Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1141 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 7 februari 2015 | 15h25 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_2015.gif

Doorgaan met iets dat geen effect heeft?

door Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft

In de commissie Sociaal Domein van 3 februari is gesproken over een update van de in 2012 vastgestelde wijkaanpak en de ambities voor de wijk Buitenhof. Het riep bij de VVD de vraag op: wat bereiken we nu werkelijk met al die tonnen overheidsgeld die daar besteed worden? Welke elementen van wijkaanpak vinden we goed, welke minder? Het moge duidelijk zijn: een programma ter bevordering van sociale cohesie waarin mensen hun flat voor het WK mogen versieren op kosten van de overheid, met 32.000 euro aan proceskosten, kan ons minder bekoren. Dat geldt ook voor een picknick naast de flat en een middagje sneeuwschuiven.

Lees meer

We hebben het hier over bewonersbudgetten. Bewoners dragen een idee aan en krijgen daar geld voor. De grote vraag is, los van de hoogte van de proceskosten, konden mensen zonder gemeentelijk geld dit niet doen? Gaat het niet om mensen die dit toch al van plan waren? En los daarvan, welk probleem lossen we hiermee op? Volgens het CDA is het een geweldig resultaat als door de WK versiering de mensen voortaan een kopje suiker bij elkaar lenen. Voor GroenLinks zijn de sociale projecten belangrijker dan veiligheidsmaatregelen, als een buurt onveilig is moeten mensen maar op elkaars huis gaan passen. Fractie Jos van Koppen zei dat het volk brood en spelen wilde. D66 en CU waren net als de VVD kritisch: moet je doorgaan met iets dat geen effect heeft?

De VVD heeft liever dat de gemeente zich concentreert op andere, volgens ons goede elementen van de wijkaanpak, die minder gestoeld zijn op het maakbaarheidsideaal en meer op kerntaken van de overheid. Zeker in onze financiele situatie. In het kort: meer diversiteit bij het toewijzen van nieuwe bewoners, een schonere openbare ruimte, meer focus op veiligheid door glas in de flats en camera's, bereikbaarheid, aantrekkelijke woningen en bedrijvigheid. En het belangrijkste: werk.

Het college toont zich integer en transparant door de evaluatie van de bewonersbudgetten te delen met de raad. Onze fractie waardeert dat zeer, maar trekt ook conclusies uit de evaluatie, ook op basis van vele onderzoeken naar projecten op wijkbasis die sociale cohesie moeten bevorderen en die hun effectiviteit voor aandachtswijken in twijfel trekken. Los van het feit dat de projecten vaak weinig doen voor de sociale cohesie, blijkt sociale cohesie niet de oplossing voor de problemen in een wijk. De VVD wil graag volgens een bewezen aanpak werken en wil een betere onderbouwing van de wethouder voor deze acties, of een andere actie.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2015/02/07/doorgaan-met-iets-dat-geen-effect-heeft

TOP

delft
zaterdag | 7 februari 2015 | 14h26 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

GUUS WESTDORP 'HYMNE VAN DELFT' (2008)delft od_kanniewaarzijn_20150206.gif

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gisteravond-was-martin-stoelinga-toch-in-kanniewaarzijn-over-het-delftse-stadslied/

Nico Haak - Mijn goeie ouwe Delft (1984)

TOP

delft
vrijdag | 6 februari 2015 | 21h47 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Verslag commissie Economie, Financiën en Economie 5 februari.

door redactie Gemeenteraad

- bezwaarprocedure om te vormen tot een zgn. gemengd model, ...
- beleidsregels subsidies en stimuleringssubsidies.
- gaven wethouder Harpe en burgemeester Bas Verkerk een toelichting op de stand van zaken en hun rol in de onlangs officieel opgerichte Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/gemengde-reacties-op-gemengd-model_48410.html

TOP

delft
donderdag | 5 februari 2015 | 19h08 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

NL lijsttrekker Hilbrand Nawijn gesteund door Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit

delft nederland_lokaal_hilbrand_nawijn_stoelinga_dewit_delft.jpg

Lijsttrekker Hilbrand Nawijn van Nederland Lokaal werd afgelopen vrijdag in het “Sir Winston Leisure Center” in Rijswijk tot lijsttrekker gekozen.

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft en Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Nu de provincie Zuid-Holland de baas is in Delft willen wij daar een koevoet tussen de deur hebben. Martin Stoelinga (nr 29 kieslijst) en Jan Peter de Wit (nr 30 Kieslijst) steunen Lijsttrekker Hilbrand Nawijn van Nederland Lokaal.

Hilbrand Nawijn:
‘Het is belangrijk is dat de gemeenten worden vertegenwoordigd in de Provinciale Staten’

‘Vaak wordt er op geen enkel wijze met de gemeenten rekening gehouden. Bovendien worden de belangen van burgers in het geheel niet vertegenwoordigd bij de Provincie. De gevestigde partijen zijn teveel gebonden aan het landelijk beleid van hun eigen partijen’

Lees meer

Provincie moet extra bijdrage aan de spoortunnel doen
Alle provincies samen hebben 16 miljard op de bank. Wij willen een extra financiële bijdrage van de provincie aan de spoortunnel. Delft betaalde al 228 miljoen euro aan de spoortunnel. De provincie betaalde tot nu toe maar eens schijntje. Niet meer dan 7 miljoen euro. Toch is een goed OV spoornet ook een belang van de provincie Zuid Holland. De provincie heeft de afgelopen jaren gefaald met repressief (achteraf) toezicht. Nu zijn we ondanks dat toezicht toch failliet. De provincie is medeschuldig. De provincie heeft geld genoeg. Wij willen dat de provincie de komende vier jaar een bijdrage van 8 miljoen aan de spoortunnel doet. Dan kan Delft weer financieel ademhalen.

Extra kosten Sebastiaansbrug zijn voor de provincie
Tot nu toe heeft Delft bijna 15 miljoen bijgedragen aan de nieuwe Sebastiaansbrug voor tramlijn 19. De provincie Z-H ongeveer 5 miljoen euro. De provincie heeft de volle verantwoordelijkheid voor de bouw overgenomen maar wil Delft verder een poot uitdraaien. De rest van de meerkosten door een nieuwe omgevingsvergunning moeten volledig door de provincie betaald worden. Haaglanden is namelijk opgeheven. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen.

Deze twee punten zijn in de beste handen bij Nederland Lokaal.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/nl-lijsttrekker-hilbrand-nawijn-gesteund-door-stoelinga-en-de-wit/

--------------------------------------------------------------------------------
In maart 2007 nam Nawijn deel aan het SBS 6-televisieprogramma So You Wannabe a Popstar. Maar zijn karaoke carrière bleek geen groot succes. Daarna volgde een grootse rentree in de Zoetermeerse gemeentepolitiek.TOP

delft
donderdag | 5 februari 2015 | 19h00 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Rondvragen stand van zaken Delfts gewelddadig Jihadisme

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Hoi burgemeester Bas Verkerk. Bij deze nog wat korte rondvragen over jihadisme in Delft waar ik donderdag graag antwoord op krijg dat kan ook schriftelijk want het zijn veelal technische vragen en dat scheelt vergadertijd.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/rondvragen-update-stand-van-zaken-delfts-gewelddadig-jihadisme/

TOP

delft
donderdag | 5 februari 2015 | 18h18 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_20150200.gif

Huub Halsema: wie tot 10 kan tellen kan iedere bezwaarmaker bellen

Schakel de bezwaarcommissie alleen in bij ingewikkelde bezwaren
Moet bij elk bezwaar waar de Adviescommissie voor Bezwaarschriften over mag adviseren, die commissie ook worden ingezet? Deze vraag wordt morgenavond besproken in de Delftse raadszaal. Wat D66 betreft is het antwoord: nee.
...
bron: https://delft.d66.nl/2015/02/04/schakel-de-bezwaarcommissie-alleen-bij-ingewikkelde-bezwaren/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

TOP

delft
donderdag | 5 februari 2015 | 12h22 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft twitter_hekker_20150203.gif

delft logo_sb_2014.gif

Rekening voor Provincie

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De heer Pechtold van D66 heeft Nederland laten weten, dat de Provincies te veel geld in kas hebben. Bijzonder dat hij daar nu pas mee komt, maar beter laat dan nooit. Binnenkort worden de Provinciale Staten verkiezingen gehouden en onze gemeente moet hiervoor de nodige onkosten maken. Verkiezingsborden plaatsen, inrichten stemlokalen, vergoedingen bezetting stembureaus etc.

De vraag is of de gemeente Delft, lees onze inwoners, deze kosten wel voor haar rekening moet nemen. Zeker gezien onze huidige financiële situatie. Stadsbelangen Delft zal in de commissie EFB van as. donderdag aan de portefeuillehouder vragen of hij bereid is om de kosten voor de Provinciale Staten Verkiezingen in rekening te brengen bij de Provincie.

Daarnaast zou de Provincie best wat meer ‘over de brug’ kunnen komen als het gaat om de extra kosten voor de Sint Sebastiaansbrug. Het was immers de Provincie die zo graag een Tafelbrug wilde? En zo lijkt er ook nog wel wat geld te halen ter compensatie van de Spoortunnel. Een mooie opdracht aan het college!

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7368

TOP

delft
dinsdag | 3 februari 2015 | 10h48 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Rondvragen openbaarheid van het gemeenteraadsbestuur

delft gemeenteraad_van_delft_gemeentehuis_2015.jpg

Zo presenteert de nieuwe gemeenteraad zich aan de burgers van Delft in het Stadskantoor aan de Phoenixstraat.

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ik heb een aantal vragen waar ik aanstaande donderdag in de commissie EFB graag antwoord op krijg het bord in de publiekshal waar de raadsleden normaliter staan afgebeeld is nog steeds leeg. Waarom is dat?

Soms omdat we niks meer te vertellen hebben? Zo ja kunnen daar dan de gedeputeerden van Zuid-Holland afgebeeld worden.

Kan ik een complete adreslijst van alle raadsleden/wethouders krijgen? Daar ik wil kunnen zien en controleren waar en of raadsleden in Delft wonen. Op het ris zeer veel raadsleden die een anoniem postadres gebruiken en ook van de wethouders wegens de woonvereiste?

Tevens wil ik bij alle raadsledenadressen ook weten of het raadslid eigenaar of huurder is een tevens de WOZ waarde van dat adres aangezien raadsleden mogelijk hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld bij toekomstige besluiten en huizen bezit en indicatie is van het vermogen van desbetreffend raadslid? (sinds juli 2014 zijn alle woz waarden wettelijk openbaar)

Wanneer is de WOZ viewer Delft in werking waar een ieder gratis en direct alle WOZ waarden kan inzien?

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/rondvragen-openbaarheid-van-het-gemeenteraadsbestuur/

TOP

delft
dinsdag | 3 februari 2015 | 10h34 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_binnenlands_bestuur_20150200.gif

REKENKAMER DELFT: 'RAAD TE WEINIG BETROKKEN BIJ BEZUINIGINGEN'

door Jos Moerkamp, redactie Binnenlands Bestuur

De gemeenteraad van Delft is 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat komt onder meer doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen.

Deze conclusie trekt De Delftse Rekenkamer in de 'Quick scan realisatie bezuinigingen Delft', die vandaag naar de gemeenteraad gaat. Delft heeft de afgelopen collegeperiode al bezuinigingen in gang gezet ter hoogte van 57 miljoen euro, maar moet daar in de huidige periode nog 11 miljoen van invullen, plus 18 miljoen aan extra bezuinigingen. In oktober presenteerde het college de vijfde begroting op rij met omvangrijke bezuinigingsdoelstellingen. En wel met een structureel tekort van 6 miljoen euro, waardoor de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie komt.
...
bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/rekenkamer-delft-raad-te-weinig-betrokken-bij.9454627.lynkx

TOP

delft
dinsdag | 3 februari 2015 | 10h23 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_binnenlands_bestuur_20150200.gif

PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID RAAD IS LOGISCH

delft gemeenteraad_2014_beediging.jpg

door Esther Walstra, redactie Binnenlands Bestuur

Het ligt voor de hand dat raadsleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onverantwoorde uitgaven als hun gemeente onder toezicht staat. Dat zegt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht. Hij reageert op de commotie die in Delft is ontstaan door de toepassing van een wetsartikel dat dit regelt door de provincie Zuid-Holland. Sommige raadsleden van die armlastige gemeente beweren uit angst automatisch tegen voorstellen te stemmen.
...
bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/persoonlijke-aansprakelijkheid-raad-is-logisch.9460618.lynkx

TOP

delft
maandag | 2 februari 2015 | 00h04 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

Het 'Herstelplan', wanneer komt dat nou?
Hekker van D66 blijft opnieuw in gebreke!
hfvh

delft aletta_hekker_gemeente_delft.jpg

D66 wethouder Aletta Hekker: Mijn grootste ambitie als wethouder in Delft is om Delft een stap verder te krijgen ...

webcolumn harrie fruyt van hertog

D66 wethouder Aletta Hekker had aan de slag moeten gaan gedurende het kerstreces.
Het Herstelplan klaarstomen. Maar nee, op haar twitter las ik dat ze genoot in Portugal van de middagzon en een glas wijn op het terras. Voor het avonddiner werd vis besteld.

Dan ben je vooral bezig met jezelf en niet goed bezig voor Delft denk ik dan.
Beter aan het werk en failliet Delft uit de stront halen.
Om te beginnen, alle reserves stroomlijnen tot een overzichtelijke situatie.
Overblijft dan een algemene bufferreserve met bestemmingsreserves en een vrij besteedbare reserve. Daarbij altijd minder uitgeven dan de inkomstenstroom en overschotten naar de algemene reserve. Zonder tunnelbijdrage realiseer je bijna al sluitende begroting 2015.
Helaas, Hekker meldde zich ziek voor de raadsvergadering van 28 januari.
Hoe ziek moet je zijn om niet te komen om je te verstoppen?

Fluitistes in de politiek.
Berdien Steunenberg, de wereldberoemde fluitiste werd in maart 2012 weggestuurd als wethouder van Almere.
Hekker was van januari 1972 – januari 1995 docent fluit op de muziekschool en uitvoerend fluitist in onder andere blaaskwintent Terra. Ik vraag me af of voornoemde kwalificatie een aanbeveling is voor een wethouder met een zware portefeuille op financiën.

Vorig jaar had de Delftse bijdrage voor de tunnel op het ministerie al besproken kunnen worden. De tunnel is rijksbelang en Delft heeft als gevolg van de recessie voorlopig geen inkomsten uit de Spoorzone. Toenmalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff is voor aanvang van het tunnelproject wel flink te keer gegaan en dat is het ministerie nog niet vergeten?
Is een VVD lobby soms al mislukt?
Waarom is daar geen openheid over?

Bas Verkerk is VVD-er en was wethouder financiën in toen artikel 12 gemeente Den Haag als ik het goed heb. Jammer dat hij als financieel ervaringsdeskundige tot nu toe niet zichtbaar in het college heeft weten bij te sturen.
Albert Heijn verkeerde een jaar of wat geleden ook in financiële nood.
Möberg werd de nieuwe CEO, het kostte een paar centen, maar hij trok AH uit de put.

Vraag: hoelang zit Delft nog opgescheept met de incapabel en te weinig actief gebleken D66 wethouder Aletta Hekker?
Hooguit zes maanden hoorde ik elders.

TOP

delft
maandag | 2 februari 2015 | 00h03 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland is nu de baas in Delft

delft o_o_o_aletta_hekker_d66_delft.gif

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Er is een nieuw gemeentebestuur in Delft. Gedeputeerde Staten van Z-H bepaalt wat er in 2015 aan geld en dus beleid uitgegeven mag worden. Dat is de schuld van D66 financieel wethouder Aletta Hekker. Die vroeg in september uitstel om de begroting 2015-2018 te maken. In december 2014 kwam ze met een NIET sluitende begroting met €11,3 miljoen tekort. Die begroting is onwettig. Dat kwamen onlangs twee PZH ambtenaartjes aan de gemeenteraad uitleggen. Want in de gemeentewet artikel 189 lid 2 staat dat de raad er op toe moet zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.

Lees meer

D66 wethouder Aletta Hekker is een groot financieel onbenul. Ze heeft ook voor de jaren daarna een niet sluitende begroting gemaakt. Onwettig dus. Kan D66 presidium lid Stienstra aangifte doen? Meest voor lul staan D66, PvdA, GL, Stip en hun oppositie gedoogpartijen CDA en CU. Die keurden structurele tekorten in 2016 van -€11,1, 2017 van -€7,8 miljoen en 2018 van -€6,3 miljoen goed. D66 Hekker is met O,OO gezakt voor haar eerste examen. Ze moet een herkansing doen in de vorm van een Herstelplan om de begroting reëel en structureel sluitend te maken. Dat betekent een verdere bezuiniging van totaal van €36,8 miljoen. Alle ambtenaren dan maar ontslaan? Delft wordt toch op afstand bestuurd door PZH.

Wist u dat Delft nu wordt bestuurd door VVD CDA D66 en SP? Wie zijn dat dan?

delft gedeputeerde_staten_zuid_holland.gif

Op het provinciehuis hebben ze het zo druk dat ze voor elke brief een half jaar nodig hebben (26 weken). Dus reken er maar op dat we in heel 2015 door de provincie bestuurd worden. D66 ging met de veroorzakers van de jarenlange mega verspilling en verkwisting (PvdA/GL) een nieuw college vormen. Links Delft heeft Delft bankroet gemaakt voor de komende halve eeuw. Dit D66 college is gedoemd uit elkaar te vallen. Hekker speelt nu al 2e viool. Ze is ongeschikt en onnozel. Debatteren kan ze niet. Ze is nu al ingestort.

De raad maar ook de wethouders doen niets anders dan een beetje op de winkel van 2014 passen. En dat ook nog onder curatele. Ter Beschikking Staan we van gedeputeerde Staten van Z-H. Maar de vijf wethouders hebben zelf wel een dikke bonus gekregen. Die kregen met terugwerkende kracht één maandsalaris extra omdat Delft sinds 1 januari 2014 meer dan 100.000 inwoners heeft.

Een wethouder verdient nu €7704/maand. In januari kregen ze ook nog de eindejaarsuitkering gelijk een maandsalaris. Dus De Prez (PvdA), Brandligt (GL), kregen deze maand zo’n €23.000 bijgeschreven. En dat om niks te doen. Links Delft zijn de ergste profiteurs. Stttppfft.

Onafhankelijk Delft diende een motie in om twee twee wethouders financiën aan het werk te zetten. Bij voorkeur iemand uit het rechtse kamp (Ons bin zûnig). Die werd door alle andere partijen weggestemd. Alle andere partijen gedogen dit zooitje van D66, PvdA, GL, VVD en Stip. De burger van Delft is de dupe. Die heeft voor niets gestemd. Wel hebben ze een overbodig stelletje zakkenvullende en uit hun neus peuterende wethouders op het pluche gehesen.

--------------------------------------------------------------------------------
Motie Hekker
De gemeenteraad bijeen op 29 januari 2015
Overwegende dat de begroting 2015 de eerste 26 weken nog niet zal zijn goedgekeurd en de wethouder financiën Hekker de raad hierover niet adequaat geïnformeerd heeft en wij weinig vertrouwen hebben in haar vakkundigheid en daadkracht.
Draagt het college op de interne portefeuilles zo te herschikken dat er twee wethouders komen voor financiën
En gaat over tot de orde van de dag
OD fractievoorzitter Martin Stoelinga.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gedeputeerde-staten-provincie-zuid-holland-is-nu-de-baas-in-delft/

TOP

delft
maandag | 2 februari 2015 | 00h02 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

Delft voor Elkaar?

delft bram_stoop_rv_20150128.jpg

Volg Bram Stoop op de webcast tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2015.
Webcast: http://player.companywebcast.com/delft/20150129_1/nl/Player/Show?start=02:17:15

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

Op de raadsagenda van 29 januari 2015 stond het onderwerp subsidiebeschikkingen en uitvoeringskomst Delft voor Elkaar. Tot eind vorig jaar hebben we regelmatig over het onderwerp transitie jeugdzorg gesproken en heeft Stadsbelangen Delft zich constructief opgesteld.

Lees meer

Tijdens de laatste commissievergadering hebben wij aangegeven, dat we de raamoverkomst willen inzien die met stichting Mee is afgesloten. Stichting MEE heeft, zo blijkt nu, op 21 februari 2014 al bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van het Transitieplan.

Stadsbelangen Delft zet daarbij nog wel vraagteken bij de antwoorden van het college op onze vragen. Wij waren benieuwd wat de case load was van een medewerker die met probleem gezinnen aan de slag gaat in Delft. Uit het antwoord van het college blijkt dat dit om 20 tot 25 gezinnen per medewerker gaat. We hebben het college duidelijk gemaakt dat wij in de evaluatie willen zien om hoeveel gezinnen het gaat en wat voor resultaten er zijn geboekt. Deze medewerker moet namelijk zeer stevig in zijn of haar schoenen staan. Stadsbelangen Delft zal het zeker niet accepteren als blijkt dat hierbij stagiaires of vrijwilligers worden ingezet. De belangen van deze gezinnen zijn te groot om dit aan hen over te laten. Wij ontvingen signalen, dat vrijwilligers werk doen, dat werk is voor een professional. D66 Delft maakt zich druk om deze vrijwilligers en blijft roepen dat we met minder geld dezelfde kwaliteit gaan leveren. Dat is een waanidee. Je snapt echt niet wat er aan de hand is en waar het over gaat. D66 is zo langzamerhand helemaal de definitie van vrijwilligerswerk kwijt.

We hebben ook in een kort briefje vanuit het college kunnen lezen dat er een aantal organisaties zijn waarvan de aanvragen subsidie zijn afgewezen. Dit in tegenstelling tot de toezegging van wethouder de Prez (PvdA), dat nieuwe partijen in konden schrijven op activiteiten. Maar omdat de raamovereenkomst met Delft voor Elkaar al in juli 2014 is afgesloten, is er voor andere partijen geen geld meer beschikbaar. Kortom de eerste problemen doen zich al voor. De Stichting Present en het Jessehof krijgen nu niets en hebben dus het nakijken. Wat is de toezegging van de wethouder waard geweest dat externe partijen mee konden doen met het aanbieden van activiteiten?

Ook heeft Stadsbelangen Delft signalen gehad dat er een aantal jongeren uit Delft al langer thuis zitten, terwijl ze nog gewoon op hun school staan ingeschreven. Wethouder Hekker ontkent dat dit in Delft het geval is. Wij denken dat zij niet goed is geïnformeerd of zij weet het gewoon niet. Stadsbelangen Delft komt hier zeker op terug komend jaar. Wij weten dat jongeren, die problemen op school hebben, vaak eindigen bij de praktijkschool zonder dat het echte probleem wordt opgelost. Wij willen dat dit uitgezocht wordt en hebben dit wederom kenbaar gemaakt.

Ok maken wij ons zorgen om de samenwerking met een grote welzijnsorganisatie als één van de grote spelers in Delft. In een andere stad werd de subsidie voor deze organisaties gestopt, omdat afspraken niet werden nagekomen. Zie onderstaande link.
http://www.veenendaalsekrant.nl/_incs/kwaliteit_participe_onvoldoende_3167452.html#.VMz3OFpmUyB.mailto

Dat Delft vasthoudt aan deze partner roept bij ons vraagtekens op. Of komt het omdat een aantal ex-raadsleden van de linkse partijen daar werkzaam zijn als manager? Stadsbelangen Delft heeft aangegeven, dat wij eisen dat partijen hun afspraken, zoals afgesproken in de raamovereenkomst, nakomen. Het belang van deze gezinnen in onze stad staat voorop. Stadsbelangen Delft vindt, dat je de regie over moet laten aan de mensen op de werkvloer. Wij zijn benieuwd naar de evaluatie eind dit jaar.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7365

TOP

delft
maandag | 2 februari 2015 | 00h01 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Persoonlijke aansprakelijkheid raadsleden is een zegen voor Delft

delft adres_d66_raadsleden_geheim_delft.gif

D66 fractie met vier daklozen ingeschreven op de fractiekamer.

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ik ben het geheel met prof. Elzinga in BB eens dat nu Delft onder toezicht van de provincie staat de raadsleden die grote uitgaven goedkeuren dat uit eigen zak moeten betalen. Prima. Het PvdA en GroenLinks boeventuig dat 16 jaar lang met honderden miljoenen smeet durft nu ze zelf aansprakelijk zijn, geen rooie cent meer te spenderen. Wat een lafbekken.

Lees meer

Jammer genoeg geldt deze aansprakelijkheid niet met terugwerkende kracht. De D66 nihilisten zijn zelfs zo schijterig dat ze hun eigen woning afschermen op de website van de gemeente.Zeker nu is het belangrijk te weten wat een raadslid aan bezit waard is als hij toch extra geld uitgeeft met een negatief provincie advies. Wat is zijn huis waard? D66 raadsleden zijn het meest geheimzinnig over hun woonadres.

De Gemeentewet schrijft voor dat raadsleden in Delft moeten wonen. Maar ook is het belangrijk voor iedereen gelijk te kunnen weten of een raadslid mogelijk zelf betrokken is bij een besluit. dan is het belangrijk om te weten waar een raadslid woont. D66 lapt die integriteitstoets aan zijn laars.

De eerste onvoorziene spoed uitgave die gelijk aan de raadsleden gevraagd wordt is €11.720 van accountantsbureau BDO voor de jaarrekening 2014. Zij stellen dat ze veel extra werkzaamheden moeten doen in verband met het bankroet van Delft. Dat konden ze niet voorzien omdat hun voorganger Ernst&Young niks in de gaten had. Ik geef BDO gelijk.

Ik heb al eerder gesteld dat Ernst&Young crimineel bezig was door en de jaarrekening te controleren en een smerig advies zakie (HNK) deed voor het college. E&Y is mede schuldig aan het bankroet omdat ze het onnodige nieuwe Ambtenarenpaleis (€82,5 miljoen) hartelijk hebben aanbevolen.

Accountant BDO heeft te maken met een pro-PvdA/GL ambtenaren kliek die al jaren creatief aan het boekhouden is. Uitkomsten van jaarrekeningen worden politiek beïnvloed richting de gemeenteraadsverkiezingen. Nog vlak voor de verkiezingen meldde D66 Vokurka dat in 2013 een positief resultaat was behaald van 13 miljoen euro.

BDO zegt dat ook in haar brief. De gemeente is geneigd het resultaat 2014 positief te beïnvloeden. Dat kunnen ze doen door de lasten naar de toekomst te verschuiven, afwaarderingen (op grond) minder snel te laten plaatsvinden, projecten positiever calculeren en voorzieningen lager worden ingeschat en dat opbrengsten naar voren worden gehaald.

Daarbij leert de ervaring, volgens BDO, dat zaken eerder geactiveerd worden en onderhoud wordt uitgesteld. Dat is tussen de regels door dus de praktijk in Delft. Ambtenaren die moeten Liegen en Bedriegen in opdracht van Linkse Coalities.

Het is prima als niet de burger alleen moet boeten voor jarenlang wanbeleid. De jaknikkende raadsleden die dit wanbeleid verder steunen moeten ook maar eens betalen.

Een goede indicator wat raadsleden waard zijn is hun huizenbezit. Kale huurders kippen kan je niet plukken.

Ik zal aan D66 wethouder Hekker naar een overzicht vragen van de adressen en WOZ waarden van alle raadsleden. Dat is bij toekomstige besluiten belangrijk om te weten.

Ik woon op het Diamantpad 25 met op 01-01-2014 een WOZ waarde van €157.00. Helaas is maar 75% van mij en 25% is van Woonbron. De WOZ waarde is tov 2013 met 2% gedaald en het OZB bedrag met 1,8% gestegen. Dus ik betaal ~3,8% meer OZB.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/persoonlijke-aansprakelijkheid-raadsleden-is-een-zegen-voor-delft/

TOPhtml5 logo Valide CSS!