logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

donderdag 29-11-2007 18h00

Foto van de dag
delft ruys_de_beerenbrouckstraat 2007_11_27
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat. Nieuwe straatindeling bijna gereed.Quote van de dag
wedstrijd van de slogans voor Delft:
"Delft sterk, zonder Merk(x) en Verkerk" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
redactie Politiek Delft
"Reactie Christiaan Balje op de motie van Onafhankelijk Delft"

gemeente.nu
"Gemeenten teleurgesteld in alcoholbeleid"
   "Verantwoordelijkheid De VNG is verder teleurgesteld dat de verantwoordelijkheid voor drankgebruik
   niet bij de gebruikers en hun ouders wordt neergelegd, maar bij de maatschappij. 'En we vinden het
   jammer dat er niets is gedaan met ons voorstel om het gedronken hebben strafbaar te stellen.'"

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
"Kabinet: maatregelen tegen schadelijk alcoholgebruik"
   "Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om alcoholmisbruik aan te pakken. Zo kunnen ze zelf bepalen
   of de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar. Ook kunnen gemeenten
   in een lokale verordening vastleggen dat jongeren onder de leeftijdsgrens een boete krijgen als ze
   op straat lopen met drankflessen en �blikjes bij zich."

fractie Onafhankelijk Delft
"Motie gebruik van alcohol door jeugd tot 16 jaar"
   "... v��r invoering van aanvullende maatregelen een degelijk, eenduidig, helder en constructief
   handhavingplan op te stellen, waarin duidelijk wordt voor een ieder in Delft wat het handhavingsbeleid
   inhoud en wat de gevolgen kunnen zijn als men zich daar niet aan houdt;"

Bram Stoop
"Het verhaal rond de dagopvang lijkt echt op een soap te gaan lijken."
   "Nu is er weer een uitspraak van de rechtbank wat tot gevolg heeft dat de verhuizing vandaag
   niet doorgaat. Ik ben reuze benieuwd hoe het college hier uitleg over gaat geven. De dagopvang lijkt
   recht op een afgang af te stevenen als het zo door gaat."

Mil�ne Junius
"Opheffen evenementencommissie verdient geen schoonheidsprijs"
   "In Delft kennen we de laatste jaren een evenementencommissie die de binnengekomen subsidies
   voor evenementen toetst aan de voorwaarden waaraan evenementen moeten voldoen. Dit zijn
   betrokken burgers die 'iets' hebben met cultuur. Eind 2006 liepen de aanstellingen af
   van de leden van de evenementencommissie."

Marina Jansen
"Evenementencommissie 2"
   "Zoals eerder gezegd waren er problemen met de evenementencommissie. Het college had de
   evenementencommissie buiten werking gesteld en had dit niet netjes gecommuniceerd naar
   de leden van de evenementencommissie."

John van der Starre
"John van der Starre nieuwe voorzitter Delftse afdeling D66"
   "De 40-jarige John van der Starre is tijdens de algemene ledenvergadering van 21 november 2007
   gekozen tot onze nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Aletta Hekker op die had aangegeven wegens
   tijdsdruk niet voor een tweede termijn te willen kandideren."

Bas Bennebroek
"STIP-initiatief fijnstofmagneet haalt landelijke pers"
   "Een combinatie van drie elektrisch geladen draadjes, een hekwerk van gaas en een heg: dit kan wel
   eens d� oplossing vormen voor het fijnstofprobleem in Delft. Deze zogenaamde 'fijnstofmagneet' is
   een uitvinding van de TU Delft, en inmiddels onder laboratoriumcondities getest. STIP heeft tijdens
   de begrotingsbehandelingen deze maand een motie ingediend om deze fijnstofmagneet nu op grotere
   schaal te testen in Delft."

Rolf Clason
"PVDA-WETHOUDER EN -RAADSLID IN DELFTS DICTEE"
   "Wethouder Dick Rensen (onderwijs) zal op 14 december het Delfts Dictee voorlezen dat
   geschreven is door fractiesecretaris Rolf Clason, die in 2006 de wedstrijd won."

Wil Steffen
"De Nota Stadsmarketing ontbeert �Water�"
   "Door middel van stadsmarketing moet Delft zich een onderscheidend imago aanmeten. Tot nu toe
   heeft het accent gelegen op Delft Kennisstad. Deze strategie wordt niet verlaten, wel wordt
   Delft Kennisstad geactualiseerd en nader ingevuld."dinsdag 27-11-2007 00h00

Quote van de dag
"Ik heb slechts gedaan wat mij is opgedragen en wat ik volgens mijn opvatting ook verplicht was te doen." Tinus OsendarpWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Straatmuzikanten zorgen voor een beetje gezelligheid"
   "Burgemeester Verkerk wil straatmuzikanten verbieden in Delft. Hij stelt dat deze raadsvergadering
   voor omdat straatmuzikanten zakkenrollers aantrekken. In de drukte rond straatmuzikanten in de
   binnenstad en het station slaan de zakkenrollers toe. Als passanten hun portemonnee pakken, kijken
   handlangers, c.q. zakkenrollers toe waar men die portemonnee weer wegbergt en slaan dan toe."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ik zie ze nog staan in hun begin periode eind jaren '70 op de Lijnbaan naast Termeulen in
   Rotterdam, De Amazing Stroopwafels . Volgens burgemeester Bas Verkerk trekken de straatmuzikanten
   zakkenrollers aan. Prima Bas, makkie voor de politie om ze op te pakken toch?

Bram Stoop in DOZ
"Integratie gaat alle Delftenaren aan"

DOZ - Marcel de Wit
"Even bellen met Bianca van der Werf, Raadslid voor Onafhankelijk Delft"
   "Bianca van der Werf heeft samen met Aad Meuleman van Stadsbelangen het idee geopperd om in nieuwe
   Delftse wijken de straten naar bekende Delftenaren te vernoemen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Tijdelijke bouwopslag zorgt voor overlast"
   "Enkele maanden geleden heeft onze fractie in de commissie aandacht gevraagd voor de tijdelijke
   bouwopslag achter het voormalige Lidlpand. Wij hebben toen gevraagd of een dergelijke opslag was
   toegestaan en ook gewezen op risico�s. Er bestond toen al vrees voor mogelijke baldadige acties
   van voorbijgangers. Wij hebben de wethouder gevraagd nogmaals aandacht te besteden aan
   deze zaak en wachten haar reactie af."

Gemeenteraad
"Stadsmarketing, alcohol en Wmo"
   "De gemeenteraad vergadert op 29 november om 20.00 uur in het Stadhuis onder meer over de nota
   stadsmarketing, extra maatregelen om het alcoholgebruik bij jongeren tot zestien jaar terug te
   dringen en het meerjarenbeleidplan Wet maatschappelijke ontwikkeling 2008-2011."maandag 26-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Mijnheer de Wit, u krijgt geen toestemming om te mogen fotograferen tijdens
raadsvergaderingen dat wordt als storend ervaren." Bas Verkerk"Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"Schaderegeling omwonenden Koepoort nog slecht voor het humeur"
   "Toen de bewonersvereniging al met de massaal opgedraven media in gesprek was, kwam wethouder
   Vuijk binnen om te vertellen dat hij graag met de bewoners naar de garage wilde gaan kijken.
   De bewoners reageerden met "die garage zien we iedere dag al" en "we zijn uitgenodigd om hier
   met u te praten". De wethouder mopperde dat dit ten koste ging van zijn humeur en meldde geen
   zin te hebben in een woordenwisseling."

delft http://www.stadsbelangen-delft.nl/Nieuws/1wim.JPG
fractie Stadsbelangen-Delft
"Het vieze gevoel in de mond"
   "Het toeval wilde dat dezelfde avond elders in de stad een discussieavond plaatsvond over
   de problemen bij zowel het onderwijs als de jeugdzorg. Stadsbelangen had ervoor gekozen
   om deze avond bij te wonen. ... Hoewel er geen lekker eten en prima wijn te bespeuren viel,
   was er sprake van een zeer smaakvolle discussie."

Rolf Clason
"THE MALL: GOED BEZIG MET JONGEREN"
   "Iedere keer wanneer een jongen binnenkomt, schiet Ewout erop af, noemt hem bij zijn naam en
   heet hem welkom. Soms ook wordt iemand even herinnerd aan de geldende gedragsregels, naar
   aanleiding van eerdere ervaringen hier of elders. ... ik neem met enige verbazing waar dat
   een 13-jarige om 20:00 uur met zo veel honger binnenkomt, dat hij in no time twee ba-pao opeet."

Fleur Norbruis
"Midden-Delfland Cafe"
   "Dus: koeien in de wei, geen nieuwe woningen en bedrijven en geen bovengrondse bedreigingen
   (380 kV en A4). Daarom is een wet ter bescherming van het landschap noodzakelijk. Het is ook
   wenselijk dat in het 'bestuur' van het gebied alle omliggende gemeenten betrokken zijn, zodat
   een gemeente op de vingers getikt kan worden als die zich niet aan de afspraken houdt (door
   druk van kiezers, projectontwikkelaars of een andere groep)."

District8.net
"Delftenaar beledigt agent op de Markt"
   "Een politieagent zag op vrijdag 23 november om 20.00 uur op de Markt plassen tegen een scherm
   van een caf�. De man was duidelijk onder invloed van alcohol en kon nauwelijks rechtop staan.
   Hierop schreef hij een bekeuring voor wildplassen, waar de 52-jarige man uit Delft het niet
   mee eens was."
   Redactie: Boete eenmaal euro 80,00 voor wildplassen, openbare dronkenschap of geen
   identiteitsbewijs is prima. Nee hoor, deze politieagent is uit op belediging, kassa euro 380,00.
   Het revolutionaire externe urine-afvoersysteem is misschien een betere en goedkopere oplossing.zaterdag 24-11-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon straatmuzikanten toelatingsexamen
Straks geen "valsspelers" meer in Delft.
Raadslid Alex van Leeuwen van de Delftse-VVD stelt een toelatingsexamen verplicht voor straatmuzikanten.zaterdag 24-11-2007 00h00

Quote van de dag
"Helemaal idioot is het voorstel van de VVD om straatmuzikanten op auditie te laten komen
voor hun vergunning. Want ze zouden wel eens vals kunnen spelen ..." Christiaan BaljeWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Mijn Post
"Straatmuzikanten"
   - Dit jaar valt 1 april wel erg laat door Christiaan Balje
   - Een speelverbod in het warme Delft? door Luc Otermans
   - Zet gewoon een stille tussen het publiek door Henk van Kuijk

Wim Bot
"Kookworkshop met eenzijdige deelname"
   "Gisteren nam ik met een groep Delftse raadsleden deel aan een kookworkshop op het Grotius College,
   om zo met schoolbestuur en -directie van gedachten te kunnen wisselen over het openbaar voortgezet
   onderwijs. In totaal 10 raadsleden, allemaal van de coalitiepartijen. Van de oppositiepartijen
   (CDA, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft, ChristenUnie/SGP, D66) was helemaal
   niemand gekomen. Geen interesse in het voortgezet onderwijs? Ondanks het lekkere eten en de prima
   wijn ging ik daardoor toch nog met een beetje een vies gevoel in mijn mond naar huis ..."

Jan Peter de Wit
"Boren van Spoortunnel is �400 miljoen goedkoper"
   "Wat mij betreft is dit een mooi moment voor Delft om de aanbesteding te stoppen omdat dit
   mega-project 'voor 'calimero' Delft veel te groots is qua omvang, financi�le draagkracht en
   risico's. Als CDA minister Eurlings viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam nodig mocht
   vinden dan moet het ministerie van Verkeer en Waterstaat maar de gehele verantwoordelijkheid
   van dat traject op zich nemen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Schaderegeling Koepoortgarage bewoners nog onvoldoende"
   "Toen de wethouder arriveerde bleek hij alleen te komen om een bezoek te brengen aan de bouwput en
   er niet op gerekend te hebben dat er een gesprek met de bewoners zou moeten plaatsvinden. Dit tot
   verbazing van de bewoners, maar ook van de raadsleden. Toen de bewoners de wethouder erop wezen dat
   zij gerekend hadden op een gesprek met hem, reageerde de wethouder, zeer ten onrechte, ge�rriteerd."

Frank Gorte
"STIP kritisch over aanpak wildplakken "
   "De gemeente probeert het wildplakken in Delft te verminderen en heeft daarvoor op 1 oktober
   een project gestart. Het is een nobel streven om het plakken van handelsreclame op de
   plakplaatsen tegen te gaan, daardoor is er meer ruimte voor legale posters. De uitvoering
   van het project schiet wat ons betreft zijn doel echter voorbij."

PvdA - Anne Koning
"BURGERNET"
   "De politie stond er ook weer met oa informatie over het burgernet. In die samenwerking
   tussen burgers en politie blijken in Nieuwegein meer misdrijven voorkomen of opgelost
   te worden. Het helpt ook bij het vinden van vermiste kinderen en gestolen auto's."
   Redactie: Lijkt mij meer de portefeuille van Bas Verkerk, maar OK.

Lieke van Rossum
"Stadsmarketing: van kennisstad tot erger"
   "Gisteren is de nota �Stadsmarketing� besproken in de commissie economie, milieu,
   cultuur en recreatie. Ik was niet echt verbaasd toen ik las dat het vorige
   marketingplan "Kennisstad" is mislukt."

Gemeenteraad
"Delft moet meer doen met water"
   "Bovendien stelden de PvdA en VVD vast dat in de nota weinig met water werd gedaan, terwijl de
   gemeenteraad daar onlangs een compleet plan van de twee coalitiegenoten over had vastgesteld.
   "Water zet Delft op de kaart. Niet alleen lokaal en regionaal, maar ook wereldwijd, zoals met
   de waterpiramide van de TU om water te winnen in droge gebieden", aldus Ernst Damen (PvdA)."vrijdag 23-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft binnenwatersloot sloop delfia
Delft, Binnenwatersloot. De sloop van de voormalige Delfia bioscoop is al ver gevorderd.Quote van de dag
"Keep on dreaming Mister Bos! In Delft kennen wij nog steeds 'het geheim van de Zalmsnip'". Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Bonthuis
"Grootste Delftenaar"
   "Eens in het nabije verleden, naar aanleiding van de grootste Delftenaar, schreef ik
   onderstaande ingezonden brief. Deze kwam bij mij op toen ik het voorstel las van van der
   Werf en Meuleman over het benoemen van straten naar bekende Delfenaren en Delftenaren.
   Hierin worden andere mensen genoemd dan o.a Mariska Hulscher??????.
   Misschien kunnen Meuleman en van der Werf dit in hun voorstel meenemen."

Aad Meuleman
"Webcolumn Straatnamen"
   "Het idee om een wijk in te richten met namen van bekende Delftenaren heeft onbedoeld tot
   onnodige ophef geleid. Vooral omdat bij het voorstel een lijst met namen, ter ori�ntatie,
   naar de commissie straatnaamgeving werd gestuurd, waarop de naam van iemand voorkwam met
   een besmet verleden. Dat had natuurlijk vooraf beter gecontroleerd moeten worden. De
   kritiek op dat feit is terecht en trek ik mij zeker aan."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Alles wat een raadslid zegt of schrijft is altijd onderhevig aan kwaliteitscontrole.
   'Stadsbelangen Lokaal Betrouwbaar' wat is die leuze nog waard zonder kwaliteitscontrole.
   Dus nooit meer even een lijstje bekende Delftenaren ter orientatie, zoek het eerst zelf goed uit!
   Cartoontekenaar L. R�senwasser doet Aad Meuleman de groeten.

Delftse Post
Taart "Stuur meneer Stoelinga maar"
   "Vijfenvijftig jaar is het echtpaar Smink al met elkaar getrouwd. Maar om dan een wethouder
   met een taart over de vloer te krijgen ... "Nee hoor, stuurt u meneer Stoelinga maar!"
   zei mebrouw Smink. En Stoelinga kwam, met een enorme bruidstaart."donderdag 22-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft straatnamen
Bianca van der Werf van Onafhankelijk Delft en Aad Meuleman van Stadsbelangen-Delft willen
meer verering van grote Delftse helden in de straatnamen. Ook de oud-SS'er Tinus Osendarp
werd probleemloos aangemeld bij de straatnamencommissie door deze politici.Quote van de dag
"Ooit gehoord van Mies van Winden - Post, Nico Notenboom, Wil Steffen of Aad Bonthuis (geintje),
net even iets anders dan Jordy Bernal of Mariska Hulscher??" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Danny Verbaan
"Straatnaam voor SS'er"
   "De oud-SS�er en beruchte nazi-collaborateur Tinus Osendarp (1916-2002), tevens een Olympisch
   atleet, is een van de oud-Delftenaren, die ge�erd moeten worden met een eigen straatnaam. Zijn
   naam prijkte gisteren althans op een lijst met nog 22 andere personen die de gemeenteraadsleden
   Bianca van der Werf van Onafhankelijk Delft en Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft naar de
   straatnaamcommissie hadden verstuurd."

Gemeenteraad
"Commissie positief over armoedebeleid"
   "Delft pakt de strijd tegen armoede goed aan. De commissie Bestuur en Werk toonde zich dan ook
   tevreden over het streven in 2008 niet het aantal financi�le regelingen uit te breiden, maar
   juist het aantal gebruikers en om mogelijke belemmeringen weg te nemen. Zo wordt onder meer
   de draagkrachtgrens van de bijstandsnorm opgehoogd van 120% naar 130%."

delft mercedes
AD-Delft
"Auto te water, bestuurder weg"
   "Agenten hebben dinsdagnacht aan de Abtswoude in Schipluiden een auto ontdekt die met een
   openstaand portier in een sloot lag. Er bleek niemand in te zitten. Een lichtmast langs
   de weg was zwaar beschadigd."woensdag 21-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft nuna4
Burgemeester Bas Verkerk huldigt het Nunon-Solar-Team vanmiddag om 16.30 op de Markt.
Twaalf studenten van de TU Delft winnen met de Nuna4 de World Solar Challenge in Australie voor de vierde keer.Quote van de dag
"De afgelopen zomer was een aantal straatmuzikanten actief die nauwelijks konden spelen.
Hooguit ��n deuntje konden ze uit hun instrument wringen en dan nog vals ook." Alex van LeeuwenDelftse borrelpraat klik hier >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bianca van der Werf en Aad Meuleman
"Straatnamen voor bekende Delftenaren"
   "Vandaag hebben Bianca van der Werf (Onafhankelijk Delft) & Aad Meuleman (Stadsbelangen)
   een verzoek ingediend bij de commissie Straatnaamgeving van de gemeente Delft. Met dit
   verzoek willen zij aangeven dat het wenselijk is om in Delft een wijk te benoemen naar
   bekende Delftenaren, die zich in het verleden op ��n of andere wijze verdienstelijk
   hebben gemaakt in onze maatschappij en die Delft op de kaart hebben gezet zowel landelijk
   als internationaal."

Aad van Tongeren
"Delft kan Minister Eurlings helpen bij capaciteitsuitbreiding spoor"
   "Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft grootse plannen met het spoor. Willen
   we in de Randstad niet met z�n allen stil komen te staan, dan moet de capaciteit van het
   spoor tussen nu en 2020 met 5% groeien. Dat geldt vooral voor de intercitytrajecten."

Bas Bennebroek
"Kennisfestival in Delft: een grote hal vol innovatie"
   "Op 7 november was Delft gastheer van het jaarlijkse Kennisfestival, een evenement georganiseerd
   door de Kennisalliantie, de Gemeente Delft, YES!Delft en de Stichting Delft Kennisstad. In de
   grote hallen van Delft Facilities konden ondernemers, overheden en organisaties elkaar ontmoeten
   en praten over innovatie."

AD-Delft - Julia Broos
"Raadslid: beeld over veiligheid is te rooskleurig"
   "De politie en het stadsbestuur geven een te rooskleurig beeld van de criminaliteit in Delft.
   Dat stelt CDA- raadslid Aad van Tongeren naar aanleiding van de presentatie, anderhalve week
   geleden, van het nieuwe werkplan van de politie."

Delftse Post
"112 werkt niet"
   "Je bent in paniek, belt 112 en de politie komt niet! Het gebeurt echt.
   Muziekleraar Walter Diedrich vertelt het volgende verhaal."

AD-Delft - Richard Verstegen
"Sebastiaansbrug heeft verborgen gebreken"
   "Met 40 jaar komen de gebreken. Dat geldt voor mensen, maar ook voor (sommige) bruggen.
   Neem de St. Sebastiaansbrug in Delft. De in 1963 voltooide overspanning van de Schie moet
   flink worden aangepast. Zo wordt hij verbreed om meer ruimte te maken voor fietsers en
   voetgangers. Ingrijpender is echter de komst van tram 19 die over de brug moet gaan rijden."dinsdag 20-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft oldtimer pontiac grand prix 1972
Delft en oldtimers.
Pontiac Grand Prix 1972, 8 cilinders en met een massa van 1970 kg.Quote van de dag
"Als een jongere betrapt wordt met alcohol dat dan de ouders een boete krijgen of een cursus
moeten gaan volgen zoals ze in Delft willen gaan doen gaat mij echt te ver." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
"Warmtebedrijf Delft"
   "De commissie bespreekt donderdagavond ook de stand van zaken rond de ontwikkeling van het
   Warmtebedrijf Delft. In 2005 besloot de raad dat met Warmtebedrijf Rotterdam onderhandeld
   moest worden om het Delftse initiatief daar onder te brengen."

Energiecentrum
"Warmtebedrijf Rotterdam ontbreekt het aan geld �n aan warmte"
   "Shell stapt uit het Warmtebedrijf Rotterdam. Het besluit zou in samenspraak met het college
   van burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn genomen. De toekomst van het warmtebedrijf
   komt hiermee op nog lossere schroeven te staan."

Bram Stoop
"Alcoholmisbruik jeugd: Er moet eerst een degelijk beschreven handhavings beleid zijn ..."
   "Nu kunnen de jongeren alcohol nog op veel plaatsen kopen in Delft wat de gevolgen zijn
   van het Delftse handhavingsbeleid wat niet werkt of onvoldoende bekent is. Dus eerst
   handhavingsbeleid waar iedere Delftenaar van op de hoogte is en dan in laten gaan."maandag 19-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>


maandag 19-11-2007 00h00

Quote van de dag
"Nu ben ik een raadslid die vindt dat niet alles zo formeel hoeft." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
bestuur CDA
"Uitnodiging: Politieke bijeenkomst met Jules Kortenhorst"
   " Aansluitend aan de ALV op 28 november 2007, om 20.15 uur zal in Delftstede een politieke
bijeenkomst worden gehouden. Als sprekers zijn bereid gevonden Jules Kortenhorst, lid van de CDA
- Tweede Kamerfractie en Niek van Doeveren, fractievoorzitter van de Delftse gemeenteraadsfractie.
De politieke bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. U hoeft geen lid te zijn van het CDA.
Ook ge�nteresseerden van andere politieke kleur zijn van harte welkom!"

bestuur D66
"Studenten opgelet: Pechtold komt praten over alcohol en de basisbeurs"
   "Woensdag 21 november vindt er vanaf 20:00 uur een politiek cafe plaats in Hotel de
   Plantaan, Doelenplein 10-11 te Delft. Partijleider Alexander Pechtold komt praten
   over twee studententhema's: alcohol en stufi."

Rolf Clason
"CLUB VAN 100 LIVE IN DELFT"
   "Op vrijdag 23 november van 20.00 tot 21.00 uur verzorgt de RVU een live-uitzending van het
   radioprogramma Club van 100 bij DOK. Dit vanwege de start in Delft met een Delftse variant
   van dit programmaconcept. Alle Delftenaren zijn welkom om de gratis live-uitzending bij te
   wonen, die op Radio 5 en via Stadsradio Delft wordt uitgezonden."

Bram Stoop
"Onder het genot van koffie en een speculaasje hebben we lekker een krap uurtje zitten
  babbelen over de welzijnswerk in Delft."

   "Eerdaags staat de nota knopen in de wijk weer op de agenda waarvan ik zeg dat
   deze echt aan een herijking toe is. Dit is nog welzijnsbeleid van onze oud straathoekwerker
   cq wethouder Jan Torenstra. Voor mij reden om eens een bezoekje te brengen aan de
   BWD (brede welzijnsorganisatie Delft)."

Alex van Leeuwen
"Commissie Wijk, Verkeer en Beheer 15 november 2007"
   "Een ander probleem hebben wij aangekaart: De kwaliteit van sommige artiesten. De afgelopen zomer
   was een aantal straatmuzikanten actief die nauwelijks konden spelen. Hooguit ��n deuntje konden ze
   uit hun instrument wringen en dan nog vals ook. Wij hebben gepleit voor een soort toelatingsexamen
   voor straatmuzikanten. Ons voorstel was: Laat de muzikant even voorspelen voordat hij of zij een
   vergunning krijgt."

Bianca van der Werf
"Gereguleerd parkeren aan de Reinier de Graafweg"
   "Nu heb ik persoonlijk het afgelopen jaar, nogal in de "lappenmand" gezeten, waardoor ik een
   regelmatig bezoekster werd van het Reinier de Graafgasthuis, zowel het B- als het H-gebouw.
   Oftewel, ik mag inmiddels wel van mezelf zeggen dat ik uit ervaring spreek. Met de nieuwbouw
   in het vooruitzicht, parkeren de bezoekers momenteel op een alternatieve parkeervoorziening."

Willem van Altena
"Commentaar: ... het Delftse idee om straatmuzikanten in de ban te doen."
   "Kortom: goede bedoelingen kunnen slecht uitpakken, want met het huidige inconsequente
   voorstel maakt het gemeentebestuur heel Delft belachelijk. Hoe eerder het onzalige
   plan van tafel verdwijnt, hoe beter. Laat de straatmuzikanten gewoon doen waar ze
   goed in zijn. En laat de burger zelf op zijn of haar spullen passen."

Wil Steffen
"Begrotingsbehandeling 2008 � tweede termijn � 2007.11.08"
   "Dit jaar weer een vernieuwde aanpak, want de raad is zoekende om de burgers meer bij het
   raadswerk te betrekken. Bij de Politieke markt waren vrijwel alleen de bekende gezichten
   te zien en de besproken onderwerpen waren ook niet ��n op ��n van belang voor de behandeling
   van de begroting. De discussies door de commissies leverden meer op, maar er werd nauwelijks
   ingesproken. Volgend jaar dus maar kijken of het (nog) beter kan."zaterdag 17-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>


vrijdag 16-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>


Quote van de dag
"Het is niet aan de wethouder (red. Saskia Bolten) om te bepalen met wie de griffie
wel of niet contact mag opnemen." Aad MeulemanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Sociale woningbouw onder druk"
   "De bouw van sociale huurwoningen komt zwaar onder druk te staan door de nieuwe heffing van
   vennootschapsbelasting voor woningcorporaties."

Jon van Pag�e
"WMO verordening"
   "Dinsdag avond werd er in de commissie WIJZO (wonen, integratie, jeugd, zorg en onderwijs)
   onder andere gesproken over de nieuwe WMO verordening. In het verleden hebben we al vaak
   onze kritiek geuit over de uitvoering van de WMO in Delft tot dusver."

Luc Otemans
"Speelverbod voor straat-Muzikanten"
   "Als een enkele straat-muzikant criminelen aantrekt, wat doen dan bijvoorbeeld de tientallen
   muzikanten tijdens de Mooi Weer spelen of tijdens Koninginne-dag? Dat is natuurlijk nonsens
   er zal zeker geen verschil worden gemaakt. Toezicht is daar op de plek waar bijvoorbeeld
   Muzikant en Crimineel in teamverband werken en dat gebeurd."donderdag 15-11-2007 00h00

Quote van de dag
"De falende Merkx zal toch niet wachten op het vonnis van alle partijen in de Gemeenteraad en opstappen" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Integratie"
   "Dinsdag 13 november stond in de commissie WIJZO de integratie nota op de agenda. Een van de
   eerste zinnen in de nota is "iedereen doet mee" en dat moet je bij dit college ruim zien."

Niek van Doeveren
"CDA-moties en -amendementen bij de begroting"
   "Bij de behandeling van de begroting dienden de meeste partijen een aantal moties en amendementen in.
   Dit zijn voorstellen om de voorstellen van het college zoals vervat in de begroting te wijzigen.
   De PvdA, Onafhankelijk Delft en Leefbar Delft dienden heel weinig wijzigingsvoorstellen in. In
   totaal werden er 40 moties en amendementen op de begroting ingediend. Het CDA bracht uiteindelijk
   9 moties en 2 amendementen in stemming."

fractie ChristenUnie
"Amendementen en moties programmabegroting"
   "Op 8 november zijn de amendementen en moties op de programmabegroting 2008-2011 behandeld.
   De ChristenUnie-SGP heeft voorgesteld om de subsidie voor jongerencentrum The Mall met
   � 25.000,- te verhogen. Deze extra subsidie zou dan onder meer worden besteed aan een
   een brassband voor Antilliaanse jongeren (hiervoor is nog geen structurele financiering)
   en de uitbreiding van de activiteiten speciaal voor meiden (meidenMall)."

Wim Bot
"Begroting: wat wil de gemeenteraad?"
   "Vorige week donderdag werd in Delft de programmabegroting aangenomen. GroenLinks kan tevreden
   zijn over de resultaten, maar over het proces en de rol van de raad valt meer te zeggen."

Lennart Harpe
"Terugblik op de programmabegroting"
   "Donderdag 8 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting voor 2008.
   Lennart Harpe blikt terug op door hem behandelde onderwerpen."

fractie Stadsbelangen-Delft
"Moties Stadsbelangen in raad aangenomen"
   "Bij de behandeling van de Programmabegroting 2008-2011 heeft de gemeenteraad op 8 november jl.
   gestemd over diverse moties die door Stadsbelangen (mede) waren ingediend."

Rolf Clason
"DELFTSE JONGERENALCOHOLPOLI IN ZEMBLA"
   "ZEMBLA van 25 november 2008 zal gewijd zijn aan de jongerenalcoholpoli van
   de Delftse kinderarts Nico van der Lely.
   De unieke aanpak van het Reinier de Graaf Gasthuis wordt van alle zijden belicht. Dat sluit
   naadloos aan bij het PvdA-initiatief dat geleid heeft tot aanvullende maatregelen die op
   13 november werden besproken in de commissie WIJZO. Alle fracties behalve Onafhankelijk Delft
   (tegen) en Leefbaar Delft (niemand van aanwezig) steunden de aanpak waarmee wethouder Rensen
   in antwoord op het intitiatiefvoorstel gekomen is."

Gemeenteraad
"Jong Delft verdrink geen hersenhelft"
   "Een voorlichtingsfilm over de gevaren van alcohol, blazen voor schoolfeesten en een
   alcoholvrije disco. Met die extra maatregelen wordt het initiatiefvoorstel van de PvdA
   dat in maart van dit jaar unaniem door de raad werd aangenomen uitgebreid."woensdag 14-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft kruispunt papsouwselaan mercuriusweg 2007
Delft, kruispunt Papsouwselaan Mercuriusweg.
Verkeerstechnisch best ingewikkeld om op juiste wijze de parallelweg aan de overzijde in te rijden.Quote van de dag
"De SP zit er helemaal naast en meer hoef ik er niet over te zeggen." Dick RensenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Stadsbelangen-Delft
"Complimenten voor werk griffie"
   "In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2007 heeft onze fractie de griffie een
   compliment gegeven voor hun ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeenteraad.
   Sinds de invoering van het dualisme is de griffie als instrument voor de raad in het
   leven geroepen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Start discussie aantal FTE ambtelijke organisatie"
   "Stadsbelangen heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de omvang van de
   ambtelijke organisatie. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september 2007 heeft onze
   fractie gewezen op het landelijke gemiddelde van 7 fte op 1.000 inwoners. Delft had in
   juni 2006 een gemiddelde van 13,6 fte op 1.000 inwoners."

Leja van der Hoek
"Commissie WIJZO 13 november 2007, Integratienota Delft 2008-2011"
   "Over de nota en de procedure:
   De nota is pas 90% staat erop, nou wat ons betreft wordt hij niet groter in omvang. De nota
   is wel erg breedsprakig op sommige plaatsen en hoogdravend. Bijv Teksten als �burgerschap
   claimt loyaliteit van alle Delftenaren�. Iets korter en duidelijker zou mogen."

Gemeenteraad
"Parkeren en straatartiesten"
   "De commissie Wijk, Verkeer en Beheer bespreekt donderdag 15 november onder meer de
   collegevoorstellen om vergunningparkeren in te voeren aan de Reinier de Graafweg en
   om de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen."

Beter voorkomen dan genezen
"Wethouder Dick Rensen: "De portefeuille zorg telt nu echt mee."
   "Dick Rensen is wethouder in Delft en heeft onder andere zorg en jeugd in zijn portefeuille.
   We spraken met hem over het opdrachtgeverschap in de publieke gezondheidszorg en over
   maatschappelijke verantwoording."

AD-Delft
"Wethouder mocht commissie niet opheffen"
   "Wethouder Lian Merkx heeft deze zomer ten onrechte de Delftse evenementencommissie opgeheven.
   Zij blijkt helemaal niet bevoegd te zijn om zoiets te doen. Feitelijk betekent dit dus dat
   het onafhankelijke adviesorgaan nog steeds bestaat."
   (red. in de reacties ook Aad Meuleman van Stadsbelangen-Delft op het podium)dinsdag 13-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft delft papsouwselaan bas vd heijden vd vorm 2007
Delft, Papsouwselaan. De vestiging van de (2000 m2 bvo) Supermarkt Bas van de Heijden laat op zich wachten.
Onbegrijpelijk dat een ruzie�nd winkeliertje in de Hoven de komst van deze super weet te torpederen!Quote van de dag
Het ophogen van het Imago van de stad Delft schijnt "tonnen" te gaan kosten.
"Een tonnetje meer voor het imago van de burgemeester en zijn wethouders moet toch mogelijk zijn." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Delft zoekt nieuw imago"
   "De gemeente Delft wil zichzelf een compleet nieuw imago aanmeten waarmee de stad zowel in
   binnen- als buitenland meer bekendheid zal krijgen. De bedoeling is dat dit de komende
   vijftien jaar niet alleen resulteert in een groei van het aantal toeristen, maar dat
   het ook nieuwe investeerders en bedrijven aantrekt."
   Redactie door: harrie fruyt van hertog
   Met kennis alleen kom je er niet, kennis is overal tegenwoordig.
   Juist dat extra stukje is van toegevoegde waarde.
   Neem bijvoorbeeld de prestaties van de Nuna4 dit jaar.
   Waarom was Bas Verkerk geen enkel moment zichtbaar in Australie?
   Wereld-PR van formaat dus! Kosten: een vliegreisje.

Frank Gorte
"Programmabegroting groot succes voor STIP"
   "De banden met de TU Delft worden steeds meer aangehaald onder het motto "Delft als proeftuin
   van de TU". Om dit te concretiseren diende STIP de motie Fijnstofmagneet in. Hierin wordt het
   college opgedragen om samen te werken met de Botanische Tuin van de TU en een proefopstelling
   te realiseren waarmee fijnstof door middel van naaldbomen en elektriciteit uit de lucht gehaald
   kan worden. Met het innovatieve plan wordt de TU zichtbaarder in Delft en profiteert de stad van
   de kennis van TU. De motie is unaniem door de raad aangenomen."

Frank Gorte
"Afscheid STIP-raadsleden"
   "In de raadsvergadering van 8 oktober hebben raadsleden Pieter Guldemond en Sanne van Empel
   van Studenten Techniek in Politiek afscheid genomen. ...
   Ze dragen hun zetel over aan Frank Gorte en Annette van der Poel. Zij zullen in de
   raadsvergadering van 29 november 2007 ge�nstalleerd worden."

Martijn Sipkema
"Niet uit te leggen"
   "�De SP zit er helemaal naast en meer hoef ik er niet over te zeggen.� Dat was de reactie van
   wethouder Rensen op onze motie tijdens de commissievergadering van 16 oktober. En daar had
   hij afgelopen donderdag, bij de tweede termijn van de behandeling van de programmabegroting,
   weinig aan toe te voegen."

delft leja van der hoek delft logo leefbaardelft (logo Leefbaar Delft)
Leja van der Hoek
"CIE WIJZO, 13 november. Alcohol en jongeren. Heerlijk helder Delfts beleid"
   "Alcoholmisbruik onder jongeren moet worden tegengegaan. Preventie is goed en nuttig,
   maar heeft geen enkele zin als de oorzaken niet worden aangepakt en als de regels
   niet strenger worden nageleefd."

Gemeenteraad
"De stemming"
   "De gemeenteraad van Delft heeft vorige week ingestemd met de programmabegroting voor 2008.
   Hiermee is exclusief het investeringsprogramma van de gemeente een bedrag van 330 miljoen
   euro gemoeid. Voor investeringen en grote projecten is in de programmabegroting een bedrag
   van 100 miljoen euro opzij gezet. De financi�le positie van Delft is gezond en biedt voor
   2,5 miljoen euro aan ruimte voor nieuw beleid."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   De motie van D66 voor een uniek website-adres van de gemeente Delft roept herinneringen
   op uit 2002. De Fractie FRIS drong hier toen al op aan bij wethouder Christiaan Balje.
   Weg met de eilandcultuurtjes. Sterker over de domeinnaam www.delft.nl kon de gemeente
   niet eens beschikken. Ook de naam van deze site, Politiekdelft.nl is verwarrend, hahaha.
   Wat nog steeds ontbreekt is een redelijk functionerende interne zoekmachine.maandag 12-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft brabantse turfmarkt bloemenmarkt 2007
Delft, Brabantse Turfmarkt met de wekelijkse bloemmarkt op donderdag.Quote van de dag
"Alcohol blaascontroles ook bij jongeren te voet of op de fiets. Bij openbare dronkenschap
van een jongere volgt directe opsluiting in de Politiecel ter ontnuchtering volgens het
strafrecht voor volwassenen." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"PvdA wethouder Dick Rensen herintroduceert de 'Blauwe Knoop'"
   "Wethouder Rensen komt met een aantal boterzachte maatregelen die het alcohol gebruik van
   jongeren tot 16 jaar moeten tegengaan. Verscherpte handhaving van de huidige regels in de
   horeca. Cursussen voor de ouders van jongeren die bezopen door de Politie zijn opgepakt.
   En alcohol voorlichtingsprogramma's op scholen."

Rolf Clason
"STRENGERE AANPAK ALCOHOL ONDER 16"
   "De Gemeenteraad besloot in maart 2007, het College hiertoe opdracht te geven. Dit initiatiefvoorstel,
   afkomstig van Rolf Clason, werd door de PvdA-fractie samen met vier andere fracties (CDA, VVD, D'66,
   CU/SGP)uitgewerkt en ingediend. Het kreeg de goedkeuring van de voltallige Raad."

Jan Peter de Wit
"Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur directie Vermeercentrum"
   "In augustus 2006 werd mevrouw Nieuwenhuis de enige bestuurder. De oude bestuursleden werden lid
   van de Raad van Toezicht. Dat is natuurlijk hartstikke stom geweest van Van Leeuwen (ex CDA wethouder)
   en van Dalen (voorzitter OFD later MKB). Directeur Nieuwenhuis had alle macht. Bijvoorbeeld over haar
   eigen salaris en het aantal werknemers onverantwoordelijk te verhogen onder het mom van kwaliteit en
   deskundigheid. Tegen de tijd dat de RvT daar achter kwam was het te laat."
   Redactie:
   Bij de stichtingen benoemt de raad van toezicht zichzelf. De raad van toezicht van stichtingen
   is niet in het Burgerlijk Wetboek verankerd. Niet duidelijk is in hoeverre toezichthouders
   juridisch aansprakelijk zijn als het dagelijkse bestuur faalt.

Bianca van der Werf
" Schriftelijke vragen m.b.t. oppompen grondwater door DSM"
   "In referte op de berichtgeving in het AD Den Haag van 10 november 2007, laat de Provincie
   Zuid-Holland weten DSM Delft te verplichten om nog 10 jaar door te gaan met het oppompen
   van grondwater."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Deze vraagstelling door Onafhankelijk Delft is op Ingenieursniveau. Als simpele redactie-journalist
   snap ik er weinig van. Misschien komt er nog een verduidelijking voor de domme burger zoals ik. Graag
   uitleg over de juridische (financieele?) complicaties en een technische analyse bij stoppen van oppompen.

Niek van Doeveren
"CDA; te weinig durf van het college"
   "In deze begroting �n dit college zit te weinig visie, durf, leiderschap en daadkracht.
   Naarmate een college meer durft, zie je ook scherpere keuzes in de begroting. Ze durven
   zich meer kwetsbaar op te stellen. Doelstellingen worden dan in meer afrekenbare termen
   geformuleerd. In deze begroting ontbreken die veelal. Je kunt het college dan veel
   verwijten, maar niet dat zij geen doelstellingen zullen halen. Die zijn er nauwelijks."

Pauljan Kuijper
"Delftse politiek ziet verborgen homoleed niet"
   "Want de politieke markt was een drama. De opkomst was zo laag dat het ridicuul was om de speciaal
   gehuurde geluidsapparatuur te gebruiken. Op de tribune zaten enkel ambtenaren, wethouders, een
   enkele journalist en een of twee vaste volgers van het debat. De enige organisatie die echt
   opviel was de DWH - de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit."

Anne Koning
"Ministers"
   "Deze week waren er twee acties van ministers die mijn bezondere belangstelling kregen."
   Allereerst minister Van der Hoeven, ... Randstad 380 kV (Hoogspanningsnet van Wateringen naar Beverwijk).
   Minister Eurlings zei deze week voor de microfoon van Stadsradio Delft dat hij 40 miljoen wil uittrekken
   voor het uitgraven van de tweede tunnelbuis.

fractie SP
"Betaalbaar wonen?"
   "Kun je in Delft een betaalbare woning krijgen? Je zou zeggen van wel � er is nog 54% sociale
   woningbouw in de stad. Als je naar de wachtlijsten kijkt dan krijg je een heel ander beeld.
   Ook uit recent onderzoek blijkt een groeiend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen."

fractie GroenLinks
"Begrotingsbehandeling succes voor GroenLinks"
   "Donderdagavond 8 november is in de gemeenteraad de begroting voor 2008 aangenomen. Alle moties van
   GroenLinks zijn aangenomen en daarmee is de begrotingsbehandeling voor ons zeer succesvol geweest."

Gemeenteraad
"Nico Haak en de fijnstofmagneet"
   "�Een mooie dag voor Delft�, zei burgemeester Bas Verkerk donderdag 8 november tijdens de
   gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting. Niet omdat de raad akkoord ging met
   het huishoudboekje voor 2008, maar omdat minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat)
   mondeling had toegezegd dat hij met 40 miljoen euro over de brug komt voor het graafwerk
   van een tweede tunnelbuis in de Delftse Spoorzone."zaterdag 10-11-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon dok entree
Delft, Vesteplein.
Bibliotheek & Kunstuitleen DOK-Delft krijgt nieuwe monumentale ingangspartij.
Directeur Jonkheer Eppo van Nispen tot Sevenaer heeft de "oude ingang" nooit kunnen vinden.vrijdag 09-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft havenstraat nieuw asfalt
Delft, Havenstraat. Zojuist opnieuw geasfalteerd, goed voor het snelverkeer.
De voetgangers lijken weer vergeten te worden, de stoep is al jaren slecht begaanbaar.Quote van de dag
"De bouwkosten van de treintunnel zijn een slok op een borrel gestegen" Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Koepoortgarage in cruciale fase"
   "De bouw van de Koepoortgarage is een cruciale fase ingegaan. Deze en komende weken wordt
   een deel van de bouwput gevuld met water en uitgegraven. Vervolgens storten de bouwlieden
   beton in de put en wordt al het water weer weggepompt. De vrees bestaat dat de grond meer
   verzakt dan is voorspeld."

fractie VVD
"Begrotingsbehandeling 8 november 2007, 20 uur, Stadhuis"
   "De VVD fractie heeft voor een aantal onderwerpen, die niet (of niet voldoende) in de
   programmabegroting aan de orde zijn gesteld en waarop in de eerste termijn van behandeling
   niet of nauwelijks is gereageerd, moties ingediend. Vanavond in de afrondende vergadering
   over de programmabegroting vragen we als VVD fractie het oordeel van de raad hierover."

Delta - Saskia Bonger
"Gemeente kritisch over drankmisbruik tijdens Owee"
   "Burgemeester en wethouders van Delft maken zich zorgen over de grote hoeveelheid alcohol
   die tijdens de Owee vloeit. Het drankmisbruik schaadt het toeristisch imago van de stad,
   vinden zij."

Gemeente.nu
"VNG: gedronken hebben strafbaar stellen"
   "Jongeren zouden strafbaar moeten zijn op het moment dat ze met drank op de straat op gaan.
   Met die maatregel willen de gemeenten voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar thuis of in
   keten 'indrinken' en vervolgens buitenshuis voor problemen zorgen."donderdag 08-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft oostsingel bouwput koepoort waterbuis 2007
Delft, Oostsingel. Koepoortgarage in aanbouw.
De bouwput kan gevuld worden, de waterbuis met "doorrijhoogte max. 5,2 mtr" is inmiddels aangelegd.Quote van de dag
"We hebben al een stadslied, dus waarom zouden we 15.000 euro uitgeven voor een nieuw lied." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Frank Gorte
"Langetermijnvisie Cultuur 2017"
   "In de raadsvergadering van 1 november 2007 is de Langetermijnvisie Cultuur 2017 aangenomen.
   In de visie, met als titel 'Delft meer dan Blauw', is de strategische visie op kunst en
   cultuur in Delft vastgelegd. STIP is enthousiast over de keuze voor de speerpunten
   Cultureel Erfgoed, Creatieve Industrie en Aandeelhouderschap."

Gemeenteraad
"Partijen vallen over verhoging OZB"
   "Wethouder Saskia Bolten moet voor de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad op
   donderdag 8 november 250.000 euro vinden om de begroting voor 2008 sluitend te krijgen."

Gemeenteraad
"Hoogspanningsmasten en Spoorzone"
   "... Het trac� moet nog worden vastgesteld, maar de kans is groot dat de hoogspanningsmasten
   in de toekomst dicht bij de Delftse woonwijken komen te staan.
   ... De commissie besprak de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in het spoorgebied
   waar Delft naast een nieuw station met spoortunnel ook een nieuw stadskantoor laat bouwen."

AD-Delft
"Yamamoto heeft geen vergunningen"
   "Het nieuwe horecacomplex Yamamoto aan het Vesteplein heeft geen enkele vergunning. Twee
   maanden na de opening van het restaurant en de coffeecorner ontbreken nog steeds de bouw-,
   exploitatie, horeca- en gebruiksvergunningen. Kortom: alle wettelijk verplichte papieren."

cartoon_martin_stoelinga_politieke_markt_20071016_a.jpg
AD-Delft - Heleen Boex
"Stadslied van �volksjongen� Haak"
   "Een nieuw stadslied? Onzin, dat bestaat al. En dan bedoelt Martin Stoelinga van
   Onafhankelijk Delft
niet het lied dat altijd tijdens de Volkszangdag op de Markt
   ten gehore werd gebracht, maar een klassieker van Nico Haak, M�n goeie ouwe Delft."woensdag 07-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat >>
PvdA Motorclub "Trots op Delft"woensdag 07-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft hugo de grootstraat wegopbreking 2007_11_06
Delft, Hugo de Grootstraat. Wegopbreking, wat een rust, ook geen scheurende en stinkende lege stadsbus. Houden zo.Quote van de dag
"Zo denk ik dat het vrij moeilijk is om vrijwilligers te vinden, die de wc schoon willen houden." Herman WeijersWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
"Integratienota staat in de steigers"
   "De commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs heeft dinsdag 13 november onder meer
   een discussie over de Integratienota Delft 2008-2011 op de agenda staan. De nota is niet
   �besluitklaar�, maar staat nog in de steigers om na de opmerkingen en de adviezen van de
   commissieleden afgetimmerd te worden."

AD-Delft
"Vermeercentrum verrijst ook met hulp van ondernemers"
   "Het nieuwe Vermeercentrum moet vrijwel volledig gaan draaien op vrijwilligers. Initiatiefnemer
   Herman Weijers van de Stichting Behoud Vermeercentrum wil zoveel mogelijk af van betaalde krachten.
   "Er zullen altijd mensen betaald moeten worden. Zo denk ik dat het vrij moeilijk is om vrijwilligers
   te vinden, die de wc schoon willen houden. Maar we gaan zulke kosten wel tot een minimum beperken.""
   Redactie door harrie fruyt van hertog
   Na het afhaken van Martin Stoelinga nu verder met de sprookjes van Herman Weijers.
   Hij wil een commerciele exploitatie draaiend houden met gediplomeerde vrijwilligers.
   Motivatie: Jullie zetten Delft gratis op de kaart en dat is goed voor de Delftse toeristenindustrie.
   vraag aan Herman: Waarom wil jij de plee niet vrijwillig schoon houden?
   Goed voor jou en Delft, een beetje gratis bewegen!

HLN.BE
"Akkoord tussen vakbonden en directie Unilever Nederland"
   "In Nederland hebben de vakbonden en het voedingsmiddelenconcern Unilever vanochtend een akkoord
   bereikt over de gevolgen voor het personeel van het sluiten van drie fabrieken. Afgesproken is
   dat zij een afvloeingsregeling krijgen op basis van de kantonrechtersformule. Verder stort het
   bedrijf 25 miljoen euro in een pot waaruit aanvullingen op die regeling worden gefinancierd."dinsdag 06-11-2007 00h00

Delftse borrelpraat >>
Gespot op het Binnenhof: politici met een brede blikmaandag 05-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft donkerstraat graffiti 2007
Delft, Donkerstraat met muurschildering.Quote van de dag
"BOM-Laden" Bas VerkerkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
"Stadskrant Delft"
   "Elk weekend wordt de Stadskrant Delft huis-aan-huis verspreid. Heeft u 'm gemist? Of wilt
   u een artikel nog nalezen? Hier kunt u pdf-bestanden van de Stadskrant Delft nalezen."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Een mooi initiatief van communicatie wethouder Saskia Bolten om de Stadskrant Delft eindelijk
   snel toegankelijk te maken op internet. Alleen jammer dat de uitgave van 4 november 2007
   afgelopen zondag nog niet beschikbaar was. Volgende week misschien beter!

fractie Onafhankelijk Delft
"Onafhankelijke raadsleden"
   "Er zijn een 3-tal gemeenteraadsleden actief zijn binnen Onafhankelijk Delft:
   Fractie ondersteunende medewerker:"

Bram Stoop
"De wegwijspiet"
   "Tijdens mijn bezoek aan de tabaks winkel van Piet de Vries aan de Nassaulaan kwam er een man
   binnen die aan Piet vroeg hoe hij met de auto bij het Reinier de Graaf ziekenhuis kon komen.
   Zo charmant als Piet is legde hij dit in alle rust uit. Toen de man de zaak uit liep, riep
   Piet hem nog lachend na, dat de man dit ook op het verkeersbord voor de deur had kunnen lezen."

Jan Peter de Wit
"Tempo met verantwoording architectenkeuze Stadskantoor"
   "Het College veegt de landelijke afgang van de ondemocratische en schimmige selectiecommissie
   natuurlijk het liefste onder het tapijt. Feit is dat de selectiecommissie met VVD'ers Vuijk en
   Verkerk en PvdA wethouder Koning als politieke vertegenwoordigers de architect gekozen hebben.
   De gemeenteraad was volledig buitenspel gezet."

Sjaak Keuvelaar
"Verslag raadsvergadering: Calv�, schadevergoeding camping, spelen en cultuur"
   "In de raadsvergadering van afgelopen donderdag een aantal onderwerpen. Als eerste werd een
   motie van een aantal partijen over Calv� behandeld. In deze motie werd het college opgedragen
   aan te dringen op een heroverweging van de sluiting van de Calv�fabriek in Delft."

Lucas Vokurka
"Motie D66 concretiseert cultuurvisie 'Delft meer dan blauw'"
   "Tijdens de raadsvergadering van 1 november kreeg een motie van D66 brede steun van een
   grote meerderheid in de Gemeenteraad. De cultuurvisie 'meer dan blauw' is het leidend
   document voor het cultuurbeleid tot 2017."zaterdag 03-11-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon camping delftse hou
Delft. Referendum blokeert uitbreiding camping.
Koningshof Beheer B.V (Camping Delftse Hout) krijgt een schadevergoeding ad � 97.500,00.zaterdag 03-11-2007 00h00

Quote van de dag
Alcoholbeleid: "Ik heb bijna nooit meer gedronken dan echt nodig was." Dick RensenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Douceurtje College van �97.500 aan Camping"
   "Het college wil doen voorkomen dat het referendum de schuld is van de schadeclaim van 1 ton
   voor de camping. Echter het is geheel te wijten aan fouten begaan door het college zelf."

delft stadhuis calve personeel
Wim Bot
"Steun voor medewerkers Calv�"
   "Gisterenavond heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt
   bij Unilever aan te dringen op heroverweging van het voornemen tot sluiting van Calv�."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   De Raad van Bestuur van Unilever heeft besloten om buiten Europa te gaan produceren.
   Winstmaximalisatie en investering in groeimarkten is noodzakelijk om Global te overleven.
   "Heroverwegen van de sluiting in Delft" zeggen de Delftse raadsleden massaal. Nee dus. Het
   enige wat nog aan de orde is is een ruimhartige afvloeiingsregeling. Geld is er zat,
   miljoenen komen straks vrij bij verkoop van de bouwrijpe grond aan de ontwikkelaars.

Jan peter de Wit
"Gemeenteraad geeft werknemers Calv� 'valse hoop'"
   "De Delftse GroenLinks fractie liet zich weer van haar meest schijnheilige kant zien.
   Ze diende een motie in om VVD wethouder Vuijk op te roepen bij de directie van Unilever
   aan te dringen op het heroverwegen van de sluiting van de Calv� fabriek."

SP
"SP begint sms-actie voor stakers Unilever"
   "De SP is een sms-actie begonnen ter ondersteuning van de staking van Unilever-medewerkers,
   die protesteren tegen de sluiting van drie winstgevende vestigingen. De SP wil de actievoerders
   een hart onder de riem steken. Door het woord 'succes' te sms-en naar het nummer 2211 maakt men
   1,50 euro over aan het steunfonds voor de actievoerders."

fractie Stadsbelangen-Delft
"Stadsbelangen steunt werknemers Calv�"
   "De fractie Stadsbelangen heeft op initiatief van Groen Links, samen met andere fracties,
   mede een motie ingediend en daarbij steun uitgesproken aan de werknemers van Calv�. Daarnaast
   werd het college opgeroepen om met de directie van Unilever in gesprek te gaan en bij de
   directie aan te dringen om het voornemen van sluiting van de fabriek te heroverwegen."

Gemeenteraad
"Gemeenteraad �bedankt�"
   "Het gebeurt zelden, maar donderdag 1 november klonk van de publieke tribune in de
   raadszaal een welgemeend �bedankt� van ��n van de werknemers van Calv�."

Frank Gorte
"Bierestafette en Oranjebitter: gewoon toestaan!"
   "Als het aan STIP ligt hebben we volgend jaar gewoon weer een bierestafette en natuurlijk
   ook biercantus en Oranjebitter op Koninginnedag."

Aad van Tongeren
"Openluchtbioscoop Delfia"
   "Bioscoop Delfia, het hoorde eigenlijk net zo bij Delft als Calv�. Ik ken de exacte data niet,
   maar zolang ik mij kan herinneren, kwam je langs Delfia als je via de Binnenwatersloot
   de stad in fietste. Nu dus niet meer. Waar ik ook moeite mee heb, is dat een gebouw van
   niet meer dan 20 jaar oud nu al tegen de vlakte gaat. Hoezo, duurzaam bouwen?"donderdag 01-11-2007 00h00

Foto van de dag
delft westlandseweg weesfiets
Delft. Een mooie weesfiets op de Westlandseweg. Vijf minuten later is het weeszijn over.
De man van de kringloop slijpt het slot door en sjouwt de fiets de volle vrachtwagen in.
Het ongeschonden touwtje geeft aan dat de fiets hier vier weken ongebruikt heeft gestaan.Quote's van de dag
"Alles, wat, een ieder, op deze site aantreft, is. Dus is slechts. Echt waar, het �is-.
Wat een ieder er van maakt ... daar kan William Shakespeare ... ook niet veel mee.
To be or not to be that�s the question ... " Michiel Goudriaan
-
"Je werpt je publiekelijk op als redder van een Delfts historisch kunstcentrum cq.
toeristentrekpleister en dan haak je af omdat je er niets mag schenken." Arne Vogel
-
Vermeercentrum: "Of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur of dat er laakbare
handelingen zijn verricht moet nog worden onderzocht." Joachim van VlijmenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Onafhankelijk Delft
"Persbericht"
   "Voorafgaande de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 november 2007, zullen
   ondergetekenden graag opheldering verschaffen over de daadwerkelijke reden van
   de afsplitsing van Leefbaar Delft naar Onafhankelijk Delft."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Op een olifantenrug de politiek in"
   "Zeg niet dat Delft niet gewaarschuwd was. Toen de bemiddelde ondernemer en bekende
   Delftenaar Martin Stoelinga in 2002 de lokale politiek instapte, deed hij dat met
   open vizier. Op de rug van olifant Suzy manoeuvreerde hij zich breeduit lachend
   over de Delftse Markt naar het stadhuis."

Delftse Post - Willem van Altena
"Ten onder in de gondel"
   "De komende gemeenteraadsvergadering wordt de eerste na het uiteenvallen van Leefbaar Delft.
   Jan Peter de Wit blijft als enig LD-raadslid achter, terwijl Martin Stoelinga samen met de
   andere fractieleden Bram Stoop en Bianca van der Werf voortaan als Onafhankelijk Delft (OD)
   door het leven gaan."

Martin Stoelinga
"Columns & berichten"
   "De vernieuwde maar ouderwets geframed persoonlijke website van Martin Stoelinga"
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Wat ik heel bijzonder vind, een politicus met copyright op zijn site/idee�n.
   De coalitie is gewaarschuwd. Eerst toestemming vragen bij overname van een idee!
   Waarschijnlijk een "slipje" van de webmaster.

Pauljan Kuijper
"Openbaar vervoer: de politiek wil scoren en dat mag kennelijk wat kosten"
   "OV-magazine maakte een rondgang langs concessiehouders, vervoerders en busfabrikanten.
   En wat blijkt: D66 Delft staat allesbehalve alleen in haar kritiek op de omgang met het
   openbaar vervoer door de politiek in onze stad en regio."

RTV-Rijnmond
"Warmtebedrijf krijgt een doorstart"
   "Het Warmtebedrijf kan toch op een andere manier worden voortgezet, na het afhaken van Shell.
   Het bedrijf werd enige jaren geleden opgericht om restwarmte die Shell als afval de lucht
   inblaast te gebruiken voor het verwarmen van woningen. Het project bleek niet haalbaar en
   Shell haakte onlangs af."

Annette van der Poel
"Weesfietsenactie vindt succesvol vervolg"
   "De tweede weesfietsenactie is een groot succes geweest! De actie is deze keer niet alleen
   bij station Delft gehouden, maar ook bij station Delft Zuid."
   Redactie:    De controle op weesfietsen vindt overigens continu plaats in heel Delft.
   Op het Bastiaansplein wil de kringloop geen fietsen meer verwijderen wegens
   een eerder handgemeen dat plaatsvond bij het verwijderen.

Ron Witsenboer
"Zorgen over schade" (red. Koepoortgarage)
   "Wim Kan zei ooit: "Democratie is de wil van het volk. Elke dag lees ik stomverbaasd in
   de krant wat ik nou weer wil." Raadsleden lezen wel eens stomverbaasd in de krant
   waarover ze zich nou weer zorgen zouden maken."

Wim Bot
"Duizenden ontmoetingen bij On Stage in Delft"
   "Gisteren stond Delft in het teken van een bijzondere ontmoeting tijdens het evenement
   On Stage: 1200 vmbo-leerlingen konden kennismaken met 270 beroepsbeoefenaren en bedrijven."

Frans van Rijnswou
"Gloeiend rode stadspoort"
   "Bezoekers van Ikea willen op de afrit van de A13 nog wel eens voor een file zorgen. Gelukkig
   hoeven de wachtende automobilisten tegenwoordig niet meer tegen de grauwe betonnen palen van
   het viaduct aan te kijken. Het Zandvoortse kunstenaarsduo Margot Berkman en Eline Janssens
   heeft het viaduct flink onder handen genomen en omgetoverd in een moderne stadspoort."