delft op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft vrijdag | 11 april 2014 | 12h41 | week 15 | POLITIEKDELFT.NL |

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de IC van het Reinier de Graaf Gasthuis dreigt weg te vallen
5
Op welke wijze zijn de genoemde ziekenhuizen en de gemeentebesturen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan? Zou een betrokkenheid van gemeentebesturen niet logisch zijn, omdat zij met de decentralisaties veel meer zorgtaken toebedeeld krijgen?

Betrokkenheid van gemeentebesturen is niet per definitie logisch. Het betreft hier gespecialiseerde spoedeisende zorg. Kwaliteit en spreiding zijn daarin doorslaggevend. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk in gezamenlijkheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, rekening houdend met belangen van alle betrokken partijen een regioplan wordt vastgesteld. Uitgangspunten zijn dat de basisspoedzorg voor iedereen goed en dichtbij georganiseerd is (45 minuten norm) en dat de complexe spoedzorg kwaliteit en doelmatig zo goed mogelijk georganiseerd is.
http://www.rijksoverheid.nl/

Tweet

delft donderdag | 10 april 2014 | 16h13 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Ton van Graas:
'Ik vind het beleid demotiverend en
voel me beknot in mijn vrijheid'

Zanger en gitaar OK! Oordeel zelf over de accordeonbegeleiding.

Misschien kent u hem? De straatmuzikant Ton van Graas
die ons met enige regelmaat in de Delftse binnenstad vergast op zijn eigen composities voor de accordeon.

Van Graas pleitte onlangs in de Delftse Post voor soepelere regels voor straatmuzikanten.
Hij begrijpt weliswaar dat er regels moeten zijn `Er waren inderdaad straatmuzikanten in de stad die overlast veroorzaken´.

Verrassend is het echter wel zijn pleidooi. In 2011 pleitte deze accordeonist immers in diezelfde Delftse Post juist voor strengere regels. Hij noemde het muziek maken op straat door sommigen zelfs verkapte bedelarij. Nu hij zelf tegen een boete aan is gelopen omdat hij daar speelde waar dat niet mag, moet het opeens allemaal wat soepeler.
Het gaat met grote woorden: 'demotiverend beleid, beknot in mijn vrijheid'.
Dat deze figuur er dan zelfs voor durfde te pleiten dat uitsluitend Delftenaren muziek op straat mogen maken, mag aangeven dat deze man niet helemaal spoort. Soepel moet het daar zijn waar het Ton aan gaat, streng waar het de vrijheid van anderen betreft.

Van Graas lijkt zich beter te voelen dan andere straatmuzikanten en daar zit hem nou de kneep. Ik weet niet of u hem ooit hebt horen spelen. Ik wel en mijn smaak is het niet. Mocht u zich gedeprimeerd voelen, zelfmoordneigingen hebben, blijf uit de buurt van Ton van Graas. Heeft u een goede bui, schijnt het zonnetje en hoort u de melancholische tonen van Ton, verwijder u zelf dan ook buiten gehoorafstand want er is een grote kans dat u een diepe zwaarmoedigheid overvalt.

Ik vind het dan nogal een gotspe dat deze man zich opwerpt als de pleitbezorger van ´kwaliteit´ in de muziek. De gemeente heeft groot gelijk, er is geen vergunning nodig om te musiceren op straat.
We gaan geen gemeentelijke commissie oprichten om te bepalen wie wel en niet mag spelen. Heb je geen talent dan zul je ook wel weinig ophalen en wordt het tijd om uit te zien naar een ander middel van bestaan.

Dat de gemeente echter paal en perk stelt aan de duur dat je mag spelen is prima. Niemand wens je toe dat er acht uur lang een draaiorgel voor zijn deur staat.
Ik werk in de binnenstad vlak naast de plek waar Ton van Graas vaak staat en ik was altijd blij als hij na een half uurtje trekzakken moest opsod.... Deze accordeonvirtuoos is echter van mening dat mensen zo lyrisch zijn van zijn composities zijn dat het jammer is dat hij al na een half uur moet verkassen. 'Ik speel muziek waar mensen écht van genieten'.
Laat ik hem uit zijn droom helpen. We zitten met vijf man op kantoor en niemand vindt het om aan te horen. Als Ton verschijnt is dat het moment om een half uur boodschappen te gaan doen.
Maar als mensen er van genieten, ga je goddelijke en artistieke vrije gang mijnheer Van Graas, wij gaan wel even wat anders doen.

Hans Vogelzang

Tweet

delft woensdag | 9 april 2014 | 12h41 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

delft http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2014/4/plakken-aan-pluche.jpg

Traditionele partijen (CDA, VVD en PvdA) versus lokale partijen (gemiddelden per gemeente)

‘Regenten’ lastig van pluche te krijgen
Door Hans Bekkers:
Ondanks de afbrokkelende machtsbasis van de traditionele partijen in de gemeenteraden, is nog steeds sprake van een oververtegenwoordiging wat betreft het aantal wethoudersposities. De drie grote traditionele partijen leveren historisch gezien meer wethouders dan op basis van hun raadszetels zou mogen worden verwacht.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/

Tweet

delft woensdag | 9 april 2014 | 11h15 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft de Evenementenstad van Nederland

Hedenochtend is er in de binnenstad van Delft een ludieke oproep gedaan:
Onbekenden (in ieder geval niet de gemeente) hebben de binnenstad volgehangen met pamfletten die oproepen om de binnenstad tot "dé evenementenstad van Nederland" te maken. Omdat, zo wordt gesteld, u dit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft laten blijken middels uw stemgedrag. De belangenvereniging kan de humor van de oproep er wel van inzien en onderschrijft het initiatief om samen met gemeente, ondernemers en bewoners te streven naar kwalitatief hoogwaardige evenementen. Afgelopen weekeinde bruiste de binnenstad weer van gezelligheid door onder andere de Levende Etalage Dag. Van dit soort evenementen mogen er best wat meer in de binnenstad. Maar meer geluidsoveroverlast veroorzakende evenementen kunnen wij echter missen als kiespijn!
http://www.zuidpoort.org/

delft officielebekendmaking20140408.jpg

Tweet

delft woensdag | 9 april 2014 | 01h56 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Raad start met inwerkprogramma

Op donderdag 10 april wordt een bijeenkomst gehouden, waarin de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden centraal staat.
Op woensdag 16 april en donderdag 8 mei worden raads- en commissieleden bijgepraat over de gemeentefinanciën.
De ontwikkelingen in de Spoorzone worden op dinsdag 13 mei toegelicht en
op donderdag 15 mei is de innovatieve stad het centrale thema.
De reguliere vergadercyclus van de gemeenteraad begint op dinsdag 15 april met een commissie Algemeen.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op 24 april.
http://ris.delft.nl/

Tweet

delft woensdag | 9 april 2014 | 00h20 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

OUDERENZORG

delft aedesactizlogo.jpg

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten
Gevolgen overheidsbeleid in beeld
Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze doelgroep heeft echter vaak een woonomgeving nodig die veiligheid biedt en waar begeleiding beschikbaar is. Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn.
http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/

Tweet

delft dinsdag | 8 april 2014 | 21h33 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Vervoer door vrijwilligers

delft vrijwilligerscentralekampen.jpg

Vallen vrijwilligers onder de taxiwet
Een specifieke taxiwet bestaat niet in Nederland. De regels voor het vervoeren van personen zijn opgenomen in de Wet Personenvervoer. Deze wet gaat naast de taxi ook over reizen per trein, bus, metro, vliegtuig en boot. Daarnaast worden in deze wet regels gesteld aan tarifering en geeft de wet aan aan welke kwaliteitseisen de vervoerder moet voldoen. Door deze wet is het verboden om zonder vergunning tegen betaling personen te vervoeren. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor het vervoer door vrijwilligers. Wanneer de vergoeding voor het vervoer beneden de gestelde grensbedragen blijft, zijn vrijwilligers van de Wet personenvervoer uitgezonderd. Ze hoeven dan geen taxivergunning of chauffeurspas aan te vragen.
Grensbedragen
...
Vrijwillige vervoersdiensten
Het aantal vrijwilligers dat met de eigen auto mensen vervoeren die niet zelfstandig kunnen reizen, groeit. Door bezuinigingen op de taxivergoeding zijn mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen in toenemende mate aangewezen op de diensten van buren, vrienden en kennissen waarmee ze kunnen meerijden. Daarnaast worden door welzijnsstichtingen, vrijwilligerssteunpunten of vanuit vrijwilligersinitiatieven vervoersdiensten opgericht die tegen een onkostenvergoeding en eventueel bijkomende kosten mensen vervoeren. In verschillende dorpen en steden is een dergelijke vrijwillige vervoersdienst opgericht. Ook hiervoor geldt dat zolang de vrijwilliger of de vervoersdienst geen vergoeding vraagt die boven het toegestane bedrag uitkomt, de Wet Personenvervoer niet van toepassing is en een ondernemers- en/of taxivergunning en chauffeurspas niet nodig zijn.
Gehuurde busjes
...
Eigen busjes
...
Verzekering en aansprakelijkheid
...
http://www.welzijnkampen.nl/

Fractie Onafhankelijk Delft:

schriftelijke vragen inzake concurrentie door Participe Particuliere Taxi
1 Voldoet de Participe Particuliere Vervoersdienst aan de Wet Personenvervoer 2000 artikel 76?
2 Hebben de chauffeurs een chauffeursdiploma en pas?
3 Zit er een gekeurde taximeter in de auto? Heeft de auto een zichtbare vergunning?
4 Welke vergoeding ontvangen de vrijwillige chauffeurs per gereden kilometer?
5 Moeten de leden van de vervoersdienst aan een inkomens en vermogenstoets voldoen, Zo ja welke?
6 Vindt het college de Regiotaxi voor WMO vervoer de voorliggende vervoersvoorziening met ondersteunende arm?
7 Is deze Particuliere vervoerdienst geen oneerlijke concurrentie ten opzicht van de reguliere straattaxi?

http://ris.delft.nl/

Tweet

delft dinsdag | 8 april 2014 | 14h34 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht

Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord

Delft, 8 april 2014

Delftenaren kunnen hun ideeën aandragen voor het nieuwe coalitieakkoord. Dit kan tijdens een inspreekbijeenkomst op donderdagavond 17 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

De fracties van D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD werken op dit moment aan een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. In de besprekingen die ze hierover voeren, willen de partijen ook suggesties meenemen van anderen. De bijeenkomst op 17 april biedt ruimte aan geïnteresseerden om ideeën mee te geven. Aanmelden als inspreker kan door een mail te sturen aan nsmit@delft.nl.

Daarnaast plannen de coalitiepartners nog een gesprek (op uitnodiging) met maatschappelijke organisaties in de stad om hun inbreng te horen. De coalitiepartners betrekken de inbreng en ideeën bij hun besprekingen.

De vijf partijen zijn vorige week begonnen met het formatieproces, onder leiding van Harry ter Braak als onafhankelijk formateur. Aan de vorming van de coalitie is een informatieronde vooraf gegaan. Die gesprekken en verkenningen hebben geleid tot de voorgenomen coalitie met D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD. Informateur Huub Halsema geeft in de bijeenkomst op 17 april ook een toelichting op zijn bevindingen tijdens het informatieproces, waarop fracties desgewenst kunnen reageren.

Tweet

delft dinsdag | 8 april 2014 | 00h57 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

schriftelijke vragen aan het college:

Participe Particuliere Taxi is oneerlijke concurrentie?
Door Jan de Wit:
... Goed bedoeld uiteraard, maar hoogst asociaal.
... Dat zijn Oostblok tarieven.
... Ik vind dat deze ouderen gewoon met de Regiotaxi moeten rijden.
... Deze Particuliere Taxidienst moet wat mij betreft gelijk stoppen.
http://onafhankelijkdelft.nl/

overbodige schriftelijke vragen:

Niet van toepassing op vervoer van personen per auto ...
Door harrie fruyt van hertog, redactie Politiekdelft.nl:
Vanochtend op de twitter las ik dat veel Delftse raadsleden hoogopgeleid zijn.
Dat is prima, maar hoe hoog is het kennisniveau?
Voor je zaken beweert, zoek ze dan eerst goed uit.
Gefrustreerde en valse beweringen wacht niemand op.
Iets voor Ernst Damen, raadsleden ontslaan?
Wet personenvervoer 2000
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
§ 2. Werkingssfeer
Artikel 2
5. De wet is niet van toepassing op vervoer van personen per auto, anders dan openbaar vervoer, indien de som van de betalingen voor dat vervoer de kosten van de auto en eventuele bijkomende kosten voor dat vervoer niet te boven gaat, tenzij vorenstaande wordt verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de kosten van de auto en eventuele bijkomende kosten.

Tweet

delft maandag | 7 april 2014 | 20h36 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Waterschappen in het nieuws:

delft

kernafval in dijken
Door Guido van der Wedden:
Hoogradioactief afval wordt in Nederland honderd jaar opgeslagen in een speciaal hiervoor gebouwd gebouw, het HABOG. Maar wat doen we in de periode ná die honderd jaar met dit afval? Opslag in diepe aardlagen is te overwegen, die blijven immers honderden miljoenen jaren op dezelfde plek liggen. De opslag moet echter wel omkeerbaar zijn, want als er in de toekomst toch een manier gevonden wordt om dit afval te verwerken moet het terughaalbaar zijn. Consultant nuclear safety dr. ir. Aliki van Heek stelt daarom voor de vaten met kernafval als bouwmateriaal voor dijken te gebruiken.
...
Ook over het ondemocratisch gehalte van de geborgde zetels
bij waterschappen is deze week heel wat te doen.
http://guidovanderwedden.ning.com/

Tweet

delft maandag | 7 april 2014 | 13h28 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

delft politiekprinsenstadbjinsedankert.jpg

Door Bjinse Dankert in de Delft op Zondag:

Jong bloed in gemeenteraad Delft
http://www.delftopzondag.nl/

Tom Zonneveld (SP): 'Alleen maar gaan stemmen vind ik niet genoeg'
http://www.delftopzondag.nl/

Marlies Swart (PvdA): 'Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid'
http://www.delftopzondag.nl/

Pieter Oskam (D66): 'Liever langer nadenken dan de eerste ingeving'
http://www.delftopzondag.nl/

Tweet

delft maandag | 6 april 2014 | 00h01 | wk15 | POLITIEKDELFT.NL |

Rotterdam wil fors meer laadpalen voor elektrische auto
... eind 2014 zo'n 1600 laadpalen in de stad
http://www.rijnmond.nl/

Minder plek voor brandstofauto's in grote steden
http://www.binnenlandsbestuur.nl/

Tweet

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo