logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


dinsdag | 17 augustus 2010 | 03:30 |
VRAGEN VERONTREINIGDE GRONDEN

delft jos_van_koppen_2010_03_11_19_26_a.jpg
Jos van Koppen, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft.

From: jos van koppen
Sent: Tuesday, August 17, 2010 2:38 AM
To: josvankoppen@hotmail.com ; Harrie Fruyt v. h. ; Michel Nap ; martijn@xs4us.nu ; Jos van Koppen
Subject: RE: vragen verontreinigde gronden

Schriftelijke vragen aan het college van B&W volgens artikel 39 van het Reglement van Orde Gemeenteraad

Geacht college,

De fractie van Onafhankelijk Delft heeft met verontrusting kennis genomen van diverse berichten over grondverontreiniging binnen de gemeentegrenzen.
Naar aanleiding hiervan stelt de fractie de volgende vragen.

1. Sedert wanneer weet het college dat er verontreiniging aanwezig is in het terrein van de vroegere drukkerij Brouwer & Co, laatstelijk o.a. in gebruik als bibliotheek/mediatheek.

2. Kan het college per aangetroffen gevaarlijke stof [chemische verbinding] aangeven welke concentraties verontreiniging aangetroffen zijn.

3. Kan het college per stof aangeven hoe deze concentraties zich verhouden tot de MAC- en ADI-waarden die gelden?
Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college aangeven of er bij de betrokken stoffen ook cumulatieve waarden als schadelijk bekend staan?
Zo ja, kan het college aangeven voor welke combinatie van stoffen in het aangegeven gebied uit vraag 1 dit gevolgen heeft in die zin, dat het nu wel leidt tot overschrijding van de gevarengrens en indien van toepassing hoeveel hoger de schadelijkheid van de gecombineerde waarden is dan de afzonderlijke schadelijkheid?

5. Zijn er bij de voor de beantwoording van bovenstaande vragen genoemde stoffen ook specifieke waarden bekend voor kleine kinderen?
Zo ja, hoe liggen die in vergelijking met de waarden voor volwasenen?
Zo nee, is het college dan bereid extra onderzoek te laten verrichten naar de gevoeligheid van kleine kinderen voor deze stoffen?
Zo nee, waarom niet?

6. Is het nog mogelijk de kosten van verwijdering van de verontreiniging te verhalen op derden?
Zo ja, welke mogelijkheden zijn er?
Zo nee, wat zijn de geschatte extra kosten voor de gemeente?

7. Zijn er bij de sluiting/verplaatsing en overname van het terrein van voorheen drukkerij Brouwer & Co in het contract nadere bepalingen opgenomen over de verantwoordelijke partij(en) voor het geval er later verontreinigingen aangetroffen zouden worden?
Zo ja, hoe luiden deze?
Zo nee, waarom niet, het is toch nog niet zo erg lang geleden?

8. Denkt het college, dat inmiddels naar alle mogelijk gevaarlijke stoffen uit een voormalige drukkerij onderzoek is gedaan?
Zo nee , is het college bereid -bv. in een archief- te onderzoeken welke mogelijk gevaarlijke stoffen voorheen in gebruik waren bij de drukkerij?
Zo nee, waarom niet?

9. Kan het college de garantie geven, dat de "beweegplek" niet in gebruik genomen gaat worden totdat alle bekende en eventueel nog bekend wordende verontreinigingen weggewerkt zijn via afgraven of wellicht bacteriele werking ?

10. Heeft het college enig inzicht in de extra kosten die nader onderzoek en het wegwerken van de verontreiniging met zich meebrengen?
Zo ja, hoe hoog zijn deze?
Zo nee, kunt u een schatting maken?

Vandaag is naar buiten gekomen, dat ook de grond rond het gebied Koningsveld en met name de Scheepmakerij verontreinigd is. Het bodemonderzoek heeft vanaf 2007 plaatsgevonden. Het komt de fractie als vreemd over, dat er in een eerder stadium nog helemaal niets bekend geweest zou zijn hierover. Naar aanleiding van berichten in de media en de eigen persverklaring van de gemeente heeft Onafhankelijk Delft de volgende vragen, die gedeeltelijk overeenstemmen met bovenstaande 10 vragen.
[in de beantwoording kunt u ze desgewenst gecombineerd beantwoorden]

11. Sedert wanneer is bekend dat er ernstige veronreiniging is in de bodem van de Scheepmakerij?

12. Heeft de gemeente betrokken bewoners reeds eerder dan heden [voorlopig, in afwachting van nader onderzoek bv.] afgeraden producten van eigen tuin te consumeren?
Zo nee, waarom niet?

13. Welke afzonderlijk te benoemen stoffen zijn aangetroffen met een MAC- en/of ADI-waarde die boven de norm ligt?

14. Is bij deze stoffen [zie ook bovenstaande vragen] sprake van een eventueel bekend cumulatie-risico?
Zo ja, bij welke?

15. Is het college bereid onderzoek te [laten] doen naar een veerhoogd risico voor kleine kinderen?
Zo nee, waarom niet?

16. Hoe staat het met de oplosbaarheid in [grond]water van de aangetroffen verontreinigingen?

17. Komen de betreffende stoffen door hun soortelijke massa of anderszins de komende tijd meer naar de oppervlakte of is de verwachting dat ze naar beneden zakken?

18. Indien het laatste het geval is, verspreiden de stoffen zich dan sinds het sluiten van de fabriek inmiddels al jaren met de waterstromen onder de stad door vanwege de nog voortdurende "bemaling" bij DSM?
Zo ja, zijn er dan wellicht verderop in de bodem van Delft ook concentraties boven de norm en gaat het college dat [laten] onderzoeken?

19. Is de gemeente verantwoordelijk voor het wegwerken van de verontreiniging of zijn derden dat of is het een gecombineerde verantwoordelijkheid?
Als andere partijen [mede]verantwoordelijk zijn, hoe denkt u deze verantwoordelijkheid gestalte te geven in een vordering?

20. Heeft het college kennis genomen van de stoffen die de in de berichten vermelde verfabriek gebruikte?
Zo nee, bent u van plan hiernaar onderzoek te doen?
Zo nee, waarom niet?

21. Is het mogelijk, dat de gemeente een claim van bewoners rondom de Scheepmakerij krijgt vanwege de verontreinigde grond?
Zo ja, hoe staat u daar tegenover?

22. Zijn er naast huurders ook eigenaren van woningen en kunnen die compensatie krijgen vanwege deze verontreiniging?

23. Verwacht het college in de komende jaren nog meer ernstige verontreinigingen aan te treffen, bv. in de Spoorzone, of is daar al ruim voldoende onderzoek naar verricht?

Namens de fractie van Onafhankelijk Delft
Jos van Koppen