de 35). Het samenwerkend team van lokale partijen wordt de grootste. Interessant daarbij is dat dit team de lokale partijen uit de verschillende samenstellende kernen en gemeenten verenigt: Team Meierijstad.

Het CDA heeft het prima gedaan, duidelijk op winst, ten opzichte van het resultaat van de vorige verkiezingen in deze drie gemeenten. En voor de rest is het inleveren voor de landelijke partijen. VVD licht verlies, PvdA meer dan gehalveerd, SP terug. Natuurlijk zegt het met een dergelijke opkomst niet zoveel. De boze witte man had weinig te kiezen, PVV, 50-plus etc deden niet mee. Maar een en ander is toch een duidelijk signaal voor vooral VVD en PvdA. Hun kiezers blijven thuis. Alleen het CDA weet eigen achterban te mobiliseren en met een dergelijk opkomst tellen die stemmen voor twee ! Campagne is ook opkomstbevordering.

En dan de lokalo's. Is de toekomst van het lokaal bestuur aan de lokale partijen ? Dat is echt een thema. Naarmate de gemeenten groter worden, lijken de lokale partijen te groeien. Team Meierijstad 11 zetels, van de 35. En in andere gemeenten, bijv Oss (ook tussentijdse herindeling) hetzelfde beeld. Alleen het CDA 9 zetels kan als landelijke partij nog volgen. Wie de kandidatenlijsten van de lokale partijen analyseert ziet dat er over nagedacht is, dat kandidaten geworteld zijn in dorpen, buurten en maatschappelijk relevante netwerken (verenigingen etc). Daar ligt de kracht van de lokale partijen, en blijkbaar laten de landelijke partijen (het CDA enigszins uitgezonderd) dat liggen.

All politics are local, wordt wel gezegd. En daar zit veel waarheid in. Lokaal bestuur of lokale politiek is toch de basis. En waar deze verdampt o.a. door schaalvergroting van gemeenten en functieverlies van politieke partijen, daar gaan de kiezers zweven. In het bijzonder in de Randstad en in de grotere steden. Mede daarom die grote kiezersverschuivingen bij de nationale verkiezingen. In maart a.s. zullen we dat ook weer zien.

De landelijke politieke partijen moeten zich zorgen maken over hun lokale wortels. En met de opkomst en vooral het steeds krachtiger worden van lokale partijen is daar reden toe. Vele lokale partijen zijn het stadium van ruziemaken en lokale (deel) belangen- behartiging voorbij. Blijkbaar kunnen zij de kiezers wel motiveren en activeren. Met herkenbare kandidaten en aansprekende punten, al is het maar het behoud van het eigen karakter in buurten en dorpen.

Lokale herindelingsverkiezingen staan vaak op zichzelf, maar zetten wel enigszins een toon. Het CDA mag zich gesterkt voelen. VVD en vooral PvdA zijn in last. En de lokalo's ? Ze rukken verder op. En dat moet gevolgen hebben voor de verkiezingen in maart a.s.

En tenslotte, de lokale partijen die alleen ruzie maken of in de marge hun deelbelangen exploiteren. Die blijven bestaan voor hun eigen doelgroep, maar zullen verder marginaliseren in de schaalvergroting in gemeenten. Alleen herkenbare kandidaten met relevante maatschappelijke binding tellen. De boze witte mannen vinden ook wel hun partij, maar die gaan meestal in geruzie of via afsplitsing ten onder.

De Meierijstad, weer een interessante casus. De laatste lokale verkiezingen voor de verkiezingen in maart. Laten we hopen dat de opkomst dan beter is. Want 41% opkomst is wel erg mager in een gemeente. En wie zwijgt die stemt toe !

delft_lijndun
vrijdag 25 november 2016 02h05 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_brandligt_od20161125.jpg

Nu is Brandligt een totaal onzichtbare GroenLinks wethouder in dit college.

Chinareis 5,7 ton CO2 uitstoot Groenlinks wethouder Brandligt
Jan Peter de Wit, raadslid OD

De gemeente staat niet meer onder curatele en dan gaan de ‘linksen’ weer lekker geld verbrassen. Voorbeeld daarvan zijn de snoepreizen van GroenLinks wethouder Stephan Brandlight en Stip wethouder Ferrie Förster naar China. Volslagen overbodige bezoeken aan conferenties over de Toekomst van steden of over aardewerk.

Een GroenLinkser die met Chinezen over regeneratieve steden gaat praten. Dit staat dan weer niet in de Stadskrant Leugenpers. Eens uitrekenen wat één zo’n bezoek aan CO2 uitstoot met een vliegtuig betekent. Dat kan je uitrekenen bij Myclimate. Nou dat is 5,7 ton CO2. Dat is al de helft hetgeen een Europeaan in een heel jaar gemiddeld uitstoot.

Nu is Brandligt een totaal onzichtbare GroenLinks wethouder in dit college. Niks nieuws uit zijn koker. Dit zijn GroeneLeugenaars. Links lullen maar wel de klimaat conferenties over CO2 of energie in andere werelddelen bezoeken. Een hele carrousel van zakkenvullers (politici) trekt zo in dure hotels de wereld rond. Soberheid en dus een totale stop op dit soort snoepreizen verspilling zou het Delftse Linkse college sieren na al die mega-miskleunen. Helaas.

delft_internationale_snoepreizen_college_2016_od20161125.jpg

delft_lijndun
donderdag 24 november 2016 02h57 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_kieswijzer_20.png

(119) Over kieswijzers
Arie van der Veen, webcolumnist

Kieswijzer worden steeds belangrijker. In een verdeeld en verstrooid electoraal veld nemen ze de individuele kiezer aan de hand. En in maart a.s. zal weer blijken dat deze kies- of stemwijzers door vele miljoenen kiezers zijn geraadpleegd en mede beslissend zijn voor de uitslag. Huiswerk voor de partijen.

Deze kieswijzer 2.0 trof ik aan op internet en wordt via whatsapp veel gedeeld. Een prachtig stroomschema of beslisboom. Die op een hoog abstractieniveau aangeeft hoe het zit c.q hoe de politieke partijen ervaren worden.

http://www.dumpert.nl/mediabase/6943773/fe8e9574/kieswijzer_2.0.html

Eigenlijk loopt de keuze langs twee (hoofd)lijnen:

-Wie zitten er in Den Haag: politici of zakkenvullers ?

-Hoe ging het de afgelopen vier jaar ? : fantastisch, verschrikkelijk, ging wel

En vervolgens worden er een aantal oplossingsrichtingen geboden: varierend van lief doen voor elkaar (GroenLinks), meer Europa (D66), tot minder Marokkanen (PVV), of herstel normen en waarden (CDA, CU en SGP). Tenslotte nog (hilarisch) leiders die hun idealen verloochenen (PvdA).

In mijn recent gepubliceerde columns (in de afgelopen maanden) heb ik successievelijk de verschillende politieke partijen en hun posities behandeld. VVD, CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50-plus, CU/SGP, Denk ! Jazelfs STERK ! Allemaal passeerden ze de revue en qua analyse kwam ik eigenlijk vrij dicht bij dit schema. Zo zie je maar weer, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En uiteindelijk gaat het om de vraag hoe je in het leven staat bij de beoordeling van en keuze voor een politieke partij.

Wie in Den Haag vooral serieuze politici ziet, met al hun beperkingen, komt uit bij de gevestigde partijen. Zie je ze als zakkenvullers dan lonken PVV, SP, Denk...

Zie je het leven en je eigen situatie positief, dan past het optimisme van de VVD. Somber gestemd dan komen de populistische partijen in beeld. En met een gemengd beeld volgende de middenpartijen. De mate van belang dat men hecht aan de Bijbel bepaalt of het CDA of CU wordt. Eigenlijk in zijn kern allemaal waar. Over de rol van de vrouw moet de SGP zich maar intern buigen.

Toch baart dit plaatje zorg. Het geeft namelijk een beeld van een verdeeld land, zonder samenbindende krachten. Verdeeldheid licht op de loer en vooral een grote scheiding der geesten. Zeker in een blok van populisten versus de gevestigde partijen. Zakkenvullers of politici ? Het gaat om dezelfde personen maar het beeld is compleet anders. Dat heeft met vertrouwen, of betrouwbaarheid te maken. Dat laatste vraagt vooral om aansprekende politici die vertrouwen kunnen winnen tegen het cynisme in. Een enorme opgave !

Het gaat fantastisch met Nederland, of het gaat juist verschrikkelijk. Ook dat is een kwestie van presentatie en tegelijk luisteren naar elkaar. Beiden kunnen niet waar zijn.

In vroeger tijden overbrugden de grote middenpartijen deze gespleten electorale wereld. En daaraan is opnieuw behoefte. Het CDA sprak een paar jaar geleden nog over het radicale midden. Waar is dat gebleven? Of kan men het niet meer vinden ?

En natuurlijk wij hebben een fantastisch land, maar er valt nog wel wat aan te sleutelen.Dat valt toch niet te ontkennen en daar is de politiek ook voor.

Politici of zakkenvullers ? Eigenlijk geen vergelijking. Maar eerder een oproep. Politici die openstaan voor de noden in de samenleving. Die een verhaal van hoop en uitzicht kunnen brengen en die vooral met de samenleving, de maatschappij bezig zijn en minder met elkaar en met Den Haag. Een ijdele wens of hoop ? In maart zullen we het zien.

Er zullen nog vele stem- en kieswijzers volgen. Maar deze kieswijzer 2.0 zet de toon en zet aan tot denken. Naast alle humor. Nog snel even opgezocht wat Monsanto is. Inderdaad de schrik voor de Partij voor de Dieren. En daar laten we het wat die partij betreft maar bij.

delft_lijndun
donderdag 24 november 2016 02h22 week 48 politiekdelft.nl    TOP

Uit overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer
Griffie gemeente Delft

... Wethouder Harpe beaamde het net als diverse fracties vervelend te vinden dat de uitrol van het nieuwe afvalbeleid vertraagd is, maar hij verzekerde het CDA dat het te vroeg is om aan de noodrem te trekken. De wethouder sprak over een periode van vijf jaar, waarin draagvlak en opbrengsten bepalend zijn of de stekker er wel of niet wordt uitgetrokken. Het CDA wil in de raadsvergadering moties indienen over de governance en een noodremprocedure. Ook de ChristenUnie overweegt een motie. Onafhankelijk Delft liet weten in de raadsvergadering met een motie van afkeuring te komen.

delft_griegstraat_ontwerp_lidl_20161124.jpg

GRIEGSTRAAT
Voorafgaand aan de commissievergadering werd door Mark de Jong van Lidl Vastgoed een presentatie gegeven over het nieuwbouwplan van de Lidl in de Griegstraat. Afhankelijk van het verloop van bouw- en bezwaarprocedures wil de supermarktketen daar volgend jaar augustus beginnen met de sloop van het huidige winkelcentrum en de realisatie van een nieuwe supermarkt. Volgens De Jong krijgt het gebouw een transparante gevel, vindt het laden en lossen inpandig plaats en wordt de omgeving zo ingericht dat er geen potentiële hangplekken zijn. De heropening staat voor februari 2018 gepland.

delft_lijndun
donderdag 24 november 2016 01h52 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_mercuruisweg_delft_albert_heijn_od20161124.jpg

Delft, Mercuriusweg.

Boeteregen argeloze foutparkeerders bij tijdelijk Albert Heijn Mercuriusweg
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Op zaterdag is het zo druk bij de tijdelijke Albert Heijn aan de Mercuriusweg dat klanten hun auto voor de AH op de weg parkeren. Sinds acht maanden heeft VVD wethouder Harpe al 350 boetes gegeven aan parkeerders die niet doorhebben dat het daar op zaterdag betaald parkeren is. De boete bedraagt €61,80. Ik zag een controleur daar gewoon non stop boetes uitschrijven. Ondertussen parkeerden er gewoon auto’s Deze locatie is een zeer productieve melkkoe voor de gemeente.

Ik vroeg VVD wethouder Harpe snel iets aan deze onduidelijke situatie te doen. Nou dat vond Harpe niet nodig. Er stonden genoeg borden en AH moest hun klanten binnen maar informeren. Maar eenmaal binnen is het te laat. Die BOA’s staan om de hoek te wachten en slaan dan toe. Ze waarschuwen niemand. Ze wachten tot de bestuurder is weggelopen.

Aan het begin van de weg staat een bord parkeerzone. Maar dat bord valt totaal niet op want je moet daar als automobilist je concentreren op het dubbelzijdig fietspad. Ingewikkelde verkeerssituatie met de Papsouwselaan. Ik zie nergens borden staan Harpe? Als er eenmaal één auto staat trekt dat andere aan in de parkeervakken.

Harpe kan gewoon een paar duidelijke waarschuwingsborden voor de AH neerzetten dat het daar betaald parkeren is. Volgens mij zijn die 350 bekeuringen vooral de laatste tijd gegeven. Dit zijn allemaal woedende klanten.
Dit heeft niks met overlast of veiligheid te maken. Dit is automobilistje treiteren.
Ook spoorwerkers zetten op de gratis AH parkeerplaats de hele dag hun auto. Harpe schilder dan een € teken in het parkeervak op de weg. Valt mij erg tegen dat een VVDér niks doet voor een ondernemer.

delft_lijndun
woensdag 23 november 2016 12h16 week 48 politiekdelft.nl    TOP

Rondvraag JP de Wit boetes fout parkeren Mercuriusweg
VVD wethouder Lennart Harpe schrijft in 8 maanden tijd 350 boetes uit voor onbetaald parkeren op de Mercuriusweg. Hij vindt de bebording 100% in orde.

Treiter-bekeuringen van VVD-wethouder Lennart Harpe
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het is VVD-wethouder Lennart Harpe prima gelukt om automobilisten die boodschappen doen bij Albert Heijn aan de Mercuriusweg ongenuanceerd te treiteren met boetes wegens onbetaald parkeren. In 8 maanden tijd schreef de gemeente Delft 350 boetes uit.

Het maatschappelijke doel van deze bekeuringen kon de wethouder niet duidelijk maken. Volgens hem staan er voldoende parkeerborden dus extra bebording is geen oplossing. Nou zeker wel, zet er voorlopig maar hekken langs de stoep met borden: hier betaald parkeren en val Albert Heijn niet lastig. Lennart wil Albert Heijn vragen om een 'plakkaat' op te hangen. Weet je wat Lennart, plak een plakkaat op je hoofd met de tekst: ik ben gek!

Albert Heijn heeft een eigen parkeerterrein dat aan de krappe kant is, circa 80 parkeervakken. Op niet drukke momenten in de winkel is het AH parkeerterrein vaak ook vol. Dat komt omdat niet AH bezoekers er gratis kunnen parkeren. Dit uitwijkgedrag veroorzaakt Lennart Harpe met zijn belachelijk parkeerbeleid ter plekke.

Conclusie: Harpen is aan zet en moet het zelf 'klantvriendelijk' oplossen. Laat je niet gek maken in het college!

delft_mercuriusweg_ah_parkeerterrein_20160325165043.jpg

Delft. Parkeren op de Mercuriusweg. Er parkeerde een auto met minder-valide-kaart en andere auto's sloten aan, te meer daar parkeerterrein vol was. Ik ben nog op zoek naar juiste foto. Foto PRODEO 25 maart 2016.

delft_lijndun
woensdag 23 november 2016 09h32 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_stip20161122.jpg

De zes mensen die zich komende tijd in de STIP fractie voor Delft inzetten. V.l.n.r.: Elwin van Beurden, Matthias Floor, Falco Bentvelsen, Twan de Nijs, Michelle Corten, Sybren van der Velde

STIP Fractie vernieuwt
Michelle Corten, raadslid STIP

Om plaats te maken voor de nieuwe fractieleden nemen Victor Mensink en Dorris Derksen na bijna drie jaar in de fractie afscheid van de gemeenteraad. Derksen is tweeëneenhalf jaar raadslid geweest, tevens geeft zij na twee jaar het fractievoorzitterschap door aan Michelle Corten. Derksen: "Ik neem afscheid met dankbaarheid voor wat ik bij heb mogen dragen en in de overtuiging dat we in gezamenlijkheid veel hebben kunnen bereiken voor Delft." Ook Mensink geeft na een commissielidmaatschap van een half jaar en twee jaar raadslidmaatschap zijn zetel door. Mensink: "Ik ben erg blij dat ik me heb mogen inzetten voor deze mooie stad en om te zien dat de weg omhoog in Delft gevonden is."
...
De wisselingen gaan gepaard met een intensief voortraject waarin dossierkennis en ervaring opgedaan worden. Na een jaar als commissielid en een jaar als fulltime raadslid volgt een jaar waarin de opgebouwde kennis extensief benut wordt en tegelijkertijd de kennisoverdracht naar de nieuwe leden van de fractie plaatsvindt.

delft_lijndun
woensdag 23 november 2016 08h50 week 48 politiekdelft.nl    TOP

Aad Meuleman Stadsbelangen: "... dat is toch geen handreiking dat is chantage ..."
In de Delftse begrotingsvergadering 2017 toont miep Willy Tiekstra van de PvdA in de Politieke Arena haar lange tenen.

Fractiebrief 10
Willy Tiekstra, raadslid PvdA

... CDA, CU en Stadsbelangen Delft brachten voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een eigen Meedenkbegroting 2017 uit, met daarin 18 concrete verbetervoorstellen. Hoewel deze voorstellen inhoudelijk grotendeels het ondersteunen waard bleken, besloot de coalitie er nu niet mee akkoord te gaan. Dit had onder meer met de dekking te maken: voorgesteld werd een deel van de voorstellen uit het Parelfonds te financieren. Op initiatief van onze fractie is daarop
aan de drie indieners het aanbod gedaan om, in ruil voor de goedkeuring
van de Programmabegroting, de voorstellen begin 2017 opnieuw met elkaar te bespreken en op te nemen in een tussentijdse begrotingswijziging of in de Kaderbrief 2018. Helaas gingen de drie na een lange en soms felle discussie in de Raad niet op dit voorstel in. De Programmabegroting 2017-2023 werd daarna zonder hun steun vastgesteld.

delft_lijndun
woensdag 23 november 2016 05h28 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161123.jpg

(118) GroenLinks komt er aan
Arie van der Veen, webcolumnist

Zondag werd de kandidatenlijst voor Groen Links gepresenteerd. Groen Links, vraagt menigeen zich af. Doen die ik ook weer mee ? En ja, wel degelijk. En in de luwte van het politiek geweld in het centrum, bloeit Groen Links weer op. 15 zetels in de peilingen en Jesse Klaver droomt er al van de nieuwe leider op links te worden.

Groen Links is een bijzondere partij. Met hoogte- en dieptepunten. Sterk afhankelijk van de leiders. Denk nog eens aan Rosenmöller en Femke Halsema. Met gezag groter dan hun zetelaantal. Velen zullen nog denken aan Jolande Sap, die de stekker er bijna zelf bij de partij uittrok. Groen Links werd altijd gezien al een kritisch alternatief voor de PvdA. Wederzijds bestaat er veel sympathie en dito electorale uitwisseling. En sinds de arbeidersvleugel van de PvdA verdampt is, zal de roep om samenwerking of fusie alleen maar toenemen. Hoogopgeleide, geopolitiek georienteerde, vaak Amsterdamse, kandidaten en kiezers. Ze wonen zowat bij elkaar om de hoek.

De lijsttrekker oogt sympathiek en associeert zich met Obama. Wellicht piekt de jeugdige Jesse Klaver te vroeg. En zijn bijna messiaanse introductie vorig jaar was ook wel wat erg ambitieus. Hoezo, yes(se) we can ? Waar Groen Links voor staat is in deze tijd lastig te verkopen. Hun belangrijkste punten: verduurzaming van de energie, klimaatbeheersing etc. staan ruim op de agenda en worden uitgevoerd. Defensie is weer actueel en daar kan men slechts het oude pacifisme tegenover stellen. Wellicht de baboe-fiets, milieuzones en arbeidsdeling, maar daar win je de verkiezingen niet mee. En zijdelings blaft de Partij voor de Dieren haar partijtje electoraal mee.

Terwijl men elkaar in de PvdA de tent uitvecht, rust Groenlinks op de (tijdelijke) lauweren. Het echte werk moet nog komen, en dat ligt vooral na de verkiezingen in maart. Wordt het dan tijd om te regeren ? En met wie dan? Gelet op het electorale veld en de versplintering lijkt er een kans. Voorlopig is het de uitdaging om een electoraal uitdagend profiel op links te ontwikkelen en waar te maken. En dat hangt toch in belangrijke mate af van de uitkomst van de interne veldslag in de PvdA.

GroenLinks is een intrigerend verschijnsel. Sympathiek op een afstand. Maar als er echt bestuurd moet worden: In Delft en in andere steden kent men de gevolgen.

Jesse Klaver heeft de gunfactor, de uitstraling van de onbevlektheid. Waar hij echt voor staat moet blijken. De wereld is groter dan Amsterdam of Den Haag. En Nederland groter dan de Randstad. Dat wordt nog wel eens vergeten in Groen Links.

In de luwte en de luxe van de peilingen. Met schone handen in de oppositie. GroenLinks vaart wel. Zo laten, zou je haast zeggen. De kiezer mag het zeggen en Jesse mag laten zien wat hij kan. Niet als een Messias, maar als een gewone Hollandse coalitiepoliticus.

delft_lijndun
dinsdag 22 november 2016 13h16 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_stip20161122.jpg

Elwin van Beurden, Matthias Floor, Falco Bentvelsen, Twan de Nijs, Michelle Corten en Sybren van der Velde.

STIP-fractievoorzitter Derksen uit de raad
Redactie AD Delft

... STIP is de enige studentenpartij in Nederland die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd (vier zetels) én een wethouder (Ferrie Förster) levert aan het college van burgemeester en wethouders.

delft_lijndun
dinsdag 22 november 2016 12h53 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_bb20161122.jpg

GEMEENTESECRETARIS ZIT NIET OP OUD-WETHOUDER TE WACHTEN
Esther Walstra, redacteur Binnenlands Bestuur

Wethouders moeten niet denken dat zijn na hun bestuurlijke carrière gemakkelijk weer bij een gemeente aan de slag kunnen. Sterker nog, bijna 70 procent van de gemeentesecretarissen ziet in hun gemeente geen loopbaanmogelijkheden voor oud-bestuurders. Dat blijkt uit een enquête onder 146 gemeenten door outplacementbureau LoopbaanNaPolitiek.
...
Ginjaar adviseert wethouders dan ook om bewust te zijn van de eindigheid van het vak. ‘Ze moeten altijd na blijven nadenken over wat ze na deze carrière zouden willen en kunnen doen,’ aldus Ginjaar. ‘En beseffen dat het netwerk dat je als wethouder bezit, niet hetzelfde netwerk is als je wethouder-af bent. Vaak blijft daar maar weinig van over en komt het op jezelf aan.’

delft_lijndun
dinsdag 22 november 2016 09h32 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161122.jpg

(117) Over (het gevaar van) pruilende peuters
Arie van der Veen, webcolumnist

Met belangstelling volgde ik zaterdag het VVD-congres, zij het op afstand. De twitter-berichten op echte of nepaccounts volgden elkaar razendsnel op. Het eerste wat mij opviel is dat de VVD een partij wordt met een echt vergadercongres. De behandeling van moties en amendementen lijkt het bier en de bitterballen ernstig te bedreigen. Dat is toch wel de tol van het willen zijn van een bestuurderspartij in het centrum van de macht. Om de inhoud wordt inmiddels gestreden, en vooral vergaderd. De bar moest even wachten. Dat is wennen voor de liberalen.

Het tweede wat opviel was (de stroom twitterberichten over) de speech van Rutte, Eén voor één werden zijn politieke tegenstrevers de maat genomen en met een filmpje weggezet. Het lijkt wel een correspondents dinner, met Rutte als hoofdspreker. Somberaar, poeh-poeh politici en dan als klapstuk: 'U hoort mij niet Sybrand Buma, wegzetten als pruilende peuter'... en intussen.

Politieke stijl of arrogantie van de macht ? Buma was er in Buitenhof duidelijk over, arrogantie van de macht. En ik denk dat hij daarbij een punt heeft. In Nederland coalitieland moet men met elkaar samenwerken, tenzij men de meerderheid heeft. Coalitiepartners hebben lange-termijn geheugens. Ook wel oud-zeer genaamd. Voorzichtigheid troef ! En hoe zit het ook al weer met de porceleinkast ?

Wie Buma hoort praten en hem probeert te volgen, heeft een hele klus. Aan zijn boodschap mankeert niet zoveel. Normen en waarden, duurzame oplossingen, oog hebben voor hen die niet mee kunnen komen. Allemaal degelijk en waar. Maar het voelt soms alsof hij een verkeerde jas aanheeft. De jas van een bestuurder die even niet mee mag doen. En die zich vooral afzet tegen degene die hem de deur heeft uitgezet. En dat wordt dan pruilen. En wat belangrijker is: dat scoort niet bij de kiezer ! Wie de huidige peilingen bekijkt, valt het op dat het CDA als oppositiepartij nauwelijks winst boekt, en zeker niet koste van de VVD. Vier jaar je best doen en geen resultaat, dat is een reden tot pruilen. Er is werk aan de winkel in het CDA. Anders blijft het (pruilen) in de marge !

De CDA-kandidatenlijst is opgesteld en her en der klinkt kritiek over het gebrek aan appelerend karakter. Vooral veel dank voor bewezen diensten en in de pas lopen. Met Pieter Omzigt als uitzondering. In de pas lopen, dat is een voor het CDA als bestuurderspartij nuttige, haast natuurlijke eigenschap. Allemaal achter Buma aan. Vasthouden aan een nee tegen het referendum ? Hoe lang nog ? En eigenlijk niet weten wat je wel wil.

Pruilende peuters. Welke ouders kent die niet ? Heel vermoeiend, onhandelaar en vooral slopend. En op termijn zelfs gevaarlijk. Zeker ook in de politiek. Ik zie het huidige CDA er voor aan, uit bozigheid juist meer te gaan pruilen, en zich af te zetten tegen (het gezag) van Rutte. Niet één pruiler maar een hele fractie. En dan wordt het lastig voor Rutte. Bij het Oekraïne-dossier en straks in de formatie.

Rutte heeft niet gezegd: 'een pruilende peuter'. 'U hoort mij dat niet zeggen', en dat is maar goed ook. De arrogantie van de macht is nog niet echt aanwezig, maar ligt wel op de loer. De concurrenten die hij wegzette zaterdag, zijn straks weer zijn partners. Tenminste als deze nog willen. En dat is nu juist de valkuil van (de arrogantie van) de macht. "Never underestimate your enemy. And always look behind your back", zo gaat het daar.

In de politiek gaat het om verschillende aspecten. Energie en hoop uitstralen: een les voor Buma. Je hand niet overspelen: een waarschuwing voor Rutte. En inderdaad in de campagne gaat het om het profiel en de presentatie, en veel minder om de inhoud. Maar uiteindelijk, (op de langere termijn) gaat het wel om de inhoud. En dan kunnen pruilende peuters of zich tekortgedane anderen erg lastig zijn. Zeker als ze samen een meerderheid vormen, of iets tegen kunnen houden.

Pruilende peuters hebben tijd nodig en afleiding. Afleiding in de politiek is het bieden (van de suggestie) van de macht. Uitdagen en een worst voorhouden. Tijd is een lastig aspect in de politiek, zeker wanneer de verkiezingen voor de deur staan. Als Rutte zich wil ontwikkelen tot de staatsman boven de partijen, dan vergt dat meer dan alleen cabaret, voor de eigen bühne. Tact, humor, invoeling en vooral visie worden gevraagd.

'Eens maar niet weer !' Zo zette Lubbers indertijd zijn VVD-vicepremier de Korte weg. Hij heeft het geweten. Het kostte hem zijn kabinet, en uiteindelijk zijn positie. Want de 'pruilende peuter' Rudolf de Korte hield niet van vergeven, laat staan van vergeten.

En zo gaat dat in de politiek. Rutte zij gewaarschuwd ! Meer inhoud en minder cabaret. Misschien dacht Rutte dat het al borreltijd was bij de VVD. Hij moet blijkbaar ook nog wennen aan een echt congres. De VVD in ontwikkeling zullen we maar zeggen.

delft_lijndun
maandag 21 november 2016 01h07 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161121.jpg

(116) Eeuwigheidszondag
Arie van der Veen, webcolumnist

De Statenbijbel van mijn ouders ligt nu opengeslagen in de Oude Kerk te Rijswijk. Geopend op Eeuwigheidszondag en hopelijk voor de 'eeuwigheid'. Een prachtige kerkdienst over het einde van Genesis voorafgaand aan Exodus. Eigenlijk over het leven dat ook na de dood weer inhoud krijgt. En gezongen over een land van louter licht. Wat een uitzicht. De kracht van het geloof, en de liefde van de gemeente weer ervaren.

Het voelde als een voorrecht. Niks mee mis om (regelmatig) naar de kerk te gaan.

delft_lijndun
maandag 21 november 2016 00h48 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_stop_stip_raadsleden-delft_od20161121.jpg

Plasterk, handelen doorlopend wisselende Stip raadsleden crimineel?
Martin Stoelinga, raadslid OD

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dhr R. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
datum 20 november 2016
Onderwerp: Handelen de doorlopend opstappende en benoemingen van Stip raadsleden in strijd met de Ambtseed, de Kieswet en de Grondwet?
Geachte minister Plasterk,

In Delft is de lokale studentenpartij Stip de op één na grootste partij met vier zetels. In de raadsvergadering van 1 december zullen weer direct twee Stip raadsleden benoemd worden omdat er twee zijn opgestapt. Dan zijn er deze raadsperiode, na twee en half jaar, al aangekomen bij het twaalfde nieuwe Stip raadslid. Zie bijgevoegde lijst. Stip raadsleden hebben een zittingsduur van één jaar. Dit staat nergens op hun website of wordt ook niet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten gebracht. Lijsttrekker Anne Viruly stapte na twee maanden al op. Aangezien de voornamelijk studenten achterban van Stip maar een aantal jaren in Delft is zijn ze niet op de hoogte van deze doorlopende wisselingen. Het is een afspraak die Stip kandidaten blijkbaar maken dat ze gemiddeld één jaar raadslid zijn. Het Stip wisselregime. De fractie of partij bepaalt in feite wie er raadslid worden. Dat gaat niet op volgorde van de kieslijst. Derhalve bepaalt de kiezer niet wie er uiteindelijk allemaal op een raadzetel belanden. Deze periode zullen dus vier maal vier is zestien afzonderlijke Stip raadsleden af- en aantreden. Dat is slecht voor het imago van de raad. De gemeenteraad is geen duiventil. Door de korte zittingsduur zien we ook zelden initiatiefvoorstellen, moties of amendementen van Stip. Dat is in strijd met ons ondemocratisch systeem. Individuele Stip raadsleden worden door hun partij monddood gemaakt. Het is de dictatuur van een partij meelopers en jaknikkers. Een ideale coalitiegenoot. Stip maakt derhalve al vier periodes deel uit van de coalitie. Door het toenemend aantal studenten wordt de kans groter dat Stip straks de grootste partij in Delft wordt. Het opstappen en weglopen is dan aan de orde van de dag en dan de normaalste zaak van de wereld. Dat werkt alleen maar nog meer onbegrip en verlies aan vertrouwen op. Het versterkt het beeld dat politici na de verkiezingen de kiezer vergeten zijn en hun eigenbelang voorop stellen.

Op 29 januari zei u in een interview met de NOS na het schimmige vertrek van D66 Kamerlid Hachchi dat mensen zich verkiesbaar stellen voor een hele periode en dat ze het moeten uitleggen als ze tussentijds weggaan. Dat zijn ze in zijn ogen verplicht aan de kiezer. “Jíj gaat naar de kiezers en zegt: stem op mij, want dan ga ik u vertegenwoordigen de komende periode.” Nu blijft de gehele Onafhankelijk Delft fractie in de raadszaal als doorlopende blijk van ongenoegen op hun stoel zitten wanneer er Stip raadsleden de eed afleggen bij de burgemeester. In de eed verklaren of beloven de Stip raadsleden dat ze getrouw zullen zijn aan de Grondwet, dat ze de wetten zullen nakomen en ze hun plichten als lid van de raad naar eer en geweten zullen vervullen. Op dat eerste moment weet een Stip raadslid al dat ze ongeveer één jaar blijven zitten en dat ze dus handelen in strijd met de Grondwet artikel 129 lid 1 waarin staat dat de Nederlanders de leden van gemeenteraad rechtstreeks kiezen. In lid 4 staat dat de zittingsduur van de gemeenteraad vier jaren is. Daarnaast handelen ze ook in strijd met de Kieswet artikel C4 lid 1 waarin staat dat de leden van de gemeenteraden voor vier jaren worden gekozen . De hele eed aflegging is daarmee een farce.
Naar onze mening liegen Stip raadsleden bij het afleggen van de eed daar ze dan al weten dat ze maar volgens het Stip doorwissel regime gemiddeld één jaar zullen blijven. Nu zien wij het opstaan van alle raadsleden in de raadszaal bij de eed aflegging als fysiek teken van instemming. Opstaan bij het voetbal of in het theater is ook nog een teken van grote waardering. Maar wij staan niet op voor bedriegers.

Vraag 1
Kunt u begrip opbrengen voor onze handelswijze dat wij blijven zitten bij de eedaflegging van Stip raadsleden als blijk van ons ongenoegen over de vele onnoodzakelijke en ongrondwettelijke doorwisselingen van Stip raadsleden?

Vraag 2
Wat vindt u van het Stip doorwissel regime waar raadsleden maar gemiddeld één jaar als raadslid blijven zitten en dan opstappen?

Vraag 3
Ziet u juridische mogelijkheden voor het aanpakken van de meineed van beginnend Stip raadsleden die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de eed aflegging? Raadsleden stemmen volgens grondwet artikel 67 lid 3 zonder last. Naar mijn mening stemmen Stip raadleden totaal niet naar hun eigen individuele inzichten, overtuiging maar volgens de partij en fractielijn. Ik zit al 14 jaar in de raad maar de Stip fractie stemt altijd als één blok. stop_stip_raadsleden-delftDe afspraak dat de fractie en of partij bepalen wanneer een raadslid moet opstappen zie ik als een last die met alle kandidaten vooraf zijn overeengekomen. Als tegenprestatie krijgen brave Stip raadsleden voor één jaar de gemeentelijke raadsvergoeding van netto €1109 per maand. Deze verontpersoonlijking van de heren Stip raadsleden wordt verder nog verstekt door een uniform die ze tijdens vergaderingen dragen. Als je vooraf niet de intentie hebt om vier jaar als direct gekozen volksvertegenwoordiger in te zetten dan ben je een wetsovertreder en één met voorbedachte rade opzettelijke ondermijner van ons democratische stelsel. Als mogelijk bewijs voor deze niet conform de wet en daarmee criminele handelswijze van Stip kunt u de vele tientallen ontslagbrieven inzien die Stip raadsleden aan de raad schrijven. Er staan zinsnede in als; ‘Zoals voorzien en gebruikelijk binnen mijn partij zal ik mijn raadslidmaatschap neerleggen. Of ‘zoals gebruikelijk bij Stip wordt er ook dit jaar doorgewisseld’ ; of “zoals u weet is het bij stip traditie dat Stip raadsleden plaats maken voor nieuwe mensen’; ‘zoals gebruikelijk binnen mijn partij zal ik ook mijn raadszetel doorgeven’ etc.

Vraag 4
Ziet u (juridische) mogelijkheden om een einde te maken aan het onwettige en ondemocratische Stip doorwissel regime dat in strijd is met de Grondwet en Kieswet . U wilt straks niet meer voor de PvdA de Tweede Kamer in. Voorts kan ik uit eigen ervaring zeggen dat een hartaanval niet automatisch het einde van de actieve politiek betekent. Integendeel. Sinds ik een sportieve levenswijze nakom en veelvuldig op mijn kleinkinderen oppas, voel ik me fitter dan ooit. Ik kan het u aanraden.
Hoogachtend,

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
Per adres fractiesecretaris Jan Peter de Wit Diamantpad 25 2628SC Delft

Bijlage, op tijdsvolgorde de doorwisselingen van Stip sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart 2014
1 Anne Viruly Lijsttrekker 14 maart 2014 tot 8 mei 2014
2 Lisa ten Brug 14 mei 2014 tot 29 januari 2015
3 Gennadij Kreukniet 14 mei 2014 tot 25 september 2014
4 Bert Vogel 14 maart 2014 tot 26 november 2015
5 Dorris Derksen 15 mei 2014 tot 1 december 2016
6 Bas Vollebregt Op 25 september 2014 als tijdelijk raadslid
7 Bas Vollebregt op 29 januari 2015 benoemd tot raadslid tot 29 november 2015
8 Victor Mensink benoemd op 25 september 2014 tot 1 december 2016
9 Falco Bentvelsen benoemd 26 november 20151
10 Elwin Van Beurden benoemd op 26 november 2015
11 Michelle Corten te benoemen op 1 december 2016
12 Matthias Floor te benoemen op 1 december 2016

delft_lijndun
maandag 21 november 2016 00h03 week 48 politiekdelft.nl    TOP

delft_logo_4_stip_delft.jpg

Ontslagbrief met partij promoting
harrie fruyt van hertog

De Delftse STIPpers kan je om een communicatie-boodschap sturen.
Lees de brief en je bent weer 100% geinformeerd.

delft_lijn_streepje_580x20.jpg delft_ontslag_gemeenteraadslid_dorris_dekker_stip.jpg delft_lijn_streepje_580x20.jpg delft_ontslag_gemeenteraadslid_victor_mensink_stip.jpg

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!