Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 20 juni 2015 | 05h02 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft dvda_beeldmerk_kl.jpg

topdelftdesign.nl - Dag van de Architectuur
op 20-06-2015 om 10:00-17:00 uur in o.a. Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Op zaterdag 20 juni a.s. vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. In heel het land worden op deze dag gratis activiteiten georganiseerd. Er wordt aandacht gevestigd op het rijke aanbod van architectuur in Nederland, dat andere dagen van het jaar zo vanzelfsprekend aanwezig is. Architectuur Lokaal verzorgt het landelijke podium voor deze dag, het thema dit jaar is ‘Nieuw Nederland’.

Als je op deze pagina naar beneden scrolt vind je een overzicht van de activiteiten op de Dag van de Architectuur 2015 in Delft.

Op 20 juni worden bij het station, Prinsenkwartier en tevens bij alle deelnemers flyers uitgedeeld worden met een overzicht van de deelnemende locaties en het dagprogramma;

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met Michiel Kroese.

www.dagvandearchitectuur.nl

TOP

delft
zaterdag | 20 juni 2015 | 04h55 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_sp_delft_20150101.gif

delft.sp.nl - HERSTELPLAN IS EEN AANFLUITING
Het herstelplan dat wethouder Hekker (D66) naar de gemeenteraad heeft gestuurd, is een aanfluiting vindt de SP fractie. Raadslid Tom Zonneveld: "Delft zit in de grootste financiële problemen die de stad in haar hele geschiedenis gekend heeft en de wethouder komt met een herstelplan waarvan het grootste deel absoluut onhaalbaar is." "Dit is geen herstelplan, dit is een uitstelplan."

TOP

delft
zaterdag | 20 juni 2015 | 04h47 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stipdelft.nl - Hoe zorgt de gemeente ervoor dat meer bedrijven in Delft vestigen?
Op maandag 8 juni heeft het bestuur van STIP een lunchlezing in de UB georganiseerd. In een volle HIVE zaal hebben Patrick Rogiers, managing director van 3M Benelux, en Jan Roels Sikkens, projectmanager van de gemeente Delft, uitgelegd hoe er in Delft wordt gewerkt aan het versterken van de economie door gebruik te maken van de aanwezige, kansrijke, kenniseconomie.

TOP

delft
vrijdag | 19 juni 2015 | 18h57 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_gemeenteraad_26maart2015.jpg

ris.delft.nl - Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur het donderdag 18 juni
Voor het college is het klip en klaar. De financiële problemen van de stad worden volgens het college veroorzaakt door aan externe factoren en de grens van nog verder bezuinigen is vooralsnog bereikt.
... eerst de discussie moet worden gevoerd over de onevenwichtigheid in het Gemeentefonds, waarbij onder de centrumfunctie van Delft onvoldoende in geld voor de stad tot uitdrukking wordt gebracht.

... Stadsbelangen ... constateerde dat Delft geen sterk college heeft. Een echte start van het herstel zou volgens deze fractie moeten beginnen met een wisseling in de samenstelling van het college. In plaats van om helpende handen te vragen, zou het college zelf de handen uit de mouwen moeten steken en de regie moeten nemen om over grenzen van nieuwe bezuinigingen en lastenverhogingen heen te kijken, zo stelde de fractie.

Onafhankelijk Delft was duidelijk. Die fractie heeft genoeg van wethouder Hekker. In de ogen van deze fractie faalde de wethouder door een niet-sluitende begroting 2015 te laat in te dienen en mist ze daadkracht en kennis. De fractie kondigde aan dat ze in de raadsvergadering op 2 juli de wethouder naar huis wil sturen via een motie van wantrouwen.

TOP

delft
vrijdag | 19 juni 2015 | 09h53 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_sb_2014.gif

stadsbelangendelft.nl - Vervanging Delfts college begin herstel
Toen ik de Kadernota door de spelling control van mijn computer liet gaan, werd aangegeven, dat het woord ‘herstelplan’ correct was geschreven. En hiermee kwam ik gelijk aan het eind van mijn ‘complimenten’ voor dit college. Want hoe serieus neemt het college zichzelf met het voorleggen van dit herstelplan aan de raad?

Dit zwakke herstelplan verbaast ons niet, en naar wij vandaag begrepen ook de Provincie niet, want het huidige college is naar onze mening geen sterk college. Dat moeten de doorgewinterde Provinciale- en Rijk bestuurders toch ook in de gaten hebben. Overigens hebben wij dat bij eerdere colleges ook al geconstateerd. Ik sprak daarover tijdens de Algemene Beschouwingen op 28 september 2007. Daar maakte onze fractie tevergeefs al opmerkingen over het hoge aantal fte’n in onze ambtelijke organisatie, maar niemand die toen bereid was hier serieus naar te kijken. En nu met de botte bijl door het fte’n bestand, waarbij wij grote zorgen hebben over wat dit betekent voor de dienstverlening voor onze inwoners. In 2012 gaven we al aan dat als Delft zo door gaat, Delft straks failliet is.

lees meer ...

Wij hadden het vertrouwen in dit college al enige tijd geleden opgezegd. Dat neemt niet weg, dat wij altijd bereid zijn ons standpunt te herzien als daar aanleiding toe is. Dat is niet het geval. Collegeleden die nu al over elkaar heen struikelen over de kinderboerderijen. Dat oogt niet sterk.

Een echte start van het herstelplan moet beginnen met wijzigingen in de samenstelling van dit college. Wij roepen de coalitiepartijen op hier snel werk van te maken. Hierbij ligt ook een grote verantwoordelijkheid voor de grootste fractie (D66) in deze raad, dankzij Alexander Pechtold – een man voor de toekomst, die dat altijd wel zal blijven. Het kan zo echt niet langer.

De Kadernota begint met hoe mooi en geweldig Delft is, maar nog geen alinea verder beschrijft de nota de harde werkelijkheid. Structureel te kort, hoge lokale lasten, negatief eigen vermogen, schuldenlast, preventief toezicht Provincie. Het is allemaal waar, maar met deze marketing beschrijving kunnen we beter spreken van Failliet Delft in plaats van Nieuw Delft.

Wat opvalt is, dat het college alles afschuift op externe factoren. Geen moment wordt in de eigen spiegel gekeken. Het college wijst onder andere op onvoldoende structurele bijdrage vanuit het gemeentefonds voor onze centrumfunctie. Je mag dat vinden, maar dat is niet de reden van de financiële situatie waar Delft in zit en bovendien hadden vorige colleges hier al werk van moeten maken. Dit nog afgezien van het gegeven dat Provincie en Rijk heel anders denken over Delft als centrumgemeente.

Wethouder Hekker kan wel stellen dat de gezamenlijke overheden bij het Delftse probleem moeten optrekken, maar de harde werkelijkheid is, dat tot op heden geen enkele overheid dan wel buurgemeenten een euro extra aan Delft wil uitgeven. Ja, we krijgen wel vele aanbevelingen aangereikt en dat is prima, maar dat leidt op korte termijn zeker nog niet tot financieel herstel. Het college kiest met het herstelplan voor de helpende hand scenario en dat moet dan uiterlijk november 2015 resultaat opleveren. Anders moeten we toch de art. 12 status aanvragen. Inmiddels is wel duidelijk dat de helpende hand in deze participatiesamenleving, anders dan het geven van aanbevelingen, niet te verwachten is van andere overheden en buurgemeenten. Het college kan, denken wij, de samenvatting opbrengst herstelplan van 6,4 miljoen onder 4.6 alvast doorstrepen.

Ook duidelijk is dat het maar zeer de vraag is of Delft in aanmerking komt voor een art. 12 status. De presentaties van de Provincie en het Ministerie geven het beeld dat een dergelijke status er voor Delft niet inzit, omdat deze overheden van mening zijn dat Delft nog genoeg zelf kan doen om financieel gezond te worden. Bovendien heeft een eerdere presentatie ons geleerd, dat de art. 12 status geen luilekkerland is. De eerste sheet van deze presentatie staat ons nog vers in het geheugen. Een beer met een pot honing met daaronder de tekst ‘dit is art. 12 niet’.

Dat leidt bij Stadsbelangen Delft tot de gedachte dat Delft in eerste instantie alles op alles moet zetten om de regie in eigen hand te houden. Dit betekent dat de raad en het college in samenwerken met onze inwoners over grenzen heen moeten stappen, waarbij het vooral van belang is dat Delft haar strategie richt op het kopen van tijd. Niet vasthouden aan de kreet ‘de grens is bereikt’, maar naar mogelijkheden kijken om grenzen te verleggen. Hierbij moeten we zeker meewegen, dat het afstoten van voorzieningen gemakkelijker is, dan het op termijn opnieuw opbouwen daarvan. Delft moet wel aantrekkelijk blijven.

Op dit moment is onze conclusie, dat de Provincie en het Rijk niet zoveel op hebben met ‘de grens is bereikt’ en de ‘helpende hand’. Stadsbelangen Delft wil zo snel mogelijk een overzicht zien, waarin wordt aangegeven welke maatregelen we over de collegegrenzen nog kunnen nemen, wat dit dan op dat moment voor onze stad betekent en vooral op welke termijn Delft dan weer financieel gezond kan zijn als we over grenzen heenstappen.

Laat er geen misverstand over bestaan. Stadsbelangen Delft wil zo veel mogelijk extra pijnlijke maatregelen voorkomen, maar als het college en deze raad het lef hebben om samen met onze inwoners door te bijten, dan zijn wij ervan overtuigd dat Delft zo snel mogelijk weer financieel gezond kan worden. Dan houden we de regie in eigen hand in plaats van dat andere overheden straks ons hun wil opleggen. Bij het kijken over de collegegrenzen moet alles bespreekbaar zijn, zoals:
– vervanging collegeleden
– een wethouder minder
– vervanging collegeleden
– een wethouder minder
– verkoop stadskantoor, wellicht bovenverdieping verbouwen tot luxe appartementen?
– nog meer afstoten van taken
– uitstellen geplande investeringen, vooral idealistische investeringen
– meer inkomsten genereren uit binnenstedelijk grondgebied
– meer woningen bouwen in Spoorzone (hogere torens?)
– OZB
– aantrekken sterke commerciële onderhandelaar
– subsidies extra kritisch bezien
– lening afsluiten voor langere periode tegen lage rente
– promotie Delft nationaal en internationaal verbreden en activeren
– bijdragen vragen van succesvolle kennisbedrijven
– investeringen in kennisbedrijven kritisch bezien
– benut ideeën vanuit de stad om inkomsten te genereren zonder vast te houden aan ambtelijke grenzen (hierbij ook oproep doen aan inwoners om mee te helpen denken in oplossingen. Jaren terug is aan bewoners ook gevraagd om het geld van de EZH aandelen te helpen opmaken)
– stoppen met bouwen van nog meer studenten woningen. Studentenwoningen brengen via de berekening van de VNG minder geld in het Delftse laatje.

Stadsbelangen Delft kiest voor eigen regie.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

TOP

delft
vrijdag | 19 juni 2015 | 07h40 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft knipsel_sturingstaken_bb.gif

binnenlandsbestuur.nl - GEMEENTEN NIET VOORBEREID OP AANSTUREN CORPORATIES
Slechts een kleine 10 procent van de gemeenten is volledig voorbereid op de nieuwe Woningwet die op 1 juli ingaat. Een op de drie heeft met de corporaties en huurdersorganisaties gesproken over hoe zij hiermee om willen gaan. Nog eens een derde van de gemeenten heeft zich alleen nog maar laten informeren. 10 procent heeft nog helemaal niets gedaan.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 20h48 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Stadsborrel

Om gemeenteraadsleden en Delftenaren met elkaar in contact te brengen, wordt voortaan een maandelijkse Stadsborrel in het Rietveld Theater georganiseerd. Informatie: Tom Wagemans, tel.: 015-261 27 56 of etpholland@delfiade.eu.

De eerste Stadsborrel is vrijdag 24 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Rietveld Theater aan het Rietveld 49. Daarna volgen bijeenkomsten op 21 november, 23 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni.
Toegang gratis.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 16h59 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

vvddelft.nl - Kinderboerderij en financiën
Jammer genoeg heeft onlangs de winnaar van de aanbesteding van de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof aangegeven het toch niet voor elkaar te krijgen. Als een belangrijke reden gaven zij op dat er te veel eisen gesteld worden door de gemeente. Juist hiertegen heeft de VVD nog voor de verkiezingen gewaarschuwd: laat de beste business case de ruimte, maak het openhouden van de kinderboerderij prioriteit, en niet ook nog allerlei belangen van verschillende groeperingen. De VVD is ervan overtuigd dat wanneer we initiatieven voldoende ruimte laten het gaat lukken om de kinderboerderij open te houden. De gemeente Delft zal dus terughoudend moeten zijn met verstikkende regeltjes en/of wensen.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 11h11 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft pascale_georgopoulou.jpg

Pascale Georgopoulou raadsgriffier in Amstelveen.

raadsledennieuws.nl - Verantwoordelijkheid
Het is gaan heten het D1000 manifest, de resultaten van het begin juni in Apeldoorn gehouden gesprek tussen duizend mensen over de invulling van de lokale democratie. Wat schort er aan en hoe dat op te lossen? I was there! Het was leuk, er kwam veel energie los en die georganiseerde chaos was ontwapenend. De dag leverde tien statements op, zoals “stop met in de weg lopen”, “partijpolitiek staat echte democratie in de weg” en “de agenda van de straat op tafel in de raad”. En leverde ook concrete voorstellen op, zoals de instelling van een burgertoetsraad via loting, themapolitiek door middel van dialoog en meer ruimte voor experimenten.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 10h36 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_gemeenteraad_26maart2015.jpg

ris.delft.nl - verslag dinsdag 16 juni overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein
MEERDERHEID STEUNT AFWIJZING SCHOOLAANVRAAG
INKOOPPLAN JEUGDHULP
BESCHERMD WONEN
MANTELZORG

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 10h23 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft visual_of_canal.jpg

mx3d.com - MX3D is to 3D print a steel bridge. Really.
With our robots that can “draw” steel structures in 3D, we will print a bridge over water in the center of Amsterdam. We research and develop groundbreaking, cost-effective robotic technology with which we can 3D print beautiful, functional objects in almost any form. The ultimate test? Printing an intricate, ornate metal bridge for a special location to show what our robots and software, engineers, craftsmen and designers can do.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 10h19 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

binnenlandsbestuur.nl - VNG BOTST MET FISCUS OVER GRONDEXPLOITATIE
Het overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) met de Belastingdienst over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor grondbedrijven is gestaakt.
De Belastingdienst kwam tijdens het ambtelijk overleg volgens de VNG ‘met ingrijpend nieuwe gezichtspunten’ waarvan de gevolgen voor gemeenten zijn niet te overzien. Daarom is besloten het overleg stop te zetten.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 09h06 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft aletta_hekker_bb.jpg

binnenlandsbestuur.nl - NOODLIJDEND DELFT WEIGERT OZB TE VERHOGEN
... Overigens zijn er behalve financiële ook politieke problemen bij de gemeente Delft, die mogelijk met elkaar te maken hebben. Een half jaar geleden concludeerde de Delftse Rekenkamer namelijk dat de gemeenteraad van Delft 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken is bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat zou onder meer komen doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen, aldus de Rekenkamer.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 03h01 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft heilige_geestkerkhof_lantarenpaal_20030612160536_a.jpg

Delft, Heilige Geestkerkhof.

delftopzondag.nl - Leo Quack Nachtburgemeester van Delft
... Ten slotte heb ik nog een tip voor hen die daarover gaan. Als je de stationshal uitloopt, zie je van die lelijke moderne lantaarnpalen. Ik zou ervoor pleiten de route naar de stad te markeren met van die prachtige antieke lantaarnpalen die in de stad staan.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 02h52 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft airbus_e_fan.jpg

zdnet.be - Airbus toont zijn allereerste elektrisch vliegtuig
Tijdens de Paris Air Show werd een prototype van het E-Fan 2.0 vliegtuig voor het eerst getoond. Doordat het vliegtuig is gemaakt uit koolstofvezelmaterialen weegt het slechts 500 kg. In de vleugels van het vliegtuig liggen 120 lithium-ion-polymeerbatterijen, welke stroom voorzien aan twee 30 kW-motoren. Het vliegtuig kan een snelheid behalen van net geen 220 km/uur.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 02h42 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft groenlinks_wethouder_brandligt_oefent_pistool_schieten_vaardigheid_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - GroenLinks wethouder Stephan Brandligt oefent pistoolschieten
Volgens VVD wethouder Lennart Harpe twiet is zijn GroenLinks collega al zeer vaardig in het pistoolschieten. Typisch GroenLinks natuurlijk.

TOP

delft
donderdag | 18 juni 2015 | 02h29 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft johannes_nepomuk_praag.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Nieuwe naam voor de St. Sebastiaansbrug: Johannes Nepomukbrug
Het schandalige politieke gepruts rond de Sint Sebastiaansbrug is ons al 10 jaar een doorn in het oog. Wel onderhoud, geen onderhoud. Wel een nieuwe brug, geen nieuwe brug. Wel een tram erover, geen tram erover. Het is om gek van te worden. En ondertussen stromen de miljoenen van de Delftse belastingbetaler door de Schie richting de Noordzee. Een ramp. Ik wil de brug dan ook een nieuwe naam geven: de Johannes Nepomukbrug.

TOP

delft
woensdag | 17 juni 2015 | 18h24 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl/zuid-holland/delft - CDA presenteert Aanvullend Herstelplan voor Delft
7 – Perspectief op lagere lasten: OZB op termijn 20% lager
Lokale lasten: er komt een meerjarenplan voor lokale lasten, nog deze collegeperiode wordt het besluit genomen om de OZB-lasten per 2020 meerjarig te laten dalen. Na een aanvankelijke stijging van de OZB om de stad er weer financieel bovenop te krijgen de komende jaren, gaat de OZB vanaf 2020 elk jaar met 1% omlaag, zodat er in 2040 een 20% lagere OZB is.

TOP

delft
woensdag | 17 juni 2015 | 08h13 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft thuisaccu.gif

duurzaamnieuws.nl - Thuisaccu voor huishoudens met zonnepanelen komt er aan
Het opslaan van thuis opgewekte energie kan het zelf opwekken van stroom met zonnepanelen of windmolens nog aantrekkelijker maken. Opvallend is dat niet de energiebedrijven, maar autofabrikanten Tesla en BMW met een oplossing daarvoor komen.

TOP

delft
woensdag | 17 juni 2015 | 06h28 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

architectenweb.nl - Deltawerk gaat groene stroom leveren
Het moet één van de grootste projecten ter wereld worden op het gebied van getijdenstroom en het grootste in Nederland: in de Oosterscheldekering worden vijf getijdenturbines geplaatst.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 12h53 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft snelwegen.jpg

rijnmond.nl - Automobilisten bijna 50 miljoen uur in de file
... In de regio Rijnmond blijft de A20 Hoek van Holland-Gouda een enorm knelpunt. Het stuk snelweg tussen Crooswijk en Terbregsezijn staat op nummer 1 in de file Top 10 die Rijkswaterstaat heeft gemaakt.
De tweede plaats wordt bezet door de A16 Breda-Rotterdam. Daar is het weggedeelte tussen Prins Alexander en Terbregseplein een stuk snelweg met veel vertraging.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 12h28 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft www_hetstraatje_nl.jpg

www.hetstraatje.nl/ - MIX & MATCH JE EIGEN DROOMHUIS
-----

ruimtevolk.nl - Varieer met confectiematen in de woningbouw
Pleidooi voor een scheiding van het gedwongen huwelijk tussen woning en kavel.
Wie goed naar onze woonwijken kijkt, ziet eigenlijk steeds hetzelfde. En dan gaat het niet zozeer over ons gedachtegoed over stedenbouwkundige structuren en patronen, onze smaak in architectuur of onze voorkeur in materiaalgebruik. Die wijzigen nagenoeg ieder decennium. Eén onderdeel lijkt wel in beton gegoten: de combinatie van woninggrootte en kavelmaat. Is dit de laatste horde op weg naar échte vraaggerichte woningbouw? En kunnen we hiermee misschien wel het steeds sneller afschrijven van onze woonwijken voorkomen? vraagt Jeroen van de Ven zich af.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 11h44 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft anthonie_heinsiusstraat_laadpaal_20140722204226_a.jpg

Delft. Laadpaal voor elektrische auto's in de Anthonie Heinsiusstraat.

cmweb.nl - Massaal elektrisch rijden vanaf 2035
Alle vanaf 2035 nieuw verkochte personenauto’s in de Europese Unie zullen elektrisch worden aangedreven. Overheden moeten nog veel maatregelen nemen om te zorgen dat er tegen die tijd voldoende laadpalen en waterstofstations zijn, om te voorkomen dat elektriciteitsnetten overbelast raken en om auto-industrie en automobilist tot vergaande innovatie te bewegen.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 10h45 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft filezwaarte.gif

verkeersnet.nl - Verkeersdrukte Randstad neemt toe
Ten opzichte van vier maanden geleden is vooral in de Randstad de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk is het totaal aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 02h07 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft bestuur_delft_2014.jpg

Van Wissen: het Delftse bestuur gaat bedelen om een paar centen ...

ris.delft.nl - Burgerbrief: reactie op Kadernota 2015 en begrotingsscan door Provincie en Ministerie BZK.pdf

Geachte leden van de gemeenteraad Delft,

Bij dezen mijn commentaar op de Kadernota 2015 en de scan door de provincie ZH en ministerie van Binnenlandse Zaken van de de begroting,

Als een bestuur van een stad zonder enige gene gaat bedelen bij buurgemeenten om een paar centen en vindt dat de verdeling van gelden uit het gemeentefonds drastisch op de schop moeten dan is het toch droevig gesteld met Delft en weet het bestuur echt niet hoe de hazen in de financiële wereld lopen wat een hoge mate van radeloosheid en naïviteit weergeeft.

De scan van de begroting en aanbevelingen door de Provincie en het ministerie van BZK komen er in het kort op neer dat Delft geen cent hoeft te verwachten en de minister rechtstreeks aanstuurt op het buitenspel zetten van de gemeenteraad en B&W en het bestuur via de artikel 12 status voor een aantal jaren gaat overnemen.

De reden van deze bestuursovername is, dat U als bestuurders van Delft al jaren lang in een soort droomwereld leven , wat natuurlijk ook bekend is bij de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris van de Koning in Zuid Holland die het dan ook helemaal gehad hebben met de mooi weer praatjes , het wensdenken, creatief boekhouden en de bestuurscultuur van Delft met als gevolg dat de minister van BZK geen cent meer toevertrouwt aan Delft en wel gedwongen wordt via de artikel 12 status het bestuur van Delft over te nemen omdat het vertrouwen ver onder het nulpunt is gezakt.

Om de kadernota deze keer niet als zoete koek te slikken verwijs ik naar mijn brief van 3 april 2015 ingeboekt bij de griffie onder nummer 1866931 (griffie: gepubliceerd op lijst van ingekomen stukken week 15) en deze brief eens meerdere malen goed te lezen en zonder last en ruggespraak toe te geven dat het voor de bevolking van Delft veel beter zou zijn het bestuur van Delft uit handen te geven.

Een brief die wel een realistisch beeld van Delft geeft, die de oorzaken van het bankroet in het kort en helder weergeeft en die tevens de vloer aanveegt met de mooiweer verhalen dat Delft ongeveer het economisch, kennis, cultureel en ambtelijk centrum en niet te vergeten het vervoersknooppunt is van Europa, Nederland, Zuid Holland of van de regio, niets van dit alles. Delft is niet meer of minder dan een zelfstandige failliete buitenwijk van Den Haag gelegen aan het riviertje de Schie.

Getekend,

A.Th.van Wissen, Delft

-----
Brief 3 april 2015
Gemeente raad van Delft, werkgroep, leden van de onderzoekscommissie bankroet
van Delft,
Postbus 78
2600 ME Delft

Delft, 3 april 2015
Betreft, Raadsonderzoek naar bankroet Delft.
Geachte leden van de gemeenteraad van Delft in het bijzonder leden van de begeleidingscommissie onderzoek naar bankroet Delft.

Als aanvulling op de onderzoeksrapporten van BDO accounts en accountants van de provincie Zuid-Holland naar het bankroet van Delft doe ik U een aantal hoofdoorzaken in chronologische volgorde toekomen waarvoor ik de raad en het college van B&W al meer dan 4 jaar regelmatig heb gewaarschuwd zowel schriftelijk, mondeling als in de media, oorzaken welke geleid hebben naar het eerste bankroet sinds het ontstaan van de stad Delft ruim 769 jaar geleden.
De door mij genoemde hoofdoorzaken aangevuld met de rapporten van BDO accountants en het rapport van de provincie ZH zijn meer dan voldoende en maken het aangekondigde “ raadsonderzoek “ min of meer overbodig.
...

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 01h39 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft 24junisebastiaans_brug_2013_delft.jpg

topdelftdesign.nl - Architectuurcafe: De Toekomst van de Brug

discussie o.l.v. Wytze Patijn, stadsbouwmeester

op 24-06-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De Sebastiaansbrug vormt in Delft sinds 1963 een essentiele verbinding in de stad. Een verbinding die de laatste 5 jaar onderwerp is voor veel discussie. In december 2014 is bekend gemaakt dat de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug aanzienlijke vertraging oploopt. Gemeente, provincie en metropoolregio onderzoeken 3 alternatieve ontwerpen voor de Sint Sebastiaansbrug.

Een geschikt moment om in een breed en open debat de toekomst van de brug te bespreken.
Stadsbouwmeester Wytze Patijn zal in dit Architectuurcafé met betrokkenen een open discussie voeren waarin we over de brug vooruitkijken.

TOP

delft
dinsdag | 16 juni 2015 | 01h26 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft tom_zonneveld_2015_sp.jpg

delft.sp.nl - PROBLEMEN MET TIJDELIJK GEBOUW PRAKTIJKSCHOOL?
De SP heeft vragen aan de wethouder gesteld over het gebouw waar de Praktijkschool tijdelijk zit. Als onderdeel van de verbouwing is er een kas gebouwd die onder andere als aula wordt gebruikt. Het schijnt dat zo gauw de zon erop schijnt, het al snel heet wordt in de kas. SP raadslid Tom Zonneveld: "Op een dag waarop het buiten 15°C is, kan het binnen in de kas in de zon oplopen tot 40°C. Moet je nagaan hoe heet het daar wordt als het buiten rond de 25°C is. Dat is geen fijne leeromgeving."

TOP

delft
maandag | 15 juni 2015 | 18h46 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft lennart_harpe_vvd.jpg

Wethouder Lennart Harpe VVD.

vvddelft.nl - Allesbehalve saai!
Als raadslid schreef ik met enige regelmaat stukjes voor de website van de VVD. Sinds ik wethouder ben is het daar – om onduidelijke redenen - niet meer van gekomen. Dat is jammer, want ik beleefde daar wel plezier aan. En naar ik hoop de lezers ook... Vandaar dat ik de draad weer oppak en u periodiek deelgenoot maak van mijn belevenissen als wethouder van ons mooie Delft. Over regelmaat kan ik u niets beloven, maar aan onderwerpen in ieder geval geen gebrek.

TOP

delft
maandag | 15 juni 2015 | 18h35 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl/zuid-holland/delft/ - Pijnacker-Nootdorp wil helpen bij oplossen studentenkamertekort, Delft weigert. Schriftelijke vragen!
Op 16 april sprak de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp over de huisvestingsverordening. Wethouder Van Staalduinen werd de vraag gesteld of hij zich niet hard zou moeten maken voor het aantrekken van meer studentenhuisvesting binnen zijn stadsgrenzen. Het opmerkelijke antwoord van de wethouder was, dat hij al verschillende keren met ‘Delftse studentenhuisvesters’ over heeft gesproken, maar dat de animo hiervoor niet groot was. Het fragment is hier terug te kijken, vanaf 1:12:38.

TOP

delft
maandag | 15 juni 2015 | 00h03 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Manifest De Brug Moet Beter

Belangengroep “De Brug Moet Beter" is voorstander van een goede brug. De huidige situatie is weliswaar ongelukkig, maar biedt de stad een unieke kans het probleem rond de Sebastiaansbrug voor de komende 50 jaar op te lossen door de kwestie vanuit een breder perspectief te benaderen. Om dit te bereiken hebben wij aan de Raad en het College van B&W drie concrete verzoeken.

1) Neem de tijd: In het verleden is de discussie over de brug telkens onder grote tijdsdruk gevoerd. Dat heeft contraproductief gewerkt. Dit keer moet er voldoende tijd worden uitgetrokken om tot een goede en door de stad breed gedragen oplossing te komen.

2) Betrek de stad bij het proces: Om dit proces tot een goed einde te brengen zullen alle bij de brug betrokken partijen op een eerlijke en transparante wijze moeten deelnemen. Een dergelijk proces kan het beste onder leiding van een onafhankelijke partij plaatsvinden.

3) Ga uit van meer opties: Het College van B&W beperkt zich momenteel tot een studie naar nog twee varianten. De groepen omwonenden en anderen zijn niet gelukkig met deze benadering, dit lijkt op 'brugvisie' deen variant op ‘tunnelvisie’. Veel van de aannames met betrekking tot het voorliggende ontwerp van de Sebastiaansbrug zijn niet langer geldend. Dat vraagt om een nieuwe aanpak met meer varianten voor de brug en de aansluitende infrastructuur.

Hoe ziet de betere brug er uit?
Belangengroep “De Brug Moet Beter” heeft een aantal ideeën over de vernieuwde Sebastiaansbrug. Op hoofdlijnen gaat het om een smallere, stillere, lagere en goedkopere brug die beter past in de maatvoering van de Delftse binnenstad en die voornamelijk een wijkontsluitingsfunctie heeft.

a) Een smallere brug: De huidige brug is gebouwd in 1960 als onderdeel van een verkeersweg die dwars door de binnenstad moest lopen. Gelukkig is dit plan 50 jaar geleden niet doorgegaan. Er is dan ook geen enkele reden om een brug van deze breedte te herbouwen met gescheiden rijbanen voor tram en auto.

b) Een stillere brug: De brug zal aanmerkelijk minder geluidsoverlast voor de omgeving hebben, als: het vrachtverkeer wordt geweerd, de brug smal van ontwerp is zodat het verkeer zichzelf beperkt in snelheid, er stil asfalt en geluidswerende voorzieningen voor de tram worden toegepast. Met het aanpakken van het geluid aan de bron zijn dure aanvullende maatregelen aan de bebouwing in de omgeving niet nodig.

c) Een lagere brug: Een hoge brug knipt de stad in tweeën en scheidt twee helften van de stad die momenteel juist meer naar elkaar groeien. De zich snel ontwikkelende DUWOdcampus rond Mijnbouwplein/Kanaalweg, de TUdCampus en de binnenstad ontwikkelen zich steeds meer tot één centrumgebied. Dit vraagt om een verbindende stadsbrug. Gezien de ervaringen bij andere bruggen in de Metropoolregio kan de Sebastiaansbrug veel lager dan 4,50 meter, zeker met een algehele stroomlijning van de doorvaart door Delft.

d) Een goedkopere brug: Delft heeft veel geld en tijd verloren in het proces tot nog toe. Hoe smaller, stiller en lager de brug wordt, hoe meer deze past binnen het maximum budget van de gemeenteraad.

Samenvattend komen wij tot de conclusie dat het tijd is om een pas op de plaats te maken en nu eerst gezamenlijk te kijken welke Sebastiaansbrug Delft werkelijk nodig heeft. Wij hopen dat alle partijen in de gemeenteraad dit onderschrijven.

Delft, 12 juni 2015

Belangengroep "De Brug Moet Beter"
debrugmoetbeter@gmail.com

Tot nu toe bestaande uit:
Belangenvereniging Zuidpoort
Belangenvereniging TU Noord
Commissie Behoud Stadsschoon / Delfia Batavorum
Bewoners Coöperatieve Vereniging Zuidpoort
Groep Mijnbouwplein
Bewoners VvE De Ruyterhoeck
Bewoners VvE Sebastiaanshof
Woonvereniging De Oude Nieuwelaan

TOP

delft
maandag | 15 juni 2015 | 00h02 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl/zuid-holland/delft/ - Ontwikkelingen Sebastiaansbrug: goede stappen college, maar het kan beter
Het college van B&W maakte recent bekend dat er definitief geen tafelbrug komt als vervangend ontwerp voor de Sebastiaansbrug. De brug wordt (en blijft dus) een basculebrug, met een grote klep die open en dicht gaat. De optie tafelbrug blijkt te duur. Het college koppelt aan dit besluit dat ook de afspraken van december 2013 over een kostenverdeling van tafel zijn. Het zogeheten addendum is niet meer geldig, omdat de voorwaarden waaronder dat contract is afgesloten (namelijk: een tafelbrug, en snelle oplevering) niet meer van toepassing zijn.

lees meer ...

Het CDA is tevreden over dit besluit. Wij vinden het wel enorm zonde dat het college pas in juni 2015 tot dit besluit komt, het CDA stelde dit al voor in oktober van 2014 (zie dit bericht). De gehele oppositie steunde dit toen, de coalitie wilde er niet aan, om vertraging te voorkomen. Treurig genoeg zijn we nu 8 maanden verder, en starten nu pas de gesprekken over een nieuwe kostenverdeling, al die tijd wordt er niet gewerkt aan een nieuwe brug. Volgens het CDA hoeft dit echter geen probleem te zijn. Een snelle oplevering heeft voor ons geen voorrang meer. Wij zien liever een brug binnen budget (volgens de kostenverdeling van het contract uit 2012) die op draagvlak kan rekenen in de stad. Het momentum van een snelle oplevering is nu wel voorbij.

Een motie die het college eerder opriep om met de stad in gesprek te gaan werd eind april helaas verworpen. Gelukkig denkt de stad hier zelf anders over, inmiddels is een groep van 8 belangenvereniging in actie gekomen en wil zij met het stadsbestuur in gesprek voor een betere brug. Het CDA Delft ondersteunt dit pleidooi van harte! Daarnaast wordt er door TOP Delft een avond over de toekomst van de Sebastiaansbrug georganiseerd. Iedereen is op 24 juni van harte welkom voor een debat over de Toekomst van de Brug! Wij roepen het college op om langs te komen en goede ideeën op te doen, voor het belang van Delft.

TOP

delft
maandag | 15 juni 2015 | 00h01 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Sebastiaansbrug extra kosten zijn risico Provincie Z-H
VVD wethouder Harpe heeft laten weten HIER dat de Sebastiaansbrug geen Tafelbrug wordt. Er zijn nog twee varianten in onderzoek. De huidige basculebrug met 4,40 meter of 5,5 meter doorvaarthoogte. Daarmee is het addendum uit 3 december 2013 vervallen. Ik zal in de commissie RVW van 23 juni het voorstel indienen om de geheimhouding van dit addendum op te heffen. De geheimhouding heeft geen enkel nut meer. De oerdomme CDA wethouder Junius kan dan ontmaskerd worden. In dat addendum besloot Delft 90% van de meerkosten te betalen en dan hebben we het over vele miljoenen.

lees meer ...

Nu geldt de overeenkomst van 2 juli 2012. In die overeenkomst staat duidelijk in artikel 6 lid 5 dat de provincie risicodragend is van de projectfase tot de realisatiefase. Dus Delft hoeft niets extra te betalen hetgeen in 2012 is overeengekomen. Wethouder Harpe zei steeds dat hij zich aan de gemaakte afspraken / overeenkomsten wilde houden. Dat zou een miljoenen besparing voor Delft opleveren. En als de provincie zo nodig een nog hogere brug wil, dan moeten ze dat helemaal zelf maar betalen. Maar VVD wethouder Harpe is ineens van zijn eerdere koers afgeweken. Hij zegt dat voor het oorspronkelijke bedrag geen brug te bouwen valt. En ook Harpe staat al weer klaar met zijn portefeuille om de schatrijke provincie te ondersteunen met extra miljoenen uit Delft.

Die extra bijdrage is onnodig en kunnen wij nu ook helemaal niet meer betalen. In 2012 en 2013 was het geld verkwisten hier nog de normaalste zaak in de Delftse CDA, PvdA en GroenLinks kringen. Maar nu we onder curatele van de provincie staan mogen we zelf geen geld uitgeven zonder toestemming. De provincie misbruikt haar machtspositie om Delft desalniettemin extra miljoenen door de strot te drukken. VVD wethouder Harpe speelt dat geheimzinnige spel mee. Reken maar dat de extra bijdrage van Delft moeiteloos door de provincie wordt goedgekeurd, hoewel er geen vigerend beleid aan ten grondslag ligt. VVD staat bekend om wederdiensten witte borden corruptie. Harpe zal zich wel verbergen achter de aangenomen raadsmotie Brehm (PvdA) dat er bovenop de bedragen van 2012 en 2013 geen cent extra betaald mag worden. Maar met het vervallen van addendum is die motie ook achterhaald. Dit is een prachtig moment om een veel lagere, leefbare en dus goedkopere brug af te dwingen. Dat is precies wat de acht belangenverenigingen rond de Sebastiaansbrug ook willen. Die hebben een manifest “De Brug Moet Beter” opgesteld. die willen een smallere, stillere, lagere en goedkopere brug.
Dat voorstel ondersteun ik van harte.

TOPhtml5 logo Valide CSS!