Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1083 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 8 november 2014 | 02h31 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg
delft coenderstraat_000_hnk_20140911134815.jpg

Het volume van het Stadskantoor, HNK is nu voor 80% gebouwd.
Na het slopen van het spoor komt daar de resterende 20%.
De grootheidswaanzin wordt al aardig zichtbaar.
Niet bij VVD wethouder Lennart Harpe.
Niet bij raadsleden collegepartijen.
hfvh

A.Th. van Wissen:
waarschuwingen van de afgelopen jaren aan dovemansoren.
Geld betalen i.p.v te ontvangen voor een tunnel van landsbelang.

College van Burgermeester & Wethouders gemeente Delft
Martinus Nijhofflaan 2
2614 ES DELFT

Delft, 4 november 2014

Betreft: Uw brief van 7-10-2014 ontvangen 24-10-2014,
Stadskantoor iets minder groot dan strikt noodzakelijk

Geacht college van Burgermeester & Wethouders,

Bij dezen bevestig ik de goede ontvangst van uw schrijven d.d. 7 oktober 2014 waarin U meedeelt dat U zich niet herkent in mijn cijfers wat betreft de grote van het stadskantoor, een volstrekt ongeloofwaardig antwoord omdat U amper 4 weken later op donderdag 30 oktober 2014 mij en mijn mede stadgenoten laat weten via de media dat het ambtenaren bestand van 1.000 fte's wordt terug gebracht naar 700 fte's overigens niet Uw keus maar mijn inziens gedwongen door het Rijk en de Provincie Zuid-Holland i.v.m. de deplorabele financiële toestand van de stad.

Lees meer

Met deze bekendmaking via de pers toont U aan dat alle genoemde normen en hoeveelheden in mijn brief van 10-09-2014 wel degelijk kloppen en niet te weerleggen zijn en onvoorwaardelijk worden overgenomen door de Rijksaccountants/curatoren die U zo voorspel ik U dwingend opleggen om slechts 2/3 deel van het nieuwe stadskantoor, niet meer dan 8.000 m2 bvo, in te richten voor gebruik en de overige binneninrichting te staken voor zover als mogelijk en 2/3 deel in de verhuur te brengen.

Dat U zich niet herkent in mijn cijfers is vanuit uw positie misschien begrijpelijk om uw voorgangers niet te diskwalificeren maar zal op korte termijn Uw geloofwaardigheid zeker schaden te meer daar U geen cijfers en tekeningen openbaar maakt wat op mij overkomt dat U de ernst van de situatie nog steeds onderschat en denkt met alleen woorden de zaak af te kunnen doen, wat steeds duidelijker wordt is dat U als college van B&W mijn inziens geen notie of gevoel heeft hoe groot het gebouw eigenlijk gaat worden en dit pas bij de oplevering gaat ervaren.

Niet herkent door U, maar wel bekend bij mij, is dat het nieuwe stadskantoor is ontworpen in een roes van cumulatieve eisen voor het toenmalige aantal ambtenaren van ca. 1.500 fte's met een expansie mogelijkheid naar 2.000 fte's, ruim 2 maal de norm van 7 stuks gemeente ambtenaren per 1000 inwoners.

Ook niet herkent door U, maar wel bekend bij mij, is dat de Europese Centrale Bank alle banken in Europa verplicht heeft om kantoren zonder eigen parkeerplaatsen binnen een straal van 100 m1 af te waarderen naar de grondwaarde, wat de zaak nog veel dramatischer maakt dan die nu als is.

Ook niet herkent door U, maar wel bekend bij mij, is dat er nog ruim 20.000 m2 bvo van toekomstige overbodige kantoren in het bezit zijn van de gemeente Delft, welke niet te verkopen/verhuren zijn met als gevolg dat deze gebouwen door de Rijksaccountants/ curatoren afgeboekt worden naar de huidige grondwaarde van maximaal 5 miljoen euro.

Ook niet herkent door U, maar wel bekend bij mij en de gehele vastgoed wereld in Nederland, is dat er meer dan 13 miljoen m2 bvo kantoorruimten in Nederland leegstaan waarvan 6 miljoen m2 bvo latent leeg en al deze kantoren aan de straatstenen niet te slijten zijn.

Naast het megalomane stadskantoor verbaast het mij in hoge maten dat raadsleden, de media en de bevolking zich niet afvragen hoe het mogelijk is dat in een aantal jaren tijd het ambtenaren bestand van 700 fte's gegroeid is naar meer dan 1.500 fte's waar ook het stadskantoor op ontworpen is en de 1.500 fte's in betrekkelijk korte termijn weer terug gebracht worden naar ca.700 fte's, dan vraag ik mij af wat hebben al die overbodige 800 fte ambtenaren in hemelsnaam uitgevoerd de afgelopen jaren buiten jarenlang een gigantisch beslag te leggen op de loonkosten in de begrotingen en de verlies en winstrekeningen.

Ter informatie sluit ik een kopie bij van een kort door mij opgesteld exploitatieoverzicht betreffende de stichtingskosten van het Spoorzone gebied gericht aan alle gemeenteraadsleden via de griffie om de overvloedige teksten en cijfers van de stresstest d.d. van 27-10-2014 eenvoudig te duiden een en ander overeenkomstig de eisen van de banken en risicokapitaal financiers.

In de wetenschap dat al mijn waarschuwingen van de afgelopen jaren aan dovemansoren waren gericht en dat de Rijks accountants en curatoren in de praktijk de onvermijdelijke artikel 12 status van de gemeentewet reeds aan het uitvoeren zijn, teken ik,

Hoogachtend,
A.Th. van Wissen,
Oostsingel 150
2612 HJ DELFT

--------------------------------------------------------------------------------
Gemeenteraad van Delft
t.a.v. commissie Verkeer, Ruimte en Wonen
Postbus 78
2600 ME DELFT

Delft, 4 november 2014

Betreft: stresstest Spoorzone Delft d.d. 27-10-2014

Geachte leden van de raad,

Bij dezen doe ik U als geboren/getogen Delftenaar en oud ontwikkelaar/bouwer/financier een overzichtelijke uittreksel van de exploitatiebegroting toekomen van het Spoorzone gebied overeenkomstig de eisen van de risico kapitaal financiers als aanvulling op de stresstest van 27 oktober 2014 welke is opgesteld in opdracht van B&W.

“Exploitatie overzicht betreffende stichtingskosten Spoorzone met peildatum 1 juli 2014“ met uitsluitend de directe kosten voor Delft, exclusief kosten afgedekt door subsidies.

Aankoop, saneren, slopen en bouwrijp maken vastgoed Spoorzone Zuid voor rekening gemeente Delft voor en na het jaar 2006, 3 woningen Mercuriusweg, bedrijfshal/kantoor van der Lee (tijdelijke brandweer), bedrijfshal/kantoor van Oosten & de Vette, bedrijfshal/kantoor Improve, bedrijfshal/kantoor Valkenburg, bedrijfshal/kantoor/lesruimten SSPB Delft-Westland, autowasplaats Direct Car Wash, benzinestation DEKO, trafostation, vastgoed en bouwgrond van Prorail

totale verwervingskosten kosten_____________________________22 miljoen
4% rente tot juli 2014 over een gemiddelde loop tijd van 10 jaar_____ 9 miljoen
bijdrage spoortunnel 80 miljoen, termijn betalingen______________ 50 miljoen
meerwerk spoortunnel voor rekening Delft_____________________ 5 miljoen
bouwbureau, adviseurs, publiciteit, vergunningen etc,______________ 6 miljoen
stadskantoor 65 miljoen, termijn betalingen____________________ 30 miljoen
4% bouwrente over 4 jaar , 50% van 91 miljoen_________________ 7 miljoen
Kosten gemaakt tot juli 2014________________________________________129 miljoen

Nog te maken kosten van juli 2014 tot 2018.
4% rente van juli 2014 tot 2018 over 129 miljoen_______________ 15 miljoen
bijdrage spoortunnel 80 miljoen, termijn betalingen______________30 miljoen
meerwerk en onvoorziene kosten spoortunnel __________________3 miljoen
infrastructurele werken ___________________________________ 40 miljoen
bouwbureau, adviseurs, publiciteit, etc________________________ 4 miljoen
stadskantoor 65 miljoen, termijn betalingen____________________35 miljoen
meerwerk stadskantoor___________________________________ 5 miljoen
Spoorsingelgarage_______________________________________40 miljoen
4% rente tot 2018 over 3,5 jaar, 50% van 158 miljoen____________11 miljoen

Kosten gemaakt tussen juli 2014 tot 2018_____________________________183 miljoen
Spoortunnel, stadskantoor, infrastructuur en Spoorsingelgarage

totale investering in euro,s voor rekening gemeente Delft_________________312 miljoen

Pos. A.
Wensdenk grondopbrengst van 4,5 hectare verkoopbare bouwgrond in 2006 volgens huidig vigerend bestemmingsplan uit 2006.

1.535 stuks woningen, 256 stuks woningen per hectare, een foutieve aanname volgens voormalig wethouder Rick Grashoff, zie Delft op Zondag 31-08-2014, had maximaal 540 stuks woningen of 90 woningen per ha moeten zijn. waarvan 1315 stuks met een bvo 160 m2 , opbrengst 150.000 euro per woning
25.000 m2 bvo kantoorbouw
3.000 stuks parkeerplaatsen in 7,5 hectare gebouwde garage,s
opbrengst van de 45.000 m2 bouwgrond a 5.000,00 euro per m2 __________225 miljoen

Pos.B.
Vraagprijs niet gehonoreerd door Prorail en Ballast-Nedam in 2012 van______ 78 miljoen

Pos. C.
Grondopbrengst van 4,5 hectare verkoopbare bouwgrond in 2012 volgens stedenbouwkundig plan “Palmbout“ en verkoopbrochure “Nieuw Delft“.
1.050 stuks woningen, 175 stuks woningen per hectare
32.000 m2 bvo commerciële ruimten
2.800 stuks parkeerplaatsen in 7 hectare gebouwde garages opbrengst van 45.000 m2 bouwgrond overeenkomstig de marktprijs
in Rijswijk Buiten, Den Hoorn en Pijnacker a 500,00 euro per m2_______ + 22,0 miljoen
kostprijs parkeerplaatsen 2.800 stuks voor rekening Delft_____________ - 100,0 miljoen
opbrengst parkeerplaatsen _____________________________________ + 56,0 miljoen
--------------------
negatieve grondopbrengst van 45.000 m2 bouwgrond________________ - 22 miljoen

Pos.D.
Realistische grondprijs 2016-2020 met plan van hooguit 60 stuks woningen per hectare overeenkomstig nieuwbouw “ Zicht op Delft “ voor een kopersmarkt in een provincie stadje als Delft verworden tot een zelfstandige buitenwijk van Den Haag door de urbanisatie van Zuid-Holland.

360 stuks woningen
3.000 m2 commerciële ruimten
700 stuks parkeerplaatsen
opbrengst van de 45.000 m2 bouwgrond a 500,00 euro per m2__________ 22 miljoen
per woning tussen de 60.000,00 en 80.000,00 euro.

Pos. E.
Taxatie prijs opgenomen in stresstest 2014__________________________ 70 miljoen

De opbrengst/verliezen van de Coenderbuurt en de ruim 500 stuks studenteneenheden aan de Mercuriusweg zijn niet opgenomen omdat deze plannen in 2006 geen onderdeel uit maakten van het bestemmingsplan Spoorzone 2006.Een opbrengst van ca. 22 miljoen euro via verkoop van bouwgrond tegen een investering van 312 miljoen euro door het ontbreken van eigen vermogen geeft een schuld van minstens 290 miljoen euro met als tegenwaarde aan activa, een 3 maal te groot onverhuurbaar/onverkoopbaar nieuw stadskantoor zonder 1 parkeerplaats met een dagwaarde van hooguit 20 miljoen euro en een overbodige cosmetische Spoorsingel parkeergarage met een dagwaarde van hooguit 16 miljoen euro.

Pos.F.
Investeringen Spoorzone gebied - 312 miljoen
opbrengst bouwgrond + 22 miljoen
-----------------
Investering minus realistische opbrengst , te kort______________________ 290 miljoen
3% rente gedurende 25 jaar over 290 miljoen euro schuld x 50% ________ - 110 miljoen
-----------------
Kosten Spoorzone ontwikkeling in 25 jaar af te betalen in euro,s_________ - 400 miljoen

De schuld van Delft met als peildatum 31 december 2013 ( opgave VNG ) groot 532 miljoen euro zal met meer dan 218 miljoen euro toenemen tot minstens
“750 miljoen euro“
meer dan 200% van het bbp van Delft waar Griekenland niet verder komt dan 178 % van hun bbp

Aan bovengenoemd financieel debacle moet ook nog worden toegevoegd,

- een boekhoudkundige afboeking van ca. 20.000 m2 bvo onverkoopbare/onverhuurbare bestaande gedateerde gemeente kantoren aan de Staalweg, Westlandseweg, Phoenixstraat en Crommelinplein met een gezamenlijke nieuwbouwwaarde van ca. 70 miljoen euro, een boekwaarden van ca. 30 miljoen euro en een huidige verkoopwaarde van hooguit 5 miljoen euro geeft een kapitaalsvernietiging van 25 miljoen euro.

- een nieuw stadskantoor voor ca. 700 ambtenaren bekend gemaakt via de media op 30-10-2014 opgelegd/afgedwongen door het Rijk en Provincie middels de artikel 12 status, zonder 1 parkeerplaats waarvan 2/3 deel verhuurd moet worden aan marktpartijen die er simpel niet zijn, stichtingskosten 70 miljoen euro en een verkoopwaarde van hooguit 20 miljoen euro geeft een kapitaals vernietiging van 50 miljoen euro.

- een Spoorsingel garage voor 650 auto,s, stichtingskosten 40 miljoen euro en een verkoopwaarde van 13 miljoen euro geeft een kapitaalsvernietiging van 27 miljoen euro.

- een economisch onhaalbaar bouwplan “ Palmbout “ waarbij de Asociale hoeveelheid van meer dan 500 bewoners per ha “ hutje bij mutje “ zouden moeten gaan wonen, waar 150 mensen per ha de norm is voor een stedelijk gebied in een provinciestadje, een hoeveelheid van ca.175 woningen per ha opgenomen in de stresstest overigens onder voorbehoud, het dubbele aantal woningen dan de krant op zondag van 31-08-2014 heeft opgetekend uit de mond van voormalig wethouder Rick Grashoff tijdens een interview.

- een onrealistisch wensdenk plan, ook onder voorbehoud opgenomen in de stresstest, om onder en naast de 500 bewoners per ha een hoeveelheid van 32.000 m2 bvo commerciële ruimten te willen ontwikkelen, even groot als als het vloeroppervlak van alle winkels in de Veste, Zuidpoort en de Hoven bij elkaar in een markt waarin 1/3 deel vloeroppervlak van het winkelbestand in Nederland binnen 10 jaar gesaneerd gaat worden en 13 miljoen m2 bvo kantoorruimten leeg staan rijp voor de sloop.

“ In den Bogaard in Rijswijk staat meer dan 30% winkelvloeroppervlak leeg en te huur “

Naast de hoeveelheid woningen genoemd in het plan “Palmbout “ heeft de adviescommissie ook de 32.000 m2 bvo commerciële ruimten nog eens met 8.000 m2 bvo verhoogd tot het aantal van 40.000 m2 bvo commerciële ruimten met niet genoemde maar economisch verplichte 1.400 stuks ondergronds gebouwde parkeerplaatsen zonder ook maar 1 koopcontract getekend door vastgoed investeerders/private ondernemers met vast omlijnde ondernemersplannen inclusief bankgaranties en zonder minstens 4.000 stuks inschrijvingen van woningzoekenden voor de 1.050 stuks koop woningen overeenkomstig de verkoop formule van 4 geïnteresseerde voor 1 stuks woning.

Indien er geen getekende koopcontracten voor de 40.000 m2 bvo commerciële plannen zijn en minstens 4.000 inschrijvingen zijn t.b.v. de verkoopwoningen dan zijn de Rijks accountants en curatoren verplicht deze plannen als luchtfietserij te beschouwen en te taxeren op dagwaarde, welke niet veel hoger zal liggen dan 500,00 euro per m2 verkoopbare bouwgrond overeenkomstig de grondwaarden van de buurgemeenten Pijnacker, Den Hoorn en Rijswijk, alle drie op een steenworp afstand van Delft gelegen met als gevolg dat in de begroting en de verlies en winst rekening niet veel meer dan 22 miljoen euro zal worden opgenomen voor de 4,5 hectare verkoopbare bouwgrond.

Bovenstaande schuldenopbouw is voor een belangrijk deel veroorzaakt door desinvesteringen alsmede het ontbreken van maar een euro eigen vermogen en heeft niets te maken met de crisis zoals B&W via wethouder Lennart Harpe U als raadsleden en de bewoners van Delft via de media probeert wijs te maken, maar alles met kapitale blunders wat betreft de verkoopwaarde van slechts 4,5 hectare bouwgrond, de grootheidswaanzin bij de bouw van het ca.3 maal te grote stadskantoor zonder 1 parkeerplaats en door blinde ambities en het totaal ontbreken aan politiek als zakelijk inzicht.

Geld betalen i.p.v te ontvangen voor een tunnel van landsbelang met alle daarbij behorende overlast en kosten tijdens de bouwwerkzaamheden is te idioot voor woorden, een tunnel die volgens het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het ministerie van Verkeer in 2020 gereed had moeten zijn om de noodzakelijke verdubbeling van de spoorverbinding tussen de agglomeratie Den Haag en de agglomeratie Rotterdam te verwezenlijken waar Delft toevallig tussen ligt.

In de wetenschap dat mijn waarschuwingen met onderbouwing van cijfers de afgelopen 3,5 jaar aan dovemansoren waren gericht en artikel 12 status van de gemeente wet officieus is aangevangen zoals door mij voorspelt, teken ik,

hoogachtend,
A.Th. van Wissen, Delft.

bron: http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/?year=2014&week_start=45&week_end=45&search=1744898

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 8 november 2014 | 01h36 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

VVD wethouder Lennart Harpe:
nu stoppen afbouwen HNK niet goedkoper!
Overbodige ruimte kunnen we verhuren!
Delftse raadsleden kan je alles wijsmaken!
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141104.jpg

Verslag gemeenteraad 6 november 2014

door gemeenteraad
...
STADSKANTOOR
De motie Niet bouwen is altijd goedkoper dan wel bouwen die werd ingediend door Onafhankelijk Delft kreeg alleen steun van SP, Stadsbelangen en Fractie Van Koppen. De motie om te besparen op het stadskantoor door de bouw van de tweede fase (20% van het gebouw) stop te zetten, werd door de raadsmeerderheid verworpen. De meeste fracties volgden de uitleg van het college dat in een brief aan de raad stelde dat stoppen met bouwen niet goedkoper, maar door contractbreuk en mogelijke schadeclaims, juist duurder kan uitpakken voor de gemeente.
...
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/gemeenteraad-stemt-in-met-najaarsrapportage_46700.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 8 november 2014 | 01h09 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Subsidiekader: de eerste stap is er

delft hattevanderwoudevvddelft20140600.jpg

door Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft

In de raad van 6 november heeft de VVD ingestemd met twee raadsvoorstellen: revisie subsidiebeleid en de aanwijzing algemeen belang markt en overheid. De herziening van het subsidiebeleid is iets waar de VVD al jaren om vraagt. Het openbaar subsidieregister zoals dat op de gemeentelijke website staat is er dankzij een in de vorige periode aangenomen D66-VVD motie. Beiden zijn een opstap naar meer transparantie. Het huidige voorgestelde subsidiekader laat zich samenvatten als: "Je krijgt niet meer zomaar wat en zeker niet alleen maar omdat je het altijd al kreeg". Wij vinden dit een positieve ontwikkeling.

Lees meer

Subsidies moeten vanaf nu aantoonbaar bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Zo had dat natuurlijk altijd al moeten zijn. Wel vinden wij dat er onvoldoende ruimte is geweest in dit proces om politieke en randvoorwaardelijke input mee te geven vanuit de raad. Zo wil de VVD dat subsidies alleen worden gegeven als de stad het echt niet zelf kan, of alleen als de subsidie geen ondernemers uit de markt drukt.

De VVD wil dat de gemeente kan uitleggen waarom zij vindt dat een subsidie aan een bepaalde groepering bijdraagt aan de beleidspijlers participatie of innovatie. En hoe kom je in aanmerking voor een stimulerings- dan wel prestatiesubsidie?

Zonder vooruit te lopen op de conclusies, vinden wij dat dit nu niet duidelijk is. De discussie hierover is uiterst politiek en een flink debat waard. Wij zijn dus akkoord gegaan met de revisie op voorwaarde dat wij nog een aanscherpend debat in het voorjaar van 2015 voeren.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/06/subsidiekader-de-eerste-stap-is-er

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 8 november 2014 | 00h40 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Kanniewaarzijn opnames bij Martin Stoelinga over verspilling gemeenschapsgeld

delft

Foto van meester fotograaf Koos Bommelé.

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Opnames door de VARA KANNIEWAARZIJN over
Delftse verspilling gemeenschapsgelden
uitzending januari 2015.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/kanniewaarzijn-opnames-bij-martin-stoelinga-over-verspilling-gemeenschapsgeld/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 6 november 2014 | 01h23 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Meest misselijk makend mannetje in Delft?
Ik ga alleen door zegt politicus drs Koppen!
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Met de noorderzon ...

delft jolanda_gaal_onafhankelijk_delft_2014.jpg

door Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delft

Het kan verkeren, zo ook in de politiek.
Het ene moment ben je nog met vier fractieleden en het volgende met drie.

Onenigheid en opstappen komt in de beste politieke families voor, maar als politiek dier niet tegen kritiek kunnen en dan met een email afscheid nemen van je mede fractieleden, is wel het andere uiterste!

Lees meer

Het rommelde al een tijdje tussen ons en Jos van Koppen in het team Onafhankelijk Delft. Al ten tijde van de eventuele politieke enquete aangaande de gondelaffaire, schoot een en ander ons in het verkeerde keelgat. Jos van Koppen stemde met alle andere politieke partijen mee tegen een politieke enquete.

Het woordje UNANIEM, daar werd ik misselijk van! Daar brak bij mij mijn klomp.

Hoe kun je meestemmen met de “tegenpartijen”die Martin Stoelinga zo hebben laten vallen en hebben tegengewerkt in dit vreselijke dossier als je een van “ons” bent? Dat hebben wij ons dikwijls afgevraagd de afgelopen vier jaar. Wij zagen dit toen al als verraad. Het eerste verraad!

Ten tijde van de bijeenkomst inzake de gondelaffaire, bij toen commissaris der Koningin, Franssen, werd Jos van Koppen door Jens van der Brink, de advocaat van Martin, verboden om in het Provinciehuis aan te treden. Maar Jos van Koppen deed wat hij zelf wilde. Hij rook het pluche en wilde lekker plakken bij de hoge dames en heren. Zo’n schoolmeester die ineens een soort van belangrijk kan lijken voor de buitenwacht. Niet iedereen kan de “weelde” blijkbaar dragen.

Ook dat was voor ons een enorme klap in het gezicht. Wij voelden dit wederom als verraad, het tweede!

Maar, wij zijn van oude jongens en meisjes krentenbrood en bedekken een en ander toch liever met de mantel der liefde, alhoewel de liefde tussen Jos van Koppen en Bas Verkerk, naar ons inziens wel erg dik aan leek te zijn! Jos die immers vaak vroeg; ,, En keek Bas nog toen ik sprak”? Dat deed ons af en toe wel fronsen.

Maar een mens is een mens en als je blijkbaar graag in het gevlei van de burgemeester wil komen zijn of blijven, dan doen we daar niet al te moeilijk over. Ik zei dan in ieder geval, dat Bas zeer tevreden had gekeken :-)

Het moet alleen niet zo zijn dat je werkzaamheden die je zou doen voor Onafhankelijk Delft, kant nog wal gaan raken en de meest gekke stukjes op onze website gingen verschijnen. Totaal Onafhankelijk Delft onwaardige hand tamme stukjes.

De bekende druppel echter, die de emmer deed overlopen, was toch wel dat Jos van Koppen als voorzitter van de commissie aangifte is gaan doen tegen tal van raadsleden, maar ook zijn eigen fractieleden. Waar Stienstra, terughoudend was , daar stond brave Josje te trappelen van ongeduld om aangifte te doen. Ook na een bezoek aan de fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, Martin Stoelinga, die het Jos van Koppen sterk af raadde dit te doen, ging Jos toch voor de braverik. Verraad nummer drie!

Je weet wat er gebeurde toen ooit de haan drie maal kraaide?

Tijdens de Commissie RVW, waar Jos van Koppen de voorzitter is en ook in die hoedanigheid zijn verraad pleegde naar zijn eigen fractie en commissie lid, kwam daar Peter Smit binnen, onze lijstduwer. Het is er een van ruwe bolster blanke pit. Hij kon zijn emoties na al deze escapades niet meer bedwingen en maakt Jos van Koppen uit voor verrader.

Jos van Koppen, kwam dit echter heel goed uit, want wij hadden hem danig aan de tand gevoeld tijdens onze fractiebijeenkomst, waar harde woorden vielen en hij diende de volgende morgen, na het intermezzo van Peter Smit, zijn grote voorbeeld Bas Verkerk mede, dat hij uit de fractie was gestapt. Dus nog voor hij Martin Stoelinga zijn voornemen had medegedeeld, ging hij eerst naar Bas Verkerk!!! Ook kwamen wij erachter dat Jos nog net netjes per de eerste november uit de fractie stapte, berekenend zal ik maar zeggen!!!

Er moeten echter nog wat financiele hobbeltjes genomen worden! Die gaan wij zeker niet uit de weg!

Genoeg is genoeg, en wij gaan verder tot de orde van de dag!

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/met-de-noorderzon/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 6 november 2014 | 00h27 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Verrader Jos van Koppen op Stadsradio
'Topper' uitgekotst bij Onafhankelijk Delft
hfvh

delft logo_stadsradiodelft_2014.jpg

Interview met Delfts raadslid Jos van Koppen

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 5 november 2014 | 18h22 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

College blundert, Delftenaar betaalt. Schande!

delft martin_stoelinga_onafhankelijk_delft_20141105.jpg

Ook het altijd gezellige buurthuis Olof in het oude raadhuis is verkocht door de PvdA clowns en er komen nu zes appartementen in.

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Delft krijgt de begroting de komende jaren niet sluitend. Dat staat in een persbericht van onze geweldige burgemeester en zijn wethouders. Er is de afgelopen jaren al voor 57 miljoen euro aan falend beleid op het bordje van de gewone Delftenaar terecht gekomen. U en ik.

Lees meer

En er komt volgens het persbericht in de komende periode nog eens 12 miljoen bij.

Hoe de hardwerkende Delftenaar dat allemaal moet betalen, daar denken ze in het stadhuis niet over na.

Ja, ze vinden dat de maatschappelijke grens aan de bezuinigingen is bereikt. Mooie woorden. Maar wat zij de maatschappelijke grens vinden, is voor Jan en Mien die van een klein salarisje moeten leven de ondergang.

Ik kan daar zo boos om worden. Gewoon maar al je waanideeën zoals een veel te groot stadskantoor en een bodemloze treinput erdoor rammen zonder naar goede raad van anderen te luisteren. En dan – als het helemaal fout is gegaan – je verstoppen achter ‘tegenvallers’ die het College overkomen zouden zijn. Nou, dat zijn geen tegenvallers geweest. En het is ze al helemaal niet ‘overkomen’. Ze hadden het kunnen weten!

En niet alleen dit stelletje mislukkelingen; ook hun voorgangers. Waarom wordt er bijvoorbeeld nooit geluisterd naar goede ideeën vanuit de oppositie? De coalitie weet te weinig van de stad. De stadspartij Onafhankelijk Delft hebben veel meer contact met de mensen met kennis uit onze stad. En zolang Stip mee regeert en altijd ja knikt, gaat het altijd fout met deze partijen aan het roer.

Doordat ze hun eigen stad niet kennen en alleen maar hun eigen belang zien, is de ene na de andere onherstelbare blunder op ons bordje terecht gekomen. En wij kunnen alleen maar achteraf commentaar geven en tegen een besluit stemmen. Maar ja, de oppositie is in de minderheid, dus daar wordt niet naar geluisterd.

Ik zal een paar voorbeelden geven.

Onafhankelijk Delft was tegen de bouw van het onmetelijke stadskantoor. En ik weet zeker dat heel veel Delftenaren dat ook niet zagen zitten. Dus werd een referendum de grond ingeboord. Wij waren keihard tegen de bouw van het ondergrondse geheim van Grashoff. Wij wilden een spoor OM Delft heen naast de A4. Helaas, ook nu werden we door de regerende partijen – met de nooit aflatende steun van studenten belangen vereniging Stip – onder het tapijt geveegd.

Zo kan er nooit iets worden veranderd. Daar zorgen ze wel voor in die achterkamertjes. Dat heet democratie. Maar nu Delft het water aan de lippen staat, moeten wij stadspartijen ineens mee denken. Ongelooflijk maar waar. Naar ons voorstel is niet eens gekeken.

De tramlijn 19. Ook zo’n uitwas voor studenten die dadelijk er toch geen gebruik van maken. Het stadskantoor en station hadden volgens Onafhankelijk Delft moeten liggen in Delft Zuid, zoals in ons voorstel van maart 2005 staat. Veel goedkoper. Maar luisteren? Ho maar! De Sebastiaansbrug, hetzelfde laken een pak. Niet luisteren naar de oppositie en gewoon doordrammen. Het gevolg: een financiële ramp en God weet of die brug ooit nog wordt vernieuwd.

Als er maar met een oog was gekeken naar alle voorstellen van Onafhankelijk Delft – met kennis uit de stad – dan had de trein al vele passagiers vervoerd en was het viaduct al zes jaar geleden gesloopt geweest. De ambtenaren zaten allang in het kleinere nieuwe stadskantoor in Delft Zuid.

De Sebastiaansbrug was allang klaar geweest. Tenslotte bouwen de Belgen drie bruggen in 4 maanden aan de Phoenixstraat. Als ze maar hadden geluisterd.

Maar ze luisteren niet. En daar mag u – de hardwerkende Delftenaar – de rekening voor betalen. Het is een schande!

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/college-blundert-delftenaar-betaalt-schande/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 5 november 2014 | 17h42 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Stress van Delft stresstesten

delft bram_stoop_stadsbelangen_2014.jpg

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

De komende tijd zal de discussie gaan over de financiële situatie waarin Delft verzeild is geraakt. De stresstest Spoorzone is nu bekend. Waar Stadsbelangen Delft bang voor was, is uitgekomen. De burger mag betalen en het college van B&W gaat over tot de orde van de dag.

Lees meer

Het woord stresstest wordt langzamerhand een mode woord in de politiek. Ik hoorde dit ook terugkomen in de commissie Sociaal Domein van 28 oktober jl. In een rap tempo was er een meerderheid om een strestest te houden over het sociaal domein. Men wil bekijken waar en hoe het nu gaat lopen als in januari 2015 de jeugdzorg en dergelijke over gaat naar de gemeente. D66 Wethouder Hekker sloot zich er opvallend snel bij aan.

Ik heb namens Stadsbelangen Delft aangegeven, dat het niet goed is om bij de start van dit alles een stresstest los te laten. De meerderheid van de raad wil wel een stresstest over dit onderwerp. Je zou er als uitvoerende instantie zelf stress van krijgen als je je bedenkt dat de mensen, die deze stresstest willen, zelfs geen onderzoek willen laten doen naar de oorzaak van de financiële problemen, waarin onze mooie stad verzeild is geraakt. Liever niet achterom kijken, zeker niet leren van fouten, maar gewoon doorgaan. Je vraagt je af wat men op dit moment met de stresstest sociaal domein wil bereiken.

Op donderdag 29 oktober was er vervolgens een presentatie van de Delftse rekenkamer over zorgstructuur rondom leerlingen. Dit soort onderzoeken zijn voor mij als raadslid belangrijk en daar kan ik wat mee. De bedoeling van een rekenkamer is om de gemeenteraad te ondersteunen bij haar controlerende taak. In een onderzoek is de rekenkamer dus niet in eerste instantie op zoek naar gemaakte fouten in het beleid of de uitvoering, maar de rekenkamer probeert door achteraf te kijken naar de successen en verbeterpunten de gemeenteraad suggesties te doen om haar bevoegdheden nog beter uit te kunnen voeren.

Tot mijn verbazing waren er bij deze bijeenkomst in totaal maar 6 raads- en commissieleden aanwezig bij deze presentatie inclusief mijzelf. Net als bij het project Spoorzone, Harnaspolder en Sabastiaanbrug doet men schijnbaar net of men het allemaal wel weet. Omdat er tijdens deze belangrijke bijeenkomst geen irritante tijdklok mee liep, kon ik aan de rekenkamer mijn idee voorleggen. Namelijk, laat eerst de organisaties hun werk doen en vraag daarna aan het college hoe het verloopt. Kortom: als gemeenteraad er wel boven op zitten maar dan wel via het college van B&W.

De weinige aanwezige raadsleden blijken echt niet op de hoogte zijn hoe om te gaan met de zorgstructuur rond leerlingen. Ik durf de stelling aan dat veel raadsleden niet weten waar zij het over hebben. En dan nu toch een stresstest? Voordat je namelijk een stresstest doet, moet je eerst weten wat de problemen zijn die er spelen op het moment van de overgang. Deze vragen moet je vooral stellen aan het college van B&W, zo stelt de rekenkamer. Dit hoort namelijk bij je controlerende taak als gemeenteraad.

Wij hebben onze zakken vol van lijken uit de kast, zoals nu ook het geval is na het vertrek van oud wethouders en directeuren. De burgers van Delft krijgen alleen maar stress van al die stresstesten. Vooral als zij de uitkomsten onder ogen krijgen, die erop neerkomen dat zij het mogen betalen.

Stadsbelangen Delft weet dat de gemeente Delft met de meeste organisaties doorgaat waar ze al mee werkte in de jeugdzorg en dergelijk. Op zichzelf niets mis mee, maar voor Stadsbelangen Delft is het straks belangrijk om te weten waar zij geëindigd zijn bij het begin van de overgang van taken naar de gemeente in 2015. Tijdens een commissievergadering eerder dit jaar gaf ook de ambtenarij aan dat zelfs zij niet precies weten hoe een en ander gaat lopen. Kortom er is nog genoeg discussie nodig op dit punt. Wat ons betreft kan de spreektijd dan ook uitgebreid worden.

De fractie Stadsbelangen Delft gaat het advies van rekenkamer opvolgen en zal op korte termijn een aantal inhoudelijke vragen stellen over bepaalde doelgroepen. Ik heb het dan over de stand van zaken en de cijfers op het moment van het ten uitvoer brengen van de transitie jeugdzorg. Alleen dan kunnen we halverwege volgend jaar terugkijken op wat er gebeurd is. Zo kun je de controlerende taak als fractie en raadslid goed uitvoeren. Daarmee voorkom je het huidige Delftse beleid, namelijk nieuw beleid maken zonder het huidige beleid te evalueren. Voorbeelden hiervan zijn het Welzijnswerk in de wijken, dat inmiddels totaal is uitgekleed. Namens Stadsbelangen Delft heb ik destijds diverse keren om een evaluatie van beleid gevraagd zoals in het Welzijnswerk. Dat heeft nooit plaatsgevonden.

Ik heb de ambtenaren, hulp- en dienstverlenende organisaties succes gewenst met de uitvoering Transitie jeugdzorg, want zij moeten het uiteindelijk gaan doen. Geïnformeerd worden als het kalf al verdronken is, daar zijn we klaar mee. Daar krijg je pas stress van.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7272#more-7272

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 5 november 2014 | 16h29 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Eerste reactie VVD op de begroting van 2015

delft bart_smals_vvd2014.jpg

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD

Onlangs heeft het college ons de conceptbegroting voor 2015 toegestuurd. De VVD is er niet gelukkig mee. Behalve dat de begroting niet sluitend is, is het ook niet gelukt de burger buiten schot te houden. Niet voor niets heeft de VVD er destijds in het coalitieakkoord op aangedrongen dat de lasten voor de burgers van Delft niet meer dan de prijsindex mochten stijgen. Het was toen bekend dat er flink bezuinigd moest worden en dat er moeilijke keuzes gemaakt zouden moeten worden. Echter, we zouden als coalitie niet kiezen voor de makkelijkste weg: de problemen afwentelen op de burgers. Blijkbaar lukt het niet die afspraak gestand te doen.

Lees meer

De VVD heeft begrip voor het college. Na het sluiten van het coalitieakkoord is de VVD samen met de coalitie begonnen met het opentrekken van de kasten om de onderste steen boven te krijgen. Delft (en de VVD) was nog niet bekomen van de ene tegenvaller of de volgende diende zich al weer aan. Ik noem de Sebastiaansbrug, Harnaschpolder en als klap op de vuurpijl onlangs het Spoorzoneproject. Bij een snelle optelling van de financiële tegenvallers kom je op een bedrag tussen de 50 en 120 miljoen euro extra aan tegenvallers! Zelfs wij hadden dit niet voorzien bij het sluiten van het coalitieakkoord.

Behalve natuurlijk de lastenstijging doet het college veel goede dingen. Zo zal het grootste gedeelte van de bezuinigingen gevonden gaan worden in het verder afslanken van de ambtelijke organisatie. Na de bezuinigingsoperatie zal Delft met een ambtelijk apparaat van een normaal formaat doorgaan. Een punt waar de VVD al jaren voor strijdt en dat al veel eerder gedaan had moeten worden. Ook wordt er niet verder bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte en gaat het college wel bezuinigen op de bijzondere bijstand. Allemaal zaken die de VVD eerder heeft geopperd.

Toch ziet de VVD nog meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld door verder te snoeien in de subsidiepot. Delft geeft nu aan subsidies ruim 20 miljoen per jaar uit. Door daar een klein gedeelte vanaf te halen is het wellicht mogelijk om de stijging op de OZB tegen te houden.

De VVD vindt het onverantwoord om nu al voor 2015 een extra taakstelling te zetten op het budget voor het sociaal domein. Los van het feit dat niemand weet hoe zich dit zal gaan ontwikkelen de komende jaren, is het totale budget (voor 2015 ruim 66 miljoen) voor het sociaal domein vanuit het Rijk al belast met een forse taakstelling. Wel wil de VVD deze grote uitgaven van de gemeente goed monitoren. Bezuinigingen die daar later wellicht te halen zijn kunnen dan helpen het tekort op te vangen en de verhoging van de lokale lasten teniet te doen.

De VVD is niet weggelopen voor de problemen die de laatste maanden zichtbaar zijn geworden, en zal ook niet weglopen om deze problemen de komende jaren op te lossen. De VVD zal dus als loyale coalitiepartner de begrotingsdiscussie voeren. Vanzelfsprekend zullen we wel bij het bespreken van de begroting zoveel mogelijk VVD-oplossingen als suggestie aan de raad en het college meegeven.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/04/eerste-reactie-vvd-op-de-begroting-van-2015

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 5 november 2014 | 15h24 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Kentekenparkeren in Delft

delft linda_bocker_vvd_2014.jpg

door Linda Böcker, raadslid VVD

Bij het vaststellen van het parkeerbeleid in 2013 is besloten om kentekenparkeren voor vergunningshouders en het bezoek van bewoners in te voeren. In 2015 is het zover. Aanstaande donderdag 6 november behandelt de raad de aanpassingen in de parkeerverordening om dit mogelijk te maken. Door het kentekenparkeren worden de administratieve lasten verminderd en is de handhaving makkelijker en goedkoper. Dat zijn belangrijke voordelen.

Lees meer

Wel vraagt de VVD om goede communicatie bij de invoering (niet iedereen heeft digitale handigheid) en enige coulance bij de handhaving in de aanloopperiode. Zo worden vele onterechte boetes voorkomen en Delft heeft momenteel geen geld voor onnodige juridische procedures over dubieuze parkeerbonnen.

Waar we nog niet blij mee zijn is dat de tegoeden van de bezoekerskaarten (408 uur per jaar) niet kunnen worden meegenomen naar een volgend jaar. Dat moet in deze tijd toch mogelijk zijn. En het scheelt veel aan- en afmelden van bezoekerskaarten rond de jaarwisseling, wat weer een vermindering is in de administratieve lasten. Wethouder Harpe heeft toegezegd dit uit te zoeken en voor de raadsvergadering te laten weten of dit kan. Als het nodig is, zal de VVD een motie indienen om dit mogelijk te maken.

Deze wijziging van het parkeersysteem is nog niet het moment om de bloktijden of de runshopplaatsen te bespreken, zoals diverse insprekers tijdens de commissievergadering van vorige week graag zouden zien. Die discussie vindt plaats bij de optimalisatie van het parkeerbeleid, die het college voor eind dit jaar heeft beloofd (behandeling begin 2015). De VVD neemt daarbij graag de analyses en ideeën van de bewoners en belangenverenigingen mee.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/05/kentekenparkeren-in-delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 4 november 2014 | 12h53 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Helaas laten de suffe politici in Delft de burgers mee opdraaien voor de kosten van het 'nationale belang'!
hfvh

delft logo_treinreizigernl20141100.jpg

Lennart Harpe: dit is van nationaal belang

delft

Spoortunnel Delft uiteindelijk moeite waard

door ANP / Treinreiziger.nl

Het water staat Delft aan de lippen, maar het geld voor de nieuwe spoortunnel in de stad "zal uiteindelijk de moeite waard zijn''. Dat zei verkeerswethouder Lennart Harpe zaterdag. Hij was bij de eerste rit van een trein door de tunnel in aanbouw. De proefrit ging stapvoets van de ingang naar een perron van het nieuwe station. Aan boord waren genodigden en journalisten.
...
We ontwikkelen de stad en maken een knooppunt voor openbaar vervoer. Dit is van nationaal belang. We bouwen niet voor 5 of 10 jaar, maar voor tientallen jaren.

bron: http://www.treinreiziger.nl/actueel/binnenland/spoortunnel_delft_uiteindelijk_moeite_waard-146623

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 4 november 2014 | 08h58 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_omroepwest.jpg

Breuk in Onafhankelijk Delft: ‘Verrader’ Jos van Koppen stapt uit partij

delft

v.l.n.r.: Jos van Koppen, Martin Stoelinga, Jolanda Gaal en Jan Peter de Wit

door omroepwest.nl

Een scheuring in Onafhankelijk Delft: raadslid Jos van Koppen is uit de partij gestapt en gaat als zelfstandig raadslid verder. Reden? Hij werd tijdens een commissievergadering vanaf de publieke tribune voor 'verrader' uitgemaakt door partijgenoot Peter (‘Peet’) Smit.
...
bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-11-2014/breuk-onafhankelijk-delft-%E2%80%98verrader%E2%80%99-jos-van-koppen-stapt-uit-partij

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 4 november 2014 | 08h13 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141104.jpg

vanavond 20h00: Commissie Algemeen

agenda
- Subsidieverordening en implementatie Wet Markt en Overheid
- Notitie van de fracties D66, VVD en SP inzake de oost-west autoverbindingen in en rond de TU-wijk (= volgens afspraak overlegvergadering 7 okt. 2014)
- Brief college inzake selectieve toegang binnenstad Delft (wk 40, nr. 1719951)
- Brief college inzake de consequenties van het niet-bouwen van fase 2 van het nieuwe stadskantoor (wk 42, nr. 1729461)

bron: http://player.companywebcast.com/delft/20141104_1/nl/player

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 3 november 2014 | 13h43 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

Lennart Harpe weth. VVD verkeerd bezig!
Oplossing probleem van RW13 naar Delft:
Neem een afslag eerder of een afslag later.
hfvh

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

CAMERA'S BIJ AFRIT

delft

door delft.nl

De gemeente Delft plaatst camera’s bij de A13-afrit Delft Centrum om verkeersstromen te kunnen analyseren. Doel is om de oorzaak van opgetreden verkeersdrukte te achterhalen.
...
bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2014/Camera_s_bij_afrit

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 3 november 2014 | 12h39 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

JOS VAN KOPPEN VERDER ALS EENMANSFRACTIE

door gemeenteraad.nl

Raadslid Jos van Koppen is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt. Hij blijft als de eenmansfractie Fractie van Koppen lid van de gemeenteraad.
Van Koppen heeft zijn besluit op vrijdag 31 oktober in een brief aan burgemeester Bas Verkerk bekendgemaakt.
Door deze afsplitsing telt de gemeenteraad nu elf fracties. Onafhankelijk Delft houdt drie zetels in de gemeenteraad.
brief J.F.M.T. van Koppen inzake beeindiging lidmaatschap fractie Onafhankelijk Delft.pdf

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/jos-van-koppen-verder-als-eenmansfractie_46616.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 3 november 2014 | 00h03 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Stoelinga jaagt op zetelrover van Koppen!
Daarna is de zetel voor nr 5 Reinoud Plate!
hfvh

delft martin_stoelinga_reinoud_plate_onafhankelijk_delft.jpg

Martin Stoelinga en Reinoud Plate op OD nieuwjaarsreceptie 2014.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Reinoud Plate staat nummer vijf op de lijst van Onafhankelijk Delft.
Bij het vrijkomen van een zetel is Plate de eerstvolgende die recht heeft op die plaats in de raad. Ik heb Plate om zijn mening gevraagd, wat ga jij doen als het zover is?
Ook wilde ik weten hoe hij 'ligt' bij de fractie en de achterban van Onafhankelijk Delft.

Desgevraagd deelde Reinoud Plate, het posterieur raadslid voor Onafhankelijk Delft, mij mee dat het beter is om niet te reageren zolang de 'zetelrover' er nog zit.
Plate ziet het zeker weten zegt hij, niet gebeuren dat Jos van Koppen zijn zetel à forfait teruggeeft aan Onafhankelijk Delft.

Voorlopig wacht ik de ontwikkelingen maar even af.
Iedere keer wordt het 'politicus' Stoelinga door interne partijperikelen weer moeilijk gemaakt om zijn tijd voor honderd procent te kunnen besteden aan het besturen van Delft. Iedereen heeft 'leiding' nodig, ook politieke fracties, anders wordt het een zooitje.

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 3 november 2014 | 00h02 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Martin Stoelinga: Opgestapt raadslid Jos van Koppen geef onze zetel terug!

delft onafhankelijk_delft_raadsfractie_20141101_stoelinga_gaal_wit.jpg

Vlnr Martin Stoelinga, Jolanda Gaal en Jan Peter de Wit

Betreft: Opstappen Jos van Koppen uit Onafhankelijk Delft
Datum 2 november 2014
Aan J.F.M.T. van Koppen, beste Jos,

Via een e-mail heeft de fractie vernomen dat je uit Onafhankelijk Delft bent gestapt.

De reden is een totaal buiten de fractie gelegen incident tijdens de commissie RVW vergadering van 30 oktober. Op dat moment was je op persoonlijke titel namens de gemeenteraad actief als commissie voorzitter.

Als je niet tegen dit soort verstoringen kunt, had je ook je voorzitterschap neer kunnen leggen. De Onafhankelijk Delft fractie had part noch deel aan deze verstoring c.q solo-optreden. Het enige verband is dat verstoorder Smit lijstduwer was op onze kieslijst. Wij hebben dus geen enkel begrip voor jouw beweegreden om daarom op te stappen.

Jij zegt als zelfstandig raadslid verder te gaan. Jij grijpt deze korte inspraak verstoring aan om jezelf af te splitsen. Wij kwalificeren dit als pure zetelroof, ter waarde van de resterende periode van veertig maanden maal de bruto raadsvergoeding van €1715 een bedrag van €68.600.

Zoals je weet ben je in de Raad gekozen voor de politieke vereniging Onafhankelijk Delft. Wij sommeren jou dan ook je raadszetel direct aan de partij terug te geven. Wij kunnen dan de volgende rechthebbende op de lijst voordragen als raadslid.

Tot slot wijzen wij jou erop dat alle verplichtingen die je, jegens Onafhankelijk Delft hebt in financiële zin, direct voldaan dienen te worden. Zoals daar zijn het restant afwikkeling advocaatkosten referendum HNK €1850 en de verrekening van de verkiezingskosten, volgens afspraak bij tussentijd opstappen van €7000 minus betaald €2500, restant €4500. In totaal €6350.

Wij gaan er vanuit dat je de raadszetel aan Onafhankelijk Delft teruggeeft zoals je altijd hebt gezegd. Wij danken jou vooral voor de vele ceremoniële verplichtingen die je voor ons hebt gedaan.

Met de groeten van,
Martin Stoelinga,
namens Onafhankelijk Delft en hun kiezers

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/opgestapt-raadslid-jos-van-koppen-geef-je-zetel-terug-aan-de-partij/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 3 november 2014 | 00h01 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Webcast: Optreden lijstduwer Peter Smit

delft peter_smit_webcast_20141030_cie_rvw.jpg

Webcast: http://player.companywebcast.com/delft/20141030_1/nl/player/Show?start=00:18:15

Correctie van onjuiste berichtgeving
door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Op vrijdag 31 oktober 2014 schreef ik:
... Het beeld- en geluidsfragment is verwijderd van de webcast ...
Een attente lezer wees mij er op dat het fragment niet is verwijderd.
Dank.

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo