Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 14 juni 2015 | 09h06 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Reactie op brief in Delft op Zondag over kinderboerderijen en waterspeeltuinen
... De gemeente stelt alles in het werk om de stad weer financieel gezond te krijgen. Ondertussen moet de stad goed blijven functioneren, waarbij GroenLinks uiterst waakzaam is voor mensen en zaken die kwetsbaar zijn. De kinderboerderijen zijn daar een voorbeeld van.

TOP

delft
zaterdag | 13 juni 2015 | 13h56 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft beklim_de_toren_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - De Nieuwe Kerk moet open, ook op zondag!
... Dus, kerkbestuur, doe nou eens niet zo eigenwijs en gooi die kerkdeur ook op zondag open voor publiek. Dat is voor iedereen leuker en voor Delft beter. Want hoe meer zielen (zieltjes?) hoe meer vreugd. En ... hoe meer omzet.
En dat geldt dus ook voor de Oude Kerk!

TOP

delft
zaterdag | 13 juni 2015 | 10h27 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft zuidwal_sint_sebastiaansbrug_20060413165209_a.jpg

Delft. De bouw van de Sint Sebastiaansbrug uit 1963 vind ik een stedebouwkundige mislukking. Echter, de misser wordt vrolijk voortgezet, want de nieuwe brug wordt straks nog breder en nog hoger omdat de provincie dat wil en de Delftse politiek het prima vindt evenzo de stadsbouwmeester en de welstand.
harrie fruyt van hertog

-----
tunoord.nl - Pleidooi voor openbreken discussie Sebastiaansbrug
Belangengroep “De Brug Moet Beter” is een gebundeld initiatief van groepen omwonenden en anderen rondom de Sint Sebastiaansbrug.
Zij allen zien een toekomstperspectief van een lagere, smallere en stillere brug.
Nu de variant ‘Tafelbrug’ is vervallen, is er ruimte voor een nieuwe uitgangspunten.
Breed gedragen door omwonenden, belangenverenigingen en andere betrokken partijen in de stad zien wij graag een lagere en smallere brug als variant onderzocht.
Lees het Manifest De Brug Moet Beter 12 juni 2015

TOP

delft
zaterdag | 13 juni 2015 | 10h24 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

tu-noord.blogspot.nl - niet belanghebbend bij Besluit Hogere waarde Wgh, dan verzoek afgewezen bij Raad van State
Deze week heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State - de hoogste bestuursrechter - nog weer eens de vaste lijn in uitspraken bevestigd over toepassing van de Wet geluidhinder Hogere waarden. Een besluit Hogere waarden van het college van B&W is een ontheffing van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op woningen en andere gevoelige bestemmingen zoals geregeld in de Wet geluidhinder. Zulke besluiten bevatten adres en huisnummer van de woning waar het om gaat. De uitspraak houdt in dat een bewoner van een woning waarvoor geen Hogere waarde is aangevraagd niet rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt.

TOP

delft
zaterdag | 13 juni 2015 | 09h49 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Rondvragen over gebruik bouwpuin Repac en parkeerpalen tekst feestdagen
Ik ben niet tevreden met de beantwoording van de schriftelijke college antwoorden inzake het storten van bouwafval (Repac) op openbare voetpaden in Tanthof en het Abtswoudse Park.
Ik wil duidelijkheid omdat de beantwoording zo vaag is dat ik er niets mee kan controleren voor de toekomst.

... Op de parkeerpalen ontbreekt de tekst wanneer er niet betaald moet worden. Ook in het digitale schermpje komt deze tekst niet tevoorschijn. Op dagen dat het vrij parkeren is, kunnen bezoekers gewoon betalen.
Dat is geldklopperij omdat de meeste bezoekers toch maar betalen op feestdagen om geen boete van €88,- te riskeren.

TOP

delft
vrijdag | 12 juni 2015 | 14h40 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Persbericht Gemeente Delft:
Provincie en ministerie adviseren Delft over verbetermogelijkheden financiële situatie


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Zuid-Holland (PZH) hebben als toezichthoudende instanties een scan gemaakt van de begroting en financiële positie van Delft. Hierin geven zij hun specialistisch oordeel en aanbevelingen om de financiële situatie van de stad te verbeteren.

Delft geeft minder uit dan andere gemeenten
De scan bevestigt het beeld dat Delft een hoog niveau van woonlasten heeft en al fors heeft bezuinigd. Delft geeft minder geld uit dan vergelijkbare gemeenten. In de rapportage noemen de toezichthouders 45 mogelijkheden om de situatie in Delft te verbeteren. De meeste van deze aanbevelingen zijn financieel technisch van aard en zijn ook al grotendeels in de Kadernota 2015 -die kaderstellend is voor de begroting van 2016- verwerkt of in uitvoering genomen.

Aanbevelingen
Over een aantal aanbevelingen voor de verlaging van uitgaven en het verhogen van de gemeentelijke inkomsten gaan het college en de toezichthouders verder met elkaar in gesprek. Het betreft onder andere de aanbevolen optie voor verdere verhoging van de OZB naar 150 procent van het landelijk gemiddelde. Een dergelijke verhoging wil het college niet doorvoeren. “Op dit moment ligt het OZB-niveau in Delft al 120 procent van het landelijk gemiddelde. Verdere verhogingen hebben een negatief effect op het economisch en vestigingsklimaat van onze stad”, aldus wethouder financiën Aletta Hekker. Verder wil het college kunnen blijven investeren in werk en een leefbare stad en is er extra geld nodig de extra kosten die het gevolg zijn van uitstroom van personeel en de hervorming van de ambtelijke organisatie.

Samenwerking
Delft stelt de kritische houding en de samenwerking met haar toezichthouders op prijs. “Het is een enorme opgaaf waar we uiteindelijk als gezamenlijke overheden voor staan. Het college houdt de komende maanden intensief contact met de provincie en het ministerie over de aanbevelingen uit de scan ter voorbereiding van het maken van de begroting 2016’” aldus wethouder financiën Aletta Hekker.

Besluitvorming
Op dinsdag 16 juni presenteren de toezichthouders de begrotingsscan aan de raad. Intussen analyseert de gemeente Delft de meicirculaire en wordt met mede-overheden gewerkt aan concrete structurele financiële oplossingen waarvan de uitwerking volgt in de Programmabegroting 2016-2019. Op donderdag 18 juni behandelt de commissie de kadernota en het herstelplan, waarna dit op 2 juli wordt vastgesteld door de raad.


delft aletta_hekker_gemeente_delft.jpg
Provincie en ministerie serveren de incapabele
D66 Wethouder Aletta Hekker financiën compleet af!

Commentaar redactie door harrie fruyt van hertog
Het wordt tijd dat tante Aletta, D66 Wethouder Aletta Hekker financiën, wat minder zeurt. Constant levert tante Aletta commentaar op wat niet goed is voor Delft, maar zelf heeft de dame geen enkel positief idee. Hoelang gaat dit nog door?
Hekker is dus nog steeds niet in staat om een sluitende begroting op te stellen, dat is al te moeilijk kennelijk. Mijn advies mevrouw Hekker: denk er eens over na om op te krassen. Om de financiële problemen voor Delft op te lossen moet je meer in je mars hebben dan alleen de ervaring van op een fluitje blazen.

TOP

delft
vrijdag | 12 juni 2015 | 09h32 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_vergroot_de_hoop_verklein_de_kanker.gif

Persbericht Avalex - Snoeisel van uw taxushaag is waardevol
Avalex doet mee aan het initiatief ‘Vergroot de hoop en verklein de kanker’. Vanaf maandag 15 juni zamelen wij het snoeiafval van de Taxus Baccata apart in op onze afvalbrengstations. De inzamelactie duurt tot 31 augustus. Inwoners kunnen dit snoeisel gratis brengen naar alle Avalex afvalbrengstations.

Over de Taxus
In de jonge twijgen van uw Taxus Baccata-haag zit baccatine. Dit is een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen voor chemotherapie. Taxus baccata komt helaas niet overal in de wereld voor, maar gelukkig wel veel in Nederland. Daarom is het snoeisel van uw taxushaag ook zo waardevol. Avalex draagt graag bij aan deze actie, zodat wij zoveel mogelijk snoeiafval kunnen inzamelen en een bijdrage leveren om kanker te bestrijden.

Medicijn of vergif?
Alles aan de taxusboom is giftig, behalve het rode omhulsel van de pitjes. De boom wordt daarom ook wel venijnboom genoemd. Het woord ‘toxisch’ is afgeleid van taxus. Mensen die hun taxushaag snoeien moeten dit voorzichtig aanpakken, zeker met kinderen en dieren in de buurt. U kunt het snoeisel het beste opvangen op een doek, zodat het zuiver blijft. De giftige naalden van de Taxus worden gebruikt om de basisgrondstof voor chemotherapie te maken, alleen de Taxus Baccata is hiervoor bruikbaar. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. Daarnaast keert Vergroot de Hoop per kubieke meter een bedrag uit aan een organisatie die werkt rond kankerpreventie.

Bekijk de inzamelpunten op www.avalex.nl of kijk voor meer informatie op www.vergrootdehoop.nl

TOP

delft
vrijdag | 12 juni 2015 | 01h44 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft afvalcontainer.jpg

delft.nl - OMGEKEERD INZAMELEN
Het college wil ‘omgekeerd inzamelen’ invoeren. Doel: 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar. De raad neemt in september een besluit.
... Bij omgekeerd inzamelen wordt een hogere service geboden op de grondstoffen zoals plastic, gft en oud papier en karton dan op restafval. De grondstoffen worden zo dicht mogelijk bij huis opgehaald. Het restafval dat overblijft, wordt niet thuis opgehaald, maar kan worden weggebracht naar de wijkcontainers. De nieuwe aanpak verleidt inwoners zo tot meer afvalscheiding. In Zwolle, Utrecht en Arnhem is de methodiek inmiddels met succes ingevoerd.


Commentaar redactie door harrie fruyt van hertog
De tarieven voor de afvalstoffen/reinigingsheffing 2015 bedroegen volgens Coelo voor eenpersoonshuishoudens respectievelijk tweepersoonshuishoudens in Delft en de eerder genoemde gemeenten als volgt:
Delft     € 209   € 328
Zwolle   € 215   € 269
Utrecht  € 203   € 240
Arnhem  € 181   € 244
Conclusie: omgekeerd inzamelen leidt tot tariefsverlaging. De tariefsverlaging moet dan wel ten goede komen aan de inwoners!

TOP

delft
vrijdag | 12 juni 2015 | 00h08 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kasteelwetering_delft_bouwhoogte_1.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Kastanjewetering in verzet tegen truc bouwhoogte
Tien jaar geleden is het bestemmingsplan Harnaschpolder vastgesteld en is de bouwhoogte op het Ecoveld van de gemeente vastgesteld op 7 meter hoog.

TOP

delft
donderdag | 11 juni 2015 | 11h59 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft zand_en_bedankt_2015_2.jpg

Delft. Droomtuin speelt haar theatervoorstelling Zand & Bedankt in de openbare fietsenstalling van Biesieklette aan het Vesteplein.

delft zand_en_bedankt_2015.gif

Zand & Bedankt

TOP

delft
donderdag | 11 juni 2015 | 03h23 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft eigen_volk_laatst.jpg

onafhankelijkdelft.nl - De raadsvergadering van 4 juni over sociaal domein was kort en krachtig.
... Mensen schijnen onder dwang zes weken aan het werk gezet te worden bij Werkse!, voorheen Combi.

... Op mijn interruptie aan STIP hierover kwam duidelijk naar voren dat STIP zich niet goed had geinformeerd. Wat fondsen die aan te schrijven zijn, er zijn er veel meer ...:

TOP

delft
donderdag | 11 juni 2015 | 03h05 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft spoorzone_omroepwest.jpg

omroepwest.nl - Salaris topman gemeente Delft aangepast na kritiek
De gemeente Delft gaat in de toekomst het salaris van directeur Hans van der Sandt van de sociale werkplaats Werkse! verlagen. Ook een volgende directeur mag in de toekomst niet meer verdienen dan de gemeentesecretaris van Delft. De beloning van de directeur van het project spoorzone (OBS), Isidoor Hermans, wordt niet aangepast. Hij verdient 210.000 per jaar en dat bedrag staat niet ter discussie.
...
D66: salaris topman wel te verdedigen
De grootste partij in Delft, D66, vindt het salaris van de topman van de spoorzone wel te verdedigen. Fractieleider Huub Halsema wijst erop dat het project in totaal een half miljard euro kost. 'De directeur verdient omgerekend honderd euro per uur. Dat is geen minimumloon, maar ook niet exorbitant hoog. Bovendien was dit al een jaar bij de gemeenteraad bekend.'

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 20h40 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft meisjemetprotestbord.jpg

delft.sp.nl - EEN DIERENWEIDE IS GEEN KINDERBOERDERIJ
Afgelopen donderdag heeft de SP in de gemeenteraad laten weten dat ze het plan van de wethouder, voor het sluiten van de kinderboerderij in Tanthof en het omvormen naar een kinderboerderij, geen goed idee vindt. Het grootste verschil is dat bij een dierenweide de dieren niet meer geaaid kunnen worden, maar alleen op een afstandje bekeken. Raadslid Tom Zonneveld: "Het plan kwam ineens uit de hoge hoed van de wethouder, zonder dat hij overlegd had met bezoekers of personeel." De SP heeft daarom zelf aan betrokkenen gevraagd wat zij ervan vonden. Zonneveld: "Eén iemand vatte het mooi samen: Dieren kijken kan ook op plaatjes, vasthouden niet."

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 20h33 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft 35_tinten_zorg_raimond_de_prez_sp_20150604_193926.jpg

delft.sp.nl - WETHOUDER NEEMT "35 TINTEN ZORG" IN ONTVANGST
Afgelopen donderdag is aan Wethouder Raimond de Prez het boekje “35 Tinten Zorg” aangeboden. In het boekje komen 35 mensen aan het woord die zorg nodig hebben of zorg geven. Ze vertellen hun verhaal en hun zorgen over alle bezuinigingen en veranderingen die in de zorg hebben plaatsgevonden.

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 19h38 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

deweekkrant.nl - Waterschap zadelt Delft 1 miljoen euro op
Het Hoogheemraadschap Delfland schaft de kwijtschelding van de zuiveringsheffing in twee jaar tijd af. Mensen uit armlastige gezinnen die deze heffing niet kunnen betalen, moeten voortaan een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Daarmee dreigen de gemeenten binnen het Hoogheemraadschap Delfland op te draaien voor deze kosten.

Voor Delft betekent dit een jaarlijks terugkerende kostenpost van bijna 1 miljoen euro. PvdA-raadslid Marlies Swart heeft hierover opheldering gevraagd aan het gemeentebestuur. Swart: “Delft wordt nu gedwongen om een gat te dichten dat door het Hoogheemraadschap wordt veroorzaakt. En dat terwijl bij ons het water al aan de lippen staat. Het Hoogheemraadschap bekijkt niet hoe ze de heffing kunnen verlagen door goedkoper te werken, maar gooit op deze manier doodleuk het probleem over de heg.”

De kwijtschelding bedraagt 275 euro. In Delft kunnen 3.470 gezinnen een beroep konden doen op de bijzondere bijstand. Dit kost jaarlijks bijna 1 miljoen euro. In het coalitieakkoord van het Hoogheemraadschap is afgesproken dat de kwijtschelding voor armlastige gezinnen in 2017 helemaal wordt afgeschaft, in 2016 wordt de regeling al gehalveerd.

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 17h34 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft ronald_sorensen_lr.jpg

Ronald Sørensen
Vanaf vandaag is oprichter en oud-fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam Ronald Sørensen vaste columnist voor onze website. Ronald schreef regelmatig al gastcolumns voor Leefbaar Rotterdam, maar vanaf nu kunt u als vaste prik elke twee weken rekenen op een opiniestuk van zijn hand. Lees nu zijn column Geef de sultan wat des sultans is.

leefbaarrotterdam.nl - Geef de sultan wat des sultans is
De Turkse subcultuur in ons land heeft zich duidelijk uitgesproken bij de laatste Turkse verkiezingen: ze willen Erdogan aan bijna dictatoriale macht helpen. Nu is het natuurlijk al ridicuul dat ze zo massaal gaan stemmen voor de regering van een land waar ze om welke reden dan ook liever niet permanent verblijven, maar nu ze hun mening gegeven hebben vind ik dat we die ook moeten respecteren.
Ik stel dus voor om: ...

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 16h53 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft isidoor_hermans_hans_van_der_sandt.jpg

Isidoor Hermans                   Hans van der Sandt

ad.nl/ - Schandalige salarissen, zeker voor stad als Delft
... De gemeente laat in een reactie weten dat het salaris van Van der Sandt over twee jaar wordt aangepast tot de balkenendenorm. Aan de vergoeding van Hermans wordt niet getornd. "Over zijn beloning is een onjuist beeld ontstaan,'' zegt een woordvoerster van de gemeente. "Hij is als zzp'er voor twee jaar ingehuurd. Hij krijgt 210.000 euro per jaar en betaalt daarvan zelf werkgeverslasten, reiskosten en telefoonkosten. Als deze beloning wordt omgerekend naar een bruto salaris, dan valt dit ruim onder het maximum van de WNT."

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 07h42 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft isidoor_hermans_hans_van_der_sandt.jpg

Isidoor Hermans                   Hans van der Sandt

telegraaf.nl/binnenland/ - Delft weigert verlaging salaris topman
Het vette salaris van de directeur van het Delftse spoorzoneproject wordt, ondanks de felle kritiek, niet aangepast. Dit heeft het college bekend gemaakt.
Dinsdag ontstond er grote ophef over de beloning van Isidoor Hermans – hij streek vorig jaar ruim 222.000 euro op - en de inkomsten van directeur Hans van der Sandt van de sociale werkplaats in Delft.

TOP

delft
woensdag | 10 juni 2015 | 02h58 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

telegraaf.nl/binnenland/ - Ophef over vette salarissen Delft
In Delft, dat kampt met een schuld van een half miljard euro, is grote ophef ontstaan over de vette salarissen van een aantal topfunctionarissen.
De kwestie ligt extra gevoelig, nu vanwege de belabberde financiële situatie de ene na de andere voorziening in de stad wordt gesloten.

TOP

delft
dinsdag | 9 juni 2015 | 13h48 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft havenstraat_verkeersregelaars_tractorverkeer_20150609055919.jpg

Delft, de Havenstraat waar tegen de richting in wordt gereden. Sinds gisteren zijn er door het OBS verkeersregelaars ingeschakeld om het tractorverkeer in veilige banen te leiden. In de Hugo de Grootstraat wordt nu ineens een stuk rustiger gereden! Jammer, mijn filmpje van vanochtend vroeg blijkt mislukt.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
dinsdag | 9 juni 2015 | 06h19 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft lia_randsdorp_od.jpg

Voormalig griffier van Delft van 1 september 2013 - 20 mei 2014.

onafhankelijkdelft.nl - Werkt ontslagen griffier Lia Randsdorp nu voor de gemeente?
De griffier is de topfunctionaris van de Gemeenteraad. De gemeenteraad benoemd en ontslaat griffiers. Zo werd Lia Randsdorp na zeven maanden al wegens niet goed functioneren op 3 april 2014 ontslagen door de gemeenteraad. Dat blijkt nu 20 mei 2014 te zijn geweest.
Alles rond haar ontslag was in grote nevelen gehuld. Voorzitter Ernst Damen (PvdA) van de werkgeverscommissie van de raad wilde mij geen enkel antwoord geven. Er is dus geen ontslagvergoeding betaald. Vreemd? Ik had al de indruk dat Randsdorp ranzig behandeld is.

TOP

delft
maandag | 8 juni 2015 | 05h04 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hugo_de_grootstraat_tractor_spoorzone_20150605104915_a.jpg

Delft, Hugo de Grootstraat.

Mijn email aan de gemeenteraad van Delft:

Scheurende tractoren door de Hugo de Grootstraat
De afgelopen week heb ik veel geluidslast ondervonden van tractoren die met gierende motor door mijn straat, de Hugo de Grootstraat reden. Deze tractoren zijn voor zover ik weet in gebruik bij de Spoorzone voor terreinwerkzaamheden. Jammer dat ik geen decibelmeter heb, want een geluidsniveau van boven de 80 decibel op de gevel zou mij niet verwonderen?
Mijn verzoek aan het college van B&W: verbied tractoren die als alternatieve vrachtwagen worden gebruikt op de openbare weg binnen de gemeente Delft.
Afgelopen donderdag ben ik langs het OBS kantoor aan de Barbarasteeg geweest.
Navraag bij de voorlichter leverde niets op, de man weet nergens van zegt hij.
Mij viel op dat er op vrijdag een stuk rustiger gereden werd door de tractoren.
B&W maakt zich wel druk als je met een stoel en tafel in het zonnetje zit op de Oude Delft.
Tractoren die door de stad scheuren en alles verrot rijden vindt B&W geen probleem.
Graag een reactie.
harrie fruyt van hertog
redactie PolitiekDelft.nl

TOP

delft
maandag | 8 juni 2015 | 05h03 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hekker_aletta.jpg

D66 wethouder hekker maakt zich sterk om de gemeentelijke topfunctionarissen meer dan minister president Rutte verdienen (€178.000).

onafhankelijkdelft.nl - D66 wethouder Hekker dekt gemeentelijke zakkenvullers in
In het Jaarverslag Ontwikkelbedrijf Spoorzone OBS bv staat niet expliciet vermeld wat het salaris van topfunctionaris Isisdoor Hermans is. Dat is in strijd met de WNT (wet normering topfunctionarissen).

TOP

delft
maandag | 8 juni 2015 | 05h02 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij_d66.jpg

delft.d66.nl - D66 wil haalbare alternatieven voor toekomst kinderboerderij Tanthof
Afgelopen raadsvergadering bespraken we het onderwerp kinderboerderijen en waterspeeltuinen. D66 pleitte nadrukkelijk voor een goede analyse van de ervaringen van het afgelopen jaar en het benoemen van haalbare alternatieven voor de toekomst. Wij willen graag veel ruimte voor ondernemersinitiatief zodat ook in tijden van bezuinigingen Delftse kinderen zorgzaamheid voor dieren meekrijgen in hun jeugd.

TOP

delft
maandag | 8 juni 2015 | 05h01 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stipdelft.nl - Eerlijke vergoeding voor Delftse jongeren met een handicap
Op 4 juni bespreekt de gemeenteraad van Delft het voorstel van het College van B & W voor de uitwerking van de zogenaamde studietoeslag in Delft. STIP wil via twee voorstellen deze studietoeslag zo eerlijk mogelijk maken voor Delftse jongeren.

TOPhtml5 logo Valide CSS!