Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1083 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 14 november 2014 | 07h05 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

In Cie Algemeen het Spoorzoneproject
Het gelijk van Jan de Wit OD:
'Delftse politiek is een grote poppenkast'.
Ernst Damen PvdA bezorgt nu ook de inwoners een 'scheur' in hun broek.
hfvh

delft poppenkast_20141114_cie_algemeen.jpg

Volg de commissie Algemeen op de webcast:
bron: http://player.companywebcast.com/delft/20141113_1/nl/player/Show?start=00:04:19

TWITTER
harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl · 12 u 12 uur geleden
@jpdewit opent op spetterende wijze de cie algemeen
de rest hierna wordt oeverloos gelul over niks weet ik nu al
http://player. companywebcast.com/delft/20141113_1/nl/player …

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl · 12 u 12 uur geleden
@ernst_damen :scheur in de broek.
wat een sukkel ben je eigenlijk, delft is failliet!
mede door slecht bestuur pvda (avalex, ggd enz.)

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 14 november 2014 | 02h28 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Delfts college mist ambitie

delft ambitie_sb.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft en Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Toen ik nog klein was, hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen: ‘schat we hebben 25 gulden overgehouden deze maand. Laten we dat sparen’. En mijn moeder deed de 25 gulden in een apart spaarpotje. Dus geld overhouden, sparen en niets te kort komen.

Hoe anders kijkt dit college tegen sparen aan. We regelen een spaarmodel; we zetten geld opzij wat Delft feitelijk niet heeft, we doen aan administratief verschuiven van mogelijk optredende verliezen en daarnaast vasthouden aan geldverslindende luchtfietserij. Dat helpt onze stad niet vooruit.

Lees meer

Afgelopen maandag hebben we een informatieavond gehad over de stresstest. Het is altijd weer bijzonder te merken hoe goed we zijn in het uitleggen waarom het mis is gegaan in plaats van vooraf te bedenken: ‘wat moeten we eerst regelen’. Stuitend om te ontdekken, dat er geen rekening is gehouden met het feit dat bijvoorbeeld bestemmingsplannen aangepast moesten worden en dat renteopbrengsten tegen vielen. Alsof we dat pas op 31 december 2013 hebben ontdekt. Op z’n minst mag er toch van uitgaan, dat aan deze simpele zaken vooraf zou zijn gedacht in plaats van allemaal ingewikkelde sturingsinstrumenten bedenken, waarbij we schuiven van het ene potje naar het andere potje, maar per saldo er geen pepernoot mee opschieten.

Bijzonder was de introductie van de post onvoorzien, onvoorzien. Dat kan helemaal niet. Onvoorzien is onvoorzien. We zeggen toch ook niet stress, stresstest? Het is allemaal een forse rekenarij, waarbij onze fractie de stelling blijft hanteren, dat het afwaarderen van grondwaarde voordeel oplevert voor toekomstige ontwikkelaars. In de raad bemerkten wij al, dat fracties zoals de PvdA en D66 hier bagatelliserend over spraken zonder zich af te vragen: ‘Is er wellicht binnen de wettelijke kaders ruimte om het anders in te vullen’. Het moet nu eenmaal hoorden wij, maar soms is er meer mogelijk dan dat wij denken wat mogelijk is.

Stadsbelangen Delft heeft altijd gevonden dat de ontwikkeling van het Spoorzonegebied een hoog kwalitatief niveau moet hebben. Zeker. Maar in een tijd, waarin het financieel slechter gaat moet Delft zich afvragen hoe het met behoud van kwaliteit (lees iets minder ambitie) goedkoper kan. Er worden weer veel aannames gedaan, waarbij vooral wordt vastgehouden aan eventuele tegenvallers die zich misschien voor kunnen doen, maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan mogelijke meevallers.

Zeker, ook wij maakten ons al tijden zorgen over de vastgoedontwikkeling in de Spoorzone. Maar als je op internet zoekt, kom je verassende zaken tegen. De woningmarkt klimt in ras tempo uit het dal. En….wat is nu het mooie? Grote investeerders en vastgoedspecialisten zien een enorme stijging in de vraag ... jawel, precies wat Delft te bieden heeft. Nieuwbouwwoningen in stadscentra in de Randstad. Het liefst in de nabijheid van goede ov-voorzieningen. En, zo stellen zij; de grote trek naar de Randstad moet nog op gang komen. Kijk maar eens naar de site van CorperatieNL, daar lees je hoopgevende ontwikkelingen, maar ook op de site Vastgoedmarkt.nl.

Op 16 september jl. vond in het Kurhaus een Vastgoedsymposium plaats. Daarin gaf IVBN-bestuurslid en directeur Syntrus Achmea Real Estate & Finance, de heer Henk Jagersma een stevig signaal af, namelijk: ‘we zoeken naarstig grote bouwlocaties in binnensteden’. Is dat niet wat juist Delft te bieden heeft in het Spoorzonegebied? Zowel A’dam als R’dam, maar ook Den Haag profiteren al sinds een jaar van genoemde ontwikkelingen. Waarom praten de verantwoordelijken voor het Spoorzonegebied ons zo de put in? Zijn we blind voor deze ontwikkelingen?

Stadsbelangen Delft pleit al jaren voor een aparte portefeuillehouder op het Spoorzone dossier, die zich moet laten bijstaan door commerciële mensen die verstand van zaken hebben en een stevige commerciële onderhandelaar, die gezamenlijk:

1. het project laten anticiperen op de zojuist genoemde ontwikkelingen,
2. streng toezien op alle geldverslindende onzin wat steeds weer de kop opsteekt,
3. met open vizier en realisme de feiten onder ogen zien. En niet alleen aan de kostenkant, maar vooral aan de opbrengstenkant, want juist aan die opbrengstenkant liggen kansen die wat onze fractie betreft volledig genegeerd worden ...

De taak van de commerciële onderhandelaar moet zijn om te onderzoeken en te heronderhandelen over afgesloten contracten. De aanname van het college dat dit extra geld kost en wellicht vertraging oplevert, vinden wij een excuus voor iets wat je niet wilt. Wij merken niet eens de bereidheid bij het college om in ieder geval in gesprek te gaan met partijen, waarmee contracten zijn afgesloten.

Hoe je het went of keert, het is ook in het belang van die partijen, dat zij straks voor hun werkzaamheden betaald krijgen en bovendien is er alle reden om contacten met partijen aan te gaan om te zien of het goedkoper kan. De maatschappij is immers fors veranderd nadat contracten met partijen werden afgesloten. Als het echt niet kan oké, maar dan wel gebaseerd op feiten. Niet op aannames en vooral gezochte argumenten om aan te tonen dat het niet kan. Je wilt het of je wilt het niet.

Wij zijn stellig van mening dat niet de juiste mensen aan de knoppen zitten. Dat moet vanaf vandaag wat ons betreft rigoureus anders. De oplossingen die wij voorstellen maakt de Raad van Toezicht overbodig. Wat ons betreft nemen we afscheid van de Raad van Toezicht. Boven OBS en de ambtelijke organisatie, een team met commerciële mensen die verstand van zaken hebben inclusief een stevige commerciële onderhandelaar.

Wat Het Nieuwe Kantoor betreft , tja ... een verloren zaak. Blind doorgaan op de ingeslagen weg, doof voor kritiek van de oppositie, maar ook van de Delftse burger. Het college heeft besloten de laatste 20% af te bouwen. Zij rechtvaardigen dat met een boterzachte onderbouwing. Daar kunnen wij helaas niets meer aan doen. Wat we wel kunnen, is het college vandaag nog opdragen één of meerdere huurders te zoeken voor tenminste de helft van het aantal vierkante meters. Wat ons betreft hebben wij de perfecte locatie om de Metropool regio ambtenaren te huisvesten. Als we hier onze vooruitgeschoven post, de heer Vokurka bij inschakelen, moet dit een goede kans van slagen hebben. En ... zo stellen we hem in de gelegenheid om zijn geblunder als wethouder enigszins te compenseren.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7283

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 14 november 2014 | 00h28 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft willem_naghelstraat_000_koepoortgarage_20101009_141521_a.jpg

Delft. Toegang naar de binnenstad via de Nieuwe Langendijk.

Een goede politicus ziet vooruit en komt niet achteraf piepen!
Alleen (elektrische) bestelwagens toegestaan in de binnenstad!
Handhaving met camera die kentekens controleert en beboet bij overtreding.
hfvh


delft logo_gl_250x70_20140900.jpg

Vrachtverkeer vernielt kwetsbare, historische binnenstad

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks

De historische binnenstad van Delft is kwetsbaar voor zwaar verkeer. Duidelijke regels voor toelating van zwaar (bouw)verkeer en handhaving van die regels zijn noodzakelijk. Juist daar schort het nu aan.

Bewoners van de historische binnenstad in Delft ervaren steeds meer overlast van vrachtwagens – van o.a. aannemers. Het vrachtverkeer is een probleem, omdat vrachtwagens door hun afmetingen in de smalle straten een gevaar zijn voor voetgangers en fietsers. Ook veroorzaken de zware vrachtwagens schade. Ze veroorzaken schade aan de verharding, stoepen en bruggen in de monumentale binnenstad (en herstel van deze schade kost de gemeente veel geld!). Bovendien veroorzaakt het zware vrachtverkeer trillingen in de ondergrond, die weer tot schade leiden aan de vele oude op gemetselde stroken gefundeerde ("op staal gefundeerde") huizen.

Lees meer

Voor het grootste gedeelte van de binnenstad geldt voor het vrachtverkeer een maximale breedte van 2,20 meter en een maximale lengte van 10 meter. Op de gemeentelijke website is te lezen dat de wegen geschikt zijn voor gewichtsklasse 30 (maximale aslast 10 ton). GroenLinks hoort van bewoners in de binnenstad dat er in de praktijk niet wordt gehandhaafd en vindt deze situatie onverantwoord en verkeersonveilig.

Uit antwoorden op onze technische vragen aan de gemeente blijkt dat de handhaving van de toegangsregels voor vrachtverkeer een gezamenlijke taak is van politie en gemeentelijke toezichthouders. De lengte- en breedtebeperking moet voor iedereen (bewoners, aannemers, vervoerders) zichtbaar zijn op straat door borden. Alleen dan kan er gehandhaafd worden. De gemeente heeft echter recent, na vragen van bewoners, geconstateerd dat de bebording niet volledig sluitend is. Tot dat de bebording met verkeersbesluiten wel goed geregeld is, wordt er niet gehandhaafd.

Dat is bijvoorbeeld heel vervelend voor omwonenden aan het Rietveld, waar de aannemer gebruik maakt van grote, zware vrachtwagens met kranen en betonmolens. Dagelijks ervaart een groep bewoners de overlast aan den lijve, maar de gemeente zegt niets te kunnen doen. Volgens de gemeente kunnen in een omgevingsvergunning geen beperkingen ten aanzien van het bouwverkeer worden opgenomen en kan dit slechts worden geregeld door een verkeersbesluit. Het is wel vreemd dat in de concept omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig artillerie depot op de Paardenmarkt wel mededelingen over bouwverkeer staan. Zo staat er bijvoorbeeld in dat er voor het gebruik van zware en/of bijzondere transportmiddelen contact moet worden opgenomen met de politie.

GroenLinks wil graag dat de beleidsregels worden bijgesteld en dat het voor alle chauffeurs duidelijk is wat de regels zijn. We moeten voorkomen dat de oude historische binnenstad door zwaar (bouw)verkeer wordt vernield.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/vrachtverkeer-vernielt-kwetsbare-historische-binnenstad

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 13 november 2014 | 14h52 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_innovation_quarter_185x65.jpg

Persbericht
Rotterdam Partners, WFIA en InnovationQuarter sluiten convenant

Steden, stadsregio's, kennisinstellingen en universiteiten in de provincie Zuid-Holland gaan intensiever samenwerken bij het aantrekken van buitenlands bedrijven en investeringen. Eerder deze week legden de regionale acquisitieorganisaties WestHolland Foreign Investment Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter de samenwerking vast in het acquisitieconvenant Zuid-Holland.

Lees meer

De samenwerking is gericht op het versterken van de concurrentiekracht van de prominente economische sectoren in Zuid-Holland. Onder andere de clusters van bedrijven en kennisinstellingen actief in Energie, Olie & Gas; Safety & Security, Life Science & Health, Clean Technology, Horticulture, IT & Telecom en Maritime & Offshore zijn geschikt voor het positioneren van Zuid-Holland als gunstige vestigings- en investeringslocatie. Door de convenantpartners zal actief worden ingezet op het verder betrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders bij het bevorderen van de innovatiekracht van Zuid-Holland. Cross sectorale initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of Smartcity en -industry toepassingen zijn hierbij kansrijk.

Buitenlandse investeerders en bedrijven brengen nieuwe kennis, werkgelegenheid en investeringen met zich mee. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat buitenlandse bedrijven meer dan proportioneel bijdragen aan de Nederlandse economie: 16% van alle banen in Nederland en voor 26% van de totale toegevoegde waarde van het bedrijfsleven, gelijk aan 15% van het BBP. Daarnaast zijn buitenlandse bedrijven verantwoordelijk voor 30% van alle investeringen in Research & Development in Nederland.

Momenteel zijn ruim 2250 buitenlandse ondernemingen in Zuid-Holland gevestigd die gezamenlijk circa 105.000 werknemers in dienst hebben. Daarnaast creëren zij extra werkgelegenheid bij toeleveranciers en dienstverleners. De acquisitiepartners streven ernaar de komende jaren gezamenlijk tientallen nieuwe hoogwaardige buitenlandse ondernemingen in Zuid Holland aan te trekken.

bron: http://www.innovationquarter.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 13 november 2014 | 03h51 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

SPOORZONE
Bespreken met ondeskundige commissieleden volkomen nutteloos!
Bewijs: 100 miljoen verlies in Spoorzone!
Oorzaak: geen controle door gebrek aan inzicht! (experts kan je inhuren)
Gevolg: failliet Delft wordt één van de duurste woongemeenten!
hfvh


delft logo_gemeenteraad_20141104.jpg

Vanavond: COMMISSIE BESPREEKT SPOORZONEPROJECT

door gemeenteraad

Het Spoorzoneproject is het enige onderwerp dat op donderdag 13 november op de agenda van de commissie Algemeen staat. De vergadering begint om 20.00 uur.

De commissie bespreekt de voortgang van het project aan de hand van de rapportage over het tweede kwartaal van dit jaar. Daarnaast behandelt de commissie het rapport over de stresstest en de externe challenge die op het Spoorzoneproject zijn uitgevoerd.

Op maandag 10 november kregen raads- en commissieleden in een technische presentatie uitleg over beide onderzoeken en de financiële gevolgen voor de gemeente Delft.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/commissie-bespreekt-spoorzoneproject_46774.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 10h44 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

STADSBORREL DELFT

Vrijdag 21 november 2014
17.00 tot 19.00 uur

Rietveldtheater
Rietveld 49
2611 LH Delft

Op 24 oktober 2014 vond de eerste stadsborrel plaats. Ongeveer 20 - 25 personen, waaronder een aantal raadsleden, gaven acte de présence, ondanks de miezerregen en de herfstvakantie.

Het was een relaxte sfeer, waarbij contacten werden gelegd en informatie werd gegeven. Talrijke nuttige gegevens werden uitgewisseld en er werden contacten gelegd. Inspraak tijdens de commissievergadering kwam vaak naar voren als instrument om invloed uit te oefenen op het beleid.

Duidelijk werd ook, hoe je de gemeente het best kunt benaderen met ideeën en initiatieven. Zeker is, dat er voor een aantal mensen de drempelvrees wegviel om in contact te komen met raadsleden.

Doel van de Stadsborrel is het op informele wijze contact met elkaar hebben. Signalen opvangen van wat er leeft in de stad. Inzicht krijgen in de gang van zaken rond de politiek. Wat zijn de standpunten van de diverse partijen? Waarom gebeuren er dingen wel of niet? Door uitwisseling van gegevens tussen inwoner en raadsleden worden zaken sneller duidelijk.

De aanwezigen vonden, dat de Stadsborrel voor herhaling vatbaar is en voldoet aan een behoefte. In de toekomst kan de bijeenkomst uitgroeien tot een normaal, informeel contactpunt binnen de Delftse samenleving.

De volgende Stadsborrel wordt gehouden op 21 november van 17 tot 19 uur, wederom in het Rietveldtheater, Rietveld 49, 2611 LH Delft.

Het Rietveldtheater is zo vriendelijk ruimte ter beschikking te stellen. Ze zorgen voor wat nootjes e.d. Drankjes zijn voor eigen rekening.

De overige geplande data zijn in 2015: 23 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni.

Informatie: Tom Wagemans, Dirk Costerplein 265 2624 VC Delft Tel: 015 261 27 56 E‑mail: etpholland@delfiade.eu

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 04h53 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Persbericht
Durft Delft Duurzaam?

Veertien procent van ons energie duurzaam opwekken, dat gaat nooit lukken voor 2020. Toch was het ooit de bedoeling om zelfs nog veel verder te gaan. Binnen de “Haagse” coalitie wordt erover geruzied. De VVD wil niet bijsturen en de PvdA zegt wel dat de situatie onaanvaardbaar is, maar komt niet met plannen.

Een oplossing is dat we duurzame warmtenetten ontwikkelen. De provincie Zuid-Holland en de gemeentes Rotterdam en Den Haag zijn er voorstander van. Delft en Midden-Delfland liggen hier midden tussenin en kunnen zich nog aansluiten. Hebben we lokaal de politieke moed om voorop te lopen? Daarover gaat het Politiek Café van 3 december.

De inleidende sprekers zijn;

Robert Geurts, programmaleider Energie van de provincie Zuid-Holland,
Marc van der Steen, directeur RebelGroup en
Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA.
Dagvoorzitter is Karin Schrederhof.

Programma:

U bent van harte welkom op woensdag 3 december 2014 vanaf 17:00 uur in Grand café ’t Boterhuis, Markt 15-17.

Het modulaire format is zoals alle Delftse PvdA politieke café programma’s:

17:00 inloop, koffie, drankje, praatje

18:00 arbeidersmenu, s.v.p. per e-mail aanmelden; campagne.pvdadelft@gmail.com

19:00 debat

21:00 café, napraten, na borrelen(consumpties voor eigen rekening)

Natuurlijk wilt u mee doen aan dit debat over de “Duurzame energienetwerken”.

Dus kom en praat mee, dit is uw kans! Vol = Vol

Namens ’t Boterhuisteam, Jan Drese

campagne.pvdadelft@gmail.com

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 04h09 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Hoezo privacy? Die bestaat niet meer!
Met je smartphone in je zak met de auto over de rijksweg met snelheidscamera's.
Nu komt kentekenparkeren er bij.
Data naar justitie, iedereen is verdachte en na analyse rollen de criminelen er uit!
Daar ben jij dus tegen Aad?
hfvh

delft logo_sb_20140700.jpg

Kentekenparkeren

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft heeft al eerder kenbaar gemaakt tegen het invoeren van kentekenparkeren te zijn.
Zie www.stadsbelangendelft.nl/?p=7261

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de invoering van kentekenparkeren in onze stad. Onze fractie heeft tegen dit voorstel gestemd. De belangrijkste overweging was het recht op privacy. Wij vinden het onacceptabel dat gegevens van burgers, die nergens van verdacht worden, worden geregistreerd. Bovendien kunnen andere instanties, zoals de belastingdienst, deze gegevens opvragen bij de gemeente.

Lees meer

Wij vonden het voorstel van het college ondoordacht. Ook bij het digitaal bezoekers parkeren. Je kunt simpel de parkeervakken een nummer geven, waarmee het doorgeven van het parkeervak nummer voldoende is. Het college had hier geen oren na evenals D66, die zelf niet in staat was als landelijke partij een privacy veilige D66 app te introduceren en de Groen Links fractie. Beide partijen walgen van cameratoezicht, maar als het gaat om de automobilist dan hebben deze partijen wat minder moeite met privacy garantie.

Vanavond besteedde RTL Nieuws aandacht aan de zaak die de Stichting Privacy First heeft aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

De stichting Privacy First heeft de gemeente Amsterdam voor de rechter gesleept vanwege haar parkeerbeleid. Het kentekenparkeren dat is ingevoerd, is volgens de stichting in strijd met het recht op privacy.

Voorzitter Bas Filippini ageert tegen de verplichte registratie van kentekens en het gebrek aan anonieme betalingsmogelijkheden. ,,Beide aspecten zijn in strijd met het recht op privacy wegens gebrek aan noodzaak en proportionaliteit”, stelt Filippini. ,,Bovendien ontbreekt een privacy vriendelijk alternatief.”

Aanleiding voor de rechtszaak, die dinsdag dient bij de rechtbank in Amsterdam, is een parkeerboete die Filippini ontving wegens het niet invoeren van zijn kenteken in een parkeerautomaat. Hij weigerde dit. ,,Iedere vrije burger heeft immers het recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte, ook als men ergens de auto parkeert. Dit recht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Stadsbelangen Delft zal de ontwikkelingen in Amsterdam nauwgezet blijven volgen.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7280

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 03h33 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Provincie ZH bepaalt!
Alles wordt maximaal verhoogd!
Lenen van de burger lost niets op!
Jouw financiële kennis valt vies tegen!
FRIS wilde in 2002 een tunnel zonder bovengrondse sloop! Caisson methode!
Goedkoper, minder risico en overlast!
Stadsbelangen maakte FRIS uit voor politieke hooligans!
hfvh

delft logo_sb_20140700.jpg

Lenen van Delftse burger

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De komende maand staat de Programmabegroting en de uitkomst van de stresstest Spoorzone op de agenda. Een begroting die niet sluitend is en een stad met forse financiële risico’s. En dat terwijl Lucas Vokurka (D66), die als eerste het zinkend Delftse schip verliet, bij zijn afscheid vlak voor de verkiezingen liet weten, dat Delft haar zaken op orde had. Dit lijkt op pure kiezersbedrog van D66.

Lees meer

De rekening wordt zoals gebruikelijk met een forse lastenstijging weer bij de burger neergelegd.Tijdens de Algemene Beschouwingen zal onze fractie hierover stevig in debat gaan met het college en de coalitiepartijen. Er is veel mis gegaan in de afgelopen jaren en de stad schiet er niets mee op, dat het college alleen maar uitlegt hoe het zo heeft kunnen komen.

Stadsbelangen Delft vreest dat lastenstijging niet te voorkomen is. Zeker als de Provincie straks toezicht gaat houden. Dat neemt niet weg dat wij vraagtekens zetten bij diverse verhogingen die het college voorstelt, maar ook de wijze waarop. Extra verhogingen, waarbij niet zichtbaar is wat de Delftenaar nu echt moet bijdragen aan de financiële wanorde.

Zoals zo vaak, vrezen wij dat de voorgestelde verhogingen blijvend zullen zijn. Dat we nu in minder goede economische tijden leven, wil niet zeggen, dat dit over drie jaar nog steeds het geval is. Daarom vindt Stadsbelangen Delft dat duidelijk zichtbaar moet zijn welk extra bedrag de burger per jaar gaat betalen. Noem het bijvoorbeeld crisis- of Nieuw Delft belasting. Burgers die niet in staat zijn deze extra belasting te betalen, moeten een beroep kunnen doen op de kwijtscheldingsregeling.

Voor elk jaar dat de burger extra betaalt, kan bijvoorbeeld jaarlijks een inwisselbaar aandeeldocument worden afgegeven. Zodra het met de economie beter gaat of meevallers te noteren zijn, kan de burger zijn aandeel inwisselen bij de gemeente en krijgt de burger zijn extra ingebrachte geld terug. Dat is fair tegenover onze inwoners, die nu de dupe zijn van de financiële toestand in onze stad.

Stadsbelangen Delft wil dit idee, met andere partijen, verder uitwerken, want het huidige voorstel van het college vinden wij niet acceptabel. Wordt dus vervolgd.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7276

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 00h00 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Zelf heb ik VVD gestemd!
Lennart Harpe hoort niet in dit college!
Bart Smals moet afstand nemen anders stemmen verlies GR2018!
Provincie ZH bepaalt, niet gemeente Delft!
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

VVD belazert hun kiezers met OZB stijging van 9,7%

delft vvd_fractie_delft_2014_od.jpg

De Delftse VVD fractie met in het midden fractievoorzitter Bart Smals.
De VVD kijkt teveel naar Links.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
De VVD is totaal overbodig in dit college. D66, PvdA, GL en Stip hebben al een meerderheid. De Delftse VVD pleegt politieke zelfmoord door met deze Linkse boevenbende door te regeren. De VVD zal bij de verkiezingen in 2018 afgeslacht worden. Stap eruit.
De VVD heeft alle hoofdpijndossiers. Fractie-apotheker Bart Smals deelt nu al standaard aspirinedoosjes uit aan zijn raadsleden.

Het CDA met gans Junius stonk er de vorige keer in. De VVD is oliedom om dezelfde fout te maken. Hoewel ... voormalig CDA wethouder Junius graast nu €8274 wachtgeld per maand bij elkaar.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/vvd-belazerd-hun-kiezers-met-ozb-stijging-van-97/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 01h27 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_leefbaar_rotterdam_132x65_2014.jpg

Joost Eerdmans: ‘Hufters hebben hun langste tijd gehad’

delft joost_eerdmans_lr_20141111.jpg

Joost Eerdmans, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam.

door Maarten Ritman, Telegraaf
...
Nog geen half jaar is het Leefbaar college aan het bewind en de zerotoleranceaanpak is duidelijk zichtbaar. En het is nog maar het begin, zegt wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte).

bron: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/eerdmans_hufters_hebben_hun_langste_tijd_gehad/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 12 november 2014 | 00h23 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

VVD geeft besparing door kentekenparkeren niet terug aan parkeervergunninghouders

delft vvd_melkkoe_delft_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
VVD maakt van parkeervergunningen bewoners een melkkoe. Bij de verkiezingen roepen ze altijd het omgekeerde.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/besparingen-door-kentekenparkeren-niet-terug-aan-vergunninghouders/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 11 november 2014 | 21h24 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Rijmen en dichten met Smit

Peter Smit is lijstduwer, kandidaat nr 50 op de lijst van Onafhankelijk Delft.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 11 november 2014 | 15h31 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_ad_delft_185x65_20141100.jpg

Aad Meuleman Stadsbelangen Delft:
'Crisisbelasting' voor Delftenaren

Bart Smals VVD Delft:
... bezig met doorvlooien van de begroting

door Tanya van der Spek

Naast een OZB-verhoging, wil het college van b en w van het noodlijdende Delft dat straks ook de kosten voor het gebruik van de kades, een marktstand, een graf en het gebruik van de openbare ruimte voor reclame of terrassen laten stijgen.

bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3787332/2014/11/11/Crisisbelasting-voor-Delftenaren.dhtml

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 10 november 2014 | 10h11 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Wat IK zeggen WIL

--------------------------------------------------------------------------------
'Ir.' Lucas Vokurka D66 vertrok net als de middeleeuwse kwakzalver

door I. Groeneweg, Delft

‘Delft uit financiële slop’, luidt de kop boven een krantenartikel. Vermoedelijk zult u denken dat hier sprake is van een imaginaire krant uit – laten we zeggen – het jaar 2050. Maar nee, het gaat hier om een artikel uit het Algemeen Dagblad van 5 februari 2014, met onder de kop de subtitel: ‘Wethouder Lucas Vokurka (D66) zwaait tevreden af’.

Lees meer

Het begin van dit interview met de scheidende wethouder van financiën van Delft verdient het te worden geciteerd. Hij vertelde: “Toen ik in 2010 begon als wethouder was de begroting compleet in disbalans en had Delft structurele tekorten. Inmiddels ziet het er een stuk beter uit. We hebben elk jaar met een positieve jaarrekening kunnen afsluiten. De stad staat er in alles sterker voor dan in 2010’, aldus Vokurka.

Omdat het een oplettende burger al heel lang niet kon ontgaan dat Delft de financiële ondergang tegemoet ging, heb ik wel eens op de website van de Gemeente Delft gekeken of Vokurka – die een tijdje zijn brieven valselijk ondertekende met de titel ‘ir.’ voor zijn naam − nu eigenlijk wel de juiste opleiding had voor de uitoefening van zijn taak. Dat viel tegen, de man heeft niet meer dan een HBO-opleiding Dierverzorging op zak.

Wie overigens nu zou willen nagaan over welke papieren de verantwoordelijke wethouders en raadsleden beschikken, zoekt daar tevergeefs naar op de website van de Gemeente. Die informatie is inmiddels geheim. Vokurka vertrok net als de middeleeuwse kwakzalver: deze was allang achter de horizon verdwenen als de kopers van zijn handelswaar in de gaten kregen dat zij waren opgelicht.

De enorme schuldenlast van Delft, mede als gevolg van de verbluffende arrogantie waarmee het stadsbestuur meende voor zichzelf van belastinggeld een glazen stadspaleis te kunnen bouwen, doet het ergste vrezen voor 2015, wanneer de Gemeente allerlei zorgtaken moet gaan vervullen.

Maar wat natuurlijk niet kan, is de kosten afwentelen op de inwoners door de woonlasten te verhogen, zoals in Delft op Zondag van 2 november is vermeld.

--------------------------------------------------------------------------------
mevrouw Bel van D66 kraaide nog: ‘We hebben de financiën op orde’

door D.M. van Oudenbosch, Delft

Financiële tekorten, bezuinigingen! Voor het stadsbestuur maakt dat niet zoveel uit. Als de plank wordt misgeslagen is de burger het vangnet. Die betaalt! Iedereen gaat de pijn voelen, kondigde wethouder Hekker aan. Behalve de leden van het College van B en W zelf.

Lees meer

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kraaide mevrouw Bel van D66 nog: ‘We hebben de financiën op orde’. Of ze riep maar wat, of we werden bewust misleid! Er zou een door de gemeenteraad ingestelde enquêtecommissie moeten komen, om in de al jaren zich voortslepende gang van zaken duidelijkheid te gaan verschaffen. Politiek verantwoordelijken zouden ook verantwoording moeten afleggen.

Zoals het nu gaat is treffend weergegeven in het artikel over de begroting, in de krant Delft op Zondag van 2 november: ‘Zoals succes vele vaders heeft, is een mislukking altijd een wees’. En daar zal verandering in moeten komen. Bij ernstig falen zouden sancties opgelegd moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld, het ontnemen of snijden in de zeer riante wachtgeldregeling. Zo'n stok achter de deur houdt de politicus wel scherp (hopen we dan).

--------------------------------------------------------------------------------
... het nieuwe Stadskantoor/station, dat volledig detoneert met de omgeving ...

door Wiebren Tabak, Delft

‘Zoals succes vele vaders heeft, is een mislukking altijd een wees’, schreef de krant Delft op Zondag cynisch naar aanleiding van het gat in de Delftse begroting. En inderdaad, het is weer het oude liedje. Zich verschuilend achter de economische crisis en gedekt door het Pikmeerarrest, hoeven opeenvolgende colleges geen verantwoording af te leggen voor hun wanbeleid.

Lees meer

Met Euro-tekens in de ogen begaf men zich in drieste avonturen met projectontwikkelaars en nu de zaak ontspoort, ligt de dader op het kerkhof. Alsof de kosten en duur van overheidsprojecten in dit land niet steevast veel te gunstig worden voorgesteld door onze politici. Hoewel ook de Delftse spoortunnel het budget - zoals te voorspellen viel - gigantisch heeft overschreden, moet de eerste bestuurder het boetekleed daarvoor nog aantrekken.

De wankelende banken werden overeind gehouden door de belastingbetaler, de woningbouwcorporaties door de huurders en de Gemeente Delft straks door de burgerij. En wat krijgt die daarvoor terug? Nul komma nul. Buitenzwembaden gingen dicht en bibliotheken – deze tempels van cultuur en bronnen van informatie – werden gesloten, nota bene in een stad die zich afficheert als ‘kennisstad’. En DOK wacht andermaal een aanslag.

Bijna laconiek kondigen onze stadbestuurders aan dat de woonlasten voor de Delftenaren helaas met gemiddeld 5,7 procent zullen stijgen. Wat die daarvan vinden, lijkt er overigens niet toe te doen. Deze structurele minachting voor de vox populi komt nergens beter tot uiting dan in het nieuwe Stadskantoor/station, dat volledig detoneert met de omgeving en waarvan het ontwerp door de burgerij in een gemeentelijke enquête werd afgewezen, maar dat niettemin door onze dorpspolitici is omarmd.

In Delft geldt het principe: ‘Inspraak prima, maar het moet niet in medezeggenschap ontaarden’. Niet de stad ‘betaalt een hele hoge prijs’, meneer Harpe, maar haar ingezetenen. Hoog tijd dat Delft onder curatele komt en een artikel 12-gemeente wordt. Onze stad is niet zozeer de dupe geworden van een economische crisis, maar van een bestuurlijke. Een die al tientallen jaren woedt.

bron: delftopzondag.nl - ingezonden brieven

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 10 november 2014 | 00h00 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Motie “niet bouwen Fase II (20%) Nieuwe Stadskantoor” afgewezen

delft hnk_1e_verdieping_delft.jpg

Indeling HNK vastgesteld door het college op 16 oktober 2014.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Het college met verantwoordelijk VVD wethouder Harpe gaat door met afbouwen van het hele Stadskantoor. Dat kantoor is nu al te veels te groot.
Waarschijnlijk staat bij gereedkomen al meer dan 15% van het kantoor leeg omdat de gemeente fors in de ambtenarenbezetting blijft snijden.
VVD wethouder Harpe gaat dat lege deel dan verhuren. Slecht plan omdat voormalige de vastgoedontwikkelaars Ballast Nedam en NS Poort al afzagen van het geplande 25.000m2 kantoorvolume in de spoorzone.
Harpe had in zijn oppervlakkige brief (naar brief) aan de raad gesteld dat "Niet bouwen meer geld kost dan wel bouwen".

Lees meer

Echter dit was niet gespecificeerd. Enkel het bedrag van €6,6 miljoen werd gesteld als bezuiniging op het casco. Maar 20% van €82,6 miljoen is nog altijd €16,5 miljoen. Dus er valt wel degelijk fors te bezuinigen op deze investering. En een kleiner gebouw geeft lagere exploitatiekosten (nu €7.1 miljoen/jaar) en geen risico op leegstand van de overbodige kantoorruimte.

Technisch.
Op de plattegronden is te zien dat het technisch mogelijk is. Wat minder loze ruimte, vergaderruimte en het voordeel van Mecanoo was juist de modulaire multifunctionele opbouw. Dus technisch is het allemaal mogelijk.

Juridisch.
Wethouder Harpe is bang voor claims van architect Houben van Mecanoo omdat het gebouw verminkt zou zijn als we nu stoppen. Dat lijkt me sterk want Houben heeft ook de vijfde verdieping uit het oorspronkelijk ontwerp gehaald. Dus voor de juiste verhoudingen kan het ook in de breedte ingekrompen worden. Dan zijn de verhoudingen weer intact.
Ook van vastgoed ontwikkelaar NS poort dat tegenwoordig NS Stations heet, hebben we weinig te duchten. Immers ze krijgen voor een prikkie een stationshal. De jaarlijkse bouwkosten in het OBS worden door Pro-Rail en de Gemeente betaald. Daar kan Delft nog een flinke naheffing sturen. Maar ook liet Delft zonder enige claim NS Stations zich uit de vastgoed overeenkomst Spoorzone terugtrekken. Dat was een deal van €550 miljoen. Dat komt neer op een jaarlijkse OZB inkomst van 0,13% van die waarde en dat is €770.00. (red. € 715.000,00) Die slechte afgehandelde deal door wethouder Vokurka (D66) kunnen we altijd weer openen. Dus NS Stations is doodsbang om deze zaak weer op te rakelen.

Planning.
De afbouw van fase II kan pas beginnen als het Spoorviaduct gesloopt is en de treinen door de tunnel rijden. Dat is midden 2015 gepland. Dus er is ruim voldoende tijd om de aangegane verplichtingen met de BAM te ontbinden. De gemeente kan zich beroepen op overmacht gezien het bankroet. Bouwen terwijl je failliet bent en het eigenlijk niet kan betalen is maatschappelijk onverantwoord.

Van de argumenten van VVD wethouder blijft niks over. De VVD doet alsof het vorige college dit allemaal heeft bekokstooft en ze niet anders kunnen. Echter de VVD (met burgemeester Verkerk) heeft altijd vierkant achter het HNK gestaan. De VVD wilde zelfs een groter Stadskantoor.

--------------------------------------------------------------------------------
De Gemeenteraad van Delft bijeen op 6 november 2014

Brief college van Delft inzake consequenties niet-bouwen fase 2 van het nieuwe stadskantoor
Motie “Niet bouwen is altijd goedkoper dan Wel bouwen”
De Gemeenteraad,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat fase I (80%) van het nieuwe Stadskantoor is afgerond en de tijdelijke gevel aan de Zuidzijde is aangebracht,
draagt het college op de voorgenomen bouw van het overige deel fase II (20%) van het nieuwe Stadskantoor stop te zetten.
En gaat over tot de orde van de dag.
Martin Stoelinga, fractievoorzitter van OD

--------------------------------------------------------------------------------
Voor stemden Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, FvK en SP.

Dat de SP met Lieke van Rossum VOOR onze motie stemde, is erg hypocriet daar ze pas in het Algemeen Dagblad (naar AD) zei: “Stoppen met de bouw nu de bouw van het Stadskantoor bijna is afgerond vindt de SP geen optie. SP vindt nu stoppen dan ook niet verstandig”.

In de raad gedraagt de SP zich totaal anders dan op straat en in e media. De SP fractie heeft op het cruciale besluitmoment geen bedenkingen gehad tegen de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Die blunder probeert Van Rossum te verhullen.

Nog honderd maal triester was de reactie van PvdA fractievoorzitter Ernst Damen. Die ging maar over tot de persoonlijke aanval op mij.

Hij vond mijn argumenten “gemakzuchtig” en “niet te volgen”. Daarmee etaleerde hij perfect dat het kennisniveau van de PvdA onvoldoende is om mij een weerwoord te geven. Damen kiest voor kreten en gaat volledig voorbij aan het feit dat ik namens een zeer groot deel van de bevolking spreek.

In feite zegt Damen tegen al deze burgers “Krijg de Vinke-tering”. Door deze arrogantie jegens de achterban, is de PvdA terecht in een verregaande staat van ontbinding gekomen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/motie-niet-bouwen-fase-ii-20-nieuwe-stadskantoor-afgewezen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 10 november 2014 | 00h02 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pieter_stienstra_blogspot_304x65.jpg

D66 bedingt ruimte voor Delftse vrijwilligersinitiatieven

door Pieter Stienstra, raadslid D66 Delft
...
In het debat stonden via een motie van D66, GroenLinks, CDA en Fractie Van Koppen de Delftse vrijwilligers centraal.
Een ruime raadsmeerderheid ging akkoord met de motie "Delftse vrijwilligersinitiatieven: gezond en wel" van deze partijen. De motie draagt het college onder meer op om een vrijwilligersoverzicht naar de raad te sturen en dit overzicht te gebruiken bij het Actieplan Vrijwilligers en de beoordeling van de aanbieding Gezond en Wel 2015 – 2016.
...
bron: http://pieterstienstrad66.blogspot.nl/2014/11/d66-bedingt-ruimte-voor-delftse.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 10 november 2014 | 00h01 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL |

Starterslening
Voor een correcte annuïteitsberekening zie http://www.svn.nl/

delft logo_od_20140700.jpg

Delft promoot overbelening met Starterslening hypotheek

delft tom_zonneveld_sp_delft_od20141108.jpg

Tom Zonneveld, het braafste SP leerlingetje van de SP bijscholing “Hersenspoeling, herprogrammering en Indoctrinatie voor beginners”.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
De maandlast van €40.000 bij een annuïteiten hypotheek van 5% en een modaal inkomen en een huis van twee ton is al snel €400 netto/maand. Dat is bovenop de maximale hypotheek van de bank. Dat moet dat startende gezinnetje maar zien op te brengen.
...
SP raadslid Tom Zonneveld zegt het volgende in de gemeenteraad in zijn stemverklaring: “Wij stemmen VOOR, maar dit vormt wel het bewijs dat het Kapitalisme niet werkt”
Ik begrijp daar geen zak van. Dus in het Kapitalisme zijn de banken voorzichtiger geworden met hypotheken.
Maar in het Socialisme van Zonneveld geeft de overheid juist veel guller leningen.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/delft-promoot-overbelening-met-starterslening-hypotheek/

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!