Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 22 november 2015 | 09h09 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

rijnmond.nl - Verlengde Willemsbrug hernoemd naar oud-burgemeester

In het Timmerhuis bij het Stadhuis in Rotterdam is zaterdag een beeld van oud-burgemeester André van der Louw onthuld. Het beeld kijkt uit op het binnenplein van het vernieuwde gebouw.

Ook is er een straatnaambord onthuld. De Verlengde Willemsbrug is vanaf nu officieel vernoemd naar Van der Louw. "Hij was echt een bruggenbouwer, iemand van het volk, hij stond tussen de mensen. Hij wil gaan beeld op sokkel in de openbare ruimte. Dit zou hij prachtig vinden", zegt de zus, Wil van der Louw.

André van der Louw was burgemeester van 1974 tot 1981. Hij was van 83 tot 86 voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Van der Louw overleed in 2005.

TOP

delft
zondag | 22 november 2015 | 01h49 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_pvda.gif

PvdA FRACTIEBRIEF 5 november 2015

door Bert Brehm, raadslid PvdA en Willy Tiekstra, raadslid PvdA

Onder het toeziend oog van een goed gevulde publieke tribune heeft de Gemeenteraad op 5 november ingestemd met de Programmabegroting 2016. In deze vijfde fractiebrief aandacht voor de belangrijkste punten en de inbreng van onze fractie in het debat.

Algemene Beschouwingen
Aan de behandeling van de begroting op 5 november waren op 15 oktober de Algemene Beschouwingen vooraf gegaan. In zijn bijdrage legde fractievoorzitter Ernst Damen uit hoe het komt dat de PvdA-fractie, een jaar nadat zij had aangegeven dat de grens van de bezuinigingen was bereikt, akkoord is gegaan met een begroting waarin nogmaals voor 5 miljoen aan bezuinigingen is opgenomen. De reden hiervoor is helder. Het gat in de begroting voor 2016 blijkt dankzij enkele boekhoudkundige aanpassingen en een weer voorzichtig aantrekkende economie veel minder groot dan gevreesd. De PvdA-fractie kiest daarom voor een sluitende begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor een financieel duurzame toekomst voor Delft.


lees meer ...

Ernst riep alle partijen in de Raad op zich ook achter deze koers te scharen: zulke brede steun wekt ook bij de burgers het vertrouwen dat Delft -zij het nog voorzichtig- weer op de goede weg is. Uit het verloop van stemmingenop 5 november blijkt dat deze oproep niet aan dovemansoren was gericht: op SP en Onafhankelijk Delft na stemden alle partijen in met de Programmabegroting 2016.

29 moties en één amendement
De Algemene Beschouwingen en aansluitend de behandeling van de Programmabegroting in de diverse commissies leverden één amendement (een door de SP opgestelde alternatieve begroting) en ruim 35 moties op, waarvan er uiteindelijk 29 in stemming werden gebracht. Als fractie hebben wij er dit jaar voor gekozen ons te beperken tot enkele, nadrukkelijk in samenwerking met andere partijen (coalitie én oppositie) ingediende moties.

Fraudewet
Met het aannemen van de motie Terugbetalen fraudeboetes maakte een meerderheid van de Raad (alleen VVD en STIP stemden tegen) duidelijk dat het College wel degelijk werk moet maken van het terugbetalen van de boetes die ten onrechte zijn opgelegd in het kader van de Fraudewet (Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving). Eerder had het College aangegeven dat de uitvoeringskosten (€ 50.000,- ) te hoog zijn om de voor € 25.000,- aan ten onrechte opgelegde boetes terug te betalen. Met de PvdA-fractie vond de meerderheid van de Raad echter dat kosten geen rol mogen spelen in een zo principiële kwestie als deze: deze boetes moeten, zoals iedere ten onrechte opgelegde boete, gewoon aan de betrokken, veelal kwestbare gezinnen worden terugbetaald.

Woningmarkt en arbeidsmarkt
In de door de PvdA samen met D66, CDA, STIP, VVD en Stadsbelangen ingediende motie Ambities voor een woningmarkt die aansluit op de arbeidsmarkt, werd aandacht gevraagd voor het feit dat de huidige woningmarkt in Delft niet in balans is. Het aandeel van sociale huurwoningen is in vergelijking met andere steden steden onevenredig hoog, terwijl er een grote behoefte bestaat aan huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen voor het middensegment. De breed gedragen motie roept het College daarom op om uiterlijk in februari 2016 met een startnotie te komen met daarin een woonvisie. Elementen die in de startnotitie moeten worden meegenomen zijn onder andere:
- De wenselijkheid om meer stimuleringsmaatregelen in te voeren zoals de restschuldlening van SVn (onderwaterhypotheek);
- Langs welke route de voorraad sociale huurwoningen als aandeel van het totale bestand zal afnemen tot 30%;

Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)
Raadsbrede steun was er voor de mede door onze fractie ingediende motie Recht doen aan ISR. De plannen van het College om het ISR onder te brengen in Delft voor Elkaar en daarmee tevens € 100.000,- te bezuinigen, werden als te voorbarig beschouwd. De motie maakt het nu mogelijk onderzoek te laten doen naar de meest wenselijke positionering van het ISR, waarbij de onafhankelijkheid van het instituut gewaarborgd wordt. Ook wordt gekeken of een bezuinging van een ton realistisch is.

Honden en kabels, overige moties
Een groot aantal moties, opvallend genoeg ook van coalitiepartij VVD, stelde de invoering van de hondenbelasting vanaf 2017 ter discussie. Geen van de moties kon echter op een meerderheid rekenen. Een oplossing werd gevonden door een mede door de PvdA ondersteunde aanpassing van een aanvankelijk door CU, Stadsbelangen en SP ingediende motie om voortaan precario te heffen over de door Stedin in Delft gelegde kabels en leidingen. De aan de motie toegevoegde oproep aan het College om de opbrengsten van de heffing te gebruiken om de hondenbelasting af te schaffen werd door alle partijen gesteund.

Brede steun was er ook voor een motie waarin wordt gevraagd om een voor de zomer van 2016 uit te brengen visie op Beschermd Wonen en de oproep aan het College meer aandacht te geven aan wachtlijsten voor taaltrajecten en het aanbod voor laaggeletterde volwassenen.

En dan nog dit
Namens de fractie neemt Nick den Hollander voortaan als commissielid/-niet-raadslid deel aan de vergaderingen van de Commissie Financiën, Economie en Bestuur.

TOP

delft
zondag | 22 november 2015 | 01h17 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_gemeenteraad_begroting_2016_20151105_580x387.jpg

ris.delft.nl - FINANCIERING VAK EN DOK ROEPT VEEL VRAGEN OP
...
TEKORT
Hugo Gelevert, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting DOK, gebruikte zijn inspreektijd om zijn zorgen te uiten over het in zijn ogen krappe financiële scenario dat de voorkeur heeft van het college. Gelevert vroeg extra financiële steun voor het negatieve weerstandsvermogen van DOK, tot 2018 € 290.000,- en hij vreest jaarlijks een structureel tekort van € 200.000 euro op de begroting, als de gemeente de subsidie beperkt tot € 3,8 miljoen. Gelevert zei achter de plannen van het college te staan, maar hij voorziet onder meer dat de bieb daarmee ’s avonds niet open kan zijn. Daarnaast is hij bang dat het moeilijker wordt om een beroep te doen op fondsen die vragen om eigen bijdragen en ook de voorgenomen integratie van taal en cultuur kan met twee ton minder volgens hem niet goed plaatsvinden.
De organisatorische kant van het verhaal werd door de meeste fracties in de commissie gesteund, maar veel fracties, waaronder de ChristenUnie, hadden vragen voor wethouder Ferrie Förster over de financiële onderbouwing van de ingezette koers. De wethouder beloofde de commissie voor de raadsvergadering van volgende week een nadere financieel-technische toelichting beschikbaar te stellen.

TOP

delft
zondag | 22 november 2015 | 01h03 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_stip_website507x52.jpg

stipdelft.nl - Het verloren straatje van Vermeer

door Elwin van Beurden, commissielid STIP

Het straatje van Vermeer heeft menig historicus op het verkeerde pad gezet. Dit schilderij was lange tijd omhuld door mysterie, tot vandaag: Het straatje is bekend!
Afgelopen tijd speelde er meer rondom het straatje van Vermeer: op 8 oktober heeft het College een brief gestuurd met daarin het plan om een Vermeer terug te halen naar Delft. Het voorstel is om het straatje, in samenwerking met het Rijksmuseum, naar het Prinsenhof te laten komen. Het is voor dit voorstel natuurlijk erg positief dat het straatje gevonden is in Delft. Lees hier het bericht van de NOS over de vondst van de locatie, inclusief leuke slider om het schilderij met de locatie te vergelijken.

TOP

delft
zondag | 22 november 2015 | 00h44 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_tom_zonneveld_2015_sp.jpg    delft_logo_sp_delft_20150101.gif

delft.sp.nl - NIET BEZUINIGEN OP VAK EN DOK!

door Tom Zonneveld, raadslid SP

De SP staat voor kunst en cultuur, dit is namelijk het cement van de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen doordat ze bijvoorbeeld een boek kunnen lenen in de bibliotheek of naar muziekles kunnen voor een betaalbare prijs. Ook dragen kunst en culturele voorzieningen bij aan de maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Het is een plek waar mensen met elkaar in contact komen. Kortom, het is niet iets wat je erbij doet, maar essentieel voor een leefbare en levendige stad.

TOP

delft
vrijdag | 20 november 2015 | 13h19 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Ook bruggen geschikt maken voor gewone fietsen!
Met een elektrische fiets is het nemen van de helling
van de Sint Sebastiaansbrug een fluitje van een cent!
hfvh

delft_elektrische_fiets_prolithium_monster.gif

-----

delft.d66.nl - Drie wensen voor het parkeren op of onder het maaiveld

door Huub Halsema, fractievoorzitter D66

1. Eén digitaal loket voor straat- en garageparkeren
...
2. Dynamische parkeertarieven
...
3. Voorbereid zijn op minder auto’s en meer fietsen
In de tussenrapportage staat een randvoorwaarde dat de gemeente in de toekomst evenveel geld blijft overhouden aan zgn. fiscaal straatparkeren. Dit is vreemd want een verplaatsing van een auto naar de parkeergarages is onder deze randvoorwaarde ongewenst.
Los daarvan zijn er tekenen dat het aantal auto’s af- en het aantal fietsen toeneemt. Internetwinkelen betekent dat producten steeds meer thuisbezorgd worden. En door ‘Uber-technologie’ is het waarschijnlijk dat de reisbehoefte van mensen ingevuld gaat worden met minder auto’s.
Aan de andere kant worden bijvoorbeeld
elektrische fietsen steeds populairder. Het moet daarom een optie zijn om autoparkeergarages op termijn gedeeltelijk geschikt te maken voor fietsparkeren.

TOP

delft
vrijdag | 20 november 2015 | 09h44 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_climatemoment_winnaar_delft_mariëtte_de_bruijn.jpg

Deze foto is genomen vlakbij het Delftse hout, in de Bieslandse polder.Op een koude winterdag toen de zon al aan het zakken was.Het was zo'n mooi en rustig beeld met dat zachte licht en de Delftse kerktoren op de achtergrond. het is een plek waar je nog kunt genieten van rust en ruimte en toch is het vlakbij het stadscentrum van Delft.Ik hoop dat deze polder nog lang zo moge blijven en niet opgeslokt zal worden door bebouwing.
Mariëtte de Bruijn.

delft.groenlinks.nl - Winnaar #Climatemoment fotowedstrijd

Voor de fotowedstrijd #Climatemoment (voorheen #Parismoment) hebben we vijftien lokale winnende foto's groot op vinyl af laten drukken. De winnende #Climatemoment uit Delft is de foto van Mariëtte de Bruijn geworden. Hij is in het groot nog mooier.

Deze vinyldoeken nemen we mee naar de Klimaatparade op zondag 29 november. Ben je ook van de partij om met onze #climatemoment te lopen?! Ga gratis mee!

TOP

delft
vrijdag | 20 november 2015 | 08h58 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vuurwerk2.jpg

binnenlandsbestuur.nl - VUURWERKVERBOD IN HILVERSUM MAG

De gemeente Hilversum kan dit jaar het afsteken van vuurwerk in het centrum verbieden. Niet alleen de burgemeester maar ook het college van B en W kan een dergelijk verbod instellen, oordeelde de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland donderdag.

Verlies aan omzet
Vorig jaar stak de rechter op het laatste moment nog een stokje voor het verbod op het afsteken van vuurwerk in het winkelgebied en centrum van Hilversum. De beslissing voor die maatregel had formeel gezien alleen door de burgemeester genomen kunnen worden en niet door het college, zei de voorzieningenrechter toen. Het verbod ging daarom niet door. De zaak die donderdag voorlag was aangespannen door vuurwerkhandelaren die een verlies aan omzet vrezen door een verbod. Die krijgen nu nul op het rekest. Van de rechtbank hoeft het college geen rekening te houden met de financiële belangen van de vuurwerkhandelaren. (ANP)

TOP

delft
vrijdag | 20 november 2015 | 08h50 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_waterzuivering.jpg

binnenlandsbestuur.nl - DELFLAND DOOF VOOR PROTEST GEMEENTEN OVER KWIJTSCHELDING

door Margot Limburg

Het hoogheemraadschap Delfland heeft, ondanks veel protest, besloten de kwijtschelding voor de zuiveringsrechten voor minima af te schaffen. Duizenden mensen in de bijstand zullen daarom tot bijna 300 euro per jaar extra kwijt zijn. De gemeente Den Haag laat het er niet bij zitten en gaat onderzoeken of het wellicht mogelijk is waterzuivering bij een andere partij onder kunnen brengen.

Niet om de tafel
‘Asociaal’, noemt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Sociale Zaken) de beslissing van Delfland. Het hij voelt zich geschoffeerd en niet serieus genomen. Het steekt hem vooral dat het hoogheemraadschap niet met de betrokken gemeenten om tafel is gaan zitten om samen tot een oplossing te komen. ‘Het Hoogheemraadschap heeft dit gewoon aan ons opgelegd. Zo ga je als overheden niet met elkaar om. 100 duizend mensen worden hier de dupe van en dat is ontzettend jammer.’

TOP

delft
donderdag | 19 november 2015 | 21h37 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_sinterklaas_herman_weyers_2009_delft_2.jpg
delft_alex_mustert_sint_nieuwe_burgemeester.jpg

Sint als nieuwe burgemeester.
Vivat decurion Herman.
De 'Vermeer' regelneef.
door Alex Mustert


-----

De redactie kreeg de onderstaande mail toegestuurd:
Vraag: is er een vergunning nodig om als sinterklaas verkleed over straat gaan, c.q. met de auto van het ene woonadres naar het andere te worden vervoerd?
Toelichting: Ik woon in Delft en wil een kennis als sinterklaas verkleed in de auto meenemen naar mijn kleinkinderen in Maassluis.
De APV in Deventer stelt hiervoor beperkingen op.
Hoe zit dat in Delft?
Graag uw reactie
Chris Waterborg

Antwoorden graag aan de redactie@politiekdelft.nl

TOP

delft
donderdag | 19 november 2015 | 16h31 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Verschil met de companywebcast van Delft?
Het aantal kijkers is zichtbaar!
hfvh

delft_hoogheemraadschap_van_delfland_livestream_20151119.jpg

youtube.com - Livestream verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

18h16 update: vz. we gaan nu besloten verder, we bedanken onze kijkers.

TOP

delft
donderdag | 19 november 2015 | 12h12 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stieltjesweg_studentenhuisvesting.jpg

architectenweb.nl - Eerste paal studentenhuisvesting Stieltjesweg

Donderdag wordt de eerste paal geslagen voor een groot studentenhuisvestingsproject in Delft. In een aantal bestaande industriële panden en een nieuwe, 75 meter hoge toren worden 665 studentenwoningen gerealiseerd. In 30.000 vierkante meter omvattend complex kunnen studenten een zekere ‘wooncarrière’ doorlopen.

TOP

delft
donderdag | 19 november 2015 | 10h48 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_straatje_vermeer_frans_grijzenhout_vlamingstraat_040_042_rijksmuseum_1.jpg

rijksmuseum.nl - Vermeer’s The Little Street discovered

November 20 2015 to March 13 2016 New research in the archives has made it possible to pinpoint the exact location of Johannes Vermeer’s world-famous 'The Little Street'. The Rijksmuseum holds an exhibition on the discovery.

Frans Grijzenhout, Professor of Art History at the University of Amsterdam, consulted seventeenth-century records that had never before been used for this purpose and clearly indicate the site of 'The Little Street' in Delft. The discovery of the whereabouts of Vermeer’s 'The Little Street' is the subject of an exhibition running from 19 November 2015 to 13 March 2016 in the Rijksmuseum. It will then transfer to Museum Prinsenhof Delft.

TOP

delft
donderdag | 19 november 2015 | 07h14 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Straks bij het vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug graag een acceptabele verkeers- en stedenbouwkundige inpassing van het fietspad!
hfvh

mijnbouwstraat mijnbouwstraat mijnbouwstraat
Foto's J.P. de Wit

onafhankelijkdelft.nl - VVD Harpe legt veiliger tweerichtingen fietspad aan naast Sebastiaansbrug

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Mooi dat VVD wethouder Harpe wel naar onze kritiek luistert en er wat mee doet. De levensgevaarlijke oplossing van voormalig CDA wethouder Junius om alle fietsers vanuit de TU Delft de weg te laten oversteken, is gelukkig weer teruggedraaid. Het smalle fietspad naast de Sebastiaansbrug richting het Hambruggetje is verbreed en nu ook twee richtingen.

Fietsers kiezen nu eenmaal de kortste en makkelijkste route en dat was dus niet over de Sebastiaansbrug klimmen of omrijden via het Diamantpad. VVD wethouder Harpe zei eerder “fietsers moeten hand uitsteken en auto’s de ruimte geven” maar daar is hij nu van teruggekomen.

De fiets is één van de belangrijkste vervoersmiddelen in Delft. De auto is passé in de binnenstad. Met een beetje passen en meten en wat goede stratenmakers is het resultaat verbluffend simpel.


-----

mijnbouwstraat
Delftse Post 18-11-2015 - 'Fietspad gevaarlijk' zegt Ronald Kroon, taxichauffeur

Opstoppingen en gevaarlijke situaties ontstaan er in de spits op de Sint Sebastiaansbrug, vindt taxichauffeur Ronald Kroon uit Delft. Sinds woensdag 11 november is het fietspad op de brug richting TU-wijk tweerichtingsverkeer geworden. "Dit houdt in dat er iedere ochtend grote opstoppingen ontstaan vanwege het haastgedrag door het studentenvolk", zegt Kroon. "Automobilisten die rechtsaf de Mijnbouwstraat in willen slaan krijgen geen ruimte van het studentenvolk dat in een constante stroom vanaf de brug of er onder vandaan komt. Dit wekt dagelijks irritatie en gevaarlijke situaties op.

Een paar honderd meter verderop bij de kruising Mekelweg/Jafflaan staan in de ochtend verkeersregelaars. Aan de bewoners en bezoekers van de Mijnbouwstraat en Zeeheldenbuurt wordt echter niet gedacht. Deze wijk is in de ochtend haast niet toegankelijk vanwege de massale stroom fietsers." Als taxichauffeur heeft Kroon hier dagelijks mee te maken. "Regelmatig moet er een student tegen mijn auto aanschoppen omdat ik heel langzaam en voorzichtig probeer vanaf de brug rechts af de Mijnbouwstraat in te slaan. Ik kan moeilijk wachten tot al het studentenvolk in de collegebanken zit.

Ook mijn passagiers willen graag op tijd op hun plek van bestemming komen." Hij snapt niet waarom de gemeente heeft besloten het fietspad tweerichtingsverkeer te maken. "Het zou een stuk veiliger zijn het fietspad helemaal af te sluiten en het studentenvolk niet hun jonge benen een alternatieve route te laten nemen.

Reageren? Stuur een email naar redac-tie.dp@wegenerrnedia.nl

TOP

delft
woensdag | 18 november 2015 | 22h55 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_snorfiets.jpg

verkeersnet.nl - Snorfiets kan in de toekomst naar de rijbaan

Minister Schultz gaat het voor gemeenten mogelijk maken de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Maar het is nog niet definitief besloten of ze dan verplicht een helm moeten dragen.

TOP

delft
woensdag | 18 november 2015 | 22h17 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

College B&W heeft schijt aan wensen inwoners.
Lagere Sint Sebastiaansbrug verkeken, smaller kan nog.
Groeiend aantal fietsers trappen zich rot tegen de stijle helling!
hfvh

delft_sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

ris.delft.nl - AKKOORD BEREIKT OVER SINT SEBASTIAANSBRUG

In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft wethouder Lennart Harpe op dinsdag 17 november bekendgemaakt dat de Sint Sebastiaansbrug vervangen gaat worden door een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter.

De gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben afspraken over wie voor welk deel van dit project verantwoordelijk is en over de kostenverdeling is een intentieovereenkomst opgesteld die binnenkort door de partijen wordt ondertekend. De wethouder kondigde aan dat de overeenkomst plus een brief van het college met een voorstel deze week naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Over de kosten van het project en de verdeling van de kosten over de partijen werd de commissie in een besloten vergadering door de wethouder geïnformeerd. De inhoud van de collegebrief van 7 september die de commissie aanvankelijk zou bespreken, was door de informatie van de wethouder achterhaald.

In de brief legde het college uit dat er op dat moment nog werd gezocht naar een oplossing voor de kostenverdeling tussen de drie partijen en ook dat er naast de varianten van een basculebrug van 5,5 en een basculebrug van 4,5 meter hoog ook de optie van een vaste brug van ruim 6 meter hoog werd onderzocht.

Die laatste variant viel volgens de wethouder al snel af, omdat die niet goed aansloot bij het gevoel in de stad. Begin dit jaar was het ontwerp voor een tafelbrug al van tafel geveegd. De uiteindelijke keuze is gevallen op de beweegbare brug van 4,5 meter hoog. Provincie, metropoolregio en gemeente betalen elk een deel van de kosten en een gelijk deel van de eventuele meerkosten. De wethouder zei te verwachten dat de Delftenaren voor de zomer van 2020 met de tram over de nieuwe brug kunnen.

De eerste reacties, ook van de insprekers op dit onderwerp, waren voorzichtig positief. Inspreker Peter Jonquière van belangengroep De Brug moet Beter zei op persoonlijke titel dat hij blij was dat de situatie voor voetgangers en fietsers er niet slechter op wordt. De fracties beperkten hun reacties tot enkele vragen, waarbij het CDA liet weten de inhoudelijke discussie over een maand te willen houden.

WONINGMARKT,
INTERNATIONALE STUDENTEN
SPOORZONE
PARKEERBEDRIJF
DANSSCHOOL

TOP

delft
dinsdag | 17 november 2015 | 14h18 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Barrelbrigade: Team Nic kiest Chevrolet Alero
Gisteren en eergisteren zag je het al: de AutoWeek Barrelbrigade 3.0 is los! Nic de Boer, Marco Gorter en Roland Tameling kopen alledrie een auto van maximaal 500 euro en nemen het de komende maanden weer tegen elkaar op in allerlei uitdagingen. Gister zag je al dat Team Marco koos voor een Subaru Legacy en twee dagen geleden onthulde Roland zijn vlagele Peugeot 406 Coupé. Vandaag zien we welk Barrel Team Nic aan dit spektakel toevoegt.

TOP

delft
dinsdag | 17 november 2015 | 13h35 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_snorscooter.jpg

parool.nl - Amsterdam mag snorscooter alsnog van fietspad bannen

door Edwin van der Aa en Marcel Wiegman

Amsterdam mag de snorscooter alsnog van het fietspad bannen en met een helmplicht de rijweg op sturen. Over een half jaar kan het eindelijk zo ver zijn.
...
De snorscooter op het fietspad behoort de laatste jaren tot de grootste ergernissen in de stad.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 21h37 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kroketten_doos.gif

Alsjeblieft, één doos kroketten voor meneer Stoelinga!
hfvh

delft_kroket.jpg

missethoreca.nl - Gemeente Losser kent krokettenmotie

door Eric Schuurman

De Twentse gemeente Losser kent sinds vorige week de krokettenmotie. Losser verplicht zich hiermee tijdens elke commissievergadering of raadsvergadering, die langer duurt dan half elf ‘s avonds, kroketten te serveren.
...
... psycholoog Gerben Keujer. Die er op wees dat van raadsleden wordt verwacht dat ze goed kunnen nadenken.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 20h10 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_rotterdam_vredesplein_essalam_moskee_herdenking_aanslagen_parijs_20151116.jpg

"Liefde voor iedereen, haat voor niemand"
Rotterdam, Vredesplein, Essalam Moskee.
Herdenking van de slachtoffers die vrijdag zijn gevallen bij de aanslagen in Parijs.

WIJ tegen de IS!
Let op Martin: wij! Geen hokjes.
Jouw platform is de raad, daar hoor ik je niet.
hfvh

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Bas Verkerk en zijn wegkijkers drukken Delft een stroom asielzoekers door de strot. Het wachten is op de eerste aanslag!

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
...
Bas, ... ‘Asielzoekers naar Delft? Nooit!’ ... die jij voor ‘zielige vluchtelingen’ aan je eigen inwoners hebt opgedrongen. Ik zou niet graag in je schoenen staan ...!

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 19h30 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

awpdelfland.ning.com - Beperken kwijtschelding houdt waterschapslasten betaalbaar voor iedereen

door Guido van der Wedden, AWP Delfland

Gemeenten moeten armoedeprobleem zelf oplossen
De Haagse wethouder sociale zaken & werkgelegenheid Rabin Baldewsingh (PvdA) trekt in de Volkskrant fel van leer tegen het voorstel tot afschaffing van de kwijtschelding van de zuiverinsgheffing door het hoogheemraadschap van Delfland. De AWP Delfland vindt de reactie van wethouder Baldewsing onbegrijpelijk. Wij ontvangen juist veel steunbetuigingen om de kwijtschelding af te toppen. Eerder verklaarde Baldewsingh Delfland de oorlog. Nu roept hij het algemeen bestuur van Delfland op 19 november tegen dit voorstel te stemmen. Met een constructieve oplossing komt Baldewsingh helaas niet.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 16h00 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Stoelinga is zelf een grote ezel, hij tuint in een hoax.
Aboutaleb: als het je hier niet bevalt, rot toch op!
Gratis advies: erken je niet langer onze regering,
emigreer dan naar je flatje in Praag.
hfvh
*hoax: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxpoetinspeech)

delft_martin_stoelinga_op_ezel_door_tijn_noordenbos_doz_20060402_c.jpg

Een installatie van Tijn Noordenbos.
Stoelinga op een ezel.

onafhankelijkdelft.nl - Aanslagen Parijs, Poetin wijst de weg, Rutte is een ezel

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Ik ben het dit keer volledig met Vladimir Poetin eens. De bestuurselite in Nederland, maar ook in Delft, ontkent nog steeds dat deze aanslagen in Parijs iets met de islam te maken heeft. Rutte is knettergek en allang niet meer de premier van alle Nederlanders.

Poetin zei: in Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 01h25 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat
Foto's door Foto PRODEO.

(Foto galerij met Lightbox2. For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/)

Renovatie voormalige arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiusstraat

door harrie fruyt van hertog

Alleen de tuinhekjes nog voor de deur plaatsen en de verbouwing is ten einde.
Eigenaaar Koos van der Horst wilde de arbeiderswoningen weer bewoonbaar maken.
Augustus 2014 ging de verbouwing van start.

Koos van der Horst vertelde mij het volgende.
In de jaren negentig erfde hij de al enige decennia leegstaande pandjes van zijn moeder.
Koos had toen wel bouwplannen, maar door de drukte kwam het er niet van.
De bedoeling is de woninkjes te renoveren tot vier appartementen.

De gevel zal grotendeels in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Op de verdieping wordt per unit een dakkapel toegevoegd.
De bestaande oppervlakte van de begane grond bedraagt circa 20 m2.
Op de plek van de winkel stonden vroeger toilethuisjes.
Nu komen daar de bergingen.

Na de oplevering is het de bedoeling twee ingerichte appartementen te verhuren aan expats.
De huurprijs bedraagt: € 950,-- excl. G/W/L.
Oude Delft Makelaarij.
Twee appartementen gaan in de verkoop.
Op het laatste moment is besloten boven de berging een studio in te richten.

Geschiedenis
Als één van de laatste huurders herinnert Koos zich de familie Van Rutten.
Daarna kwamen de pandjes leeg te staan en dat bleef zo tot heden.

Overzicht - renovatie_antonie_heinsiusstraat.html

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h06 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Zeehonden in de haven van Rotterdam
De Maasvlakte is populair bij zeehonden! Zie ze zonnebaden in dit filmpje.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h05 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Stoelinga & de Wit van OD verbergen niets.
Deze politici prediken hun naakte 'waarheid'.
hfvh

delft_naaktjandewitmartinstoelinga.jpg

Delft, Markt. Raadsleden Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft.

-----

onafhankelijkdelft.nl - Delftse slappe aanpak Jihadisme is symptoombestrijding

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
De oorzaak van het gewelddadig jihadisme is de Islam. Zolang de Islam niet zelf verandert, zullen extreem gelovige moslims de Sharia wetten ten uitvoer brengen. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat 60% van de jihadisten psychisch gestoord is. Met deze lieden helpt thee drinken echt niet. De radicalisering vindt ook voornamelijk op internet plaats. Daar is geen kruit tegen gewassen.
...
Deze haatjagers zouden wel eens al een boemerang juist de polarisatie en geweldsspiraal kunnen aanjagen. Net zoals, de door Verkerk ingeschakelde PvdA Forum islam deskundige El Madkouri , op staande voet werd ontslagen wegens verdenkingen van fraude. De moskeeën worden weer prominent betrokken bij Verkerk’s aanpak. Dat is de kat op het spek binden. De twee Delftse moskeeën liggen aan de basis van de polarisatie van de twintig vertrokken Delftse jihadisten. Verkerk kiest een middel, die de kwaal verergert.
...
Helaas was OD de enige partij die het gevaar inziet en voor een keiharde transparante aanpak kiest. De politiek correcte bestuurselite heeft nog steeds oogkleppen op wat de islam betreft. De islam is een totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h04 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lambert_van_meerten.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Haastige onderhandse onder de prijs verkoop Lambert van Meerten

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
J.M.M. Timmermans Vastgoed bv had lucht gekregen van de geheimzinnige verkoop en bood in opdracht van een relatie 100.000 euro meer dan de huidige verkoopprijs van 1,1 miljoen. Maar VVD wethouder Harpe heeft enorme haast en wil niet ingaan op het hogere bod en wil het toch verkopen aan het VVD kartel van ‘stichting Hendrick de Keyser’. De stichting Hendrick de Keyser is gewoon een door en door commercieel gebeuren die als aasgieren monumentale panden opkoopt en verbouwd tot woningen. enkel om winst te maken. Ze bezitten 400 panden in Nederland. De voorzitter is voormalig directeur van de Nederlandse Bank Henk Brouwer.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h03 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_tunoord_blog.png

tunoord.nl - Inloopavond parkeervisie TU campus 3 december
De gemeente organiseert een inloopavond over de parkeervisie voor het TU campus gebied.
Datum: 3 december 2015 – tijd: tussen 17 en 20 uur
Wijkcentrum Wippolder – Prof. Krausstraat 50
Graag aanmelden bij lvoll@delft.nl
Lees de brief parkeren Campusvisie of ga naar www.delft.nl/parkeren voor meer informatie

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h02 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_top_2015.gif

topdelftdesign.nl - Delft: Smart City

met Heleen Bothof en Maartje Scholten

op 18-11-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Wat zijn voor Delft de opgaven voor klimaatverandering, duurzame energie en economie op de lange termijn? Hoe kan Delft daar als slimme stad mee omgaan? De Studie ‘Delft Smart City’ integreert de belangrijkste thema’s voor de toekomst in een uitgebreide analyse en prognose van de toekomst.

De studie geeft inzicht en een vergezicht, gebaseerd op meetgegevens en vooruitberekeningen. Over Delft als klimaatbestendige, gezonde, welvarende en slimme stad.

TOP

delft
maandag | 16 november 2015 | 00h01 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_pvda.gif

pvdadelft.nl/delft - excursie sebastiaansbrug

Dat Delft een hele mooie stad is, hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar hoe vaak bent u bewust van de mooie plekjes in Delft? Staat u weleens stil bij de politiek die er schuilt achter een gebouw of brug?

Op 16 november organiseert de PvdA Delft samen met de JS Den Haag Leiden een stadswandeling door Delft. Naast dat we langs mooie plekjes komen en u feitjes hoort die u (hopelijk) nieuw in de oren klinken, heeft de wandeling ook een politiek thema.

Bert Brehm zal ons alles vertellen over de ins and outs van de Sebastiaansbrug; hopelijk met een bezoek aan de basculekelder (geen garantie). Na afloop van de stadswandeling zal er geborreld worden in 't Boterhuis. Daar zullen meer leden van de Delftse fractie aansluiten. Tijdens de borrel is er ruimte voor een goed inhoudelijk gesprek met de fractie en met elkaar.

Wanneer: Maandag 16 november
Start wandeling: 19:00, Markt 15-17a
Borrel: Vanaf 20:00/ 20:30, 't Boterhuis, Markt 15-17a, Delft
Wie: Bert Brehm
Wat: Politieke stadswandeling en borrel

We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer meewandelen op 16 November. U kunt u aanmelden op tessaspiering@gmail.com
Graag tot ziens op 16 november.

TOPhtml5 logo Valide CSS!