op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Hier: Kieslijsten Kandidaat Raadsleden GR2014

Hier: Tweets Kandidaat Raadsleden GR2014
(ledenlijst voor zover bekend bij redactie en zonder blocked-twitter-accounts)


Tweets van @PolitiekDelftnl

Politiek Agenda

POLITIEKE AGENDA GR2014

zaterdag 15 maart
..:..-..:.. Brabantse Turfmarkt en Molslaan
VVD wil meer activiteiten op Delftste grachten

11:00-13:00 GroenLinks Huis Hippolytusbuurt 4
Repair café

11:00-15:00 Bastiaansplein
Iedereen met vragen kan uiteraard langskomen om ze te stellen.
SP kandidaat raadsleden

11:00-15:00 Markt
Het CDA Delft komt buurten! Laatste campagnezaterdag.

12:00-13:00 Verzorgingshuis De Lindenhof, de Hof van Delft
Het CDA Delft komt buurten! Laatste campagnezaterdag.

12:30-14:30 GroenLinks Huis Hippolytusbuurt 4
Excursie stadsnatuur om 12:30, 13:30 en 14:30

12:30-13:30 Markt, start bij de CDA-camper.
CDA Stadswandeling met oud-raadslid Aad van Tongeren.

20:00-23:30 Sportfondsenbad Weteringlaan 1
Naakt politiek debat
Geen foto of video toegestaan. Organisatie NZD. toegangsprijs en verdere info:
www.zwemmen-nzd.nl

Lees meer ...

-----------------------------
zondag 16 maart

13:30-15:00 Sultan Ahmet Moskee, Martinus Nijhoflaan 80
PvdA: bijeenkomst Turkse Vereniging

14:00-16:00 wijkcentrum De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan 4
GroenLinks: Bram van Ojik in gesprek met migranten (met optreden van Umit-C)

16:00- wijkcentrum De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan 4
PvdA: bijeenkomst Somalische Vereniging

-----------------------------
maandag 17 maart

08:00-00:09 TU-wijk
flits canvassen TU-wijk
Ernst Damen en drie kandidaten rijden met Segways de TU wijk rond om 100 kilo appels uit te delen aan studenten.

19:15 kantine DvvDelft Kerkpolderweg 12
DvvDelft agenda. Politiek debat met als thema sport. Iedereen is van harte welkom.

-----------------------------
dinsdag 18 maart

02:30 op het terrein van de TU Delft
D66: De landelijke D66-bustour komt naar Delft toe. Dit keer zullen Stientje van Veldhoven, Pia Dijkstra, Wouter Koolmees en Sophie in ’t Veld Delft bezoeken.

-----------------------------
woensdag 19 maart

07:30–21:00 Verkiezingen gemeenteraad
48 Stembureaus in Delft

21:00–00:00 Stadhuis burgerzaal Markt
Alle Delftenaren welkom om de hier de uitslagen af te wachten.

22:30 Stadhuis burgerzaal Markt
Bas Verkerk maakt de voorlopige verkiezingsuitslag bekend.

-----------------------------
vrijdag 21 maart

00:00 Centraal stembureau
De definitieve uitslag wordt vastgesteld. Welke kandidaten zijn gekozen, al dan niet met voorkeursstemmen.


vrijdag | 14 maart 2014 | 18h00 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft

Door Omroep West:
Alleen VVD'ers willen Delftse Syriëgangers paspoort afpakken
Alleen onder VVD-kiezers kan het voorstel Delftse Syriëgangers hun paspoort af te nemen op goedkeuring rekenen. Bijna 56 procent van de VVD-kiezers zegt het eens of helemaal eens te zijn met de stelling: 'De gemeente moet jonge jihadstrijders die terugkeren uit Syrië hun paspoort afnemen.'
http://www.omroepwest.nl/

Reacties op TWITTER - Stoelinga: weer een leugen

delft


vrijdag | 14 maart 2014 | 17h00 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Tijdelijk beheer Armamentarium

delft


Wethouder Milène Junius van gemeente Delft en directeur Rafaëlle Quax-Daniëls van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) spraken over het belang van vitaliteit en zorgvuldigheid in de periode tot aan de verkoop van het Armamentarium, voor de directe omgeving, voor Delft en voor het pand zelf.
http://www.delft.nl/


vrijdag | 14 maart 2014 | 03h28 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Waarom worden onrealistische waarderingen ... niet meteen afgewezen door een kritische gemeenteraad?

'Grondexploitatie vraagt meer expertise gemeenteraad'
Ongewenste verhulling of geoorloofde verslaggeving? De wijze waarop gemeenten het nemen van grondverliezen uitstellen, leidde tot heftige publiciteit. En tot een NBA-debat, gisteren. Een verslag.
http://www.accountant.nl/


vrijdag | 14 maart 2014 | 01h47 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Lokalo Aad Meuleman nr 1 lijst 8
Lijsttrekker Stadsbelangen Delft

Dienstbaar aan de belangen van de stad samen met onze inwoners!
Uw boodschap is ons werk!


delft aadmeulemangr2014.jpg

http://www.stadsbelangendelft.nl/


woensdag | 13 maart 2014 | 20h53 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Onafhankelijk Delft doet aangifte tegen burgemeester Verkerk

delft

De partij Onafhankelijk Delft heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Bas Verkerk voor het schenden van het ambtsgeheim.
Hij zou de gemeente in grote financiële problemen brengen door openbaar te maken hoeveel Delft mogelijk moet meebetalen aan de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Dit bedrag van bijna 2 miljoen euro staat op de officiële website. Een commissie van de gemeenteraad had eerder besloten dat alle kostenramingen voor de brug geheim moeten blijven.
http://www.omroepwest.nl/


donderdag | 13 maart 2014 | 03h04 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Radio1: Ernst Damen over het zorghotel

http://www.radio1.nl


donderdag | 13 maart 2014 | 01h27 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Lokalo's Willem en Wanda Nieuwenhuis
nr 17 en nr 47 Lijst 5 - Onafhankelijk Delft

delft willemenwandanieuwenhuisonafhankelijkdelftgr2014.jpg

De kaart kwam binnen door de brievengleuf en lag op de deurmat.
Wel bijzonder, geen enkele tekst of uitleg.
Ik ken deze mensen niet, maar misschien levert het stemmen op.
harrie fruyt van hertog


Bezoek Dijsselbloem aan Delft is AFGELAST ivm spoed bezoek aan buitenland. We balen enorm. Wie van plan was te komen: we zoeken nieuwe datum

— Goriska Van Cooten (@GoriskavCooten) 12 maart 2014

Lokalo Bram Stoop - Stadsbelangen
Kandidaat nr 2 Lijst 8
Elke dag ook zichtbaar op de Twitter!

Nog paar dagen en dan gaan we het zien. Er zijn ook deuren waar het anders gaat dat is politiek. pic.twitter.com/8jbWSPNwb5

— Bram Stoop (@StoopBram) 10 maart 2014

maandag | 10 maart 2014 | 00h01 | wk11 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Lokalo Reinoud Plate - Onafhankelijk Delft
Kandidaat nr 5 Lijst 5 over de gedragscode:
'Het is een poppenkast met de meerderheid van de raad in de rol van Jan Klaassen ...'

foto reinoud plate op zijn verzoek verwijderd 01-08-2015     delft pimfortuynvlag.jpg

Gedragscode van Delftse gemeenteraad ondermijnt democratie
door Reinoud Plate:
Op 22 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Delft met meerderheid van stemmen een gedragscode voor gemeenteraadsleden ingevoerd. Martin Stoelinga en partijgenoten waren het niet eens met deze gedragscode. Uit protest liepen zij voor de stemming over de gedragscode uit de raadszaal. Mijn grootste bezwaar tegen de gedragscode is dat door deze gedragscode het recht van de oppositie om misstappen van het bestuur aan de kaak te stellen veel te veel wordt beperkt. Zonder dit recht is de democratie ten dode opgeschreven.

Het is een doodnormale zaak dat het beleid of het functioneren van een stadsbestuurder, welke dan ook, spanning oproept bij burgers van Delft. Er zijn altijd mensen die het met het beleid of het functioneren van een stadsbestuurder oneens zijn. Het behoort tot de normale taak van een oppositiepartij op die spanningen in te spelen, het protest te kanaliseren, en een perspectief te bieden voor een ander college van B&W met een ander beleid. Als de oppositie daarin zou falen, zou het protest andere uitwegen zoeken en zich op den duur steeds meer van het democratische stelsel kunnen afwenden. Er kunnen dan hele gevaarlijke situaties ontstaan. Het recht van de oppositie om het bestuur te bekritiseren en misstanden aan de kaak te stellen is daarom minstens zo belangrijk voor de democratie als het algemeen kiesrecht.

Vanwege het grote belang van de vrijheid van meningsuiting voor het goed functioneren van de democratie waarborgt artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens de vrijheid van meningsuiting. Nederland heeft ingestemd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag geldt dus ook in Delft.

In de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt sinds jaar en dag erkend dat de vrijheid van meningsuiting een van de meest essentiële pijlers is van een democratische samenleving, en dat deze vrijheid zich niet alleen uitstrekt tot gunstig ontvangen of neutrale uitlatingen, maar ook tot uitlatingen die beledigen, choqueren of verontrusten. Er bestaat dan ook weinig ruimte voor beperkingen van politieke uitingen of debat over kwesties van publiek belang. Bovendien zijn de grenzen van aanvaardbare kritiek ruimer ten aanzien van een politicus dan ten aanzien van een privépersoon, aangezien een politicus zich, in tegenstelling tot een privépersoon, onvermijdelijk en bewust openstelt voor controle van zijn woorden en daden door het publiek en de pers, en daarom ook meer kritiek moet kunnen verdragen.

Het publieke debat speelt zich niet alleen af in de formele vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen die in de wet worden genoemd, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in kranten, op radio en televisie en op internet. Het feit dat uitlatingen van politici niet ter vergadering zijn gedaan, ontneemt hun geenszins hun fundamentele recht op verstrekkende bescherming van hun uitingsvrijheid. Het is namelijk voor de democratie heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van het politieke debat. Bovendien moeten zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan het politieke debat.

Het is niet zo dat kwetsende of schokkende uitlatingen of extreme politieke standpunten slechts mogen worden uitgedragen als dat in de ogen van anderen nuttig of nodig is. De hoofdregel in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is dat uitlatingen zijn toegestaan en dat de beperking van die uitingsvrijheid slechts aan de orde komt als die beperking noodzakelijk is in het belang van een democratische samenleving. Dit geldt zeker voor uitlatingen van politici over politici.

De gedragscode van de gemeenteraad van Delft bevat enkele bepalingen die de vrijheid van meningsuiting in het politieke debat heel sterk beperken. Het gaat om de volgende vijf bepalingen:

5.1 Het raadslid onthoudt zich van beledigingen, laster en leugens.
5.2 Een raadslid tast de persoonlijke integriteit van leden van college, raad en ambtelijke organisatie niet onbewezen aan.
5.3 Het raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen
5.4 Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door het betrokken raadslid publiekelijk gerectificeerd.
5.5 Raadsleden publiceren geen namen en/of persoonlijke gegevens van individuele ambtenaren – direct of indirect – op hun websites, weblogs of andere partijorganen.

Laster is een begrip uit het Wetboek van Strafrecht. Laster is dus voor iedereen verboden en het is dus overbodig om dit in de gedragscode op te nemen. Liegen is niet strafbaar, maar iedereen weet dat het wel laakbaar is. Het is dus overbodig om het in de gedragscode op te nemen. Zoals gezegd is het in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens om uitlatingen over de publieke zaak te verbieden omdat deze uitlatingen beledigend zouden zijn. Het einde van de vrijheid van meningsuiting zou anders snel in zicht komen want er is altijd wel iemand die zich beledigd voelt.

De bepaling dat een raadslid de persoonlijke integriteit van leden van het college, raad en ambtelijke organisatie niet onbewezen mag aantasten is in strijd met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In de zaak van de Roemeense journalist Dalban bepaalde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 1999 dat Dalban in Roemenië ten onrechte was veroordeeld. Dalban was veroordeeld omdat hij in meerdere artikelen enkele stadsbestuurders ervan had beschuldigd betrokken te zijn bij fraude. Volgens het Europese Hof was het onacceptabel dat Dalban deze beschuldigingen alleen mocht uiten als hij kon bewijzen dat zijn beschuldigingen waar waren. Er moest wel enige feitelijke grondslag voor zulke beschuldigingen zijn en dat was in de zaak van Dalban het geval. Wie een misstand op het spoor is weet immers vaak wel dat de zaak stinkt, maar hij kan meestal niet zijn vinger precies op de stinkende wond leggen.

Een letterlijk citaat over deze zaak is:
In the Dalban case, the Court ruled that a journalist’s criminal conviction of defamation following the publication of several articles accusing prominent public figures of involvement in fraud constituted a violation of Article 10 of the Convention. It was the duty of the press, while respecting the reputation of others, to impart information and ideas on all matters of public interest, and it was unacceptable that “a journalist should be debarred from expressing critical value judgments unless he or she could prove their truth”. The impugned articles had to do not with the private lives of the prominent figures but with their behaviour and attitudes in discharging their duties. There was no proof that the description of events given in the articles was totally untrue or calculated to fuel a defamation campaign. In relation to the legitimate aim pursued, therefore, convicting the applicant of a criminal offence amounted to disproportionate interference with exercise of the journalist’s freedom of expression.

Wat voor een journalist geldt, dat geldt zeker ook voor een gemeenteraadslid dat een (vermeende) integriteitsschending van een lid van het college van B&W aan de kaak stelt. In zo’n situatie is het van groot belang dat het betreffende collegelid opening van zaken geeft en verantwoording aflegt voor zijn doen en laten. Helaas gebeurt in de gemeenteraad van Delft doorgaans het tegenovergestelde. De meerderheid van de gemeenteraad neemt een motie aan om het gedrag van de klokkenluider af te keuren terwijl het collegelid de vermoorde onschuld uithangt zonder zich te verantwoorden. Het moge duidelijk zijn dat dit heel slecht is voor de integriteit van het bestuur.

De bepaling dat een raadslid er zorg voor moet dragen dat de toonzetting van zijn beweringen niet geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen is ook in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is niet toegestaan om uitlatingen over de publieke zaak te verbieden enkel en alleen omdat deze uitlatingen grievend zouden zijn. Verder kan men best met elkaar afspreken dat naderhand onjuist gebleken beweringen door het betrokken raadslid publiekelijk worden gerectificeerd, maar dit is niet altijd nodig. Je kunt er bovendien over van mening verschillen of iets onjuist is. Het is, tenslotte, een goede regel dat raadsleden geen namen of persoonlijke gegevens van ambtenaren publiceren, maar er moeten uitzonderingen op deze regel mogelijk zijn. Het behoort geen wet van Meden en Perzen te zijn.

Concluderend kunnen we stellen dat de helft van de vijf bepalingen niet schadelijk maar wel overbodig is. De andere helft van de bepalingen beperkt de vrijheid van meningsuiting veel te veel en ondermijnt dus de democratie. Deze bepalingen beperken de vrijheid van meningsuiting bovendien veel verder dan volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens is toegestaan. Door de gedragscode van de gemeenteraad van Delft wordt de gemeenteraad van een democratisch orgaan omgezet in een soort poppenkast. Het is een poppenkast met de meerderheid van de raad in de rol van Jan Klaassen die niet weet welke houding hij moet aannemen, en daarom voortdurend een andere rol speelt. Soms is hij een wetgever die een gedragscode opstelt om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Soms is hij een rechter die een minderheid afkraakt omdat die minderheid zich niet aan zijn gedragscode wil houden. Soms is hij een radioman die een stoorzender bedient om een uitzending van politieke tegenstanders te verstoren. Al deze schijnvertoningen zijn zielig maar ook heel erg griezelig.


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo