delft_lijndun
vrijdag | 9 september 2016 | 02h40 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_op_de_koffie_bij_marja_van_bijsterveldt.jpg

Gemeente Delft
BURGEMEESTER WIL AAN TAFEL
...
VERBINDEN
De tweede missie van Van Bijsterveldt is verbinden. Daarmee doelt ze op het verbinden van groepen binnen de stad én op de relatie Delftenaren - gemeentebestuur. “We hebben hier die heel bijzondere TU met zijn studenten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook zo’n drieduizend laaggeletterden. Mensen die al die dynamiek niet bij kunnen houden, die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Ik vind het belangrijk dat we gaan kijken hoe we de diverse groepen in Delft met elkaar kunnen verbinden.” ...

delft_lijndun

Gemeente Delft
DELFTSE BEGROTING IN BALANS
...
Wethouder Aletta Hekker (Financiën): “Het gaat financieel weer beter met Delft. Dat geeft energie en ruimte om te investeren in de kracht van de stad, op weg naar een economisch vitaal Delft. De opgaven die we zien vragen om concrete acties. Die kunnen we als gemeente niet alleen uitvoeren. Samenwerking is essentieel om verder te werken aan de transformatie van Delft. Want Delft maken we samen met de inwoners, de gemeenteraad en met onze partners in de regio.”

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 7 september

Referendum
De fracties van onder andere SP, D66, Stadsbelangen Delft, STIP, GroenLinks, PvdA en Fractie van Koppen waren het tijdens de bespreking van het initiatiefvoorstel van de VVD om de referendumverordening in te trekken met elkaar eens dat dat niet de bedoeling is. STIP plaatste daarbij de kanttekening dat ook de mogelijkheid van het schrappen voor de fractie een optie blijft. CDA en ChristenUnie lieten weten het voorstel van de VVD te steunen en hielden eveneens een pleidooi voor afschaffing van het referendum in Delft.
... De insprekers Otto Lopes Cardozo en Ravindra Kiel pleitten er juist voor om het referendum in stand te houden. Lopes Cardozo zei een referendum te zien als de reserveband van de democratie.
...
RESERVES
Bij de bespreking van de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen 2016 kondigde het CDA een motie of amendement aan over de reserve voor het sociaal domein. Wethouder Aletta Hekker beaamde dat die wordt verlaagd en een deel van deze reserve naar de Algemene Reserve gaat, zodat het geld voor meerdere tegenvallers gebruikt kan worden, waarbij tegelijkertijd nog steeds voldoende aandacht voor het sociaal domein blijft bestaan. Het CDA betoogde dat de middelen niet voor niets zijn gereserveerd en voor het sociaal domein behouden moeten blijven.

delft_lijndun

delft_sport_gl.jpg

Fleur Norbruis, raadslid GL
Delft balanceert naar een toekomstbestendige sport
De financiële situatie in Delft maakt dat de gemeente met minder geld meer moet doen om sport te blijven stimuleren. Dit wordt grotendeels bereikt door sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs en accommodaties voor sportverenigingen te combineren. GroenLinks wil dat hier in geïnvesteerd wordt. De exploitatie van sporthal Brasserskade is onhoudbaar geworden. Delfia heeft te weinig potentie om nog in te investeren. De maatschappelijke functie van sportverenigingen wil GroenLinks nog meer versterken.

delft_lijndun

delft_delft_markt_d66.jpg

Christine Bel, raadslid D66
Lokaal referendum : niet afschaffen maar verbeteren
...
2. Voorkom misbruik van het referendum door een raadslid
Een lokaal referendum moet echt een breed initiatief zijn, dat niet door een enkel raadslid met een truc wordt afgedwongen. Deze truc is vooralsnog mogelijk omdat een initiatiefraadsvoorstel onvoorwaardelijk referendabel is. En een initiatiefvoorstel kan worden ingediend door 1 raadslid. Dit probleem is simpel op te lossen door alleen een initiatiefvoorstel dat bijvoorbeeld door tenminste 1/5 van de raad verspreid over tenminste 3 fracties gedragen wordt, open te stellen voor een referendum.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 8 september 2016 | 00h01 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_telefooncel_graphdudecom.jpg

Frank Auperlé, redactie graphdude.com
Café Uit de Kunst Delft vroeg mij een statement te maken en dat deed ik middels deze tekst en opstelling, momenteel te bezichtigen op de Oude Delft in Delft(onder aan de oude kerk).
-----

Zoek het lekker uit
Eerst die broodbakmachine hype, Toen AH 3 broden voor 1 euro. Een oven-gebakken crisis! De bakker bakt er niks van. Tenminste, zo lijkt het.

Het brood zelf ziet er geen brood meer in.
Ze zijn het zat;

“Wij laten ons niet langer verkopen in de supermarkt!”

In een interview met de Volkskorenkrant zeiden Gesneden wit, het Halfje en de Spelt het volgende:

“Wij willen in het schap tegenover ons geen HG gootsteenontstopper of stijve kippendijen in plastic, wij willen niet gegrepen en gesmeten worden.

Wij willen worden gekozen.”

De familie Volkoren weigerde echter met de krant te spreken. Nadat de graanvader zichzelf van het leven had beroofd, zaten ze er met de pakken bij...

“Als de mens niet snel van gewoonte verandert,dan zal ook het brood van de bakker het leven verlaten.”

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160907.jpg

(79) De CDA-kandidatenlijst voor 2017

Weblog door Arie van der Veen

Vandaag werd de (concept-) CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017gepubliceerd. Wat het meest opvalt is de hoge plek voor Pieter Omzigt op vier. Vier jaar geleden moest hij nog vechten voor zijn politieke bestaan en dat is hem gelukt. Nu vier jaar later is het geheel anders. En staat hij eervol op vier als eerste kandidaat uit Overijssel. Ik vroeg mij af of deze lijst nu bedoeld is om oppositie te voeren of juist als toekomstig regeringsfractie. Ik ben benieuwd ! Opmerkelijk is ook dat er een aantal wethouders op verkiesbare plaatsen staan. Dat was in vroeger tijd wel anders. Het geeft maar weer eens aan dat het lokale bestuur een belangrijke kweekvijver is voor bestuurlijk en politiek talent.

We gaan zien wat het wordt ! De eerste twintig kandidaten worden uitgelicht. Dat betekent dat het CDA tot zo ver een bescheiden ambitie heeft. Voor hetzelfde gaat men voor de eerste dertig. 17 maart a.s. weten we meer. Maar de stevige plek voor Omzigt strekt tot tevredenheid, en getuigt van wijs inzicht. Want in de eerste plaats kiezen we Tweede Kamerleden, volksvertegenwoordigers.

En dat is hij gebleken te zijn !

delft_lijndun

Citaten ...

In de maneschijn - Kinderliedjes van vroeger
De commissie SDW vergaderde gisteravond tot laat in de maneschijn.
Ruim 2 maanden had SDW niet meer vergaderd om reces te houden.
Mijn idee: stop voor 24:00 uur en knip de vergadering in tweeën.
18 insprekers vergen al minimaal anderhalf uur.
Slechte beurt van voorzitter Jos van Koppen.
harrie fruyt van hertog
-----

Griffie gemeente Delft
Verslag 6 september overlegvergadering commissie Sociaal Domein en Wonen (SDW)

Bezuiniging van 350.000 euro op de sportaccommodaties
... De gemeente Delft geeft in vergelijking met andere gemeenten zeer weinig geld uit aan sport per inwoner; 35 euro terwijl dat in andere gemeenten gemiddeld 70 euro is. De huurtarieven zijn hoog en de kwaliteit van de gymzalen en sporthallen is laag.

BUITENHOF
... Een oud-bewoner maakte bekend dat hij samen andere geslaagde oud-Buitenhofbewoners met de stichting CanIDream in de wijk aan de slag wil om de jongeren via talentontwikkeling en activiteiten te leren iets van hun leven te maken.
... Onafhankelijk Delft concludeerde dat het voor de bewoners een vreselijke situatie is en dat het plaatsen van een tijdelijke politiepost weinig resultaat liet zien. De fractie pleitte ervoor om nieuwe initiatieven de ruimte te geven.

ZWEMBAD KERKPOLDER
Ruim anderhalf uur na middernacht hielden verschillende fracties de mogelijkheid om in de raadsvergadering moties in te dienen, in eerste instantie, open bij de bespreking van de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder.
De gemeente onderhandelt op dit moment nog met de bonden over een sociaal plan voor het personeel, maar dat leek weinig vertrouwen te hebben in het uiteindelijke resultaat. SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft drongen er bij de wethouder op aan om tot overeenstemming te komen met de bonden en een akkoord van de ondernemingsraad.

Rest Agendapunten
Aan de bespreking van de voortgangsrapportage over de huisvesting en begeleiding van statushouders en de collegebrief over de toezegging van de gemeentelijke aanpak voor zwerfjongeren kwam de commissie niet meer toe. Die onderwerpen zijn doorgeschoven naar een volgende vergadering.

delft_lijndun

delft_peuterbad_sp.jpg

Lieke van Rossum, raadslid SP
SP WIL FATSOENLIJK LOON VOOR PERSONEEL ZWEMBAD KERKPOLDER
Zwembad Kerkpolder wordt door de gemeente verkocht aan Sportfondsen. In de onderhandelingen dreigen de medewerkers een fors deel van hun salaris te verliezen. Dat kan niet volgens de SP: fatsoenlijk loon voor belangrijk werk!

... de gemeente wil nu eenzijdig een magere compensatie opleggen, waardoor de werknemers tot wel 25% loon gaan inleveren. Dat is ook aan de hand bij andere voorzieningen die de gemeente verkoopt, zoals de VAK.

... Er is afgesproken dat de salarissen behouden zouden blijven, maar daar houdt men zich niet aan. Er wordt zo winst gemaakt over de ruggen van de medewerkers.

delft_lijndun

Marja van Bijsterveld, college van burgemeester en wethouders van Delft
Verzelfstandiging zwembad Kerkpolder
Geachte leden van de raad,
... Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in aan loop naar het definitieve besluit tot verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder.

delft_lijndun

delft_fietsen_wvest_bbn.jpg

J.T. Gravesteijn, voorzitter BBN en H. van Bodegom, secretaris BBN
Weesfietsen Wateringsevest verwijderd
Bij de tramhalte Wateringsevest en in het Laantje achter Wilhelmina staan veel fietsen geparkeerd. De stallingen zijn overvol, de fietsen staan schots en scheef in en naast de stallingen. Kort samengevat: het is een zootje. Om te bezien of dit allemaal fietsen zijn van mensen die hun fiets daar stallen om met de tram verder te gaan, hebben wij vorige week zondagochtend 08.00 de situatie bezien. Ook op zondag staan de stallingen overvol. Wij hebben daardoor de indruk dat veel van deze fietsen weesfietsen zijn. Tevens is een groot aantal fietsen van het type wrak. Daarnaast bleken 9 fietsen door Handhaving voorzien van de gele sticker 'binnen 48 uur verwijderen'. Volgens de daaraan gehechte brief is dit gebeurd op 5 augustus. De fietsen hadden dus allang verwijderd kunnen zijn.

delft_lijndun

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA Delft
Schriftelijke vragen ‘Gevolgen mogelijke komst Outlet Center in Zoetermeer en ‘Mall of the Netherlands’ in Leidschendam-Voorburg
... 4. Zijn er, bijvoorbeeld in Metropoolregio-verband, mogelijkheden om de komst van een megaoutletcentrum en een mega-winkelcentrum te voorkomen, of tenminste de plannen zo aan te passen dat de effecten op buurgemeenten zoals Delft zo minimaal mogelijk zijn? Zo ja, gaat het College zich hiervoor inspannen?

delft_lijndun

delft_holland_outlet_mall.jpg

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA
Op woensdag 31 augustus bezocht CDA-commissielid Gerrit Jan Valk een informatiebijeenkomst in Zoetermeer over de nieuw te bouwen Holland Outlet Mall (HOM). De komst van dit nieuwe mega-outletcentrum van uiteindelijk 31 duizend vierkante meter (ter vergelijking: dat is ongeveer 20% groter dan Batavia-stad, en dan alleen gevuld met mode en sportwinkels) heeft natuurlijk effect voor de hele regio. Dus ook voor Delft. Op deze avond werden verschillende onderzoeken gepresenteerd naar de effecten van de mogelijke komst van de HOM naar Zoetermeer. Effecten voor Zoetermeer zelf, maar ook effecten voor de regio. Belangrijk voor ons is natuurlijk: wat betekent de eventuele komst van HOM Zoetermeer voor de mode- en sportzaken van Delft?
... Het CDA Delft vindt dit een zorgelijke ontwikkeling voor de Delftse middenstand.

delft_lijndun

bewoner Kruisstraat, burgerbrief
Nieuwbouw LIDL Kruistraat 71
... Wat mij in deze hele kwestie ook is opgevallen, dat er met geen woord gerept is over de toename van de geluidsoverlost en de te verwachte luchtvervuiling.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 7 september 2016 | 00h16 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160906.jpg

(78) Zomergast Rutte

Weblog door Arie van der Veen

Met veel belangstelling keek ik naar de uitzending van Zomergasten met minister-president Rutte. Het is en blijft toch een bijzonder format. Drie uur lang kijken naar TV-fragmenten en luisteren naar een persoon. Dat Rutte het gesprek regiseerde was wel duidelijk. De interviewer was niet sterk genoeg. Daarmee werd het toch een mix tussen een persoonlijke en politieke presentatie. En weten we nu meer over Rutte, of willen we dat eigenlijk niet weten ? Politiek zette hij zich duidelijk neer. Langzamerhand toch boven de partijen. Hij neemt het (door het CDA laten liggen) verhaal van waarden- en normen over. Hij kopieert Aboutaleb met zijn krachtig 'pleur-op' en tegelijk zet hij zichzelf neer als een gewone jongen. Samen thuis naar de Wiekentkwis kijken. Rutte ontwikkelt zich toch tot een fenomeen. En daarbij presenteert hij zich ook nog als een belijdend christen. "Ik ben een hervormde jongen", en hij prijst zelfs de inderdaad indrukwekkende Bachcantatediensten in de Kloosterkerk in Den Haag.

Al met al positoneert Rutte zich als de centrale figuur in de Nederlandse politiek. En dat is daarmee eigenlijk ook het vertrekpunt voor de verkiezingen van maart 2017. Er is wel geschreven dat Rutte zich ontwikkelt tot het formaat van Lubbers in zijn hoogtijdagen 1986-1989. En ik geloof dat ook. Met iedereen kunnen regeren. De tegenstanders aan de borst klemmen, of wegzetten als gevaarlijk. Dat de VVD een bedankje aan de kijkers twitterde, is goedkoop, maar lag voor de hand.

Zet meer christen-democraten of Democraten naast Rutte, dat rest voor de andere concurrerende partijen. If you cannot beat him, join him, lijkt mij het devies in Den Haag. En Rutte, hij ziet het gebeuren. Zijn echte gevecht was in 2006 met Rita Verdonk. En de uitkomst daarvan is bekend. Uiteindelijk sprong zij zelf van de muur, zoals in House of Cards.

En tenslotte de persoonlijkheid van Rutte. Een allemansvriend, die af en toe een vrouwelijke partner mist. Is dat geen mooi beeld in deze moderne singles-maatschappij ? Rutte een man van deze tijd. Aangesloten bij het moderne levensgevoel. En of dat zo diep moet gaan ? Horowitz, Bach en de Toppers.....

Rutte komt uit een ARP-achtergrond en ontwikkelde zich tot liberaal, met oog voor waarden en normen. En in historisch perspectief is dat herkenbaar. De VVD is toch de spilpartij geworden op het midden en op de rechterflank. Een tweestrijd tussen Wilders en Rutte zal het niet direct worden. Daarvoor is het inhoud van Wilders te dun en Rutte laat zich daarin niet vangen.

Zet meer christen-democraten en Democraten naast Rutte. Dat lijkt me het issue voor de verkiezingen. En hopelijk wordt daarmee de rust in het centrum van de politiek versterkt. Voorlopig blijven de liberalen met Rutte aan de macht. Hoewel Rutte dat zelf zal relativeren.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_stadsradiodelft_logo2.jpg

Nico Jouwe - Luister naar het programma Hugo op Stadsradio Delft
Afgelopen zaterdag kon iedereen op de koffie bij burgemeester Marja van Bijsterveldt.
Nico Jouwe interviewt in het Stadhuis enkele bezoekers.
Achtereenvolgens geven Fred Nijs, Erwin Dijkgraaf, Harrie Fruyt van Hertog, Peter Jonquière en Wil Aalbers hun mening.
Het programma Hugo wordt herhaald komende donderdag tussen 13:00 en 14:00 uur.

delft_lijndun

Gemeente Delft - Burgemeester op werkbezoek in Buitenhof
Op woensdag 7 september bezoekt burgemeester Marja van Bijsterveldt de Delftse wijk Buitenhof. Ze fietst vanaf 10.00 uur door de verschillende buurten. Op verschillende locaties zijn ontmoetingen georganiseerd met bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. Zoveel mogelijk thema’s komen aan bod. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. Aan het eind van de dag bezoekt de burgemeester het Rode Dorp en de Voedseltuin. Vertegenwoordigers van de pers zijn daar van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om de burgemeester te spreken over haar werkbezoek.

Rode Feniks
Bewoners in het Rode Dorp zijn al enige jaren bezig om hun buurt socialer en gezelliger te maken. Inzet was in eerste instantie om een eigen buurthuis op te zetten maar dat bleek onhaalbaar. Al sinds 2013 organiseert een groepje feesten en ontmoetingen in de buurt zoals burendag en koffiemomenten in de portieken. Deze activiteiten hebben geleid tot de oprichting van de stichting Rode Feniks. Dit jaar organiseerde de Rode Feniks het Buitenhof Wijkfeest, waarbij ook andere buurten en bewoners uit de Buitenhof werden betrokken. Het feest was een groot succes. De voorbereidingen voor burendag 2016 zijn in volle gang.

Voedseltuin
Stichting Ad Naturam komt uit dezelfde bewonersgroep voort, maar heeft besloten om met een iets andere doelstelling een eigen stichting op te richten. De stichting wil gezond en duurzaam voedsel verbouwen in de wijk, waarbij tegelijkertijd de saamhorigheid in de wordt versterkt én de inwoners met lage inkomens in de wijk de vruchten kunnen plukken van gratis groente. Daarnaast willen zij groente gaan leveren aan de Voedselbank, die ook in de buurt (Vierhovenkerk) een uitgiftepunt heeft.

Bijzonder aan de vorm die deze bewoners gekozen hebben is dat zij echt een collectieve tuin hebben. (Geen eigen tuintjes zoals in veel andere complexen.) Deze is bovendien gebaseerd op het principe van permacultuur, wat als uitgangspunt heeft dat de tuin zichzelf op termijn in stand houdt.

delft_lijndun

delft_lijndun

delft_sint_agathaplein_prinsenkwartier_tekenrobots_20160903153652.jpg delft_sint_agathaplein_prinsenkwartier_willie_wiebelrobot_zwermracerobots_20160903152923.jpg

Delft. Op de foto de tekenrobots, de willie wiebelrobot en de zwermracerobots.
Gezien bij de workshops tijdens het prinsenkwartierfeest afgelopen zaterdag op het Sint Agathaplein.

Koen Hindriks
BETA BALIE DEBAT: EEN ROBOTUTOR MET EMOTIE
op 14-09-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Robots gaan een steeds grotere rol in ons dagelijks leven spelen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe die robots werken om goed met ze om te kunnen gaan. Ik zal daarom een algemene achtergrond geven in de stand van zaken in de kunstmatige intelligentie. Omgekeerd is het belangrijk dat robots sociale vaardigheden hebben om met mensen om te gaan en ze op hun gemak te stellen. Ik zal de RoboTutor presenteren, een robot die zelf kan uitleggen wat robots zijn. Het uitdrukken van emoties speelt een belangrijke factor in het vormgeven van de sociale vaardigheden van een robot. Ik zal daarom in het bijzonder ook ingaan op de rol van lichaamstaal en emotie en laten zien welke effecten emotionele lichaamstaal van een robot die lesgeeft heeft op zijn publiek.

delft_lijndun

Mieke van der Wenden, redactie Delftse Post
Positieve start VAK-coöperatie, docenten nu zelfstandig ondernemer
Zeventig docenten van De VAK gaan vanaf dit seizoen in coöperatie-verband verder met de lessen tekenen, schilderen, dans, muziek, theater en meer. Allemaal zijn ze nu zelfstandig ondernemer. De stemming aan de Westvest 9 is opgewekt.

delft_lijndun

David van Dis, raadslid CDA
Rob van Woudenberg nieuwe fractievoorzitter CDA Delft
Rob van Woudenberg is per direct de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Delft. Hij volgt hiermee David van Dis op, die de functie ruim 3 jaar bekleedde. Van Dis blijft wel aan als raadslid.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 6 september 2016 | 08h15 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hooikade_opening_voetgangersenfietserstunnel_houttuinen_20160905114911.jpg

Opening voetgangers- en fietserstunnel Hooikade - Houttuinen
Café-brasserie Huszár trakteert de passanten na de opening de hele dag op kosten van het Ontwikkelings Bedrijf Spoorzone op ijskoffie met een stukje worteltaart. Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam een kopje koffie drinken.
harrie fruyt van hertog

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_marja_van_bijsterveldt_stadsradio.jpg

Stadsradio Hugo - Burgemeester Van Bijsterveldt: 'Zonder wrijving geen glans'
Luister op dinsdag 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur naar de eerste uitzending na de vakantie van Hugo! het politieke programma van Stadsradio Delft. In een interview vertelt de kersverse burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt over haar eerste ervaringen als burgemeester en over haar ideeën voor Delft. Over de roerige tijd die de Delftse gemeenteraad doormaakte zegt ze: 'Zonder wrijving geen glans'. Verder: interviews met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Commissaris van de Koning Jaap Smit en reacties van Delftenaren.

delft_lijndun

delft_lidl_aangepast_ontwerp_2_kruisstraat_delft.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Was de komst van LIDL Kruisstraat in 2012 al bekend?
Het lijkt erop dat in 2012 Stip wethouder Pieter Guldemond het bestemmingsplan Binnenstad 2012 zo slinks heeft aangepast dat een grote Lidl zich in de Kruisstraat 71 kon vestigen.
... Het lijkt erop dat 3 juni 2012 al bekend was ...
... dat dit feit toen wel bekend zou zijn geweest ...
... een kleine parkeergarage van 33 plekken onder komt. ... zal veel autoverkeer ... aantrekken.
... kerende en achteruit rijdende vrachtwagens is zeer gevaarlijk voor kinderen en ouderen.
... Een Lidl waar je alleen met de fiets of wandelend naar toe kunt daar zijn we het wel mee eens.

TOP

delft_lijndun
maandag | 5 september 2016 | 05h23 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_sint_agathaplein_tijdelijke_fietsenstalling_studenten_20160903150429.jpg

Delft. Sint Agathaplein tijdelijk ingericht als onbewaakte fietsenstalling voor de OWEE studenten
Van de gebruikers van de naastgelegen panden kon afgelopen zaterdag mij niemand iets vertellen over de gang van zaken. Op internet kon ik ook geen enkele aanwijzing vinden. Communiceren blijft moeilijk voor de gemeente Delft.

update 06-09-2016 08h53

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160905.jpg

(77) Van het Binnenhof naar de Buitenhof

Weblog door Arie van der Veen

Gisteren, 2 september 2016 is Marja van Bijsterveldt overtuigend gestart als burgemeester van Delft. Met een prima installatiespeech in de juiste setting. Een toespraak opgebouwd uit drie punten. Daarmee verloochent ze haar afkomst niet. Eerst de context, dan de gemeente en de TU en dan inzoomen om de vraagstukken. Van de Westvest naar de Buitenhof. Of politiek geduid van het Binnenhof naar de Buitenhof. Prima om Delft zo neer te zetten ! Als een stad om fier op te zijn. Een stad die er mag wezen tussen Rotterdam en Den Haag. Mooi dat Aboutaleb er was. Liever een Rotterdamse burgemeester dan een Haagse, zou ik zeggen. Want voor het echte geld moet je aan de Maas zijn. Prima om een verbinding te leggen met de laaggeletterheid. Blijft toch een punt in Delft. Nee Marja heeft een uitstekende entree gemaakt in Delft, en zelfs Bas werd door haar geprezen. En er was geen woord Chinees bij !

Allemaal mooie aspecten, mooie woorden. En nu komt het op daden aan ! Laten we hopen dat de raad, de organisatie en de bevolking zich laten inspireren. Dat er een Delftse flow komt, waarin men zelf in beweging komt. Want uiteindelijk maken mensen de stad.

Ik zelf neem het waar vanaf een afstand. En wens Marja, het college, de raad, maar vooral de inwoners van Delft alle goeds. En dat doe ik met de woorden van de Deventer toren: consule, vigile, fortis age en vooral fide deo. En met een burgemeester in Delft die zelfs bidt voor heil over haar werk, moet het goed komen ! En met een CDA-burgemeester (lees ARP) komt mij het varium over een vroegere voorganger van Baaren naar boven: "Majesteit ik kom U zeggen, dat ze er allemaal nog leggen !" Want niet alleen burgemeester, ook nog commissaris van de grafkelder. Marja het ga je goed !

delft_lijndun

delft_installatie_van_bijleveldt_markt_parkeerplaats_diensttaxi_delft.jpg

Delft, Markt op vrijdag 2 september om 20:20 uur.
Elitair machogedrag. Ik heb nog nooit zoveel protserige dienst blikvangers op onze autovrije Markt gezien van de hoge politici. Te lui om een stukje te lopen en het verkeerde voorbeeld geven met hun wachtende privéchauffeurs.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt komt met niks nieuws

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Als aanhanger van de directe democratie en daarmee een door de bevolking gekozen burgemeester had ik een zware avond. Het was één grote lofzang op de in achterkamertjes benoemde burgemeesters. Er bestaat in Den haag een soort Banenpool waarin werkloze politici aan mooie functies worden geholpen. Dat systeem werkt steeds minder daar tegenwoordig bijna 50% van de ex-kamerleden geen echte baan kunnen vinden na hun aftreden. CdK Jaap Smit en burgemeester Ahmed Aboutaleb prezen dit benoemingssysteem als het beste. Natuurlijk want beide heren hebben nog nooit op een kieslijst gestaan. Het is natuurlijk absurd dat Nederland het laatste landje in Europa is waar de burgemeesterskeuze nog zo ouderwets toegaat.

Vrijdag 2 september werd burgemeester Marja van Bijsterveldt geïnstalleerd. Gevolg is dat we een burgemeester krijgen waarvan niemand weet waar ze voor staat. Dat is maar afwachten. In haar speech prees ze haar voorganger Verkerk en het lijkt erop dat ze zijn “werk” voort gaat zetten. Ouderwets ambtelijk Metropool geklooi van ruziënde burgemeestertjes. Niks nieuws op dat gebied. Alleen gaat Marja zich voor de show meer onder de Delftenaren begeven. Net als Verkerk noemt Marja van Bijsterveldt zich een verbinder. Ik vind dat een leeg begrip. Door internet is heel de wereld met één klikje met elkaar verbonden. We hebben helemaal geen verbinders nodig. Die zijn totaal overbodig. We hebben bestuurders nodig die een visie hebben en die dat uitleggen en uitvoeren.

In Marja’s speech stond wel iets wat me aansprak. Ze wil samenwerken en wees naar de gebiedsuitbreiding die voorganger Hein van Oorschot (D66) op Den hoorn bereikte. Geen annexatie van een complete dorpsgemeenschap maar een mooie en evenwichtige grenscorrectie. Wat dat betreft hebben we niks aan het rapport van Deetman (CDA), dat meer een geschiedschrijving is. Als Delft wil overleven in de toekomst als centrum gemeente dan moet Delft verder groeien. Laat ik hierbij de ambitie uitspreken om het stukje Rijswijk in Delft-Noord bij Delft te willen voegen. Zelfs onze nachtburgemeester Leo Quack woont daar. En dan natuurlijk Delfgauw met Emerald. De burgemeester van Rijswijk Bezuijen en Ravestein uit Pijnacker waren de grote afwezigen. Wel grote CDA namen als Jan Peter Balkenende en Jan Kees de Jager.

delft_lijndun

Citaten ...

Karin Versteeg, redactie OmroepWest - Persoonlijke kennismaking met nieuwe burgemeester Delft
Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft met 150 inwoners van Delft persoonlijk kennis gemaakt. Zaterdag stonden de deuren van het stadhuis open voor iedereen die een praatje wilde maken met de kersverse burgermoeder van Delft.

Veel mensen namen een cadeau mee; van bloemen tot brieven en bonbons. In een toespraak benadrukte van Bijsterveldt dat ze betrokkenheid van de burgers erg belangrijk vindt.

De inwoners zelf zijn onder de indruk van de nieuwe burgemeester en verwachten veel van haar. ‘Het is een slimme vrouw en ze is een warm mens’ zegt een van de aanwezigen, ‘voor mij staat ze op een voetstuk’.

delft_lijndun

delft_stip_installatie_van_bijsterveldt.jpg

Michelle Corten, commissielid STIP - Marja van Bijsterveldt geïnstalleerd als burgemeester Delft
"Ik sta te popelen om te beginnen. Ik hou van Delft, al heel lang."
Met deze woorden opende Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart haar maiden speech tijdens een drukbezochte buitengewone raadsvergadering op vrijdag 2 september, waarin zij werd beëdigd als nieuwe burgemeester van Delft.
...
Burgemeester Verkerk heeft veel betekend voor Delft in de regio, in Europa en naar andere partners, burgemeester Van Bijsterveldt zal die lijn doorzetten om met haar brede netwerk Delft optimaal op het bestuurlijke vlak te kunnen vertegenwoordigen. Ze heeft in het verleden laten zien dat ze niet bang is om moeilijke onderhandelingen te voeren over gevoelige onderwerpen. Wij gaan er van uit dat ze zich voor Delft zal inspannen om altijd het beste resultaat uit het onderhandelingsvuur te slepen en daarmee veel kan betekenen in de uitdagingen waar Delft nog voor staat.

delft_lijndun

W.A. Diedrich, burger Delft - Wat ik zeggen wil
Burgemeester
In Delft Op Zondag van 28 augustus las ik een positief stuk van Henk de Kat over onze nieuwe burgemeester. Haar pluspunten zijn volgens hem haar gewiekstheid: ze sluit geheime deals en regelt dingen achter de schermen voordat de onderhandelingen beginnen. Zo iemand willen we toch juist niet als burgemeester? Iemand die konkelt en geheime deals sluit, iemand die gebruik maakt van "haar adresboekje van hoge politieke vrienden"? Ik denk dat Delft zit te wachten op een eerlijke burgemeester, die in alle openheid politiek bedrijft. Achterkamertjespolitiek en geheim overleg past hier niet bij. Het eenzijdige beeld dat Henk de Kat schetst, zou op zijn minst een tegenhanger moeten krijgen, een stuk waarin gewaarschuwd wordt voor de corruptie en het gekonkel die op de loer liggen als deze vrouw burgemeester wordt!

delft_lijndun

brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Moties op Vervoerplannen 2017 MRDH gemeenteraad Delft
Geachte heer Bongers,
... Ik dank u hartelijk voor uw brief en stel het zeer op prijs dat u de Vervoersautoriteit op de hoogte stelt van de bovengenoemde moties.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!