Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 31 januari 2016 | 02h20 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lieke_van_rossum_vz_cie_onderzoek_grote_projecten.jpg

Ir. Lieke van Rossum SP, voorzitter commissiew onderzoek grote projecten.

ris.delft.nl - Ingekomen stukken: 2699815 - Professor Priemus: onderzoek grote projecten.pdf

Spoorzone Delft
Kritische kanttekeningen bij het feitenrelaas van Policy Research Corporation en de bevindingen van de Raadscommissie Grote Projecten


door Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft1

1. Inleiding
Op 4 januari 2016 lanceerde mevrouw L. van Rossum, voorzitter van de Delftse Onderzoekscommissie Grote Projecten, de rapporten van het bureau Policy Research Corporation over een drietal Delftse grote projecten: Spoorzone + Het Nieuwe Kantoor, Harnaschpolder en Sint Sebastiaansbrug. De Delftse gemeenteraad besloot op 18 december 2014 om een feitenonderzoek uit te (laten) voeren naar “de organisatie van de besluitvorming bij deze grote projecten”. Directe aanleiding voor het onderzoek was de verslechterde financiële situatie van de gemeente Delft waardoor het niet mogelijk bleek om voor 2015 een sluitende programmabegroting op te stellen. Het feitenonderzoek werd uitgevoerd door Policy Research Corporation, het bureau dat destijds ook de gang van zaken rondom de Amsterdamse Noord-Zuidlijn heeft geëvalueerd. De Onderzoekscommissie Grote Projecten begeleidde dit onderzoek en formuleerde zelf een samenvatting en interpretatie van de onderzoeksresultaten, alsmede aanbevelingen voor het vervolgtraject.

TOP

delft
vrijdag | 29 januari 2016 | 23h51 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Alles gaat nu snel omhoog in Delft.
Komt er een hogere Tweede Vermeer Toren?
hfvh

delft provincialeweg_000_vermeertoren_2007-02-22_160328_a.jpg

Delft. De Vermeer Toren aan de Van Beresteynstraat bij
de kruising Prinses Beatrixlaan en Van Foreestweg.

Delft, Parel in de Randstad

Aan: Bas Verkerk
Het rapport van Wim Deetman is op enkele punten ver boven mijn persoonlijke verwachting.
Ik pak er één domein uit, de ruimtelijke ordening.
Opnieuw staat het er keihard, Delft heeft een onevenwichtige woningvoorraad.
Er zijn te veel sociale woningen en te weinig woningen voor de beter gesitueerden.
Kenniswerkers die in Delft werken verlaten Delft 's avonds weer omdat ze elders moeten wonen.
Hi Bas. Heb je het ABP al gebeld?
Hoezo?
Jij hebt daar toch jarenlang een bestuurlijke functie vervuld.
Jij kunt ze helpen en omgekeerd wordt gelijk Delft geholpen.
Weet je, ze hebben een beleggingsprobleem en jij kan dat voor een klein stukje oplossen.
Het ABP gaat weer goed rendement maken door te investeren in rendabele woningbouw in de Spoorzone.
In Delft is grote behoefte aan woningen voor de middenklasse en hoger.
Even de college-partijen PvdA en GroenLinks overtuigen.
Ik heb vroeger al van de PvdA in Rotterdam geleerd: geld moet je halen waar het is!
Zo ook: wie voor mij werkt, is mijn knecht!
mijn oud-gemeente-collega Maurits Bongers SP weet daar alles van.
Je gaat allereerst voor een Tweede Vermeertoren met een record hoogte van 250 meter.
De bewoners krijgen een uitzicht over de 'Metropool Rotterdam Den Haag'.
De bewoners zien vrijwillig af van een parkeervergunnig.
Willen ze autorijden, dan gebruiken ze elektrische deelauto's.
Dit was even in het kort mijn voorzet.
Ik hou je niet langer op en nu snel aan de slag!
Ik zie het project als je afscheidscadeau dat je aan Delft schenkt.
gr
harrie fruyt van hertog

-----

Herhaald bericht vrijdag | 20 april 2012 | 15:47 |

'SPOORZONE DELFT ZIJN TIJD VOORUIT?'

"Bouw hier een woontoren, die de Vermeertoren in hoogte voorbij gaat en een landmark vormt in het spoorzonegebied. Seniorenappartementen met een huurprijs tussen 600 en 1000 euro per maand en gefinancierd met geld van particuliere investeerders. Corporaties mogen het niet en institutionele beleggers doen het niet."
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
vrijdag | 29 januari 2016 | 22h55 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160129.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Over de 'Parel van de Randstad'

Eindelijk is Wim Deetman is bevallen van zijn rapport. En al lezend bij thuiskomst moet ik zeggen: 'Het valt mij tegen'. Technocratische bestuurspraat zonder een visie op de samenleving. Met één ding ben ik het eens met Wim D. namelijk Delft ontbeert bestuurskracht. En helaas dat blijft het zo ! Het is nooit anders geweest.

Voor het overige valt Deetman in de TU-kuil. Netjes gegraven door prof. Tordoir (mijn oude buurman in Rotterdam). Delft heeft nood aan bestuurders met oog voor de samenleving en niet aan slippendragers van de TU (STIP). Het onderhoud van de stad is slecht. De gronduitgifte hapert en de Spoorzone is een financieel onheersbaar project. En daarnaast zijn de woonlasten torenhoog ...

Neen, het rapport-Deetman gaat verdwijnen in de lade van het ronde archief. Wat nodig is, is herindeling. Delft moet worden samengevoegd met delen van Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Nieuw kader is nodig met bijbehorende OZB-opbrengst. Misschien kan de raad, na uren in en uitpraten over het rapport, alsnog het steven wenden naar BZK. Want die gaan over herindeling.

TOP

delft
vrijdag | 29 januari 2016 | 09h39 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_wim_deetman_cie_delft_herstelt_20160128_ad_angelo_blankespoor.jpg

Deetman legt vol vuur uit hoe Delft er bovenop kan komen, burgemeester Bas Verkerk luistert. Foto Angelo Blankespoor.

ad.nl - Deetman positief, maar Delft moet hard aan de slag

door Herman Rosenberg

Het zal moeite kosten, maar Delft kan verder. Voorwaarde is dat rijk, provincie en metropoolregio met geld over de brug komen. Zelf moet de gemeente meer 'bestuurskracht' ontwikkelen, zegt Wim Deetman. Hij presenteerde donderdagmiddag in het oude stadhuis op de Markt het rapport van de door hem voorgezeten Adviesgroep 'Delft Herstelt'.

TOP

delft
vrijdag | 29 januari 2016 | 04h54 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

naar Rapport: Delft, Parel in de Randstad

-----

persbericht gemeente Delft:
Deetman: "Delft parel in de Randstad"


Wim Deetman presenteert advies aan college en raad

Onder voorzitterschap van de heer Wim Deetman hebben vertegenwoordigers van regiogemeenten, de metropoolregio, de provincie, het Rijk en enkele experts een advies opgesteld om Delft op lange termijn financieel gezond te maken. “Delft, Parel in de Randstad” beschrijft voor Delft en betrokken partijen in de regio de hoofdzaken en de grote lijnen voor de toekomst. Vandaag presenteert de heer Deetman het advies aan de gemeenteraad.

Volgens de adviesgroep is Delft een parel in de Randstad. Wim Deetman: “De Technologische Innovatiecampus Delft is een campus van internationale betekenis. De kwaliteit van de TU trekt studenten en hoogleraren uit de hele wereld. De ligging tussen Rotterdam en Den Haag, in het hart van de metropoolregio, geeft Delft een unieke positie.”


lees meer ...

In het rapport ligt een nadruk op de ruimtelijke en economische structuur van de stad, met adviezen over versterking van economie, vestigingsklimaat, wonen en bereikbaarheid. Uiteindelijk gaat het om een vitale stad voor wonen, werken en verblijven: de ontwikkeling van Delft is van belang voor de mensen die hier werken, voor bezoekers en voor alle inwoners van de stad.

Wim Deetman: “De gewenste versterking van de lokale economie is haalbaar, door verbetering van de samenwerking in de zuidelijke Randstad. Bereikbaarheid is essentieel. Delft, de campus en de bedrijven moeten tot en met ‘de laatste kilometer’ goed bereikbaar zijn. Het is daarom noodzaak om de vervoersas Rotterdam-Den Haag verder te versterken. Ook heeft Delft behoefte aan meer differentiatie in woonmilieus. Mensen die in Delft werken moeten hier ook kunnen wonen. Daarmee versterkt de stad het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid, en zo ook de lokale economie.”

Groeikracht in de technische kenniseconomie
Hoofdlijn uit het advies is dat de groeikracht voor Delft zit in de technische kenniseconomie.

Delft als broedplaats voor de technische kenniseconomie staat centraal in het rapport. Delft met de TU en andere topinstituten en technologische bedrijven is een sterk merk, met een aantal monopolies: water- en deltatechnologie, witte biotechnologie, quantumtechnologie.

Kennis en innovatie zijn het vliegwiel voor de (economische) ontwikkeling van de stad. De kenniseconomie is belangrijk voor Delft zelf. Dat geldt onverkort ook voor de economische positie van de metropoolregio en voor de internationale concurrentiepositie van Nederland als geheel.

Het rapport adviseert een verdere stedelijke ontwikkeling van TU en Delft, zodat rond de as Rotterdam-Den Haag een uniek gebied ontstaat met internationale betekenis en uitstraling. Dit heeft ook een grote aantrekkingskracht op internationale technologiebedrijven. De hele stad – en uiteindelijk iedere Delftenaar – profiteert van een florerende campus, inclusief een levendig sciencepark voor toepassing van kennis in de nieuwe maakindustrie.

Aantrekkelijk om te wonen en te werken
De adviezen in het rapport zijn er voor een belangrijk deel op gericht Delft aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven en instellingen, en als woonplaats voor mensen die bij deze bedrijven en instellingen werken. In de adviezen ligt de nadruk op de ontwikkeling van de TU-campus – in combinatie met het sciencepark en Delft Technology Partners – op de bereikbaarheid ervan en op de verdere transformatie van Delft naar een kennisstad. De ontwikkeling van Nieuw Delft kan een aanjager zijn voor de stedelijke ontwikkeling van de stad als geheel.

Aantrekkelijk om te bezoeken
Ook de toeristische sector is van belang voor de lokale economie van Delft. De toeristische slagkracht van Delft – en de metropoolregio – kan sterker. Toerisme is een belangrijke banenmotor die nog onvoldoende gebruikt wordt. Het adviesrapport doet hiervoor concrete suggesties en adviezen.

Financieel
Het rapport adviseert om verder in gesprek te gaan met het Rijk over het versterken van de financiële positie van de stad. Een van de adviezen is om bij de volgende herijking van het gemeentefonds de waardering van de centrumfunctie van Delft nader laten onderzoeken . Ook beveelt de adviesgroep aan om voor de benodigde investeringen in de ontwikkeling van de stad te bespreken wat Rijk, provincie en metropoolregio daaraan bijdragen.

De adviezen houden er rekening mee dat Delft de komende jaren amper investeringsgeld heeft. De inzet die Delft moet leveren komt met name neer op

• samenwerken in de stad en in de regio (vooral met TU, kennispartners, MRDH, andere overheden)

• meewerken aan ontwikkelingen die passen in de gewenste ontwikkeling

• koers en visie uitzetten en die vasthouden

B&W bedankt alle betrokkenen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies met veel belangstelling gelezen. Het college waardeert de inzet van de alle leden van de adviesgroep enorm, en bedankt ook alle anderen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het advies.

Burgemeester Bas Verkerk: “het college gaat graag aan de slag met de aanbevelingen. Daarvoor gaan we allereerst in gesprek met de leden van de gemeenteraad over het perspectief van Delft. Met de regio en de stad willen ook graag verder in gesprek over hoe we de aanbevelingen van de adviesgroep verder kunnen uitwerken.”

TOP

delft
vrijdag | 29 januari 2016 | 04h32 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160128.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Over wondere werken

In deze dagen van comtemplatie bezocht ik indrukwekkende plaatsen. In het bijzonder herinneringskamp Westerbork. Wondere werken van menselijk vernuft, naast elkaar. Aan de ene kant de Sterrenwacht, aan de andere zijde het Durchangslager. Wat kan de mens toch veel. Luisteren naar radiogolven in de inmense heelal, en daarnaast georganiseerd Joden en anderen afvoeren.

De woning van het kamphoofd deed me denken aan Het Nieuwe Kantoor te Delft. Een glazen koepel over een woning die kleiner is. Net Delft! Het stadskantoor al daar is toch vooral een monument van menselijke en bestuurlijke hoogmoed. Neen geef mij maar Deventer, een nieuw stadskantoor prachtig aansluitend aan de bestaande bebouwing. Nadat eerst de hoogmoedige (PvdA-)bouwwerken afgewezen waren door de bevolking.

Wondere werken zijn het. Laten we alert blijven, gelijk een Arend dat verdere wondere werken in kerk, staat en maatschappij de menselijk maat behouden. We beschermen de samenleving tegen hoogmoedige bestuurders, zoals een Arend zijn nest.

TOP

delft
woensdag | 27 januari 2016 | 12h02 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_V

foto: STIP wethouder Ferrie Föster
A.Th.van Wissen:
... de minister boos is en twijfelt aan het gezonde verstand van politiek Delft.
... een kleine 3 miljoen euro te betalen om een schilderijtje 3 maanden op te hangen.

ris.delft.nl - 2694678 - Burgerbrief: verwervingskosten bouwgronden opstallen in Spoorzone-Zuid.pdf

door A.Th.van Wissen

Delft, 18 januari 2016

Geachte raadsleden,

Het zal toch niet zo zijn dat naast alle blunders met grondspeculaties, het voortdurend glashard ontkennen dat het stadskantoor drie maal te groot is, niet bouwen duurder is dan wel bouwen etc. etc. men zelfs is overgegaan om ten onrechte de verwervingskosten van bouwgrond/opstallen in Spoorzone-Zuid te boeken onder de post Spoorzone-Noord en door te berekenen naar het ministerie van Verkeer/Infra.


lees meer ...

Op 3 april 2015 heeft U van mij een mail ontvangen over de hoofdoorzaken van het bankroet van Delft met daarin een passage over de verwerving van bouwgronden/opstallen in Spoorzone-Zuid waarin ik U op de hoogte stel dat de bouwgronden in Spoorzone-Zuid niets met de aanleg van de dubbele spoortunnel te maken hebben maar alles met "GRONDSPECULATIE".

In het AD van afgelopen zaterdag 16-01-2016 kondigt de minister van Verkeer/Infra via een brief van d.d. 13, januari jl gericht aan de tweede kamer aan om een onderzoek in te stellen naar vergoedingen/subsidies uitsluitend bedoeld voor verwerving van bouwgrond/opstallen voor Spoorzone-Noord en of deze niet gebruikt zijn voor andere doeleinden.

In mijn mail van 3 april 2015 taxeer ik alle gemaakte verwervingskosten tbv Spoorzone-Zuid op ca. 32 miljoen euro waarop een verlies van zeker 18 miljoen euro zal worden geleden tevens maak ik melding in deze mail over een economisch delict begaan door Delft, een melding waar het eerste raadslid nog een vraag over moet stellen.

In het AD van afgelopen zaterdag laat het college van B&W weten dat er ook nu weer helemaal niets aan de hand is, vrij vertaald, de minister ziet spoken, het is te hopen dat de minister spoken ziet, alleen vermoed ik dat de minister wel eens gelijk zou kunnen hebben.

Zou het niet zo kunnen zijn dat de minister boos is en twijfelt aan het gezonde verstand van politiek Delft om wel een kleine 3 miljoen euro te betalen om een schilderijtje 3 maanden op te hangen en dat zij nog twee openstaande rekeningen heeft van respectievelijk 32 miljoen euro en 12 miljoen euro en dat ook bij haar gerede twijfel bestaat over de juiste besteding van subsidie gelden en dat de minister blijkbaar nog niet vergeten is dat politiek Delft in 2015 haar via een bedelbrief nog smeekte om kwijtschelding van de 44 miljoen euro aan open staande rekeningen.

Want waarom een brief naar de tweede kamer/persbericht over een onderzoek (fraudeonderzoek?) door de minister en het niet over te laten aan de mee tekenende staatssecretaris als portefeuille houder, als er praktisch dagelijks overleg is?

Mijn advies aan U als raad is om alvast maar rekening te houden dat een bedrag tussen de 20 en 32 miljoen euro bij de schuldenlast van Delft zal moeten worden opgeteld exclusief een eventuele boete.

TOP

delft
woensdag | 27 januari 2016 | 10h59 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Nee, namen noemen we niet en nooit op de man spelen,
want de ambtenaren kunnen zich niet verdedigen!
Typisch politiek manco in Delft, niemand heeft schuld!
hfvh

delft_maurits_bongers_cie_algemeen_20160126.jpg

Een boze en naar luchthappende Maurits Bongers SP
geeft oud-SP-er Jan Peter de Wit een 'beurt'.
Volg de webcast:
webcast

ris.delft.nl - OPPOSITIE VOOR, COALITIE TEGEN ENQUÊTE

Een raadsmeerderheid heeft positief gereageerd op de aanbeveling uit het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten om, in plaats van een raadsenquête, verder te onderzoeken hoe de gemeente kan komen tot een regeling voor risicovolle projecten. De oppositiepartijen pleitten voor een raadsenquête. Dat gebeurde op dinsdag 26 januari in een extra overlegvergadering van de commissie Algemeen.
...
Onafhankelijk Delft sprak haar verbazing uit dat die fractie niet was geïnterviewd door de onderzoekers. Daarnaast was er kritiek van dezelfde fractie op het ontbreken van namen van wethouders en partijen in het eindrapport. Plaatsvervangend voorzitter Martina Huijsmans wees Onafhankelijk Delft op de lijst met namen in het rapport, waarbij functies en periodes staan vermeld.

... Volgens de VVD laat het rapport zien waarom Delft thans een van de duurste gemeenten van Nederland is. De VVD ziet ook geen reden voor verdere waarheidsvinding, omdat de conclusies uit het rapport helder zijn.

TOP

delft
woensdag | 27 januari 2016 | 10h49 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

ad.nl - Woede over blokkeren enquête door Delftse raad

door Herman Rosenberg

De gemeenteraad kapt het onderzoek naar de misgelopen grote projecten af. Er komt geen raadsenquête waarin bijvoorbeeld oud-wethouders het vuur na aan de schenen kan worden gelegd.

... "De oplossing ligt in de toekomst. Wij willen geen aanvallen op personen en geen mediahype,'' zei D66-woordvoerder Huub Halsema.

... Jan Peter de Wit (Onafhankelijk Delft): "wij willen bijltjesdag ..." En hij riep op tot 'verwijdering van de PvdA-kliek' uit het ambtelijk apparaat.

TOP

delft
woensdag | 26 januari 2016 | 23h04 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Delftse raadsleden krijgen te weinig vergoeding!
- Raadsvergoeding +1,5% = € 1.581,05 per maand.
- Onkostenvergoeding € 183,62 per maand.
hfvh

delft_beloning_jan_20161_2.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Hé Rutte! Ben jij er op achteruitgegaan in 2016? Ik wel

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Volgens VVD’er Mark Rutte zou iedereen er in 2016 op vooruit gaan. Ik moest van Rutte mijn loonstrook goed in de gaten houden. Nou in 2015 kreeg ik als raadslid €1104 netto. Dat is nu in januari 2016 €1095 geworden. Dus lage loontjes gaan er op achteruit. Echt VVD Oorzaak is de verhoging van de Inkomens afhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet van 4,85% naar 5,5%.
Ach, het is nog goed betaald hoor. Voor drie á vier avonden “vergaderen” per maand daar niet van.

TOP

delft
dinsdag | 26 januari 2016 | 22h37 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Witteveen, Witteveen

Op familiair advies schrijf ik deze week één column. En ik doe dat vanuit een klein Drents gehucht, genaamd Witteveen, gemeente Midden-Drenthe. Een mooie dorpse omgeving, in een heringedeelde gemeente. Witteveen is ook de achternaam van een beroemde minister van Financién. En toen ik over de J.B. Kanweg reed, dacht ik aan zijn zoon Wim Kan. Hij duide legendarisch, Witteveen, die had de kluis. En terecht als Minister van Financiën. Ik verdiep me dezer dagen in het boekje: de kunst van het nietsdoen, loslaten ... dat komt voort uit het Taoisme. En is verwant aan het Sufidenken van Witteveen. De kunst om niks te doen. Dat zou in kerk, staat en maatschappij meer gedaan moeten worden. Gewoon niks doen! En wat groeit en bloeit gaat vanzelf verder. Wat niet geworteld is, sterft af. Dat speelt in de kerk. Maar ook in de politiek, jazelfs in de maatschappij (V&D, DA etc).

Gewoon loslaten en organisch laten groeien. Zo ook gemeenten en provincies, en af toe een bestuurlijk correctie. Dat heet herindeling. Delft snakt naar herindeling, Deventer wil al jaren een grenscorrectie van de provinciegrenzen met Gelderland en Overijssel. Heerlijk niks doen, dat schept rust. De bal zijn werk laten doen. En terugkeren naar je innerlijke zelf. Prof. Witteveen is er oud meegeworden. Des te verdrietiger dat hij een zoon kwijt moest raken bij de MH-17 ramp. Misschien moeten we dat ook wel loslaten. En ineens komt er dan een oplossing. Even rust en genieten van het nietsdoen. Dat is ook een kunst. Tot volgende week!

TOP

delft
maandag | 25 januari 2016 | 05h35 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buurtsportcoaches.gif

delft.d66.nl - BuurtSportCoaches: juiste maat of onsje minder – dat is de vraag

door Pieter Stienstra, raadslid D66
...
Pas als we die informatie hebben kan D66 besluiten of we de huidige aanpak en omvang van de buurtsportcoaches, die Delft jaarlijks ruim 2 ton kost, steunen. Nu en in de toekomst.

TOP

delft
maandag | 25 januari 2016 | 05h09 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_zomerterras.jpg

topdelftdesign.nl - Nieuwe inrichting van het St Agathaplein en de buitenkant van het Prinsenkwartier

Lezing en workshop met Ineke Hulshof en Ellemijk Marks

op 26-01-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De afgelopen tijd is door de bouwgroep van het Prinsenkwartier gewerkt aan een inrichtingsplan voor het Sint Agathaplein en aan ontwerp voor de ingangen en de buitenkant van het Prinsenkwartier. De jury die inderdaad de plannen van het PrinsenKwartier heeft beoordeeld vond dat er wat moest gebeuren.

Het is de hoogste tijd om de resultaten van deze voorstellen te delen met de gebruikers van deze ruimte. De avond bestaat uit twee voordrachten met de uitgewerkte voorstellen en een bespreking in een aantal groepen.

TOP

delft
maandag | 25 januari 2016 | 04h39 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_arievanderveen.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Vanuit Renesse

Dit weekend word ik gelaafd door kennis, vriendschap en oude wijsheden. We bespraken kerk, staat en maatschappij. En onze beider mening is dat er op al deze terreinen grote uitdagingen liggen. Over de kerk schreef ik reeds in eerdere bijdrage. Nu keren wij weer terug naar de staat en maken een verbinding met de maatschappij. We denken dat de ontwikkelingen in de maatschappij niet meer corresponderen met de structuur en opbouw van het politieke systeem. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de procedure tot benoeming van een burgemeester. Van Haersma Buma heeft gelijk. We moeten naar een rechtstreeks gekozen burgemeester. Immers een gemeente verdient de burgemeester die men zelf kiest. Natuurlijk zijn er naast voordelen ook enkele nadelen, maar deze zijn op te lossen. In het rapport van de commissie-Deetman (2004) werd dit al aangetipt: Er moet een balans komen tussen de gekozen burgemeester en zijn team wethouders ten opzichte van het hoofdschap van de raad.


lees meer ...

Een gekozen burgemeester, heeft net als het districtenstelsel, grote gevolgen voor de partijpolitieke constellatie. En het persoonlijk element in de politiek, cq. het bestuur wordt vergroot. Ook hier kunnen wij leren van Duitsland.

Het huidige systeem, met achterkamertjes en difusse processen is achterhaald. CDA-burgemeesters worden benoemd in gemeenten waar het CDA gemarginaliseerd is (Capelle aan den IJssel, Arnhem, Krimpen aan den IJssel e.a.) Wat is daarvan nu de meerwaarde ?

Daarom meer transparantie, en meer politiek. En minder conformisme en minder achterkamer.

De tijd is rijp voor een drastische wijziging. Te beginnen met de rechtstreeks gekozen burgemeester. Nu de kroonbenoeming uit de Grondwet is verdwenen wordt het tijd. Op naar nieuwe structuren en nieuwe politiek-bestuurlijke processen. Wie pakt deze handschoen op?

TOP

delft
maandag | 25 januari 2016 | 03h45 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Jan Peter de Wit over de VVD:
- VVD wethouder Harpe kreeg van mij als enige een veto ...
- Het is een schandalige overval van de VVD ...
- VVD Harpe nam aangedragen alternatieven niet serieus.
- VVD wethouder Harpe is het vijfde wiel in het college.
- Harpe krijgt van het ‘Linkse’ college geen rooie cent.
- De VVD heeft de overlast van de Touringcars verplaatst.
- Echte VVD’er zou parkerende Touringcars laten betalen.
- VVD wethouder Harpe heeft geen enkele durf en visie.

delft_zuidplantsoen_grote_voertuigen_delft.jpg

Zuidplantsoen parkeerplaats bussen en vrachtwagens staat zaterdags en donderdags helemaal vol. Slechts één plaats vrij maar onbereikbaar voor voor grote touringcar. Op donderdag en zaterdag staan daar de vrachtwagentjes van de marktkooplui.

onafhankelijkdelft.nl - VVD verplaatst overlast touringcars naar Zuidplantsoen TU Noord

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

... Het is een schandalige overval van de VVD op de bewoners van het Zuidplantsoen om 5000 bussen per jaar daar te laten parkeren.
... VVD wethouder Harpe is het vijfde wiel in het college. Harpe krijgt van het ‘Linkse’ college geen rooie cent.
...
De VVD wethouder oogstte wel veel lof van SP raadslid Bongers omdat hij slecht ter been zijnde en oudere toeristen aan hun lot overliet. Beetje zuur maar die moeten maar een taxi bellen om in de binnenstad te komen. Sinds SP fractievoorzitter Lieke van Rossum met zwangerschapsverlof is heeft de SP met Bongers een enorme ruk naar rechts gemaakt.

... Een echte VVD’er zou de aanlegkosten natuurlijk door de parkerende Touringcars terug laten betalen.

TOP

delft
maandag | 25 januari 2016 | 03h08 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Enkele uurtjes raadslid als een 'dik' betaald bijbaantje!
Vergoedingen in Delft per 1 januari 2016:
- Raadsvergoeding € 1.581,05 per maand
- Onkostenvergoeding € 183,62 per maand.
Samen € 1764,67 per maand.
Ter vergelijking: chauffeursloon C0 € 1754,16 per maand.
hfvh

delft_bas_verkerk_haagse_vvd_regent.jpg

Jan Peter de Wit: VVD burgemeester Bas Verkerk geniet van zijn laatste maanden door geen zak meer te doen behalve fruitmanden uitdelen. Hoeveel sollicitaties heeft Verkerk al lopen?

onafhankelijkdelft.nl - Burgemeester Verkerk discrimineert werkende raadsleden

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

... Regent Verkerk denkt zeker dat ik achterlijk ben.
... als vrachtwagenchauffeur pas om 19:00 thuis.
... Moet ik soms vrije dagen gaan opnemen?
... Alleen de werkloze, AOW,ers en student raadsleden kunnen daarbij zijn.
... De gewone werkende man kan de tering krijgen.

TOPhtml5 logo Valide CSS!