Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 14 november 2015 | 12h27 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_burgemeester_aboutaleb.jpg

rotterdam.nl - rotterdam leeft mee met parijs

Vol afgrijzen heeft Rotterdam kennis genomen van de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs.

Rotterdam leeft mee met de slachtoffers, nabestaanden en de Parijzenaren.

Namens Rotterdam laat Burgemeester Ahmed Aboutaleb weten: "De aanslagen in Parijs vervullen ons met afschuw en verdriet. Het doden van onschuldige burgers in een cosmopolitische stad, de stad van het licht en de verlichting, is pijnlijk voor de mensheid en dient door ons allen met kracht te worden bestreden. Terroristen zaaien dood en verderf en willen ons tegen elkaar uitspelen. Wij, burgers en overheden, moeten juist onder deze verdrietige omstandigheden
bij elkaar blijven en samen zoeken naar het antwoord."Herhaling uit verslag cie EFB deze week:

ris.delft.nl - COMMISSIE UIT LOF OVER VISIE OP RADICALISERING

In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben bijna alle fracties op donderdag 12 november in meer of mindere mate hun complimenten en steun uitgesproken voor de visie op radicalisering en de aanpak van het gewelddadig jihadisme. De visie beschrijft kort en in het algemeen wat in Delft onder polarisatie, radicalisering en extremisme wordt verstaan. Het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 omschrijft de actielijnen en maatregelen die Delft volgt en toepast om te voorkomen dat mensen het spoor van gewelddadig jihadisme volgen.

Onafhankelijk Delft bestempelde de aanpak als symptoombestrijding. Niet de mensen, maar de Islam moet volgens die fractie worden aangepakt.
De ChristenUnie hield Onafhankelijk Delft voor dat men met zo’n standpunt een hele groep Delftenaren van zich verwijdert die het gewelddadig jihadisme ook verafschuwd.
Onafhankelijk Delft bleef op haar standpunt staan en kondigde een motie aan voor een alternatieve, hardere aanpak. Die motie zal in de raadsvergadering op donderdag 26 november worden behandeld.

commentaar redactie door harrie fruyt van hertog
Volgens mij moeten de daders worden (aan)gepakt! Hoe uitzichtloos was hun situatie?
De bekrompenheid van Onafhankelijk Delft, mede door angst voor het onbekende, leidt alleen maar tot discriminatie.

15h00 update
Mark Rutten: 'We zijn in oorlog met IS, niet met de islam, niet met een geloof.'

TOP

delft
zaterdag | 14 november 2015 | 06h21 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_flitslocaties_cda_delft.jpg

cda.nl/zuid-holland/delft - CDA: Delftenaren meedenken bij flitslocaties

Inwoners van buurten waar te hard wordt gereden weten zelf het beste op welke plekken dat gebeurt. Het lijkt het CDA Delft daarom ook een uitstekend idee als Delftenaren zelf flitslocaties mogen aandragen in Delft. Zij kunnen dit melden bij de politie, waarna de flitsapparatuur wordt ingezet op die plekken waar dit het hardst nodig is. De Tweede Kamer heeft een motie[1] aangenomen van CDA-Kamerlid Van Helvert, waarin wordt uitgesproken dat de mogelijkheden van deze vorm van burgerparticipatie wordt onderzocht.

Dit voorstel kost geen extra geld. Het gaat om het anders inzetten van de bestaande capaciteit, op basis van de input van experts: de buurtbewoners zelf. Daardoor wordt de pakkans groter. En dat is weer heel belangrijk voor de gedragsverandering bij de automobilist.

Het CDA Delft heeft daarom de volgende schriftelijke vraag aan het college gesteld:

Bent u bereid om ook Delftenaren suggesties te laten doen naar (buurt-) flitslocaties, zodat (het gevoel van) de veiligheid in de buurt kan stijgen?

Wij wachten het antwoord met belangstelling af!

[1] http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3c7f8ea5-f411-459d-960c-5f1c01c12487&title=Motie van het lid Van Helvert over locaties voor snelheidscontroles door burgers laten aandragen.pdf

TOP

delft
zaterdag | 14 november 2015 | 05h32 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lijm_en_cultuur_gered_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Lijm & Cultuur is gered

door Jurriaan Huisman, fractiesecretaris GroenLinks
...
Het is nu zaak om de tweede stap te zetten: Gemeente en Lijm & Cultuur moeten duidelijke werkafspraken maken om met zo min mogelijk regeldruk goede evenementen op het terrein te krijgen. Dat vraagt om een open en meedenkende houding van beide partijen. Creatief maatwerk is daarbij nodig, en GroenLinks steunt het huidige voorstel van een parapluvergunning daarom ook van harte. Daarbij is het uitgangspunt respect voor milieu, geluidsnormen en openbare orde – en dit onderschrijven Lijm & Cultuur en de Gemeente ook duidelijk. Kortom, goed nieuws dus.

TOP

delft
zaterdag | 14 november 2015 | 05h05 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930.jpg

ris.delft.nl - COMMISSIE UIT LOF OVER VISIE OP RADICALISERING

In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben bijna alle fracties op donderdag 12 november in meer of mindere mate hun complimenten en steun uitgesproken voor de visie op radicalisering en de aanpak van het gewelddadig jihadisme. De visie beschrijft kort en in het algemeen wat in Delft onder polarisatie, radicalisering en extremisme wordt verstaan. Het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 omschrijft de actielijnen en maatregelen die Delft volgt en toepast om te voorkomen dat mensen het spoor van gewelddadig jihadisme volgen.

NIEUWE ACTIVITEITEN
Een extra bedrag van 535.000 euro van het Rijk en een eigen inzet van 175.000 euro uit het veiligheidsbudget wil de gemeente gebruiken voor het in stand houden en versterken van bestaande activiteiten en het opzetten van nieuwe activiteiten. Zo’n nieuwe activiteit is een verdiepende analyse naar de voedingsbodem en het opstellen en uitvoeren van een meerjarig handelingskader en interventies om de voedingsbodem weg te nemen.

In het uitvoeringsprogramma staat ook dat Delft geen aantallen noemt, maar burgemeester Bas Verkerk lichtte toch een tipje van de sluier op door te spreken over ongeveer twee handenvol Delftenaren die het gewelddadig jihadisme hebben opgezocht. Iets meer dan een handvol heeft daarbij het leven verloren en een handvol is teruggekeerd naar Delft en wordt in de gaten gehouden door de politie en veiligheidsdiensten. De burgemeester benadrukte dat er sinds anderhalf jaar niets aan die cijfers is veranderd.

GEBIEDSVERBODEN
De fracties gaven naast complimenten allemaal hun eigen accenten mee aan de burgemeester. D66 hecht binnen de aanpak belang aan betaald werk. STIP noemde als risicogroep schoolverlaters. De ChristenUnie zou gebiedsverboden willen zien voor terugkeerders en ronselaars. De burgemeester stelde de fractie van de ChristenUnie gerust dat die maatregel al wordt toegepast. Het CDA noemde de sociale cohesie en de PvdA de netwerkaanpak als belangrijke onderdelen om radicalisering tegen te gaan. Stadsbelangen, VVD en SP gaven ook te kennen dat ze tevreden zijn met de huidige aanpak.

Onafhankelijk Delft bestempelde de aanpak als symptoombestrijding. Niet de mensen, maar de Islam moet volgens die fractie worden aangepakt. De ChristenUnie hield Onafhankelijk Delft voor dat men met zo’n standpunt een hele groep Delftenaren van zich verwijdert die het gewelddadig jihadisme ook verafschuwd. Onafhankelijk Delft bleef op haar standpunt staan en kondigde een motie aan voor een alternatieve, hardere aanpak. Die motie zal in de raadsvergadering op donderdag 26 november worden behandeld.


lees meer ...

LAMBERT VAN MEERTEN
Wethouder Ferrie Förster lichtte in de bespreking van de collegebrief over een onderhandse verkoop van het pand van het voormalig museum Lambert van Meerten aan de Oude Delft aan de Vereniging Hendrick de Keyser toe dat met een deel van de opbrengst uit de verkoop de expositie van Het Straatje in museum Het Prinsenhof gerealiseerd kan worden. Het college wil zes ton in het museum investeren, waarna Het Prinsenhof volgens de wethouder beschikt over een ere-divisie-expositiezaal. De gemeenteraad moet daarover in januari 2016 besluiten. De verkoop van het pand levert de gemeente 1,1 miljoen euro op als de verkoop voor 1 januari 2016 doorgaat.
Ondertussen ontving de gemeenteraad ook een brief van een Delftenaar die een ton extra biedt voor het pand. Het college wil daar niet op ingaan, omdat de Vereniging Hendrick de Keyser zich al geruime tijd inzet voor het behoud van architectonisch en historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Dat is één van de voorwaarden die Delft van het Rijk opgelegd kreeg om het gebouw te mogen verkopen.

De ChristenUnie uitte stevige kritiek op de procedure van het college. De fractie ziet aankomen dat de gemeenteraad in januari een voorstel voorgeschoteld krijgt, waarop alleen ja mag worden gezegd.

Diverse fracties hadden liever gezien dat het pand Lambert van Meerten openbaar verkocht zou worden en hadden moeite met de uitleg van de wethouder waarom hogere bieders geen kans krijgen, als zij ook bereid zijn om aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.

Onafhankelijk Delft kondigde voor de raadsvergadering van 26 november twee moties aan met betrekking tot de verkoop van het pand van museum Lambert van Meerten en de komst van het schilderij Het Straatje van Vermeer naar Delft. Ook CDA en SP lieten weten na te denken over moties bij dit onderwerp in de raad.

LIJM & CULTUUR
De bespreking over de stand van zaken rond de afname van het Lijm & Cultuurcomplex leverde geen moties op, maar wel verzoeken van diverse fracties aan wethouder Förster om flexibel om te gaan met de vergunningverlening.

Directeur Antoinette Wijffels van het evenementencomplex sprak in en liet de commissie weten dat ze exploitatieproblemen voorziet als ze voor elke activiteit met meer dan 250 bezoekers een aparte vergunning moet aanvragen. Ze verwacht dat dat 40 tot 50 aanvragen per jaar zijn. Lijm & Cultuur praat nu met de gemeente over een parapluvergunning, maar beide partijen zitten nog niet op één lijn. De wethouder sprak de verwachting uit dat het goed gaat komen en dat zorgvuldig wordt gekeken wat er mogelijk is.

VEILIGHEID
Een meerderheid van de fracties constateerde bij de bespreking van de Eindevaluatie cameratoezicht stationsgebied Delft tevreden dat de gemeentelijke camera’s eind dit jaar op zwart kunnen en dat het veiligheidsgevoel van mensen in en rond het station is toegenomen. Het aantal fietsendiefstallen nam ook toe.

Reden genoeg volgens de VVD om de camera’s te laten aanstaan, omdat uit de evaluatie niet blijkt hoeveel fietsen er meer gestolen zouden zijn als er geen camera’s hadden gehangen. Die redenering werd door de meeste fracties niet gevolgd. D66, PvdA, GroenLinks, STIP, SP en CDA constateerden dat de camera’s hun werk hebben gedaan en weg kunnen. Stadsbelangen waarschuwde dat er dan bij een ernstig delict bij het station geen beelden meer zijn die de politie kunnen helpen bij het vinden van een dader.

De fractie kreeg behalve van de VVD weinig bijval. Ook niet van de burgemeester die uitlegde dat cameratoezicht een proportioneel middel moet zijn in de aanpak van criminaliteit. Hij legde uit dat bij de ontwikkeling van het station rekening is gehouden met een inrichting van het gebied die zo veilig is dat camera’s niet meer nodig zijn. Dat punt is nu bijna bereikt. Zo nodig zou eventueel nog van tijdelijk cameratoezicht gebruik kunnen worden gemaakt. De VVD vroeg herhaaldelijk tevergeefs om een evaluatie in 2016 van de nieuwe situatie. Burgemeester Verkerk verzekerde de fractie dat de gemeente het proces blijft volgen, maar dat was voor de VVD niet genoeg. De fractie gaat bezien of ze in de raadsvergadering een motie indient. Op het plan van aanpak High Impact Crimes werd door de fracties overwegend positief gereageerd.

DIVIDEND
Wethouder Aletta Hekker beloofde de commissie bij de behandeling van de reactie op de brief van de provincie Zuid-Holland over het niet uitkeren van het dividend van Werkse! over 2014 dat ze de voorgestelde tekstwijzigingen vanuit de commissie overneemt. Daarnaast beloofde ze voor het zomerreces van 2016 de nieuwe governancestructuur van Werkse! naar de raad te sturen en ze zegde toe dat in het vervolg als het dividend niet aan de gemeente zou worden uitgekeerd dat met de raad wordt afgestemd.

TOP

delft
vrijdag | 13 november 2015 | 00h52 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Ach ja, Hekkertje prutst wat af ... altijd zwak en onzeker, ik zoek het uit.
In de G32 waar ze de kans krijgt om Delft te promoten, doet ze niets.
Conclusie: Hekker blijkt meer en meer een ondermaatse wethouder!
hfvh

delft_aletta_hekker_cie_20151110.jpg

Bekijk Hekker op de Webcast.
Zit m'n sjaaltje goed?
Aletta Hekker: Ik was er bij, bij de G32.
Maar Hekker staat niet op de foto (VNG) en
Delft wordt niet vermeld in de lijst met plaatsnamen.
Hekker: 'dat kwam door een organisatorisch misverstand'.
Dat krijg je bij gebrek aan status omdat je geen persoonlijkheid bent.
Wethouder financiën is wel wat meer, dan een beetje op een fluit blazen.


-----

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

Aan: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk

10 november 2015

Geachte heer Plasterk,

Als wethouders Financiën maken wij ons ernstige zorgen over de ontwikkeling van de gemeentelijke budgetten, die grotendeels uit Den Haag komen. De afgelopen jaren heeft u ons als gemeenten geconfronteerd met een opeenstapeling van omvangrijke kortingen. Dat heeft ons genoodzaakt de ene bezuiniging na de andere door te voeren, ten koste van de voorzieningen voor onze inwoners: zij betalen uiteindelijk de rekening hiervan. Wij begrijpen dat bezuinigingen bij het Rijk soms onvermijdelijk zijn, maar de rek is er nu uit bij gemeenten. Wij roepen u daarom op tot een koerswijziging.

Cumulatie van kortingen
Als wethouders Financiën krijgen we te maken met een cumulatie van kortingen op onze gemeentelijke inkomsten, onder andere op de Wmo, jeugdzorg, de participatiewet en onderwijshuisvesting. Een deel van deze kortingen is nauwelijks of slecht onderbouwd, onder andere door onjuistheden in verdeelmodellen, en in strijd met de financiële afspraken tussen Rijk en medeoverheden, zo bevestigt ook de Raad voor de Financiële Verhoudingen.
Andere voorbeelden van onredelijke kortingen zijn die vanwege een afname in het aantal raadsleden en de opschalingskorting. De opschalingskorting van grofweg € 1 miljard wordt ‘gewoon’ doorgevoerd als generieke korting. Immers het beleid om van bovenaf 100.000+ -gemeenten te maken is door het Kabinet (terecht) van tafel gehaald. Deze opschalingskorting is buitenproportioneel en raakt gemeenten ontzettend hard.

Onverwachte tussentijdse bijstellingen
Niet alleen is er sprake van een opeenstapeling van kortingen en herverdeeleffecten. Ook de voortdurende en vaak onverwachte tussentijdse bijstellingen van de accressen van het gemeentefonds leiden tot een grote mate van onvoorspelbaarheid en instabiliteit aan de inkomstenkant van gemeenten: gedurende een begrotingsjaar zijn er grote schommelingen in de cijfers. De volgende tabel, opgesteld door de VNG, bevestigt dat de cijfers in de circulaires steeds wisselen:

delft_gemeentefonds_groei_au_2014_2019.gif

Bovendien volgen de budgetwijzigingen vanuit het Rijk elkaar in een te hoog tempo op en is er te weinig tijd om deze adequaat op te vangen. Daardoor zien veel gemeenten zich genoodzaakt te kiezen voor korte termijn oplossingen.

Voorzieningen fors gereduceerd
Gemeenten voeren vanuit hun rol als eerste overheid steeds meer taken uit, maar doen dit met relatief steeds minder geld. De keuzemogelijkheden voor gemeenten om kortingen vanuit het Rijk op te vangen zijn beperkt: we mogen namelijk niet stoppen met de uitvoering van al onze wettelijke taken. Massaal hebben gemeenten daarom in het hele land moeten bezuinigen op bijvoorbeeld culturele instellingen, speeltoestellen in de openbare ruimte, bibliotheken, sportvoorzieningen of verkeersmaatregelen. Verder bezuinigen op gemeentelijke budgetten is onverantwoord: het zal leiden tot wachtlijsten in de zorg, verloederde wijken, schade door slecht onderhouden wegen, een toename van de onveiligheidsbeleving of het sluiten van zwembaden, kindcentra en musea, dan wel tot een ongewenst en onacceptabel hoog niveau van lokale belastingen. En dat willen wij voorkomen, vanuit het belang van onze inwoners.

Grenzen bereikt
Het staat wel vast dat wij als gemeenten de afgelopen jaren erg loyaal zijn geweest aan het Rijk. Vanuit ons verantwoordelijkheidsbesef hebben we ons steeds geschikt naar de nieuwe budgetten en stevige debatten gevoerd in de raad over een zoveelste bezuinigingsronde. De grenzen zijn nu bereikt en dat signaal willen wij via deze brief afgeven.

Verzoeken
Een koerswijziging in het Rijksbeleid is noodzakelijk. Als wethouders Financiën doen we een dringend beroep op u en leggen wij de volgende verzoeken bij u neer:
1. Opschalingskorting van tafel: leg in algemene zin geen nieuwe kortingen meer op aan gemeenten en in elk geval moet de opschalingskorting van tafel
2. Zorg voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid in de gemeentelijke budgetten: waarborg dat gemeenten bij de voorjaarsnota weten waar ze het komende begrotingsjaar aan toe zijn.
3. Bied meer ruimte en zeggenschap aan gemeenten binnen de financiële verhoudingen: maak op basis van een gelijkwaardige relatie gebruik van de expertise en ervaring van gemeenten in geval van voorgenomen taakmutaties of andere substantiële budgetwijzigingen en geef een nieuwe of bestaande commissie daartoe adviesrecht.

Wij zijn bereid om onze verzoeken nader toe te lichten en beschikbaar voor een gesprek met u over de oplossingsrichtingen. De inhoud van deze brief wordt mede ondersteund door de VNG, de G32 en de G4.

Een afschrift van deze brief wordt ook verstuurd aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

Hoogachtend,

Wethouders / portefeuillehouders Financiën van de gemeenten:

Aalten Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Alphen aan den Rijn Amersfoort Apeldoorn Arnhem Assen Asten Barendrecht Bedum Beemster Beesel Bellingwedde Bergen op Zoom Bergeijk Best Beuningen Binnenmaas Blaricum Bodegraven-Reeuwijk Borger-Odoorn Borne Boxmeer Boxtel Brielle Bronckhorst Brummen Brunssum Bunnik Bunschoten Bussum Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cranendonck Cuijk Culemborg Dantumadiel De Bilt Delfzijl De Marne Den Haag Den Helder Deventer Dinkelland Doesburg Doetinchem Dongen Dongeradeel Dronten Druten Duivenvoorde Edam-Volendam Ede Eemnes Eemsmond Eindhoven Elburg Emmen Enschede Epe Ermelo Etten-Leur Franekeradeel de Fryske Marren Geertruidenberg Geldrop-Mierlo Gilze en Rijen Gorinchem Gouda Groesbeek Groningen Haaksbergen Halderberge Hardinxveld-Giessendam Hardenberg Haren Heerlen Heeze-Leende Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo ’s-Hertogenbosch Heumen Hillegom Hilvarenbeek Hilversum Hof van Twente Hollands Kroon Hoorn Huizen Hulst IJsselstein Kaag en Braassem Kampen Katwijk Kerkrade Korendijk Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Laarbeek Landerd Landgraaf Landsmeer Lansingerland Laren Leeuwarden Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lelystad Leudal Leusden Lingewaard Lisse Littenseradiel Loon op Zand Loppersum Losser Maasgouw Maassluis Maastricht Marum Meerssen Menameradiel Meppel Middelburg Midden-Delfland Mill en Sint Hubert Moerdijk Molenwaard Montferland Montfoort Muiden Naarden Neder-Betuwe Nieuwegein Nieuwkoop Nijmegen Nissewaard Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk Noordwijkerhout Nuth Oegstgeest Oirschot Oldambt Oldebroek Oldenzaal Olst-Wijhe Ommen Onderbanken Oosterhout Opsterland Oss Oudewater Overbetuwe Pijnacker-Nootdorp Purmerend Putten Raalte Renkum Rhenen Rijnwaarden Rijssen-Holten Roerdalen Roermond de Ronde Venen Rotterdam Rucphen Schagen Schouwen-Duiveland Simpelveld Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint Oedenrode Sittard-Geleen Smallingerland Son en Breugel Steenbergen Steenwijkerland Stein Ten Boer Terneuzen Terschelling Tholen Tiel Tubbergen Tytsjerksteradiel Uden Uithoorn Urk Utrecht Utrechtse Heuvelrug Valkenburg aan de Geul Valkenswaard Veldhoven Venlo Venray Vianen Vlaardingen Vlagtwedde Vlissingen Voerendaal Voorschoten Waalwijk Waddinxveen Wageningen Wassenaar Weert Weesp Westervoort Wijchen Wijdemeren Wijk bij Duurstede Winsum Winterswijk Woerden Zaanstad Zandvoort Zeevang Zeewolde Zoetermeer Zoeterwoude Zuidhorn Zuidplas Zutphen Zwolle

Correspondentieadres: Wethouders Financiën T.a.v. Peter Oet Postbus 1086 2800 BB Gouda peter.oet@gouda.nl / (0182) 58 86 21

TOP

delft
donderdag | 12 november 2015 | 23h26 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_water_natuurlijk.gif

Persbericht
Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap Delfland moet op de schop!


Delft 12 november ’15 ‘’De huidige zuiveringsheffing die door de Waterschappen wordt geïncasseerd is niet meer van deze tijd, ’’ stelt fractievoorzitter Lars Nanninga van waterschapspartij Water Natuurlijk. ‘’Op dit moment hebben belastingbetalers totaal geen invloed op de hoogte van de heffing die door een waterschap wordt opgelegd en die heffing moet daarom op de schop!’’

Bewoners die zuinig zijn met water, een groen dak hebben aangelegd of die hun regenwater losgekoppeld hebben van het riool betalen evenveel belasting als mensen die niets doen en zouden juist beloond moeten worden met een lagere heffing vindt Water Natuurlijk

Nanninga: ‘’Daar komt nog bij dat een huishouden van twee personen evenveel betaalt als een gezin dat bijvoorbeeld uit zes personen bestaat. De huidige heffing is gebaseerd op een idee die nog stamt uit halverwege de vorige eeuw en het waterbewustzijn nu niet ten goede komt. Water Natuurlijk pleit er voor dat de heffing wordt uitgesplitst naar het aantal personen per huishouden. Nu is er alleen een onderscheid naar een eenpersoonshuishouden en naar meerpersoonshuishouden.

Donderdag 19 december zal Water Natuurlijk met een voorstel komen waarin het de Dijkgraaf en college vraagt stappen te ondernemen om er voor te zorgen dat meer worden afgerekend conform het principe ‘’de vervuiler betaalt’’. Dat wil zeggen dat de zuiveringsheffing voortaan wordt gebaseerd op het aantal bewoners per adres dat bewoners die het milieu sparen worden beloond.

TOP

delft
donderdag | 12 november 2015 | 09h56 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_brandbrief_gemeenten_plassterk_korting.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Delft ontbreekt bij Brandbrief aan Plasterk tegen miljard korting

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

In 234 gemeenten zijn door de wethouders financiën een Brandbrief getekend tegen de enorme korting van 1 miljard op de Rijksuitkering aan de gemeenten. Dat Delft ontbreekt op die lijst van protesterende gemeenten is weer een enorme blunder van D66 wethouder Hekker. Hekker heeft eerder ingewikkelde brieven geschreven dat het bankroet van Delft te wijten is aan het verdeelmodel van het Rijk. Te veel allochtonen en centrumfunctie. Die brieven werden natuurlijk lachend door de Rijksambtenaar op de stapel gelegd.
Maar nu het er echt op aan komt staat Delft niet op de lijst noch Hekker op de foto.

TOP

delft
donderdag | 12 november 2015 | 09h47 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gl_201501.gif

delft.groenlinks.nl - Begroting Delft is vastgesteld

door Fleur Norburuis, fractievoorzitter

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting 2016 – 2019 vastgesteld. Er was brede steun. Alle partijen, behalve Onafhankelijk Delft en SP, stemden voor de begroting en de aanpassing van de belastingtarieven. De begroting bevat een extra bezuiniging circa 3 miljoen euro. Dit komt bovenop de circa 70 miljoen euro die sinds 2010 is bezuinigd.
...
De discussie in de begrotingscommissie Economie, Financiën en Bestuur leverde veel moties op. Wat GroenLinks in de disussie verbaasde was de fixatie van veel fracties op de OZB-tarieven. GroenLinks vindt dat Delft eerst maar weer eens financieel gezond moet worden voordat de OZB verlaagd wordt. Dat is echt stap 1. Als dat het geval is, kijken we wat het stadsbestuur te doen staat. Delft heeft tenslotte zo’n 73 miljoen bezuinigd, deels ten koste van waardevolle voorzieningen en kwetsbare groepen (en maar voor 2,5 miljoen aan lastenverzwaring doorgevoerd). Wij hebben op dit moment matig zicht op de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. Het zou kunnen dat we daar iets aan willen doen. GroenLinks vraagt zich af hoeveel zin het heeft om nu over het graf te regeren en al besluiten te nemen die ook heel goed genomen kunnen worden door de gemeenteraad die op dat moment de stad bestuurt.

TOP

delft
donderdag | 12 november 2015 | 09h40 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gl_201501.gif

groenlinks.nl - Energiebesparen met de Delftpas

GroenLinks stelt voor om kortingen op bijvoorbeeld spaarlampen, radiatorfolie en andere energiebesparende producten op te nemen in de Delftpas. In het debat tijdens de commissie Sociaal Domein over armoedebeleid heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de toenemende energiearmoede.

TOP

delft
woensdag | 11 november 2015 | 12h28 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930.jpg

ris.delft.nl - COMMISSIE DEBATTEERT UITVOERIG OVER ARMOEDE
...
De fractie van de SP sprak met diverse organisaties in Delft die zich inspannen voor deze groep zoals de Voedselbank, het Instituut Sociaal Raadslieden en Kledingbank de Buurvrouw. Een van de oprichters van de kledingbank, Karin Molenaar, sprak in en betoogde dat steeds meer mensen die krap bij kas zitten de weg naar de kledingbank goed weten te vinden.
...
STATUSHOUDERS
... Het Rijk heeft als eigenaar van het voormalig Kantongerecht het pand aan de Korte Geer op de lijst van Rijksvastgoed gezet dat mogelijk kan dienen voor de opvang van statushouders. Samen met de gemeente worden de mogelijkheden onderzocht.
Inspreker Peter Ottens liet namens de vereniging Ondernemers en Winkeliers Breestraat en omgeving weten dat de ondernemers appartementen in het monumentale pand niet zien zitten. Zij willen dat het pand een sociale of culturele functie krijgt. Inspreker Cees Huijser zei dat de vluchtelingen in Delft welkom zijn.
Wethouder Raimond de Prez lichtte toe dat het pand eigendom is van het Rijk en dat er met het Rijk gesproken wordt over de invulling en eventuele verbouwing van het pand. De wethouder kondigde aan dat het college deze week een brief naar de raad stuurt, waarin het vraagstuk in een bredere context wordt belicht. Het is aan de fracties om te bepalen of die brief aanleiding is voor verdere bespreking in een latere overlegvergadering.

TOP

delft
woensdag | 11 november 2015 | 12h12 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_cda.gif

cda.nl/zuid-holland/delft - CDA blij met veranderde houding college
...
Het is CDA is blij dat het college een route heeft gekozen waar het CDA al langer voor pleitte: niet afwachten of andere partijen Delft helpen, maar zelf de handschoen oppakken en Delft verder vooruit helpen. Daarnaast presenteerde het college een visie voor Delft 2025, waar veel van de aanbevelingen van het CDA uit het Aanvullend Herstelplan worden overgenomen.

TOP

delft
woensdag | 11 november 2015 | 07h32 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Stoop van Stadsbelangen voluit door de bocht!
Meneer Lek 'ken' zelf wel antwoord geven.
En? Dat vindt de fractie Stadsbelangen ook?
hfvh

delft_bram_stoop_cie_sociaal_domein_20151110.jpg

Gisteravond voerde Bram Stoop het woord voor zijn fractie Stadsbelangen.

Kijk en luister naar woordvoerder Stoop gisteravond in de commissie Sociaal Domein:
Webcast.

TOP

delft
dinsdag | 10 november 2015 | 23h08 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De Rotterdamse muzikant Arjo van Klaveren
wordt steeds bekender. Hij speelt elke week in de fietserstunnel van Rotterdam Centraal. Tot groot genoegen van veel forenzen. Lees meer: De saxofonist van Rotterdam Centraal

TOP

delft
dinsdag | 10 november 2015 | 22h50 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_deetman_is_weer_in_slaap_gedommeld_in_de_donkere_achterkamer_van_delft.gif

Deetman is weer in slaap gedommeld in de donkere achterkamer van Delft.

onafhankelijkdelft.nl - Bejaarde regenten politiek van Wim Deetman

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De echte politiek vindt nu in allemaal achterkamer bijeenkomsten plaats. Wij doen daar niet aan mee. Dit door D66 wethouder Aletta Hekker gevormde groepje bestuurselite (Wim Deetman cs) gaat de toekomst van Delft bepalen.

TOP

delft
dinsdag | 10 november 2015 | 17h53 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Delftse WINDHAPPERS voeren te top aan!
Ze leven van de wind ...

delft_windhappers_delft.gif

Aantal windhappers per 10.000 inwoners.
In Delft leven 585 windhappers!

parool.nl - Amstelveens echtpaar met huis van 1,9 miljoen 'lijkt van de wind te leven'

door Priscilla Tienkamp
...
De verdachten lijken volgens de FIOD van de wind te leven. Ze wonen in een huis dat zo'n 1,9 miljoen euro waard is; hun uitgaven zouden niet te verklaren zijn uit hun reguliere inkomsten en vermogen. Op hun bankrekeningen ontvangen ze regelmatig grote geldbedragen uit het buitenland onder de noemer 'lening'. Aflossingen van die 'leningen' kon het FIOD niet vinden.

Windhappers
De twee Amstelveners zijn bepaald niet de enige Nederlanders die van de wind lijken te leven ...
Amsterdam telde op 30 juli 2014 bijna 3.500 van die 'windhappers' en staat daarmee op de tweede plek van gemeenten waar relatief veel windhappers wonen, na Delft.

TOP

delft
dinsdag | 10 november 2015 | 10h26 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_peter_louter.jpg

topdelftdesign.nl - Delft in regionaal perspectief

door Peter Louter

op 11-11-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De positie en de economie van Delft in regionaal perspectief staan volop in de belangstelling. Peter Louter heeft in de afgelopen 15 jaar diverse onderzoeken uitgevoerd naar de economie, arbeidsmarkt en vastgoedmarkt van Delft, naast diverse onderzoeken voor gemeenten in de omgeving en voor de regio (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer).

In 2013 heeft het onderzoeksbureau onder andere, in opdracht van de gemeente Delft, het rapport ‘Delft in regionaal perspectief; vijf grote opgaven voor stad en omgeving’ opgesteld. Dat vormt, samen met bevindingen uit eerdere onderzoeken, de basis voor zijn inleiding.

Centraal daarin staan de ‘vijf opgaven’:

(Technische) Kennisstad: De Delftse economische meerwaarde
Woonaantrekkelijkheid: de ‘Battle for Brains’
Ruimtelijke relatiepatronen: naar ruimtelijke opschaling?
Onderkant arbeidsmarkt: een sociale tijdbom?
De drie decentralisaties: een budgettaire tijdbom?

Bureau Louter is een Delfts economisch onderzoeksbureau. Bureau Louter is onder andere bekend van de jaarlijkse onderzoeken naar ‘economische toplocaties’ en ‘de beste woongemeente’.

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 17h26 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bas_verkerk_ad_20151109.jpg

ad.nl - Meedenken over nieuwe burgemeester

Inwoners, bedrijven en instellingen in Delft kunnen de komende weken hun verlanglijstje met wensen voor de opvolger van burgemeester Bas Verkerk opstellen. Alle wensen van inwoners uit de stad zullen door de gemeenteraad worden gebruikt voor het maken van een profielschets waaraan een nieuwe burgemeester voor Delft moet voldoen.

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 17h17 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bas_verkerk_dp_20151109.jpg

delftsepost.nl - Wie moet de nieuwe burgemeester van Delft worden?

Burgemeester Bas Verkerk houdt er op 15 juli 2016 mee op. Delft zoekt een nieuwe burgemeester. Wie moet het volgens u worden? Laat een reactie achter of stuur een email naar redactie.dp@wegenermedia.nl
...
Rita Verdonk
Onafhankelijk Delft is al begonnen met de zoektocht naar een geschikte burgemeester. Hun keuze was gevallen op Rita Verdonk. Zij heeft echter laten weten niet beschikbaar te zijn omdat ze een bedrijf aan het opzetten is. Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft: "Zij is niet partij gebonden en dat is voor ons belangrijk. Wij hebben echter een volgend PVDA, D66, VVD, en zij hebben allemaal een voorkeur voor een partij. Ik wil een onafhankelijke burgemeester, man of vrouw maakt mij niet uit, al is het wel leuk dat Delft een vrouw zou kunnen krijgen, is nog nooit gebeurd. Dhr. Smit zal ons wel partijgebonden kandidaten sturen. Rita kent Delft heel goed weet van alles wat er in Delft aan de hand is en dat is niet mis. Ik heb goed naar de Delftenaren geluisterd en weet dus wat een groot deel van de stad zou willen."

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 15h41 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Nu even doorbijten, peter!
Maak een keiharde motie!
'Dieselverkeer de stad uit'
Steun krijg je van GL en OD.
hfvh

delft_stadslogistic.jpg

delft.d66.nl - Zwaar dieselverkeer in de binnenstad: dat kan slimmer!

door Peter de Vreede, raadslid D66

... Daarom vroeg D66 tijdens de begrotingsraad aan het college wanneer er antwoord komt ...
... Het college beloofde dit voorjaar ...
... Een belangrijke troef daarbij is Stadslogistiek voor zowel afleveren als ophalen ...
... belangrijk overslagpunt voor goederen werkend met elektrisch transport in plaats van diesel ...
... touringcars ... D66 wil geleidelijk de bussen uit de binnenstad weren ...
... We moeten dus ondernemers verleiden om vanaf een aantal goede opvangplaatsen ...
... maar ook de stadsbus die nu nog dwars door de stad gaat verdient aandacht.
... Tenslotte zouden we ook eens kritisch moeten kijken naar onnodige verkeersbewegingen.
... Wij begrijpen van ondernemers dat er soms 4 verschillende bedrijven tegelijkertijd vuil aan het ophalen ...

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 15h29 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |    TOP

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_natuurwerkdag_delft_2015.jpg

GroenLinks Delft Natuurwerkdag 2015

delft.groenlinks.nl - Natuurwerkdag 2015

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks

Meer dan 14.000 vrijwilligers zijn afgelopen zaterdag weer aan de slag gegaan op de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op 524 locaties in Nederland is gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. GroenLinks Delft heeft met leden meegedaan in de Delftse PROEFtuin, een tijdelijke tuin van 0,5 ha in het Spoorzonegebied.

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 01h28 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hugo_de_grootstraat_174_bad_20151108161349_2.jpg

Een Delftse WMO deskundige adviseerde mij ongekwalificeerd een doucheplankje in bad.

weblog harriefruytvanhertog.nl - Morfinepleister als pijnstiller

Afgelopen donderdag mijn negende BuTrans5 pleister geplakt.
Een prettig pijnstillend medicijn omdat het goed werkt bij mij.
Wekelijks moet ik de nieuwe pleister op een andere plaats plakken.
BuTrans bevat buprenorfine, dat is een morfineachtige pijnstiller.

Per telefonisch consult met mijn hematoloog/oncoloog kreeg ik de resultaten te horen van mijn bloedonderzoek betreffende de ziekte van Kahler. De agressie van de witte bloedcellen was redelijk stabiel gebleven en niet verontrustend.
Vraag van mijn hematoloog: heeft u nog opmerkingen.
Ja. Goed om te horen.
De meeste last heb ik meer van mijn continue rugpijn onderin.
Het aangemeten korset biedt meer stabiliteit maar ook te weinig uitkomst.
Je kan er niet mee in bad onder de douche staan.


lees meer ...

Vroeger als ik wat voelde dan dronk ik een biertje met een borrel,
of twee biertjes met twee borrels en soms nog meer.
De volgende ochtend bij het wakker worden was ik weer fit.
Meneer Fruyt van Hertog die tijd komt nooit meer terug.
Alcohol en een vermoeid hart gaan niet zo goed samen.
Wat ik voor u kan doen: pijnbestrijding.
Begint u maar met vier paracetamols verdeeld over de dag.
Daarna plakken we eens per week een morfine-pleister er bij.

De pleisters zijn goed aangeslagen, ze hebben een prima uitwerking bij mij.
Mensen die mij ontmoeten signaleren de pijn-verlichting.
Ik kan beter bewegen en beter fietsen ook.
Enige bijwerking bij mij, ik heb meer slaap.

Een Delftse WMO deskundige adviseerde mij ongekwalificeerd een doucheplankje in bad.
Vond ik zelf al levensgevaarlijk!
Komen ongelukken van.
Nu met minder pijn heb ik beter evenwicht en in het bad stappen en blijven staan lukt weer een stuk beter.
Aanpassen van de woning, het bad slopen moet ik 100% zelf betalen.
Voorlopig volstaan handvatten die ik heb aangebracht.

Zo, je bent weer bij-gelezen.

gr
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 00h02 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_astrid_buis.jpg

delftopzondag.nl - Vrouwelijke ondernemers hoeven niet per se een vrouwelijke burgemeester

Delft mag volgend jaar een nieuwe burgemeester begroeten. Delft op Zondag gaat komende tijd daarom te rade bij de Delftenaar en belangenbehartigers met de vraag: Waaraan moet de opvolger van Bas Verkerk voldoen?

In die reeks mag ook Astrid Buis niet ontbreken. Buis is voorzitter van Dea Dia, een Delfts netwerk van vrouwelijke ondernemers. Deze club van initiatiefrijke vrouwen had niet wekelijks met Bas Verkerk te maken, vertelt de voorzitter. "Ik vond hem een toegankelijke burgemeester die zich voor Delft heeft ingezet. Hij was betrokken bij veel onderwerpen. Een harde werker en bescheiden, maar daardoor op de voorgrond misschien niet altijd even zichtbaar." De nieuwe burgemeester is, als het aan Dea Dia ligt, een man of vrouw die staat voor een duurzame economie en maatschappij en die zich betrokken voelt bij zaken als cultuur, zorg en onderwijs. "Een bruggenbouwer bovendien, een gezicht voor de stad, dynamisch. En natuurlijk iemand die staat voor diversiteit en goede verhoudingen in de stad. Als iemand helemaal aan dit wensenlijstje voldoet, dan zijn wij als vrouwelijke ondernemers helemaal gelukkig."

Buis: "... Het zou, vind ik, ook weleens goed zijn als Delft een allochtone burgemeester zou krijgen. De samenstelling van het stadsbestuur is nu nog te eenzijdig."

TOP

delft
maandag | 9 november 2015 | 00h01 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bas_verkerk_20040819_135137.jpg

Delft, 19 augustus 2004.
Bas Verkerk gaat vers van start met zijn burgemeesterschap!

ris.delft.nl - DELFT ZOEKT EEN NIEUWE BURGEMEESTER

Burgemeester Bas Verkerk neemt op 15 juli 2016 afscheid van Delft. De Commissaris van de Koning, de heer Smit, gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester van Delft op korte termijn open te stellen. Dit is voor de Delftse gemeenteraad het startsein voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester.

... Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen wensen voor deze profielschets insturen. Daarnaast zal het Delft Internet Panel om inbreng gevraagd worden.

... De schets zal op donderdag 10 december aanstaande door de gemeenteraad worden vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. ...

TOPhtml5 logo Valide CSS!