Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 8 november 2015 | 16h21 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De 'zuurpruimen' van het 100% serieuze Stadsbelangen weer erg druk met het afzeiken van hun collega's van de grootste stadspartij in Delft.
hfvh

delft_gemengde_gevoelens_stadsbelangen.gif

stadsbelangendelft.nl - Met gemengde gevoelens akkoord

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen

De Begroting 2016 werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Met gemengde gevoelens is Stadsbelangen Delft akkoord gegaan met deze begroting. Lastenverhoging in de huidige situatie was immers niet te vermijden.

Je kunt wel roepen dat de artikel 12 status de oplossing is, maar dan hou je onze inwoners een verkeerd en onjuist beeld voor. Bij artikel 12 kies je dan, zoals Onafhankelijk Delft voorstelde, voor nog hogere lasten voor onze inwoners dan nu het geval is. Dus nog eens 13% extra OZB (totaal 150%) boven op de nu aangekondigde OZB verhoging. Dat vermeldt deze partij niet in de advertentie in Delft op Zondag van dit weekend. Een staaltje van inwoners bewust onjuist informeren. Bovendien was artikel 12 geen keuzemogelijkheid voor onze stad. De feiten zijn dat Delft niet in aanmerking komt voor de artikel 12 status.

TOP

delft
zondag | 8 november 2015 | 09h39 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ad_delft_dubieuze_anonieme_berichtgeving_verkoop.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Dubieuze berichtgeving AD journalist Peter van de Stadt

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

AD journalist Peter van de Stadt maakt een heel roddelverhaal op basis van een anonieme brief die op de Lijst Ingekomen Stukken (hier) van de gemeenteraad is geplaatst.

Ik was en ben tegen het plaatsen van anonieme brieven op de gemeentesite. Wij zijn het openbaar bestuur en als een burger iets vindt, dan moet hij zijn naam erbij vermelden zodat we weten met wie we van doen hebben.

Rare is dat deze brief geanonimiseerd lijkt want er boven staat “openbare burgerbrief” van 27 oktober. Ik doe dus niks met anonieme brieven, die vind ik laf.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 23h43 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_addelft.gif

ad.nl - Dagjesmensen vooral op zaterdag naar Delft

door Peter van der Stadt

De toeristen weten Delft nog steeds prima te vinden. Zo is de stad in de eerste helft van dit jaar bezocht door 904.000 dagrecreanten uit Nederland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Over heel 2014 kreeg Delft bezoek van 1,7 miljoen dagjesmensen.

... eerste zes maanden van dit jaar de gemiddelde besteding per dag door de recreant 28,80 euro is.
... Vooral de horeca profiteerde, daar ging 45 procent van het toeristengeld heen. In winkels werd 39 procent besteed.
... Opvallend is verder dat ... naar Delft relatief weinig met de trein wordt gereisd en juist meer met de fiets.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 23h03 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Vooraankondiging

Beste leerkracht, directeur, leerling, student, onderwijsman / vrouw, ouder en/of geïnteresseerde in onderwijs,

Heel graag maak ik u attent op een interessante onderwijsavond volgende week woensdagavond 18 november om 20 uur bij het Labyrinth in de Schoolstraat te Delft.

We zijn er trots op dat we de filosoof (aan de Erasmus Universiteit) en initiator van Rotterdam Vakmanstad, Henk Oosterling, mogen verwelkomen om die avond zijn verhaal te vertellen. Om u een idee te geven, kijk op: http://hetkind.org/2015/07/14/kijk-en-luister-naar-henk-oosterling-glunderende-kinderen-actieve-producenten-van-hun-eigen-leven/

U kunt hierbij aanwezig zijn, de avond is gratis toegankelijk. Wilt u het onderstaande bericht ook delen met andere geïnteresseerden?

Het belang van mediawijsheid en ecowijsheid
Skillen tussen drillen en chillen

Op woensdag 18 november a.s. zal Henk Oosterling, filosoof en initiatiefnemer van Rotterdam Vakmanstad een onderwijsavond verzorgen bij het Labyrint te Delft, in het kader van de D66 onderwijsmaand in november.

Vakmanstad
Henk Oosterling is hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit én aanjager van Rotterdam Vakmanstad. ‘Dat is een ontwikkelingsstrategie die het vakmanschap weer terug wil krijgen in de stad met een focus op de opleiding van jongeren.’ De ‘interventie met eco-sociale inslag’ die Oosterling bedacht, is in 2007 gestart op openbare basisschool Bloemhof met vier extra vakken. Wegens succes wordt die aanpak nu verder uitgerold over de stad.

Geloof in mensen
Oosterling spreekt als een echte Rotterdammer: vanuit het hart, in rake zinnen. Hij heeft een duidelijk mens- en wereldbeeld en daalt daarvandaan naar de praktijk en het hier en nu. Hij gelooft in mensen. Zijn missie is om de passieve consument te activeren tot actieve producent van zijn eigen leven.

Aanmelden
De onderwijsavond is vrij toegankelijk. Aanmelden is – vanwege de beperkte hoeveelheid plaatsen – wenselijk en kan via activiteiten@d66delft.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Spontaan binnenlopen kan ook, maar dan is de toegang niet gegarandeerd.

Vooraf is het mogelijk te dineren bij het Labyrint. Hiertoe dient u zelf te reserveren via info@labyrint.eu.

Datum: woensdag 18 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Locatie: Het Labyrint, Schoolstraat 28, Delft

Heel graag tot 18 november!

Met hartelijke groet,
Anne Bos

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 21h12 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930.jpg

ris.delft.nl - RAAD STELT BEGROTING 2016 VAST

Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 5 november ingestemd met de programmabegroting 2016 en de belastingverordeningen. Alle partijen, behalve Onafhankelijk Delft en SP, stemden voor de begroting en de aanpassing van de belastingtarieven. De begroting bevat een extra structurele ombuiging van circa vijf miljoen euro. Dit komt bovenop de circa 70 miljoen euro die het college van b en w sinds het aantreden in 2010 heeft omgebogen.
...
Motie precarioheffing op kabels
Diverse fracties hebben moeite met het voorstel van het college om 200.000 euro aan inkomsten op te halen via de hondenbelasting, die vanaf 2017 ingevoerd zou moeten worden. Unaniem is een motie (van de ChristenUnie, Stadsbelangen, SP. D66, PvdA, GroenLinks, STIP en VVD) aangenomen om te onderzoeken of er een precarioheffing op kabels en leidingen kan komen. Als die mogelijkheid bestaat, dan moet het college de opbrengst daarvan gebruiken om de invoering van de hondenbelasting te schrappen. Verder kan de resterende opbrengst worden gebruikt om Delft financieel gezond te maken.

-----

ris.delft.nl - Post datum: 2009-11-02 College van B&W: precario.pdf
Memo
aan: Gemeenteraad
van: B&W
datum: 2-11-2009
onderwerp: Precario
...
De Coelo-atlas gaat uit van de gemeentelijke heffingen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing als woonlasten. Doorberekening van precariobelasting speelt daarin dus alleen een rol, voor zover deze tot uitdrukking wordt gebracht in een stijging van het OZB-tarief.

De bijdrage aan deze precarioheffing bedraagt jaarlijks per verbruiksadres in de gemeente:
hoogste bijdrage: Noordwijkerhout € 41,66
laagste bijdrage: Rijnswoude (kern Benthuizen) € 4,77

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 14h46 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_sp_delft_20150101.gif

delft.sp.nl - BEGROTING 2016 NIET SOCIAAL GENOEG

door Lieke van Rossum, raadslid SP

Gisteravond werd er in de gemeenteraad gedebateerd over de begroting voor 2016. De SP liet weten dat deze begroting een goede eerste stap is naar financieel herstel van Delft, maar vindt dat het herstel niet sociaal genoeg en niet snel genoeg gaat. SP fractievoorzitter Lieke van Rossum: "De SP kondigt al eerder een alternatieve begroting aan met een sociaal herstel en een sluitende begroting. Zo stelden wij voor om niet te bezuinigen op de zorg en zelfs extra te investeren in buurthuizen, de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof, DOK, de VAK en in armoedebestrijding."
...
Gelukkig hebben een aantal voorstellen van de SP het wel gehaald. Zo hebben alle fracties voor het voorstel gestemd
om de begroting volgend jaar opnieuw op te bouwen.
Van Rossum: "We willen dit al langer, omdat de begroting erg moeilijk te lezen is. Maar ook omdat de provincie Zuid-Holland en het Rijk hebben geadviseerd
om de begroting opnieuw op te bouwen.
We zijn dan ook blij dat alle partijen het nu met ons eens zijn."

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 14h17 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Beleggers/investeerders bouwen alleen rendabele woningen!
Wat de plaatselijke politiek vindt/zegt is van geen enkel belang.
Wie wil er wonen in een failliete gemeente tussen de zandhopen?
hfvh

delft_logo_d66_20150200.gif

delft.d66.nl - D66 ambieert een woningmarkt die aansluit op de arbeidsmarkt

door Kim Huijpen, raadslid D66 en Voorzitter Presidium en commissie Sociaal Domein, Woningmarkt
...
Corporaties kunnen en gaan die woningen de komende tijd niet bouwen. D66 wil dan ook dat we in Delft veel vaker het gesprek aangaan met beleggers en investeerders in vastgoed. Nu is onze kans. De woningmarkt trekt aan. In de Begrotingsraad wil de D66-fractie het college daarom ook oproepen om deze partijen te betrekken bij de totstandkoming van de woonvisie en hun rol in de startnotitie te beschrijven.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 14h00 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

delft.christenunie.nl - Recht doen aan het Instituut Sociaal Raadslieden

door Jeanieke Kuijper, commissielid ChristenUnie

De gemeenteraad is het unaniem eens met de motie van de ChristenUnie om niet te experimenteren met het ISR dat (vaak kwetsbare) burgers ondersteunt bij sociaaljuridische problemen. De motie was een reactie op het collegevoorstel in de begroting om het ISR onder te brengen bij Delft voor Elkaar en er vanaf 2017 100.000 euro extra op te bezuinigen.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 11h12 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_pvda_ernst_damen_machtigste_man_heel_politiek_delft.jpg

Kent u deze man? Waarschijnlijk niet. Maar dit is PvdA fractievoorzitter Ernst Damen. De machtigste man van politiek Delft.
http://ernstdamen.nl/

onafhankelijkdelft.nl - Begroting 2016 ... De PvdA is nog steeds de Baas in Delft

door Jan Peter de Wit, raadslid onafhankelijk Delft

De PvdA heeft nog maar vier zeteltjes over van de veertien die ze in 1998 hadden. Desondanks is op de achtergrond de PvdA fractievoorzitter Ernst Damen nog steeds de machtigste man in heel politiek Delft.


lees meer ...

De PvdA deed bij de begrotingsbehandeling 2016 een dringende oproep aan de oppositie om de begroting van de PvdA, GL, D66, Stip en VVD te steunen.

Het was een historisch zeer belangrijke begroting. De Delftenaren werden namelijk een absurd hoge OZB stijging van 9,1% en woonlasten verhoging van €43 opgedrongen.

En ook werd de betalingsverplichting aan de bouw van de spoortunnel (€32 miljoen) geactiveerd met een hypotheek die in de komende 80 jaar wordt afgelost.

Waarom is het zo belangrijk om steun van de oppositie te krijgen voor deze meest asociale Begroting aller tijden?

Heel simpel. Dan kan het PvdA college ongestoord aan de macht blijven. Geen kortdurende Artikel 12 uitkering aanvragen bij het Rijk voor onze mega schulden van een half miljard. Maar de Delftenaar (die iets heeft opgebouwd) decennia lang uitpersen. Allemaal voor macht voor de salonsocialisten. De Delftenaar wordt stelselmatig armer gemaakt en de voorzieningen worden gesloten en de panden verkocht. En dat minimaal voor de komende tien jaar.

En zelf had de PvdA fractie geen enkele motie of amendement. Slikken of stikken. De PvdA bepaalt al 17 jaar wie wel of niet in het college komt. De verkiezingen zijn enkel ‘brood en spelen’ voor het Delftse klootjesvolk. Het college is al ruimschoots voor de verkiezingen geregeld.

De PvdA speelt het CDA en VVD tegen elkaar uit. Vorige keer het CDA erin (Junius) en nu VVD (Harpe) erin. Nu maakt Damen al openbaar ruzie met de VVD zodat ze de VVD in 2018 kunnen dumpen. Die nieuwkomer in het college krijgt altijd de portefeuille met de meeste lijken in de kast. (Spoorzone, Stadskantoor, Sebastiaansbrug en gebiedsontwikkeling). De PvdA heeft de feest en sport portefeuille.

De meerderheid van de oppositie knipt en buigt voor grote baas Ernst Damen. Daarom stemden de CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen marionetten voor de Begroting 2016.

De SP kwam met een complimenteuze Alternatieve Begroting waarin ze enkel 0,3% aan geld verschoven. De SP is het voor 99, 97% met deze Begroting 2016 eens. Het hele begrotingsdebat laat de PvdA de constructieve oppositie aanklooien om wat kruimeltjes te scoren. Maar aan het eind klapt Damen zijn onderdanen in het gareel. Het is mooi geweest. Er moet gestemd worden. En ja hoor De PvdA kan weer door.

De enige partij die de PvdA niet op de knieën krijgt is Onafhankelijk Delft. Die partij wordt stelselmatig door de PvdA gekleineerd en getreiterd. De democratie in Delft is morsdood zolang de PvdA in het college zit.

Mijn god, mijn god, heb medelijden met dit arme Delft.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 11h00 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - De grens van de verkamering in Delft bereikt?

door Linda Böcker, raadslid VVD en Dimitri van Rijn, commmissielid VVD

... We signaleren steeds vaker dat het draagvlak voor het accepteren van overlast door bijvoorbeeld luidruchtige buren en evenementen op straat afneemt.
...
Een eerste stap is de motie 'Verkamering in Beeld' die we op donderdag 5 november 2015 tijdens de begrotingsraad samen met het CDA en andere partijen indienden. Hierin wordt het college gevraagd te onderzoeken op welke manier in Delft een grens gesteld kan worden aan de verkamering van panden in de stad.

TOP

delft
zaterdag | 7 november 2015 | 10h40 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

tunoord.nl - ontwerpen van Sebastiaansbrug steeds duurder

Vandaag schrijft het AD dat de kosten voor het ontwerpen van de (tafel-)brug al twee miljoen euro hebben gekost en de kosten nog verder zullen oplopen, zowel voor de provincie als voor Delft. En dat terwijl de bouw nog moet beginnen. De brug heeft al acht jaar de aandacht van TU Noord en andere belangenverenigingen. Wij pleiten voor een brug die door de stad gedragen wordt en niet een brug die door de provincie wordt opgelegd.

Zie ook het manifest de brug moet beter

TOP

delft
vrijdag | 6 november 2015 | 12h48 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_oude_kerkstraat_008_de_etalagefabriek_20151105163458.jpg

Delft, Kerkstraat 8.

etalagefabriek.nl - Welkom bij de Etalagefabriek
Huur een kast of plank en verkoop je spullen in onze winkel!

...
De Etalagefabriek verhuurt ‘etalages’ (kasten, vitrines, planken of stukken wand). Dat kan al vanaf één week. Je bepaalt zelf de verkoopprijs van je artikelen, richt zelf je ‘etalage’ in en wij verkopen de producten voor je. Wekelijks krijg je de volledige opbrengst van de verkochte spullen uitbetaald. De Etalagefabriek biedt daardoor een uitgebreid en steeds wisselend aanbod van lokale en regionale ambachtelijke producten, eigen creaties, kunst, design, nieuwe gadgets én mooie tweedehands spullen.

TOP

delft
donderdag | 5 november 2015 | 22h45 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_20110219afsluitingsloot.jpg

guidovanderwedden.ning.com - Buitenwatersloot in december weer open voor scheepvaart

door Guido van der Wedden

De vaarverbinding van Westland en Midden-Delfland naar het Rijn-Schiekanaal via Buitenwatersloot en Westsingelgracht gaat officieel na vijf jaar stremming pas per 1 april 2016 weer open. Deze week werd echter bekend dat schepen er al vanaf 9 december 2015 doorheen kunnen varen. Goed nieuws voor booteigenaren, ondernemers en watersporters in ons gebied!

TOP

delft
donderdag | 5 november 2015 | 09h40 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_alex_mustert_20151105_straatje_vermeer.gif
delft_alex_mustert_20151105_straatje_vermeer_2.gif

Alex Mustert - Straatje van Vermeer

TOP

delft
donderdag | 5 november 2015 | 07h40 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_rita_verdonk.jpg

Rita Verdonk recht door zee had goeie kapitein geweest na schipbreuk van Delft. De Pvda piraten hebben Delft van al haar schatten totaal berooid achtergelaten.

onafhankelijkdelft.nl - IJzeren Rita had prima burgemeester voor Delft geweest

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft en Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delft

Van: Rita Verdonk
Datum: 03-11-2015 10:51 (GMT+01:00)
Aan: Jolanda Gaal
Onderwerp: RE: Burgemeesterschap Delft
Geachte dame en heer,
Dank voor uw aardige mail en uw positieve houding tov mijn persoon.Op dit moment ben ik heel druk met het in de markt zetten van mijn nieuwe bedrijf.
Dat betekent dus dat ik op dit moment geen interesse heb in een functie als burgemeester. (hoewel Delft natuurlijk wel een fantastische stad is).
Veel succes met het vinden van een goede burgervader/burgermoeder.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.C.F. Verdonk CEO
-----
Van: Jolanda Gaal
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2015 19:43
Aan:
Onderwerp: Burgemeesterschap Delft
Geachte mevrouw Verdonk, Graag uw aandacht voor het volgende: Wij hebben u op de voet gevolgd in de landelijke politiek.
Daarom zijn wij ook op de hoogte van de vuile spelletjes, die er met u gespeeld zijn.Wij vinden dit echt schandalig. U bent, naar ons idee en van vele andere Nederlanders, een van de weinige sterke vrouwen in de politiek geweest.
Wij zouden het dan ook fantastisch vinden, wanneer u terug zou keren.Zoals u wellicht heeft vernomen, is de gemeente Delft op zoek naar een nieuwe burgemeester.
Wij van Onafhankelijk Delft, dachten eigenlijk meteen aan u.Zou u interesse hebben in deze positie?Wij kunnen u in ieder geval toezeggen dat wij u zullen steunen, mocht u naar deze positie solliciteren.
Wanneer u open staat voor een gesprek hieromtrent, wachten wij uw reactie af.
Met hartelijke groet,

TOP

delft
donderdag | 5 november 2015 | 07h07 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stadspark_nieuw_delft.jpg

Delft. Nieuw Delft straks 'een internationale ontmoetingsplek voor iedereen ...'

-----

ad.nl - Stadspark Delft nog vele jaren een moddervlakte

door Bjinse Dankert

Nog vele jaren zitten Delftenaren opgescheept met een kale bouwvlakte in het hart van hun stad. De gemeente gaat vanaf 2019 pas het nieuwe stadspark optuigen. Nieuwe bewoners zijn ontstemd.
...
Fleur Norbruis, fractiewoordvoerder van GroenLinks, reageert verbolgen. "Dit is een besluit in de categorie dom. Een stadspark maakt de stad direct aantrekkelijker, dus ook voor huizenkopers. We hebben de gevolgen gezien in de Harnaschpolder, waar het jarenlang een vieze kleiboel bleef."

TOP

delft
woensdag | 4 november 2015 | 01h37 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Het presidium heeft besloten dat voortaan de burgemeester aangifte doet indien er geheime raadsinformatie in de media verschijnt.

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

TOP

delft
woensdag | 4 november 2015 | 01h26 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl -
AD Delft: raadslid wel schuldig, maar geen straf
Telegraaf: boerka-selfie niet verboden

TOP

delft
dinsdag | 3 november 2015 | 12h38 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_cu_20140700.jpg

Persbericht
Delft loopt jaarlijks zeker 1 miljoen euro mis ...


Delft loopt jaarlijks zeker 1 miljoen euro mis, doordat er geen belasting wordt geheven op kabels en leidingen. De ChristenUnie wil dat het college haar uiterste best gaat doen om deze precario zo snel mogelijk te gaan heffen. Daarmee kan de voorgestelde OZB verhoging grotendeels van tafel.

Nu heffen gemeenten als Rotterdam en Den Haag wel precario op kabels en leidingen en ontvangen daardoor jaarlijks ettelijke miljoenen van Stedin. Netbeheerder Stedin verrekent deze belasting met de tarieven voor alle inwoners van de regio. Inwoners van Delft betalen via de energietarieven dus wel mee, maar Delft profiteert niet van de inkomsten. Een uiterst onwenselijke situatie. Als Delft ook precario gaat heffen, zal dit effecten hebben op de energietarieven. Maar dit is voor de inwoners van Delft fors minder dan de OZB verhoging die nu door het college wordt voorgesteld.

Het college beweerde aanvankelijk dat het niet mogelijk is om precario op kabels en leidingen te heffen, omdat deze mogelijkheid was afgekocht. Uit bestudering van de stukken bleek echter dat dit niet klopt en op dit moment is het nog niet duidelijk of het nu mogelijk is of niet. De ChristenUnie wil dat het college snel duidelijkheid geeft hierover.

Tijdens de begrotingsraad op donderdag 5 november zal de ChristenUnie daarom een motie indienen waarin het college wordt opgedragen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en precario op kabels en leidingen van Stedin in te voeren als blijkt dat die mogelijkheid er is. De ChristenUnie hoopt zo dat een verhoging van de OZB kan worden voorkomen.

TOP

delft
dinsdag | 3 november 2015 | 12h08 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kleveringweg_brasserskade_kruispunt.jpg

Delft. Kruispunt Kleveringweg Brassersdkade.
-----

delft_kleveringweg_brasserskade_20151101.jpg

delft.groenlinks.nl - Is kruispunt Kleveringweg-Brasserskade wel veilig?

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks

GroenLinks vindt het kruispunt Brasserskade - Kleveringweg bij de afslag Delft-Noord een onoverzichtelijk kruispunt met veel fiets- en autoverkeer. De afgelopen jaren vonden diverse ongevallen plaats en is de kruising op kleine punten gewijzigd. Met de opening van de HANOS op 9 november zal het verkeer, vooral van vrachtwagens, toenemen. GroenLinks maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en vraagt hier de aandacht voor van de wethouder.

TOP

delft
dinsdag | 3 november 2015 | 10h48 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Met je fiets langs de kassa

door Linda Böcker, raadslid VVD

In de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen van 29 oktober 2015 sprak wethouder Harpe over zijn eerste ideeën rond de microbereikbaarheid in de stad: aantrekkelijke looproutes door met name de binnenstad, bijvoorbeeld van het station naar de Markt. Op veel plekken komen fietsers en voetgangers elkaar tegen. En soms zitten ze elkaar in de weg, zoals bij het parkeren van fietsen vlak voor de deur van winkels. Wethouder Harpe zei dat het lijkt of de fietsers hun fiets het liefst mee wil nemen langs de kassa. Zo dicht mogelijk voor de deur parkeren en dan snel naar binnen.

De wethouder is op zoek naar ideeën en verbeterpunten voor de microbereikbaarheid in de stad, zodat we daar in de raadscommissie een goede discussie over kunnen voeren. Wilt u uw mening meegeven? Laat het ons dan weten!

TOP

delft
dinsdag | 3 november 2015 | 09h56 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Eigenaar van de 'Onder-Watertoren' wil heel Delft onder water zetten met onderwaterhypotheken naar Drutens idee!
Geld leen je bij de bank en zeker niet bij de gemeente!
hfvh

delft_onderwater.jpg

stadsbelangendelft.nl - Onderwaterhypotheek in Delft

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Vier jaar geleden hebben wij het idee van een restschuldlening geopperd onder de naam Harnaschpolderhypotheek. We constateerden dat banken erg terughoudend waren geworden met het verstrekken van hypotheken. Gezinnen met een restschuld maakten al helemaal geen kans om naar een grotere woning door te stromen en bouwprojecten stagneerden.

TOP

delft
maandag | 2 november 2015 | 11h50 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Why the Dutch ride bikes
Did you ever wonder how the Dutch kept their cycling culture alive while so many other countries lost theirs to the automobile? This animation examines many of the reasons while also looking at the social benefits for living in a cycling-obsessed society.

TOP

delft
maandag | 2 november 2015 | 00h04 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Kapitaal pand stiekum voor 'zacht prijsje' in de verkoop?
De griffie doet een zorgwekkend bericht van een burger voorkomen als een 'anoniem briefje'.
Beter alle ingezonden brieven altijd met n.a.w. fatsoenlijk op de lijst ingekomen stukken plaatsen!
hfvh

delft_oude_delft_199_huis_lambert_van_meerten_20151031162703_a.jpg

Delft. Het museum Lambert van Meerten aan de Oude Delft 199.

-----

ris.delft.nl - 2330440 - Burgerbrief: verkoop pand Oude Delft 199 (Lambert van Meerten).pdf

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Delft en de Gemeenteraad Delft
Postbus 78
2600ME Delft

"Openbare burgerbrief inzake verkoop Oude Delft 199"
Delft, 23 Oktober 2015
Betreft: Verkoop pand Oude Delft 199 (Lambert van Meerten)

Geacht college, geachte gemeenteraad,

onlangs is mij ter ore gekomen dat door de gemeente Delft het onroerend goed aan de Oude Delft 199 (waar tot op heden het museum Lambert van Meerten in gevestigd is) in de stifle verkoop is aangeboden aan de Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam. Verder heb ik uit openbare bronnen en na navraag op de Staalweg bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Delft, begrepen dat dit pand al bijna verkocht is en wel voor een prijs die ik te laag vind.

Nu begrijp ik best dat we in Delft op een beetje een stille wijze van dit ooit door de heer Van Meerten (onder voorwaarden) aan de stad geschonken pand plus inhoud (het museum) proberen af te komen, echter ik wil hierbij toch 1 opmerking maken: lk bied 100.000 Euro meer voor de momenteel tussen de twee boven genoemde partijen overeengekomen koopsom onder verder gelijke condities. Dus indien U met ondergetekende in zee gaat, dan zal er niet 1,1 miljoen euro netto overblijven voor de gemeente maar 1,2 miljoen En kunt U bijvoorbeeld ergens anders een ton extra uitgaven doen, of een ton minder bezuinigen. U kunt dan bijvoorbeeld de kinderboerderij verder helpen, of andere belangrijke kwesties oplossen.


lees meer ...

Laten we wel zijn, het pand Oude Delft 199 verkeerd absoluut niet in een staat dat er bijvoorbeeld een grootschalige restauratie nodig is, integendeel het pand verkeert in een behoorlijk goede staat Het valt verder ook zeker niet onder de in de statuten van de door de Vereniging Hendrik de Keyser bedoelde panden (deze vereniging is in 1918 opgericht, en toen was het pand Oude Delft 199 zeg een jaar of 30 oud... het is zeg maar een soort van nieuwbouw).

Kortom, wat we hier zien is een zeer onwenselijke ontwikkeling. Deze tamelijk armlastige (Amsterdamse) vereniging begint zichzelf een beetje belangrijker te vinden dan dat ze eigenlijk zijn en zijn inmiddels vergeten waarom ze een eeuw geleden opgericht zijn. Op de Boterbrug 17 te Delft heeft men ook een pandje in de verhuur/aanbieding, met een huurprijs 1225 Euro per maand bij een oppervlak van 83 m2 Dit zijn tamelijk commerciële bedragen, hier is niets sociaals of zo aan. Idem voor het onroerend goed aan de Oude Delft 49 (het fundatiehuis) en/of de panden aan de Markt 2/4.

Ik wil het college van B&W en vooral de raad er verder op wijzen dat het natuurlijk niet kan om in Delft aan de ene kant bijvoorbeeld nieuwe belastingen zoals hondenbelasting in te willen voeren, een enorme OZB verhoging in te willen voeren, ambtelijk personeel te willen ontslaan en verder op allerlei primaire zaken (vult U het zelf maar in, de lijst is lang) strak te bezuinigen, om dan aan de andere kant als het ware voor een zacht prijsje (onderhands, stil) belangrijk onroerend goed te verkopen aan private partijen.

Mijn aanbod is zonder voorbehoud 6 maanden geldig, ik wacht Uw reactie in deze kwestie af. Indien U deze verkoop doorzet zonder inhoudelijk op mijn hogere aanbod in te willen gaan dan zal ik in een later stadium iedere korrespondentie in deze kwestie op gaan vragen middels een WOB verzoek, zodat alle Delftenaren zelf kunnen zien waarom de belastingen omhoog moeten in Delft.

In de 35 jaar dat ik in de onroerend goed handel aktief geweest ben, ben ik al veel vreemde zaken tegen gekomen maar dit spant toch wel weer de kroon. Aan de ene kant in de pers doen alsof je bijna failliet gaat (waarbij de provincie ook cm de tuin wordt geleid) en aan de andere kant nogal onzakelijk omgaan met het afstoten van onroerend goed. Over het spoorzone projekt heb ik als voormalig ontwikkelaar ook nog wel het een en ander te melden maar ik beperk mij voor nu tot dit onderwerp. Hoogachtend,

TOP

delft
maandag | 2 november 2015 | 00h03 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_sint_agathaplein_boswandeling_20151031155350_a.jpg

Delft. Gisteren maakte ik een 'boswandeling' over het Sint Agathaplein. De porseleinen lantaarnpalen made in China passen precies in het decor! Achterin is nu verlicht door de herfstzon, 's avonds zou dat kunnen door de Chinese schemerlamp die nu verlaten op het Doelenplein staat, hier te plaatsen.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
maandag | 2 november 2015 | 00h02 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Politie bekeurde een in burka gekleede Delftse politicus.
Met een ingewikkelde en on-navolgbare tekst-verklaring probeert de politicus zijn straf te ontlopen.
De burka is bij wet verboden in Nederland.

delft_burka_onafhankelijk_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Oproeping strafzaak: aanplakken politiek pamflet

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

... De blauwe jassen wisten wie ik was en ze hadden opdracht van Verkerk om mij te pakken.

TOP

delft
maandag | 2 november 2015 | 00h01 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_asielzoekers_centrum_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Straks zijn wij op de vlucht voor de moslims

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

De vluchtelingencrisis begint een echte ramp voor Nederland te worden. Doordat de linkse kliek niet naar de gewone mensen luistert, worden er nu al opvangplekken en auto’s in brand gestoken. ‘Schande!’, roept die linkse kliek.
...
Als er in Delft ooit een islamitische burgemeester komt, pak ik mijn koffertjes en vertrek met mijn gezin naar een land waar ze wél hersens hebben in de regering. Waar ze géén islamisering willen. Waar ze wél voor het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen willen vechten. En dat geldt voor iedereen in de Onafhankelijk Delft fractie.

TOPhtml5 logo Valide CSS!