Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 30 oktober 2015 | 16h48 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Cees Huizer en Dallas Green, dancing to the sound of Wilful
This lovely couple gave away quite a show at the Joffer. Your dance was beautiful, thank you!

TOP

delft
vrijdag | 30 oktober 2015 | 13h44 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stoffer_ninaber_schout_nuhn_de_groot_bas_verkerk_foto_fred_nijs_20151026.jpg

Foto Fred Nijs.

Persbericht gemeente Delft:
Redders ontvangen medaille


Op 29 mei raakte een fietser in het water van de Buitenwatersloot en kwam niet meer boven. Vijf voorbijgangers hebben het slachtoffer onmiddellijk uit het water gehaald, zijn gestart met reanimeren en hebben de ambulance gewaarschuwd. De redders zijn maandag 26 oktober door het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroond met een bronzen medaille. De burgemeester reikte op het stadhuis de medailles namens de Maatschappij uit.

Op de foto vier van de vijf redders; van links naar rechts: mw. Stoffer, dhr. Ninaber, dhr. Schout en mw. Nühn. Verder op de foto, dhr. de Groot en de burgemeester.

TOP

delft
vrijdag | 30 oktober 2015 | 09h34 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930.jpg

ris.delft.nl - Begrotingsbehandeling cie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 28 oktober 2015

... De gemeenteraad besluit op donderdag 5 november over een begroting die voor 2016 bijna en vanaf 2017 helemaal sluitend is. De stadsschuld blijft echter de komende jaren hoog en de weerstandscapaciteit broos.

In een algemene reactie op de standpunten van de fracties liet burgemeester Bas Verkerk een optimistisch geluid horen. Hij zei namens het college het gevoel te hebben dat Delft loskomt van het dieptepunt en de goede kant opgaat naar een positief perspectief. Wethouder Aletta Hekker (financiën) voegde daaraan toe dat ze er vertrouwen in heeft dat de provincie het preventief toezicht opnieuw gaat bezien en wellicht gaat bijstellen. Dat zou betekenen dat Delft in 2016 financieel weer grotendeels op eigen benen staat.

In een kort debat met D66 maakte STIP ook duidelijk bijzonder blij te zijn met de kans die Delft krijgt om het Straatje van Vermeer in het Prinsenhof te exposeren. Het aanpassen van de expositieruimte in het museum kost de gemeente zes ton en de tentoonstelling zelf twee ton. Daarnaast is in de begroting een bedrag van vier ton garantstelling opgenomen. ... STIP sprak over een unieke kans en die niet meer terugkomt. Wethouder Ferrie Förster lichtte toe dat het museum het geld nodig heeft om een expositieruimte te maken die past in de eredivisie van musea.

TOP

delft
donderdag | 29 oktober 2015 | 14h49 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_anbo_20150200.gif

ANBO Delft - mededeling van Jan Kroon

Tenslotte nog een mededeling:
Als secretaris heb ik de afgelopen weken diverse mailtjes en telefoontjes ontvangen van leden, die hun lidmaatschap van de ANBO wilden opzeggen.
Daar het bestuur van ANBO-Delft geen toegang meer heeft tot de ledenadministratie, kunnen wij dat verzoek niet meer in behandeling nemen.
Indien u van plan bent om een dergelijke stap te zetten dan dient u u zich als lid af te melden bij de administratie te Woerden uiterlijk voor 1 december 2015:
per mail servicecenter@anbo.nl
telefoon: 0348-466690
met vriendelijke groet,
Jan H. Kroon

TOP

delft
donderdag | 29 oktober 2015 | 08h31 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De bewoners van Nieuw Delft ontwerpen zelf hun woning.
Alleen de maatvoering LxBxH is nog een voorwaarde.
De GroenLinkse wijsneuzen in de raad zijn overcompleet!
Wat zien we: de markt ontwikkelt en niet de politiek.
hfvh

delft_nieuw_delft_zelfbouwen.jpg

-----

delft.groenlinks.nl - Raad verliest grip op Gebiedsontwikkeling Spoorzone

In de Spoorzone wordt globaal bestemd. In de bestemmingsplannen worden eigenlijk alleen nog maar de lengte, de breedte en de hoogte van bouwwerken vastgelegd. Zelfs de bestemming staat niet vast. Er is sprake van zogenaamde vraaggestuurde planologie. Nu de economie weer aantrekt staan ontwikkelaars te trappelen om plannen te realiseren. Maar wat blijft er over van de regels van de raad als OBS onverstoorbaar door gaat met plannen voor de invulling van de kavels en in rap tempo contracten (anterieure overeenkomsten) sluit met ontwikkelaars? Hoe houdt de raad grip op plannenmakers en investeerders die zich niet geremd voelen door welk kader dan ook?

TOP

delft
donderdag | 29 oktober 2015 | 01h53 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_elektromagnetische_spectrum.gif

-----

ris.delft.nl - 2303945 - Stop UMTS: hulp gevraagd voor burgers die ziek zijn door straling van draadloze communicatie.pdf

24 oktober 2015

Aan de colleges van B&W en gemeenteraadsleden van alle gemeenten in Nederland

Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie

Geachte burgemeester de heer Verkerk, wethouders en gemeenteraadsleden,

Met deze brief vragen wij aandacht en hulp voor burgers in Nederland die ziek geworden zijn door de elektromagnetische straling van de zich almaar uitbreidende draadloze communicatie: zendmasten, wifi, smartphones, enz. Velen van hen zijn ernstig ziek, arbeidsongeschikt geworden en wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken in ons land of elders. Overal is wifi en elke dag komen er zendmasten bij. Er zijn kinderen die geen onderwijs meer kunnen volgen vanwege wifi in school.


lees meer ...

Elektrogevoeligen dienen eindelijk serieus genomen te worden. Zij hebben vaak ernstige lichamelijke klachten maar krijgen geen medewerking van overheidsinstanties. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd door: de werkgever, gemeente, artsen, GGD, antennebureau, arbodienst en UWV, zonder dat er een oplossing komt.

De Gezondheidsraad (GR) beweert dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm, die alleen rekening houdt met opwarming van ons lichaam. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR genegeerd, evenals de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD, KEMA en RIVM samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door elektromagnetische velden/straling veroorzaakt kunnen worden, zie: http://www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en elektrohypersensitiviteit (EHS) personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke kansen te bieden.

De Raad van Europa pleitte in 2011 voor stralingsreductie en maatregelen om elektrosensitieve personen te beschermen, waaronder het creëren van stralingsvrije gebieden. De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In veel landen, waaronder België en Frankrijk, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen. In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen.

Compilatie. Een overzicht van de situatie in de wereld en de genomen maatregelen vindt u in: http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf Petitie. In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg naar aanleiding van een petitie (2015) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie: http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot uiteindelijke erkenning en schadeplichtigheid.
Daarom verzoeken wij u nadrukkelijk om:
• terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van zendmasten en het voorzorgsprincipe te hanteren zoals bijvoorbeeld is gedaan door de gemeente Hilversum, zie: 2 http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/3486980/betere-bescherming-gezondheidhilversummers.aspx
• gebieden te creëren die vrij zijn van zendmasten en wifi, ook openbare ruimten, waaronder scholen en bibliotheken.
• voor personen die elektrohypersensitief zijn stralingsvrije of tenminste stralingsarme huisvesting te regelen of via subsidies de mogelijkheid te bieden om hun huis afdoende af te schermen.
We besluiten ons verzoek met een uitspraak van Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, die al in het jaar 2000 in een interview zei:
"I have no doubt that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields."
Sindsdien is het probleem alleen maar erger geworden. Wij rekenen op uw begrip en daadkracht.
Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Dr. Leendert Vriens, webmaster www.stopumts.nl
Knegsel
T: 0497 513449
E: eke.vriens@gmail.com

Ons verzoek wordt mede ondersteund door:
- Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit) www.stichtingehs.nl
- Verminder-electrosmog www.verminder-electrosmog.nl
- Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS) www.stralingsrisicos.nl
- Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) www.nibe.org
- Stichting Kennisplatform EMS* www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org
- Vereniging Meetspecialisten EMS www.vemes.nl
- CPLD vereniging voor licht- en stralingsgevoeligen www.cpld.nl
- Partij voor MenS en Spirit www.mensenspirit.nl
- Zeeuws Platform Stralingsrisico www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
- EHS Patiënten- en Belangenvereniging Nederland i.o www.ehspatientenverenigingnl.nl
- Stichting MCS (Multiple Chemical Sensitivity) www.stichtingmcs.nl
- WareVolksPartij www.warevolkspartij.nl
- Onderwijsnetwerk HARTverwarmendWijs www.hartverwarmendwijs.nl
*ElektroMagnetische Straling

TOP

delft
donderdag | 29 oktober 2015 | 01h18 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft cartoon_20110814.jpg

-----

ris.delft.nl - 2303932 - Burgerbrief: omgevingsvergunning dansschool Wesseling.pdf

Geachte B&W,

Bewoners Buitenwatersloot Kogelgieterij, boerderij Merlot, Kluizenaarsbocht, Siberië te Delft maken bezwaar tegen het feit dat dansschool Wesseling een omgevingsvergunning heeft aangevraagd op het pand Naaktgeboren (Buitenwatersloot 327) 16-10-2015.

De haalbaarheid heeft dansschool Wesseling heel Delft opgeroepen via de Delftse Post om via e-mail te reageren. Zelfs mensen uit Groningen. Maar wij bewoners buurten “Buitenwatersloot Kogelgieterij, boerderij Merlot, Kluizenaarsbocht, Siberië te Delft” willen niet dat dansschool Wesseling zich hier gaat vestigen en de haalbaarheid betreft ons.

Dansschool Wesseling zegt dat bedrijven die aan de Buitenwatersloot gevestigd zijn parkeerplaatsen aanbieden.
Een buurtbewoner is dit nagegaan en het blijkt niet waar te zijn, ze hebben de parkeerplaatsen zelf nodig.
Tijdens de info-avond van dansschool Wesseling op de kans op parkeervergunning in de wijken verschuiven ze het parkeerprobleem, dat het Gemeentelijke parkeerbeleid onafhankelijk is van hun bedrijfsvoering.
Met andere woorden zoek het maar uit.
Het enige waar dansschool Wesseling geïnteresseerd is, is hoe ze hun zakken kunnen vullen.


lees meer ...

Hoe kan de Gemeente Delft toestemming geven aan een dansschool midden tussen de rustige nostalgische wijken Buitenwatersloot Kogelgieterij, boerderij Merlot, Kluizenaarsbocht en Siberië te Delft.

Dansschool Wesseling is van plan om overdag, avond les te geven en vrijdagavond tot 11.00 uur ’savonds vrij dansen, eerst vertelden Bart Wesseling dat de zaterdagavond 1.00 uur afgelopen zou zijn, de volgende info-avond 1.30 uur. Dus hij houdt zich niet aan tijden! Behalve zondag is het bedrijf 6 dagen in de week open en wij zitten met de overlast. Deze zaterdagavonden zijn thema-avonden. Wel ik heb zelf gezien toen zij bij het Spoor zaten en de thema-avond was Salsa-avond er zeker 400 man met elkaar in gevecht waren “het leek wel oorlog”.
En dat komt voor mijn deur.

We wonen hier in een fijne omgeving en als dansschool Wesseling hier zou vestigen is de overlast niet meer te overzien en ‘rustig woongenot’ ver te zoeken.
- Geluidsoverlast (harde muziek);
- Komende en vooral gaande mensen met een borrel op;
- Hangjongeren;
- Slapeloze nachten;
- Parkeeroverlast overdag, ’s-avonds en in het weekend;
- Bij parkeeroverlast worden omwonende straks opgezadeld met een dure parkeervergunning;
- Telkens de politie bellen, die echt niet voor elk uit de hand gelopen thema-avond komt opdraven;
- Moeten we door de overlast in de zomer onze ramen sluiten;
- Daling van de huizenprijzen rondom de locatie.

Graag zou ik van U willen vernemen of U hier iets aan kunt doen.

Met vriendelijke groet,
Namens de buurtbewoners,
Anne-Marie van Atten-Kouwenhoven

TOP

delft
woensdag | 28 oktober 2015 | 23h59 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930.jpg

ris.delft.nl - SOCIAAL DOMEIN BUIGT ZICH OVER BEGROTING

In de commissie Sociaal Domein zijn tijdens de vergadering over de programmabegroting 2016-2019 op dinsdag 27 oktober door verschillende fracties wijzigingsvoorstellen aangekondigd om de begroting op diverse punten aan te passen.

... Hoewel er door diverse fracties waardering werd uitgesproken voor het werk van de SP kreeg het alternatieve begrotingsconcept niet veel steun in de commissie.

... De VVD constateerde een consequent SP-geluid, maar liet al meteen weten er niet mee te zullen instemmen.

... D66 kondigde twee moties aan. De partij overweegt een motie om onterecht geïnde boetes door de gemeente terug te laten betalen ...

... vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters. Stadsbelangen kent de cijfers van het aantal uitvallers, maar wil weten op welke scholen ze zaten.

... Onafhankelijk Delft hield een emotioneel betoog over hulpbehoevende Delftenaren die door de gewijzigde rijksregels van de gemeente niet meer de hulp krijgen die ze wellicht nodig hebben.

TOP

delft
woensdag | 28 oktober 2015 | 12h32 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_rotterdam_wervelstorm.jpg

wervelstorm.com - ROTTERDAM IN LONELY PLANET´S TOP 5 BESTE STEDEN TER WERELD

door RENÉ QUIST

Rotterdam in Lonely Planet´s top 5 beste steden ter wereld
ROTTERDAM – De populaire reisgids Lonely Planet heeft Rotterdam op nummer 5 gezet in haar top 10 van ´top cities in the world´. Volgens de ...
Source: Google News Rotterdam in Lonely Planet´s top 5 beste steden ter wereld

TOP

delft
woensdag | 28 oktober 2015 | 13h08 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_natuurwerkdag_delft.jpg

delft.groenlinks.nl - Natuurwerkdag 2015

Samen buiten aan de slag; Natuurwerkdag zaterdag 7 november

In het hele land gaan vrijwilligers massaal aan de slag om in de natuur te werken. GroenLinks Delft gaat dit jaar aan de slag bij De Delftse PROEFtuin.

Doe ook mee en meld je aan!

Van de werkzaamheden op natuurwerkdag worden foto's gemaakt die ingezonden worden als #parismoment.

TOP

delft
woensdag | 28 oktober 2015 | 12h58 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gl_201501.gif

delft.groenlinks.nl - GroenLinks wil revolverend fonds Sociaal Domein'

Voorkomen is beter dan genezen. Met die gedachte stelt GroenLinks het ‘Revolving fund Sociaal Domein’ voor tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 27 oktober. Partners kunnen op dit fonds een beroep doen voor innovatieve projecten binnen het sociaal domein gericht op preventie. Hierbij geldt de voorwaarde dat zij het toegekende bedrag ook kunnen terugverdienen. Daarmee ontstaat er een win-win situatie. De Delftenaar is beter af met een goede gezondheid en de gemeente bespaart omdat er minder gebruik gemaakt wordt van voorzieningen.

TOP

delft
dinsdag | 27 oktober 2015 | 04h28 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Onafhankelijk Delft onderzoekt bankroet Spoorzone.
Een heldere analyse beschreven in Jip en Janneke taal!
In deel IV de eindconclusie: Delftse politiek zat te slapen!
hfvh

delft_scopes_spoortunnel_delft.gif

Van Scope 1 de geheel viersporige tunnel, tot scope 4 een enkelvoudige tweesporige tunnel.

onafhankelijkdelft.nl - Wie is schuldiger aan spoorzone bankroet? PvdA, GroenLinks of D66?

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

... Maar mede door aanhoudende kritiek van Leefbaar Delft (Stoelinga) op de onbeheersbare risico’s voor Delft liet Rik Grashoff wel ontsnappingsclausules in de overeenkomst opnemen.

... Wordt vervolgd tot deel IV de eindconclusie

TOP

delft
dinsdag | 27 oktober 2015 | 03h12 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_delftvoorelkaar.jpg delft_logo_seh.gif

delft_beweegcoach_delft_met_sporter.jpg

PERSBERICHT
Kies je aangepaste sport!


Als je een beperking hebt dan kan het lastig zijn een sport te vinden die bij je past. Ook is niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden zijn binnen jouw gemeente. In Delft zijn veel sportverenigingen die naast regulier sportaanbod ook aangepast sportaanbod aanbieden.

Dit najaar is er een tweede editie van het programmaboekje Kies je aangepaste sport uitgebracht. Ook deze periode hebben we speciaal voor jou een aanbod gecreëerd waarbij je kosteloos kennis kan maken met één of meerdere verenigingen bij jou in de buurt. Misschien is voetbal, zwemmen, hockey of zelfverdediging wel iets voor jou?

Ben je tussen de 6 – 99 jaar en ben je nieuwsgierig naar welke sporten jij ook met jouw beperking kunt beoefenen? Bekijk dan het programma online op
http://se-haaglanden.nl/onbeperkt_aangepast_sporten
of neem telefonisch contact met ons op via 015 - 241 11 51. Samen met beweegcoach Ivy Kahlmann van VTV/MEE helpen wij je graag verder met het vinden van een geschikte sport.

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 01h42 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor veiligheid!
De nieuwe en verlegde trambaan van lijn 1 wordt maandag 26 oktober 2015 in gebruik genomen. Op de Westvest rijdt de tram dan op zijn definitieve plek. Op de tijdelijke oversteek voor alle soorten verkeersdeelnemers op de Phoenixstraat nabij de Binnenwatersloot is er een verkeersdrukte van belang.

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 00h30 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_phoenixstraat_000_verleggen_tramrails_20151019155930_a.jpg

delft_westvest_000_verleggen_tramrails_20151020113905_a.jpg

delft_westvest_000_verleggen_tramrails_20151020111404_a.jpg

Delft. Vandaag rijdt tramlijn 1 op de Westvest over de definitieve trambaan!

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 00h04 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_westplantsoen_bladeren_20151023152316_a.jpg

Delft, Westplantsoen. Herfst, de bladeren vallen weer van de bomen!
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 00h03 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_sb_2014.gif

stadsbelangendelft.nl - Geen Kerstboom op markt Delft?

Reacties:

Herman Weyers: Tsja, dat is nu precies de reactie waarvoor de ondernemers zo bang waren. Raadsleden die met hun vingers niet uit de portemonnee van anderen kunnen blijven.

Ivo: Maar U kunt met de pet rond tijdens de gemeenteraad, en het bedrag is bij elkaar, of voelen de Heren en Dames politici zich niet geroepen en bevestigt U daarmee het algemeen geldende vooroordeel? U verdient prima, en vele schouders… enfin U begrijpt mijn punt.

Aad Meuleman: De opmerking over raadsleden die in andermans portemonnee graaien is bijzonder of bedoel je de extra OZB verhoging en invoering hondenbelasting, die wordt voorgesteld door het college, waarin de VVD is vertegenwoordigd?

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 00h02 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Facebookpagina Geen AZC in Delft

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Nieuwe facebook pagina: https://www.facebook.com/geenazcindelft en
teken gelijk hun petitie:
http://www.petities24.com/geen_azc_in_delft

TOP

delft
maandag | 26 oktober 2015 | 00h01 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_pvda.gif

delft_sebastiaansbrug-pvda.jpg

pvdadelft.nl - excursie sebastiaansbrug

door Bert Brehm, raadslid PvdA

Dat Delft een hele mooie stad is, hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar hoe vaak bent u bewust van de mooie plekjes in Delft? Staat u weleens stil bij de politiek die er schuilt achter een gebouw of brug?

Op 16 november organiseert de PvdA Delft samen met de JS Den Haag Leiden een stadswandeling door Delft. Naast dat we langs mooie plekjes komen en u feitjes hoort die u (hopelijk) nieuw in de oren klinken, heeft de wandeling ook een politiek thema.

Bert Brehm zal ons alles vertellen over de ins and outs van de Sebastiaansbrug; hopelijk met een bezoek aan de basculekelder (geen garantie). Na afloop van de stadswandeling zal er geborreld worden in 't Boterhuis. Daar zullen meer leden van de Delftse fractie aansluiten. Tijdens de borrel is er ruimte voor een goed inhoudelijk gesprek met de fractie en met elkaar.

Wanneer: Maandag 16 november
Start wandeling: 19:00, Markt 15-17a
Borrel: Vanaf 20:00/ 20:30, 't Boterhuis, Markt 15-17a, Delft
Wie: Bert Brehm
Wat: Politieke stadswandeling en borrel

We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer meewandelen op 16 November. U kunt u aanmelden op tessaspiering@gmail.com
Graag tot ziens op 16 november.

TOPhtml5 logo Valide CSS!